Aktualnosti|

Obavještavaju se građani Grada Slunja da se građevinski otpad može odlagati na adresi I i II Poljski put na katastarskim česticama k.č. 531, k.č. 542 i k.č. 544 k.o. Slunj 1.

Dovoženje i istovar građevinskog otpada mora se najaviti Komunalnom društvu „Lipa“ d.o.o.

Pod građevnim otpadom smatra se otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala.

Close Search Window