Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 51/12 – 31.12.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 551-01/12-01/29
URBROJ: 2133/04-01/01-12-3
Slunj, 21. 12. 2012.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 36. sjednici održanoj dana 21. 12. 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Socijalnog programa
Grada Slunja za 2013. godinu

I
Usvaja se Socijalni program Grada Slunja za 2013. godinu.

II
Socijalni program Grada Slunja za 2013. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

SOCIJALNI PROGRAM GRADA SLUNJA
ZA 2013. GODINU

I. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI

Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim programom:
državljanstvo Republike Hrvatske
stalno prebivalište na području Grada Slunja
Socijalni kriteriji:
korisnici pomoći za uzdržavanje pri Zavodu za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji, Podružnom Centru za socijalnu skrb Slunj
drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći
Ukupna primanja domaćinstva:
samac do 1.000,00 kn
dvočlano domaćinstvo do 1.300,00 kn
tročlano domaćinstvo do 1.500,00 kn
četveročlano domaćinstvo do 1.800,00 kn
za svakog daljnjeg člana plus 300,00 kn

U ukupna primanja domaćinstva ulaze svi prihodi ostvareni u posljednjem mjesecu prije podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od imovine i drugi prihodi domaćinstva osim:
osobne invalidnine temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
naknade za tjelesno oštećenje
doplatak za njegu i pomoć
dječji doplatak

Poljoprivredniku i članu njegove obitelji, koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje te na temelju poljoprivredne djelatnosti ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prosječni mjesečni prihod utvrđuje se prema poreznoj prijavi ili prema rješenju nadležne porezne uprave o godišnjem paušalnom iznosu poreza na dohodak.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći, podnositelj je dužan prijaviti sve prihode domaćinstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova domaćinstva.

II. KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE SOCIJALNIM PROGRAMOM

1. Prognanici sa područja drugih gradova i općina i izbjeglice koji privremeno borave na području grada Slunja, a nisu državljani Republike Hrvatske i pravo na određene oblike socijalne skrbi ostvaruju temeljem posebnih zakona i propisa i na teret Proračuna Republike Hrvatske.
2. Građani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi već ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i drugih zakona, propisa ili programa.
3. Domaćinstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.
4. Domaćinstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu obrt ili obavlja samostalnu djelatnost

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SLUNJA ZA 2013. GODINU

1.Novčana pomoć za opremu novorođenčeta
2.Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika osnovne škole
3.Pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg vrtića Slunj i pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi za učenike Osnovne škole Slunj
4.Pomoć u podmirenju troškova prijevoza učenika Osnovne škole Slunj
5.Pomoć u podmirenju troškova najamnine i pričuve zajedničkih dijelova zgrade
6.Pomoć za podmirenje troškova komunalija
7.Pomoć za podmirenje troškova nabavke ogrjeva
8.Naknada pogrebnih troškova
9.Jednokratna novčana pomoć
10.Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj

1.Novčana pomoć za opremu novorođenčeta
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta imaju svi roditelji koji imaju prebivalište na području Grada Slunja u trenutku rođenja djeteta, a dobiju novorođenče u tekućoj godini i to:
-u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete
-u iznosu od 1.000,00 kuna za drugo dijete
-u iznosu od 4.000,00 kuna za treće dijete
-za svako daljnje dijete plus 1.000,00 kuna
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta, roditelji su dužni predočiti slijedeće dokaze (preslike):
-Rodni list djeteta/sve djece
-Osobne iskaznice ili dokaz o prebivalištu roditelja
-Žiro račun podnositelja zahtjeva
Zahtjev se podnosi u roku od tri (3) mjeseca od rođenja djeteta i podnosi se Odsjeku za društvene djelatnosti, koji u upravnom postupku donosi Rješenje.

