Aktualnosti, Vijesti|

Na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA:372-02/23-01/09 URBROJ:2133-04-03-02/02-233-1 od 04. prosinca 2023.godine, oglašava se

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup javne površine za postavljanje i upravljanje ultra brzom punionicom za električna vozila

 

1.Predmet zakupa je dio javne površine označene kao:

K.č.br.9, zk.ul.br.34, k.o.Slunj 1, Trg dr.Franje Tuđmana.

Predmetna lokacija zakupa u naravi predstavlja javno parkiralište i naznačena je karti koja je sastavni dio ovog Natječaja.

Površinu zakupa čine mjesto za postavljanje punionice i 2 parkirna mjesta što iznosi ukupno 29 m2.

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od 20 godina.

Zakupnina se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela:

-fiksni dio ne može iznositi manje od 4,00€/m2 mjesečno,

-varijabilni dio ne može iznositi manje od 3% ostvarenih neto prihoda punionice godišnje.

Početna zakupnina iznosi od 4,00€/m2, što u apsolutnom iznosu iznosi 116 €.

Izlazna snaga punionice mora biti minimalno 100kW te mora biti opremljena sa najmanje dva konektora.

Odabrani zakupnik/investitor dužan je izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju-Glavni projekt, ugovoriti novo obračunsko mjerno mjesto sa isporučiteljem električne energije, izvesti sve radove potrebne za stavljanje punionice u funkciju, postaviti horizontalno i vertikalno označavanje parkirnih površina  kao i nadzor.

Rok za projektiranje, ishođenje i  postavljanje punionice je 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.

Zakupnik ne ostvaruje pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje zakupljene površine.

U Javnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

2.Ponuda na natječaj mora sadržavati: 

2.1.  Oznaku zemljišta za koje se natječe,

2.2. Ponuđenu cijenu zakupnine po m2 površine zemljišta koja ne smije biti niža od početne cijene, te iznos zakupnine u apsolutnom iznosu,

2.3. Dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza (naziv ponuditelja, adresa/ sjedište, OIB,  preslika domovnice ili osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvadak iz sudskog ili obrtnog registra za pravnu osobu),

2.4. Dokaz o uplati jamčevine.

2.5. Izjavu ponuditelja kojom prihvaća uvjete zakupa, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću zemljišta koje se daje u zakup.

2.6. Potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja.

  1. Ugovoreni fiksni iznos zakupnine plaća se mjesečno unaprijed, najkasnije do desetog dana u mjesecu.

Varijabilni iznos zakupnine plaća se najkasnije do 30. travnja za prethodnu kalendarsku godinu.

  1. Zainteresirani ponuditelji koji žele sudjelovati u javnom natječaju obvezni su uplatiti jamčevinu u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine za javnu površinu koja je predmet ponude. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Slunj kod PBZ d.d., IBAN HR9823400091840000001 model HR68 i poziv na broj primatelja 7242-OIB (ponuditelja).

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena i sa kojim bude zaključen ugovor, iznos uplaćene jamčevine postaje stalni polog koji služi kao sredstvo osiguranja plaćanja za vrijeme trajanja zakupa.

U slučaju ne prihvaćanja ponude iznos uplaćene jamčevine bit će vraćen u roku od 15 dana od dana  donešenja odluke o izboru najpovoljnije ponude bez prava na kamatu.

Ukoliko ponuditelj čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom odustane od sklapanja Ugovora ili

prilikom zaključenja ugovora ne dostavi tražene instrumente osiguranja propisane natječajem, gubi pravo na povrat jamčevine.

5.Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak 18.12.2023.godine u 13.00 sati bez obzira na način dostave. Ponude predane neposredno na urudžbeni zapisnik nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.

Javno otvaranje održat će se 18. 12. 2023.godine u 13.00 sati u zgradi Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Grad Slunj, Trg dr.Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, sa naznakom „ponuda za zakup javne površine za postavljanje i upravljanje ultra brzom punionicom za električna vozila – ne otvaraj“.

  1. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
  2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda sa najvišom ponuđenom zakupninom uz uvjet da ispunjava i ostale natječajne uvjete.

Ukoliko su dva ili više ponuditelja ponudili istu zakupninu, najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja je prva zaprimljena.

  1. Zainteresirani ponuditelji dodatne informacije mogu dobiti na telefon 047/674-709 svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati.

GRAD SLUNJ

NATJEČAJ

OBRAZAC IZJAVE

OBRAZAC PONUDE

Karta

 

 

Close Search Window