Vijesti|

JAVNI POZIV

za geodetsku izmjeru na k.č. 254, 265/2, 267/3, 267/2, 269/2,

186/2 i 161/2, k.o. Slunj 1

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem se vrši geodetska izmjera u svrhu izrade geodetskog elaborata za provedbu građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – Koranska ulica (Klasa: UP/I-361-03/21-01/000114, Urbroj: 2133-07-02/20-22-0015, Slunj, 19.01.2022.).

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama da dana 06.03.2023. godine u vremenu od 09:00 do 11:00 sati budu prisutni na predmetnoj lokaciji u Koranskoj ulici.

Izvođač geodetske izmjere je tvrtka GEOM d.o.o., Ulica braće Radić 1, Slunj, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Željka Rupčića, mag.ing.geod. et geoinf., Geo 1217.

                                                                                             

                                                                                                      

Close Search Window