2.Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika osnovne škole
Pravo na besplatnu prehranu u osnovnim školama imaju učenici čija domaćinstva ispunjavaju:
a)Socijalne uvjete:
-korisnici pomoći za uzdržavanje pri Zavodu za socijalnu skrb
-obitelji bez ikakvih primanja
b)Kriterije prihoda svih članova domaćinstva iz točke I. pod 3. Ovog Programa
Pravo na besplatnu prehranu u osnovnim školama temeljem socijalnih uvjeta i kriterija prihoda ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz predočenje odgovarajućeg rješenja ili potvrde Zavoda za socijalnu skrb da je korisnik pomoći za uzdržavanje te potvrde o visini mirovine ili potvrde poslodavca o zadnjoj isplaćenoj plaći ili dokaza o prihodu od imovine iz Porezne uprave. Iste zahtjeve roditelji djece dostavit će početkom godine razredniku djeteta, a oni zbirne podatke tajniku škole, o čemu će Grad Slunj sa Osnovnom školom Slunj sklopiti posebni Ugovor.
Vrijednost dnevnog obroka po učeniku iznosi 5,00 kuna, temeljem kojeg iznosa će škola Gradu Slunju dostaviti obračun troškova prehrane učenika te popis te djece. Pravo na besplatnu prehranu utvrđuje se za svako polugodište.

3.Pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg vrtića Slunj i pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi i maturalnog putovanja za učenike Osnovne škole Slunj
Pravo na pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg vrtića Slunj i pravo na pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi za učenike četvrtih razreda OŠ i troškova maturalnog putovanja učenika sedmih razreda Osnovne škole Slunj u iznosu 100% imaju djeca čiji su članovi domaćinstva ili ona sama:
-korisnici pomoći za uzdržavanje pri Zavodu za socijalnu skrb
-obitelji koje nemaju nikakvih primanja

B. Pravo na pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg vrtića Slunj i pravo na pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi za učenike četvrtih razreda OŠ i troškova maturalnog putovanja učenika sedmih razreda Osnovne škole Slunj u iznosu od 50% imaju djeca čiji članovi domaćinstva ispunjavaju:
-kriterije prihoda svih članova domaćinstva iz točke I. pod 3. ovog Programa.
Pravo na pomoć za plaćanje troškova ljetovanja ostvaruje se podnošenjem
zahtjeva uz predočenje potrebitih potvrda ili rješenja i to ravnatelju Dječjeg vrtića Slunj, a temeljem kojeg iznosa će Dječji vrtić Slunj dostaviti obračun troškova ljetovanja te popis djece, o čemu će Grad Slunj sa Dječjim vrtićom Slunj sklopiti posebni ugovor .
Pravo na pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi i maturalnog
putovanja za učenike Osnovne škole Slunj ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz predočenje potrebitih potvrda ili rješenja Osnovnoj školi Slunj, a temeljem kojeg iznosa će Osnovna škola Slunj dostaviti obračun troškova održavanja škole u prirodi te popis učenika, o čemu će Grad Slunj s Osnovnom školom Slunj sklopiti posebni ugovor.

4.Pomoć u podmirenju troškova prijevoza učenika Osnovne škole Slunj
Pomoć u podmirenju troškova prijevoza učenika Osnovne škole Slunj odnosi se na novčanu pomoć, kojom će Grad Slunj potpomoći troškove prijevoza (troškove goriva i amortizacije ), kojim će se svakim radnim danom prevoziti učenici iz naselja Novo Selo u školu i natrag, te učenici nižih razreda u potrebnim pravcima (kako ne bi čekali po nekoliko sati autobus koji prevozi sve učenike putnike i Osnovne i Srednje škole Slunj) .

Broj djece koja putuju iz Novog Sela i učenika putnika nižih razreda utvrđuje Osnovna škola Slunj i prijevoznik, koji će dostaviti popis djece Odsjeku za društvene djelatnosti, te od Grada Slunja zatražiti podmirenje troškova prijevoza djece (gorivo, amortizacija vozila i dr.).

5. Pomoć u podmirenju troškova najamnine i pričuve zajedničkih dijelova zgrade
Pomoć u podmirenju troškova stanovanja odnosi se na oslobađanje od plaćanja najamnine za stan u vlasništvu Grada Slunja te obavezu Grada Slunja da podmiruje troškove održavanja zajedničkih dijelova zgrade.
Pravo na ovu subvenciju u iznosu 100 % mogu ostvariti domaćinstva koja ispunjavaju:
Socijalne uvjete:
-korisnici pomoći za uzdržavanje pri Zavodu za socijalnu skrb
-obitelji koje nemaju nikakvih primanja
Uz zahtjev za ostvarivanje prava, podnositelj zahtjeva dužan je predočiti odgovarajuće rješenje ili potvrdu Zavoda za socijalnu skrb da je korisnik pomoći za uzdržavanje, odnosno dokaze da nemaju nikakva primanja (iz Porezne uprave ili sa Zavoda za zapošljavanje).
Pravo na ovu subvenciju u iznosu 50 % mogu ostvariti domaćinstva koja ispunjavaju:
– kriterije prihoda svih članova domaćinstva iz točke I. pod 3. ovog Programa
Uz zahtjev za ostvarivanje prava, podnositelj zahtjeva treba priložiti potvrde o
visini ukupnih primanja.

