Aktualnosti|

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 944-01/15-01/10, URBROJ:2133/04-04/04-15-1 od 21. travnja  2015. godine, oglašava se  

JAVNI NATJEČAJ

za zakup kioska u naselju Rastoke

 

1. Predmet javnog natječaja je zakup objekta –kioska u naselju Rastoke na k.č. 1715 k.o. Slunj 1, za obavljanje trgovačke  djelatnosti.

Kiosk je površine 6m² a lokacija objekta (označena sa  K3) prikazana je na planu koji se može dobiti u Gradu Slunju.

 

2. Kiosk se daje u zakup za razdoblje od 15. svibnja 2015. do 30. rujna 2016. godine, uz pravo Grada da ugovor raskine i prije ukoliko pristupi uređenju prostora na kojem se predmetni objekt nalazi.

Uz kiosk nije dozvoljeno postavljanje drugih montažnih, pokretnih ili drugih naprava.

 

3. Cijena zakupa se određuje na sljedeći način:

–       u fiksnom iznosu od 100,00 kn mjesečno po objektu za razdoblje od listopada do veljače

–       u promjenjivom iznosu za razdoblje od ožujka do rujna pri čemu se početna cijena utvrđuje u iznosu od 600,00 kn mjesečno po objektu te je ista predmet javnog natječaja.

Svaki zakupnik dužan je snositi troškove komunalnih usluga na predmetnoj lokaciji (troškovi električne energije, odvoz otpada i sl.).

Plaćanje zakupa se obavlja unaprijed, najkasnije do posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se zakupnina plaća.

Zainteresirani ponuditelji koji žele sudjelovati u javnom natječaju obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu  600,00 kn na IBAN broj: HR9823400091840000001 kod PBZ d.d. uz naznaku poziva na broj: 68-7811- OIB.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena i s kojim bude zaključen ugovor iznos uplaćene jamčevine uračunati će se u  cijenu zakupa.

Ponuditelj koji ne sklopi ugovor o zakupu u roku od 8 dana od dana dostave ugovora na potpis gubi pravo na povrat iznosa uplaćene jamčevine, a predmetni objekt se može dati u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

U slučaju neprihvaćanja ponude iznos uplaćene jamčevine bit će vraćen ponuditeljima  bez prava na obračun kamata.

Svaki zakupnik dužan je osigurati potrebe tehničke i druge uvjete za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

4. Ponude moraju sadržavati:

–       ponuđenu cijenu za promjenjivi dio zakupnine iskazanu u kunama (u apsolutnom iznosu)

–       dokaz o registraciji ili obrtnicu

–       opis djelatnosti koja će se obavljati na predmetnoj površini

–       broj drvenog kioska za koji se podnosi ponuda

–       dokaz o plaćenoj jamčevini

 

5. Ponude se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, s naznakom “Ponuda za zakup kioska – ne otvaraj”.

 

6. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati, kao niti ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Slunju.

 

7. Zainteresirani ponuditelji podrobnije informacije mogu dobiti na telefon 047/777-102 svaki radni dan od 8 do 15 sati.

 

8. Ponude za zakup prikupljene na temelju oglašenog javnog natječaja razmatra i odluku o najpovoljnijoj ponudi za zakup donosi Povjerenstvo.

 

Kriterij za ocjenjivanje najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

 

                                                                                                              

                                                                                                       Grad Slunj

                                                                                                              

 

Close Search Window