Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Sukladno Statutarnoj odluci o osnivanju mjesnih odbora ("Glasnik Karlovačke županije" 8/03) na području grada djeluje ukupno 11 mjesnih odbora koji su teritorijalno podijeljeni na slijedeći način:

 1. MJESNI ODBOR BLAGAJ s pripadajućim naseljima Blagaj i Pavlovac
 2. MJESNI ODBOR CVITOVIĆ s pripadajućim naseljima Cvitović, Donja Glina, Glinsko Vrelo i Marindolsko Brdo
 3. MJESNI ODBOR FURJAN s pripadajućim naseljima Donji Furjan, Gornji Furjan, Kosa, Sastavak i Zapoljak
 4. MJESNI ODBOR KREMEN s pripadajućim naseljima Donji Kremen, Gornji Kremen, Gornja Glina, Mali Vuković i Miljevac
 5. MJESNI ODBOR LAĐEVAC s pripadajućim naseljima Arapovac, Čamerovac, Donji Lađevac, Dubrave, Gornji Lađevac, dio Gornjeg Popovca (Krpani, Vukošići i Lesari do križanja Lađevačke ceste sa putem za Samardžije i Glavicu), Polje, Jame, Lađevačko Selište, Videkić Selo i Salopek Luke
 6. MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE s pripadajućim naseljima Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donje Primišlje, Donji Poloj, Gornja Visočka, Gornje Primišlje, Klanac Perjasički, Kuzma Perjasička, mjesto Primišlje, Tržić Primišljanski
 7. MJESNI ODBOR NIKŠIĆ s pripadajućim naseljima Donji Cerovac, Donji Nikšić i Gornji Nikšić
 8. MJESNI ODBOR POPOVAC s pripadajućim naseljima Donji Popovac, dio Gornjeg Popovca (uključujući Šestane) i Lumbardenik
 9. MJESNI ODBOR SLUNJ s pripadajućim naseljima Novo Selo, Podmelnica, Rastoke, Slunj, Slunjčica i Zečev Varoš
 10. MJESNI ODBOR TABORIŠTE s pripadajućim naseljima Donje Taborište, Gornje Taborište i Gornji Cerovac
 11. MJESNI ODBOR VELJUN s pripadajućim naseljima Bandino Selo, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Grobnik, Kosijer Selo, Kutanja, Lapovac, Rabinja, Snos, Sparednjak, Stojmerić, Šlivnjak, Točak, Veljun, Veljunska Glina, i Veljunski Ponorac.

Tijela mjesnog odbora:

- vijeće mjesnog odbora

- predsjednik vijeća mjesnog odbora

 

Vijeća mjesnih odbora imaju 5 članova, izuzev Vijeća Mjesnog odbor Slunj koje ima 7 članova. Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi pravila mjesnog odbora - donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovom Odlukom

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- saziva mjesne zborove građana, - surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Slunja

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

- predlaže nadležnim tijelima grada prioritete i mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,

- predlaže rješenja i daje svoje mišljenje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada, te drugih akata od utjecaja na život i rad na području mjesnog odbora

- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekta komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti i sl.).

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja i zastupa mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i nadležna tijela gradske uprave.

 

MJESNI ODBOR BLAGAJ, Blagaj 14

MILE VOLARIĆ - predsjednik

NIKOLA MUJIĆ - potpredsjednik

ŽELJKO MUIĆ -  član

ZDRAVKO ŠOŠTARIĆ - član

MARIJAN MEDVED - član 
MJESNI ODBOR CVITOVIĆ, Cvitović 100

BOŽIDAR ŠLAT - predsjednik

IVANA ČOP - potpredsjednica

NIKOLA MATEŠA - član

ĐURĐA CINDRIĆ - članica

MILE TURKALJ - član

 
 
MJESNI ODBOR FURJAN, Donji Furjan 41

MIRKO CINDRIĆ - predsjednik

ANTE BOŽIĆ - potpredsjednik

JOSO ŽGELA - član (G. Furjan 197)

MILE MIŠKULIN - član

JOSO ŽGELA - član (G. Furjan 201/A)

 
 
MJESNI ODBOR KREMEN, Donji Kremen 127

MILE CINDRIĆ - predsjednik

MARKO JURČEVIĆ - potpredsjednik

MILE JURČEVIĆ - član

IVAN CINDRIĆ - član

VJEKOSLAV ŽALAC - član

 
 
MJESNI ODBOR LAĐEVAC, Donji Lađevac 2B

ZVONKO MEDVED - predsjdnik

ZVONKO GRGIĆ - potpredsjednik

IVE SALOPEK - član

DAMIR MIKIĆ - član

JURE SALOPEK - član

 
 
MJESNI ODBOR NIKŠIĆ, Donji Nikšić 1A

DAMIR PLIVELIĆ - predsjednik

VLADO BOGOVIĆ - potpredsjednik

ANTE KOS - član

ŽELJKO GRDIĆ - član

MARIO BOGOVIĆ - član

 
 
MJESNI ODBOR POPOVAC, Lumbardenik 76C

SLAVKO MATEŠIