Vijesti|

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Uvjete natječaja pročitajte na:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2023/6865

Poziv je otvoren od 08. rujna do 09. listopada 2023. godine.

 Prihvatljivi prijavitelji su udruge.

Ciljana korisnička skupina Poziva su mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina.

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

 • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
 2. b) Lokalni i regionalni programi za mlade
 3. c) Mladi i održivi razvoj zajednice
 4. d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju
 • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
 1. a) Informativni centri za mlade
 2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
 3. c) Centri za mlade
 • P.3. Mladi u ruralnim sredinama
 • P.4. Prevencija nasilja nad i među mladi
 • P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Po pojedinom projektu moguće je ostvariti između 10.000,00 i 20.000,00 EUR potpore.

Prijavitelj može od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Prihvatljivi izravni troškovi:

 1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta te izvoditeljima aktivnosti – do 60% ukupnog iznosa koji se traži od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade)
 2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti) 3. Oprema (do 10% iznosa koji se traži od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade), uz iznimku projekata koji se prijavljuju u prioritetnom području P.3. Mladi u ruralnim sredinama (do 25% iznosa koji se traži od  Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade)
 3. Ostali troškovi, usluge (promidžbene aktivnosti,  promotivni materijali, trošak najma prostora za provođenje aktivnosti projekta, troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju projektnih aktivnosti pri čemu je potrebno navesti svrhu, učestalost i očekivani broj sudionika i sl., troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, samo za prioritetno područje P.3. Mladi u ruralnim sredinama – troškovi polaganja vozačkog ispita za voditelja projekta i troškovi mjesečne putne karte za korisnike projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.)

Prihvatljivi neizravni troškovi (maks. 20 % ukupno potraživanog iznosa):

 • troškovi režija koji moraju glasiti na pravnu osobu (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično),
 • bankovni troškovi,
 • poštanski troškovi,
 • troškovi uredskog materijala,
 • troškovi knjigovodstva,
 • trošak solemnizacije bjanko zadužnice,
 • ostali troškovi vezani uz projekt koji nisu navedeni u izravnim troškovima.

Obavezna dokumentacija:

 1. Obrazac B1 – Obrazac opisa projekta
 2. Obrazac B2 – Obrazac proračuna
 3. Obrazac B4 Obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
 4. Obrazac B5 – Obrazac životopisa voditelja/ice projekta
 5. Obrazac B7 – Obrazac Izjave o financiranim projektima/programima udruge iz sredstava Državnog proračuna u 2022./2023. godini i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2022./2023. godini
 6. Obrazac B8 – Obrazac Izjave vanjskih izvoditelja aktivnosti – Potrebno je priložiti onoliko obrazaca koliko ima vanjskih izvoditelja aktivnosti (dostavlja se samo kada su izvoditelji aktivnosti vanjski stručnjaci koje će udruga angažirati na izvedbi određenih aktivnosti. Za zaposlenike (i članove) udruge ili zaposlenike partnerskih organizacija koji su temeljem ugovora o radu/djelu već angažirani za sudjelovanje u provedbi aktivnosti projekta nije potrebno dostavljati Izjavu vanjskog izvoditelja aktivnosti (pitanje II. 24. u Opisnom obrascu Podaci o projektu)) – skenirano
 7. Dokument Preslika važećeg statuta udruge prijavitelja te dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi)
 8. Dokument Financijski plan (ako je primjenjivo) i program udruge za 2023. godinu
 9. Dokument Dokaz o pravnom temelju korištenja prostora i opreme u mjestu u kojem se pruža usluga korisnicima – minimalno 80 m2 (Odluka, ugovor, Izjava kojom se potvrđuje da raspolažu prostorom i opremom ili slično) – obavezno za P.2.c) prioritetno područje

Dodatna dokumentacija:

 1. Obrazac B3 Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 2. Obrazac B11 Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu i prekršajnu evidenciju.

Neobavezna dokumentacija (za dodatne bodove):

 1. Dokument Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja u 2022. godini podneseno nadležnom Ministarstvu
 2. Dokument Izjava o namjeri zapošljavanja (mlade nezaposlene osobe (do 30 godina) i/ili nezaposlene osobe s invaliditetom odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području)
 3. Dokument Elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne stariji od mjesec dana – za novu mladu osobu koju udruga namjerava zaposliti
 4. Dokument Pismo namjere o sufinanciranju, preporuka ako je projekt financiran prethodnih godina, dokaz o dodjeli prostora kojim raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na korištenje udruzi i slično
 5. Dokument Preslika ovjerenog ugovora o najmu prostora (za one udruge/prijavitelje koje djeluju u unajmljenom privatnom prostoru)
 6. Dokument Izjava da najviše upravljačko tijelo udruge (Skupštinu) većinom čine mlade osobe od 15 do 30 godina koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge, te dokaz o dobi osoba u upravljačkom tijelu

 

Close Search Window