Aktualnosti|

Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini objavljen je 4. siječnja kojim se uređuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom. HTZ će dodjeljivati potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

 

Sukladno navedenom objavljeni su sljedeći Javni pozivi:
JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini
JAVNI POZIV za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Prijaviti se mogu:

– pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
– OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
– ustanove
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dokumentacija za kandidiranje za ova dva Javna poziva podnosi se:
• u elektronskom obliku na online obrascima putem linka potpore.htz.hr
• u tiskanom obliku – ispunjene online obrasce potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini
Korisnici kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VII. Javnog poziva šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore DMK – ne otvaraj“, na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb).

Rok za podnošenje kandidatura za navedene Javne pozive je 31. siječnja 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine).

Dodatne informacije mogu se dobiti: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

Više o tome na:

NATJEČAJ

Close Search Window