Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

RAZDOBLJE 2021.-2025.

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Slunj kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. "SOBE U DOMAĆINSTVU - ROOMS JANA", Damir Puškarić, Novo naselje I 6, 47240 Slunj

2. SAMOOPSKRBNO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, Damir Puškarić, Novo naselje I 6, 47240 Slunj

3. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, Draga Jurčević, Nikole Turkalja 16, 47240 Slunj

 

RAZDOBLJE 2017.-2021.

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Slunj kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. KORDUN d.d., Školska 19, 47240 Slunj, OIB: 25027711145

„SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA“

ISSN 1849-7101 (Online)

ISSN 1849-6458 (Tisak)

Nakladnik – Grad Slunj

 

Uredništvo:

Gradonačelnik: Jure Katić – glavni i odgovorni urednik

Pročelnica Ureda Grada: Zdenka Kovačević, dipl.iur.

Stručni suradnik za kadrovske, upravne i stručne poslove: Ankica Štefanac

 

Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj

Telefon: 047 777 102

Fax: 047 777 122

e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Izlazi prema potrebi

 

www.slunj.hr

Članovi Savjeta mladih Grada Slunja izabrani su na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja  dana 08. 04. 2021. godine

 

SAVJET MLADIH GRADA SLUNJA

 

 

 

 

 

 

1.  MATEA OBAJDIN  - predsjednica

ANTONIJO PUŠKARIĆ (zamjenik)

 2. BORA ŠEHAJ

IVAN SALOPAK (zamjenik)

3. KAROLINA JURČEVIĆ - zamjenica predsjednice

ANTONIO PAULIĆ (zamjenik)

4. VALENTINA BOGOVIĆ

MATIJA RENDULIĆ (zamjenik)

5. MATEJ MEDVED

ALBERT MAGDIĆ (zamjenik)

 

 

 

Link na društvenu mrežu: https://www.facebook.com/Savjet-mladih-Slunj-455068721648917/

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2019. GODINU

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2020. GODINU

REPUBLIKA    HRVATSKA

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

 GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-01/06-01/04

Ur.broj: 2133/04-06-1

Slunj, 15. ožujak 2006.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 172/03) i članka 18. stavka 1. alineja 8 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 28/01 i 8/05) Gradsko poglavarstvo Grada Slunja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU 

o ustroju Kataloga informacija

Grada Slunja 

  

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija kojima raspolaže, koje posjeduje ili nadzire Grad Slunj, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona.

Članak 2.

Katalog informacija sadrži pregled dokumenata, akata i informacija iz djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave i djelokruga gradskih upravnih tijela, te čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu sjedišta gradske uprave osobnom predajom, poštom, faxom ili drugim sredstvom suvremene komunikacije.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik svaki radni dan tijekom radnog vremena gradske uprave.  

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informaciji (službenik za informiranje) je Dragoslava Cindrić.

Članak 4.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Grad, može se, pored načina utvrđenog u članku 3. ove Odluke, ostvariti i na slijedeće načine:

  1.       objavljivanjem informacija u službenom glasilu Grada ("Glasniku Karlovačke županije")
  2.       putem sredstava javnog priopćavanja,
  3.       učešćem u radu sjednica Gradskog poglavarstva i Vijeća na način propisan poslovnikom o radu tih tijela.

Članak 5.

Ovlaštenik prava na pristup informaciji kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu materijalnog troška za izradu preslike u iznosu od 1,00 Kn po listu formata A4. 

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se na žiro-račun Grada.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije".

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG POGLAVARSTVA:

 

Ivan Bogović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  REPUBLIKA    HRVATSKA

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG INFORMACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunj, ožujak 2006. godine

 

 

 

 

 

 

 

I  UVODNE NAPOMENE

 

Grad Slunj raspolaže informacijama koje proizlaze iz opsega poslova, nadležnosti i područja djelovanja Grada, a koje su načelno i okvirno utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, te zakonskim propisima.

Područje djelovanja Grada može se podijeliti prema granama na: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje i uređenje; komunalne djelatnosti; brigu o djeci; socijalnu skrb; primarnu zdravstvenu zaštitu; odgoj i osnovno obrazovanje;  kultura, šport i tjelesna kultura; zaštita potrošača; zaštita i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarna i civilna zaštita.   

 

II SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Sukladno ovlastima i nadležnostima informacije kojima raspolaže Grad može se podijeliti u slijedeće skupine:

 

1. USTROJSTVENI AKTI

 Obuhvaća sve opće ustrojstvene akte vezane uz djelovanje  i rad predstavničkog i izvršnog tijela od trenutka osnivanja Grada kao JLS (1993. godine) do danas, a obuhvaćaju statut i statutarne odluke, pravilnike o radu, poslovnike, zapisnike sa sjednica, radne materijale, tonske zapise sjednica, akte radnih tijela, evidenciju članova Gradskog Vijeća i Poglavarstva, ustrojstvo gradskih upravnih odjela i službi, te druge akte vezane izravno ili posredno s ustrojavanjem Grada i njegovih tijela. 

U okviru ove skupine sadržani su i podacima o potpisanim poveljama  prijateljstva, dobitnicima javnih priznanja i zahvalnica.

 

2. GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Obuhvaća akte vezane uz gospodarski razvitak Grada, strateške planove razvoja, prikaze stanja, poticajne mjere za razvoj svih gospodarskih grana, korisnike poticajnih programa kako u sferi poduzetništva i obrtništva, tako i na području poljoprivredne proizvodnje; evidenciju gospodarstvenika, evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada, uvjete i način njena raspolaganja.