Ukoliko podnositelj zahtjeva udovoljava gore navedene uvjete, Odjek za društvene djelatnosti Grada Slunja izdat će Rješenje na osnovi kojeg će Računovodstvo izvršiti uplatu sa stavke “Naknade kućanstvima za najam stana i pričuvu“ na stavku “Prihodi od najma stanova”.

6. Pomoć u podmirenju troškova komunalija u stanu-kući
Pomoć u podmirenju troškova komunalija u stanu-kući odnosi se na troškove
kanalizacije i vode, koji se uplaćuju putem “Komunalca Slunj”
Pravo na pomoć u podmirenju troškova komunalija mogu ostvariti domaćinstva koja ispunjavaju:
a)Socijalne uvjete
-korisnici pomoći za uzdržavanje pri Zavodu za socijalnu skrb
-obitelji koje nemaju nikakva primanja
b)Kriterije ukupnog prihoda svih članova domaćinstva iz točke 1. pod 3. ovog
Programa.
Pomoć za troškove kanalizacije i vode odobravati će se prema broju članova domaćinstva i to za mjesečnu potrošnju:
– jednočlano domaćinstvo do 3 m3 vode
– dvočlano domaćinstvo do 6 m3 vode
– tročlano domaćinstvo do 9 m3 vode
– četvero i višečlano domaćinstvo do 12 m3 vode

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova kanalizacije i vode, podnositelj zahtjeva pod a) dužan je predočiti Rješenje ili Potvrdu Zavoda za socijalnu skrb da je korisnik pomoći za uzdržavanje, odnosno dokaze da nemaju nikakvih primanja, a pod b) dokaze da ispunjava kriterije ukupnog prihoda domaćinstva iz točke 1. pod 3. ovog Programa.
Odsjek za društvene djelatnosti izdat će Rješenja osobama koje udovoljavaju Zahtjevu za podmirenje troškova kanalizacije i vode te isto dostaviti “Komunalcu Slunj”, temeljem kojeg će Rješenja “Komunalac Slunj” ispostaviti račun Gradu Slunju.
Rješenje se izdaje za pola godine. Korisnik je dužan do 10.-tog narednog mjeseca po isteku 6 mjeseci korištenja pomoći, Odsjeku za društvene djelatnosti dostaviti dokumentaciju radi utvrđivanja prava na daljnje korištenje pomoći.

7. Pomoć za podmirenje troškova nabavke ogrjeva
Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabavke ogrjeva mogu ostvariti domaćinstva koja su korisnici pomoći za uzdržavanje pri Zavodu za socijalnu skrb, a koja imaju prebivalište na području Grada Slunja.
Jednokratna pomoć odobrava se u novcu, u visini, na način i pod uvjetima koje utvrdi nadležno tijelo Karlovačke županije, koja i osigurava sredstva za ovaj oblik pomoći i doznačuje ih Gradu Slunju.
Utvrđivanje prava na ostvarivanje pomoći za pomirenje troškova nabavke ogrjeva utvrđuje Odsjek za društvene djelatnosti po službenoj dužnosti, a temeljem podataka dostavljenih od strane Zavoda za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji, Podružnog Centra za socijalnu skrb Slunj te osigurava raspodjelu sredstava korisnicima.

8. Naknada pogrebnih troškova
Pravo na naknadu pogrebnih troškova umrlih osoba može se ostvariti za:
a) Osobu koja pravo na pogrebne troškove ne ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.
b) Osobu nepoznatog prebivališta i bez prihoda
c) Osobu koja nema članova uže obitelji ( roditelji, supružnik, djeca ), živjela je sama i ispunjava uvjete iz kriterija prihoda iz točke I. pod 3. Ovog Programa.
d) Osobu koja je živjela u domaćinstvu, a svi članovi domaćinstva ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda svih članova domaćinstva iz točke I. pod 3. ovog Programa
e) Više članova obitelji koji su tragično, iznenada preminuli.
Za ostvarivanje prava na naknadu pogrebnih troškova, zahtjev i svu potrebitu, odnosno raspoloživu dokumentaciju mogu podnijeti članovi obitelji ili domaćinstva, kao i institucije socijalne skrbi ili pogrebnik koji je izvršio ukop.
Za podmirenje troškova sahrane osoba iz točke 1. i 3. Grad Slunj će se očitovati prema Općinskom sudu Slunj tražeći da u postupku provedbe ostavine iza pokojnog, nasljednik imovine (ukoliko se netko javi), podmiri nastale troškove Gradu Slunju. Ukoliko umrla osoba čije je pogrebne troškove podmirio Grad Slunj nema pravnog nasljednika, Grad Slunj će potraživati od Općinskog suda u Karlovcu da se izvrši zabilježba na imovini. Ukoliko pokojni nije imao imovine, Grad neće zatraživati zabilježbu.
U pogrebne troškove priznat će se samo nužna i osnovna oprema i usluge.

