Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 7/2015 – 23. 09. 2015.               

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

         GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/72

URBOJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 22. 09. 2015.

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) i članka 5. stavka 2. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada („Glasnik Karlovačke županije“ 25/09 i 20/12), Gradsko vijeće na svojoj 24. sjednici održanoj 22. 09. 2015. godine donijelo je

 

ODLUKU

o darovanju nekretnine i prijenosu ulaganja

Dječjem vrtiću Slunj

 

 I.

Dječjem vrtiću Slunj, Kralja Zvonimira 9, OIB: 70886753441 prenosi se bez naknade k.č. 395 zk.ul. 96 k.o. Slunj 1 ukupno površine 3842 m2 koja se sastoji od dvorišta u površini od 2897 m2 i zgrade Vrtića u površini od 945 m2 knjigovodstvene vrijednosti 257.414,00 Kn, te se ista isknjižava iz knjige dugotrajne imovine, skupina „Zemljište“ konto 011120.

U svrhu prijenosa prava vlasništva na navedenoj nekretnini zaključit će se ugovor o darovanju.

 II.

Dječjem vrtiću Slunj prenosi se na daljnje raspolaganje i upravljanje imovinska vrijednost uložena u izgradnju zgrade vrtića evidentirana u poslovnim knjigama Grada na kontu 021230 u iznosu od 10.530.335,95 Kn umanjena za vrijednost amortizacije obračunate na dan donošenja ove Odluke te vrijednost koja se prenosi iznosi 10.420.644,95 Kn.  

Imovina iz prethodnog stavka isknjižava se iz poslovnih knjiga Grada.

 III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

DOSTAVITI:                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNICA

1. Dječji vrtić Slunj                                                                                                                                                                             GRADSKOG VIJEĆA:

Kralja Zvonimira 9, Slunj                                          

2. Računovodstvo, ovdje                                                                                                                                                                       Marina Mrkonja

3. Privitak uz Zapisnik, ovdje

4. Pismohrana, ovdje

 

Close Search Window