Aktualnosti|

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 940-01/15-01/03

URBROJ: 2133/04-04/08-15-2

Slunj, 13. srpnja 2015. godine

 

Na temelju članka 123. do 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” br.84/1, 18/13, 22/13, 54/13 i 92/14), Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” br.15/13) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ:541-03-1-12-28 od 24.listopada 2012.godine, Grad Slunj kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području objavljuje

 

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Donji Lađevac

 

 

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena:

–          nerazvrstana  cesta u Donjem Lađevcu – od županijske ceste Ž3266 (kod škole) – Lađevačko polje – Videkić selo – k.o. Broćanac o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste koje je vlasnik Grad Slunj, u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

 

 

Ovlašteno poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer CADCOM d.o.o. – Ured Karlovac, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene, započet će sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta dana 10. kolovoza 2015.godine (ponedjeljak), sa početkom u 08.00 sati.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena spomenuta nerazvrstana cesta naknadno će biti obaviješteni o vremenu i mjestu uvida u Geodetski elaborat izvedenog stanja.

 

                                                                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                      Jure Katić v.r.

 

Close Search Window