9. Jednokratna novčana pomoć
Pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć u iznosu do 1.000,00 kn mogu ostvariti osobe:
koje se liječe, a oboljele su od teških zloćudnih i kroničnih bolesti i liječenje kojih iziskuje povećane troškove za nabavku posebnih lijekova, odnosno provođenje posebnih terapija;
koje su doživjele nesreću (požar, poplava, udar groma,..) i moraju izdvojiti veća financijska sredstva za sanaciju;
Uz zahtjev za ostvarivanje prava, podnositelj Zahtjeva dužan je priložiti.
-za oboljele: potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o vrsti bolesti; otpusno pismo s posljednjeg stacionarnog liječenja i/ili nalaz liječnika specijaliste,
-za nesreću: potvrdu o očevidu MUP-a ili iskaz svjedoka.
Odsjek za društvene djelatnosti prikupit će potrebne dokaze od podnositelja zahtjeva, sastavit će listu prijedloga osoba kojima bi se ova pomoć odobrila i visinu jednokratne potpore te istu dostaviti Gradonačelniku na usvajanje.

10.Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj
Grad Slunj u Proračunu za 2013. g. sufinancirat će redovno poslovanje i ostale javne ovlasti Gradskog društva Crvenog križa Slunj i programe koje isti provodi: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama.

Sredstva za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj će se doznačivati mjesečnom dinamikom, a za programe sukladno dinamici realizacije navedenih programa i priljevu dijela sredstava iz Državnog proračuna.

IV. POTREBNA SREDSTVA
Iznos sredstava

1. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta 50.000,00 kuna
2. Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika
Osnovne škole Slunj 22.500,00 kuna
3. Pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg
vrtića Slunj i pomoć za plaćanje troškova održavanja
škole u prirodi i maturalnog putovanja
za učenike Osnovne škole Slunj 11.500,00 kuna
4. Prijevoz učenika Osnovne škole Slunj 40.000,00 kuna
5. Pomoć u podmirenju troškova najamnine i pričuve
zajedničkih dijelova zgrade 3.000,00 kuna
6. Pomoć za podmirenje troškova komunalija u stanu – kući 5.000,00 kuna
7. Pomoć za podmirenje troškova nabave ogrjeva 130.000,00 kuna
8. Naknada pogrebnih troškova 8.000,00 kuna
9. Jednokratna novčana pomoć 10.000,00 kuna
10. Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj 700.500,00 kuna

UKUPNO 980.500,00 kuna

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Gradsko vijeće Grada Slunja može po potrebi svojom odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog Programa.
2. Grad Slunj i pojedine institucije po potrebi će ugovorom utvrditi međusobna prava i obveze u svrhu provođenja pojedinih oblika pomoći iz ovog Programa.
3. O zahtjevima u iznimnim slučajevima za ostvarivanje prava iz ovog Programa odlučit će se nakon temeljitog uvida u socijalno stanje podnositelja zahtjeva, njegove obitelji, odnosno domaćinstva.
4. Korisniku, odnosno domaćinstvu kod kojega se naknadnom provjerom podataka utvrdi da ne ispunjava uvjete iz kriterija utvrđenih programom, ukida se odobrena pomoć, uz obvezu vraćanja do tada odobrenih i primljenih iznosa pomoći.
Domaćinstvom se prema ovom Programu smatraju sve osobe koje zajedno
žive na istoj adresi, u jednoj kući ili jednom stanu te zajednički snose troškove stanovanja i druge troškove.
6. Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun Grada Slunja.
7. Socijalni programa Grada Slunja za 2013. godinu provodi Odsjek za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Slunja.

 

Close Search Window