Ostali akti grada|

 OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA  1/2015 –  – 10. 03. 2015.

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 351-01/15-01/03

URBROJ: 2133/04-04/01-15-1

Slunj, 27. veljače 2015.

  

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13) i  članka 36. stavka 1. alineje 16. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), donosim

 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu

 I.

Plan gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje od 2014. do 2020. godine donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 14. sjednici održanoj dana 30.09.2014. godine. Predmetni Plan objavljen je u Glasniku Karlovačke županije br. 37/14 od 07. listopada 2014. godine.

Iako je Plan donijet krajem godine ovim Izvješćem su obuhvaćene sve značajnije aktivnosti koje su realizirane tijekom 2014. godine obzirom je njihova provedba bila usko vezana te u skladu s usvojenim Planom.

 II.

Odlaganje komunalnog otpada s područja grada Slunja vrši se na odlagalištu otpada Pavlovac a usluge skupljanja i odvoza otpada, te upravljanje odlagalištem vrši gradsko Komunalno društvo Lipa.

Godine 2005. započet je projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pavlovac koji Grad provodi u suradnji i uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za projekt sanacije i zatvaranja izrađena je projektna dokumentacija a u lipnju 2014. godine za zahvat je dobivena potvrda glavnog projekta. Postupak ishođenja dozvole predstavljao je višegodišnji postupak koji je dugo trajao prvenstveno zbog sporosti državnih tijela u rješavanju imovinsko pravnih pitanja na državnom zemljištu (bez čega potvrda nije mogla biti izdana). Po ishođenju potvrde stvoreni su daljnji preduvjeti pristupanju radovima sanacije i zatvaranja odlagališta.

Kako bi se odredile daljnje aktivnosti i modeli financiranja provedene su konzultacije i dogovori s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje bi i dalje trebalo sufinancirati aktivnosti vezane uz sanaciju, odnosno zatvaranje odlagališta. Prema naznakama iz Fonda planira se da će Fond pratiti sufinanciranje svih do sada provedenih aktivnosti i daljnju sanaciju odlagališta sa 90% sredstava, a preostalih 10% bi bila obveza Grada, što je promjena u odnosu na dosadašnji omjer 80% Fond a 20% Grad (potpisivanje dodatka ugovora se očekuje tijekom ožujka 2015. godine).

 

Prema projektnoj dokumentaciji predviđeno je da se komunalni otpad s područja grada odlaže na odlagalište Pavlovac (na sanitaran način) te da se pristupi zatvaranju odlagališta nakon otvaranja Regionalnog/županijskog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori. U sklopu Regionalnog centra predviđeno je da se na području Grada otvori pretovarna stanica, također na lokaciji Pavlovac, a u kojoj bi se skupljao komunalni otpad te prevozio dalje do Regionalnog centra. Bitno je naglasiti da je u tijeku izrada odgovarajuće Studije (koju provodi županijska tvrtka Kodos d.o.o.) kojom bi se utvrdila opravdanost i mogućnost izgradnje pretovarne stanice na našem području.

 

Prostorno planskom dokumentacijom na lokaciji Pavlovac planirana je i izgradnja reciklažnog dvorišta. Nakon provedenih konzultacija s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost konstatirano je da je planirana lokacija reciklažnog dvorišta udaljena od grada, odnosno građana za koje je dvorište prvenstveno i namijenjeno te da bi takvu vrstu objekta trebalo locirati bliže centralnom gradskom naselju. Slijedom toga, ali i činjenice da Grad trenutno nema na raspolaganju drugi pogodniji prostor za formiranje reciklažnog dvorišta, određeno je privremeno sabirno mjesto u Slunju (Kneja) na kojem će se moći predati selektivno prikupljeni otpad (stari papir, staklo, metalnu ambalažu i drugi otpad koji se inače odlaže u reciklažnom dvorištu). Pripremni radovi formiranja takvog sabirnog mjesta provedeni su u suradnji s Gradskim komunalnim društvom „Lipa“ uz financijsku pomoć Grada. U sklopu toga izvedeni su radovi sanacije prostora i uvođenja odgovarajućih električnih instalacija kako bi se osigurali osnovni preduvjeti da se na navedenoj lokaciji može prikupljati i selektirati otpad. Za uvođenje električnih instalacija iz Proračuna Grada izdvojeno je 15.200,00 kn. Početak prikupljanja otpada na predviđenoj lokaciji očekuje se početkom 2015. godine (čim to dozvole vremenski uvjeti).

