Aktualnosti|

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Slunja o poništenju i ponavljanju Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za kupnju stana u vlasništvu Grada Slunja sa 23.sjednice od 25.09.2023.godine oglašava se

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pismenih ponuda za kupnju

stana u vlasništvu Grada Slunja

u ulici braće Radić kbr.7A, na prvom katu stambene zgrade, koji se sastoji  od hodnika, kupaonice, kuhinje i tri sobe ukupne površine  80,52 m2.


 

 1. Pristupa se prodaji stana u vlasništva Grada i to:

          1.1.Stan u ulici braće Radić kbr.7A, na prvom katu stambene zgrade, koji se sastoji  od hodnika, kupaonice, kuhinje i tri sobe ukupne površine  80,52 m2.

Stambena zgrada u kojoj se nalazi stan izgrađena je na k.č.br.67  zk.ul.br.2458 k.o.Slunj 1, suvlasnički dio 26/100, etažno vlasništvo E-9.

Oznaka energetskog certifikata je: F_1237_2016_10021_SZ1.

Energetski razred zgrade: Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje E, Specifična godišnja primarna energija D.

Početna cijena stana iznosi 19.817,33 Eura.

Stan je prazan.

 1. Relativni značaj kriterija za odabir najpovoljnije ponude određen je kako slijedi:
  • cijena – 100 bodova,
  • obitelj koja kupnjom stana rješava svoje stambeno pitanje – 20 bodova,
  • mlade obitelji gdje podnositelj i/ili njegov bračni drug nije navršio 40 godina života na dan raspisivanja javnog natječaja – 20 bodova,
  • obitelji sa malodobnom djecom:
   • obitelj sa dvoje malodobne djece – 10 bodova,
   • obitelj sa troje malodobne djece – 20 bodova,
   • obitelj sa više od troje malodobne djece – 30 bodova.

Ponuditelj koji se poziva na jedan od navedenih kriterija isto mora dokazati odgovarajućom dokumentacijom koja se prilaže uz ponudu i koja mora biti u izvornom obliku ili ovjerenom prijepisu.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja ostvari najveći broj bodova uzimajući u obzir sve kriterije uz uvjet da udovoljava ostalim uvjetima natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ostvari jednak broj bodova, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji je ponudio veću cijenu, a ukoliko je ponuđena ista cijena, ponuda koja je prva zaprimljena.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijom će se smatrati ponuda onog ponuditelja koji je slijedeći na listi.

 1. Posebna pogodnost osigurava se ponuditelju na način da ostvaruje pravo na popust i to:

– 5% popusta za uplatu kupoprodajne cijene u cijelosti u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Ponuditelji koji smatraju da ostvaruju pravo na popust isto mogu ostvariti tek po okončanju postupka odabira najpovoljnije ponude, te stoga u ponudi  moraju iskazati ukupnu cijenu stana bez umanjenja za eventualni popust koji će ostvariti.

 1. Stanovi se prodaju u stanju “viđeno-kupljeno”.

Zainteresirani ponuditelji koji žele sudjelovati u postupku javnog nadmetanja obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu 5% od utvrđene početne cijene stana na račun Grada kod PBZ d.d., IBAN  HR9823400091840000001 model HR68 i poziv na broj primatelja 7242-OIB kupca.

          Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena i sa kojim bude zaključen ugovor iznos uplaćene jamčevine uračunat će se u cijenu.

          Ponuditelj koji ne sklopi ugovor u roku određenom Odlukom o prihvatu ponude gubi pravo na povrat iznosa uplaćene jamčevine, a stan se može prodati slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

          U slučaju neprihvaćanja ponude iznos uplaćene jamčevine bit će vraćen ponuditeljima bez prava na obračun kamata.

          Ponuditelji su dužni ponuđenu cijenu uplatiti u roku od najduže 30 dana od dana sklapanja ugovora.

          Ukoliko ponuditelj podiže namjenski kredit za kupnju stana, rok iz predhodnog stavka može se produžiti ukoliko ponuditelj ne uspije realizirati kredit u roku od 30 dana. O opravdanosti zahtjeva za produženje roka plaćanja odlučuje Gradonačelnik.

Dopušta se upis prava zaloga (hipoteke) na stanovima koji su predmet kupoprodajnih ugovora, a u svrhu osiguranja tražbine po osnovi namjenskog kredita za kupnju stana.

          Sve troškove oko prijenosa i provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

 1. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku.

Ponudi se obvezno prilaže:

 • preslika domovnice ili osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvadak iz sudskog ili obrtnog registra za pravnu osobu,
 • jasno iskazanu ponuđenu cijenu u apsolutnom iznosu,
 • preslika uplatnice o plaćenoj jamčevini,
 • dokaz o nepostojanju dospjelih a nepodmirenih obveza za javna davanja.

Ponuditelj koji se poziva na kriterij rješavanja stambenog pitanja uz ponudu obvezno prilaže:

 • uvjerenje Općinskog suda da ponuditelj i članovi obitelji ponuditelja nemaju u vlasništvu obiteljsku kuću ili stan,
 • izjava ponuditelja da on i članovi obitelji nemaju u vlasništvu obiteljsku kuću ili stan (ovjerena kod Javnog bilježnika).

Ponuditelj koji se poziva na kriterij mlade obitelji uz ponudu obvezno prilaže:

 • preslike rodnih listova za ponuditelja i njegovog bračnog druga.

Ponuditelj koji se poziva na kriterij malodobne djece uz ponudu obvezno prilaže:

 • preslike rodnih listova za malodobnu djecu.

Ukoliko se ponuditelj poziva na pravo korištenja popusta za umanjenje kupoprodajne cijene ponudi se obvezno prilaže:

 • izjava ponuditelja o preuzimanju obveze plaćanja cijene u roku od 8 dana ovjerena kod Javnog bilježnika (ukoliko se namjerava koristiti popust od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku 8 dana).

Obrazac ponude i izjave može se dobiti u gradskoj upravi ili preuzeti sa internet stranica Grada Slunja.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, sa naznakom “ponuda za kupnju stana br.1.1. – ne otvaraj”. Na koverti moraju biti navedeni podaci ponuditelja (ime i prezime, adresa).

6.Rok za dostavu ponuda je četvrtak 04.01.2024.godine u 13.00 sati bez obzira na način dostave. Ponude predane neposredno na urudžbeni zapisnik nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Javno otvaranje održat će se 04. 01. 2024.godine u 13.00 sati u zgradi Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

7.Ponuda koja ne sadrži sve tražene podatke i dokaze kao i ponuda iz koje nije vidljivo da je uplaćena jamčevina u traženom iznosu smatrat će se nepotpunom, te će kao takva biti odbačena.

Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti pregled stanova svaki radni dan u vremenu od 09.00 do 14.00 sati uz obvezu prethodne najave na tel. 047/674-709.

Tekst natječaja

Obrazac ponude

Obrazac – izjava

Izjava o neposjednovanju drugog stana ili kuće u svom vlasništvu

 

Close Search Window