Grad raspolaže i podacima o državnom poljoprivrednom zemljištu na području Grada, njegovim korisnicima;  aktima vezanim uz njegovo raspolaganje.

 

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Obuhvaća akte vezane uz socijalne programe Grada; poticanje razvoja školstva, zdravstva, socijalne skrbi, predškolskog odgoja, športa; evidenciju korisnika potpora Grada dane u ovim područjima; evidenciju kulturnih programa i aktivnosti realiziranih tijekom postojanja Grada kao samostalne jedinice lokalne samouprave. Vezano uz ove djelatnosti, Grad raspolaže i evidencijama ustanova i udruga koje djeluju na području Grada, a koje su svojom aktivnošću ili stvarnim djelovanjem usmjerene ka unapređenju društvenog života Grada i svih njegovih građana.

 

4. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Obuhvaća akte vezane uz ustrojavanje i organiziranje komunalnih poslova na području Grada; pojedinačna rješenja iz komunalnih djelatnosti; evidencije obveznika i njihova zaduženja; podatke vezane uz ratne štete i obnovu obiteljskih kuća i stanova; akte vezane uz raspolaganje stambenim i poslovnim prostorom i objektima, te ostalom imovinom u vlasništvu Grada, ovlaštenjima i uvjetima njihovog korištenja, te podatke o korisnicima naprijed navedene imovine.

 

5. PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

U okviru ove skupine nalaze se prostorni planovi;  analize, prikazi stanja, akti i dokumenti vezani uz prostorno planiranje, očuvanje i uređenje prostora; akti vezani uz zaštitu okoliša, zaštitu prirodnih resursa; akti vezani uz vatrogastvo, zaštitu od požara; akti vezani uz civilnu zaštitu; podaci i evidencije vezane uz ove djelatnosti.       

 

6. PRORAČUN I FINANCIJE

Ova skupina obuhvaća sve akte vezane uz financijsko poslovanje Grada od općih akata kojima se određuje financijska politika Grada, do podataka o korisnicima proračuna.

U okviru ove skupine nalaze se i podaci o proračunskim korisnicima i rezultatima njihova poslovanje, te podaci o financijskim obvezama i potraživanjima Grada kao poslovnog subjekta.

 

 

III ZAVRŠNE NAPOMENE

 

Katalog informacija sadrži podatke od 1993. godine do danas i podložan je kontinuiranom priljevu informacija, podataka, akata koje su u potpunosti dostupne javnosti.

Izuzetak od dostupnosti predstavljaju oni akti koji imaju status državne, vojne, službene, profesionalne ili poslovne tajne  koji akti su zbog svog statusa izuzeti od dostupnosti.  Pored navedenih, službenik za informiranje može uskratiti i davanje informacija i podataka koji zadiru u područje osobnih podataka, a koji su kao takovi uređeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06) i Naputka o otkrivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) Gradonačelnik Grada Slunja donio je Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti.

 

Osoba zadužena za nepravilnosti:

DAJANA BOGOVIĆ

tel: 674-707

fax: 777-122

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Službenica za informiranje je:

DRAGOSLAVA CINDRIĆ

tel: 047/674-711

fax: 047/777-122

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac za ponovnu uporabu informacija

Obrazac žalbe protiv rješenja kojim je odbijen pristup informaciji

 

Godišnje izvješće za 2015. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2021. godinu

Godišnje izvješće za 2022. godinu

Odluku o osnivanju Knjižnice i čitaonice Slunj u današnjem obliku osnivač, Grad Slunj, donio je 20. prosinca 2006. godine, a na tu odluku Ministarstvo kulture dalo je suglasnost 8. siječnja 2007. No, knjižnica je u Slunju postojala i prije, u različitim oblicima čak od 1875. godine, kad je zabilježen prvi oblik postojanja čitaonice. Danas Knjižnica i čitaonica Slunj okuplja nešto više od 200 članova s obiteljskog iskaznicom, odnosno više od  500 korisnika, s područja Grada Slunja te općina Cetingrad i Rakovica. Raspolaže knjižnom građom od otprilike 18.000 primjeraka i pokušava zadovoljiti potrebe što šireg kruga čitatelja.

Knjižnica i čitaonica Slunj

v.d. ravnateljice Knjižnice i čitaonice Slunj, Goranka Kampić, mag. prim. obr.

Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47240 Slunj

tel./fax. 047 811 057

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Službenik za informiranje

Facebook: 

https://www.facebook.com/knjiznica.citaonica.slunj/


 

Pučko otvoreno učilište Slunj u različitim formalno-pravnim oblicima i s povremenim prekidima djeluje više od 60 godina, a danas postoji i funkcionira na temelju odluke osnivača, Grada Slunja, od 28. prosinca 2007. godine, o nastavku rada ustanove. POU Slunj registriran je izdavanje knjiga i novina, snimanje i prikazivanje filmova, organizaciju dramskih, scenskih i glazbenih događanja, radijsku i televizijsku djelatnost te sve druge kulturne aktivnosti.

 

Pučko otvoreno učilište Slunj

Ravnateljica Goranka Kampić, mag. prim. obr.

Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47240 Slunj

Tel. 047/777-324

faks 047/777-324

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Službenik za informiranje

Facebook: https://www.facebook.com/pucko.otvoreno.uciliste.slunj/                       

 

 

 

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja će se održati u UTORAK – 27. 01. 2015. godine s početkom u 18 sati u vijećnici Grada Slunja

Materijal za sjednicu možete preuzeti OVDJE.