 

Za potrebe provođenja modela odvojenog skupljanja otpada tijekom 2014. godine nabavljena je komunalna oprema- kante, kontejneri i vertikalna preša za otpad, pri čemu je nabavu sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80%, odnosno 297.383,52 kn, a Grad sa 20% sredstava, odnosno 74.345,88 kn.

Nabavljeni su setovi kontejnera (svaki zapremnine 1100 litara) koji će se postaviti na 10 lokacija zelenih otoka pri čemu će na svakom zelenom otoku biti postavljena četiri kontejnera za odvojeno prikupljanje papira, PET ambalaže, stakla i metalne ambalaže. Lokacije zelenih otoka su pripremljene a postavljanje kontejnera se očekuje tijekom 2015. godine. Predviđeno je da bi se tri zelena otoka postavila u centralnom gradskom naselju a preostali na područjima naselja s većim brojem stanovnika (Taborište, Nikšić, Cvitović, Kremen, Lumbardenik, Lađevac i Furjan).

 

U sklopu nabave komunalne opreme kupljena je i vertikalna preša-balirka te veći kontejneri zapremnine 7m³ (za staklo, papir i PET ambalažu) koji će se koristiti u privremenom sabiralištu.

Od ostale opreme nabavljeno je kanti za miješani otpad (1200 kanti zapremnine 80 l i 100 kanti zapremnine 240 l), kanti za biootpad (50 komada zapremnine 240 l), pocinčanih posuda za skupljanje pepela (44 komada zapremnine 110 l), te 30 komada kućnih kompostera zapremnine 400 l.

Tijekom 2014. godine pokrenut je postupak nabave novog komunalnog vozila kojim će se osigurati adekvatno prikupljanje i odvoz selektivno prikupljenog otpada. Nabavu vozila sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80% sredstava, dok preostalih 20% sredstava osigurava Grad. Cijena vozila (prema sklopljenom ugovoru s dobavljačem) iznosi 848.000,00 neto. Završetak postupka i isporuka vozila očekuje se tijekom 2015. godine.

 

Na području grada tijekom 2014. godine nije bilo evidentiranih divljih deponija a manje onečišćene površine su sanirane i očišćene provedbom manjih akcija čišćenja i uklanjanja otpada.

Odvoz glomaznog otpada provodio se kontinuirano na način da je Komunalno društvo Lipa postavljalo kontejnere zapremnine 5m³ na određenim lokacijama na području grada čime je građanima bilo omogućeno odlaganje glomaznog otpada.

Na tri lokacije u centralnom dijelu grada postavljeni su kontejneri za prikupljanje starog tekstila te jedan kontejner za elektronički otpad. Odvoz tako prikupljenog otpada obavljaju ovlašteni skupljači.

 

Provođenja izobrazno–informativnih aktivnosti tijekom 2014. godine nije bilo a obzirom se značajnije aktivnosti vezane uz sustav gospodarenja otpadom planiraju provesti tijekom 2015. godine, očekuje se i veća provedba edukacijskih aktivnosti u narednom periodu. Posebno će se naglasak dati na edukaciju građana, upoznavanje s novim načinima i mogućnostima selektiranja otpada, mogućnostima kompostiranja i nizom drugih akcija kojima će ih se upoznati s mjerama i načinima odvojenog prikupljanja otpada, čime će se u konačnici omogućiti ostvarenje ciljeva definiranih Planom gospodarenja otpadom Grada Slunja od 2014. do 2020. godine.

 III.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

                                                                                                                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                          Jure Katić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window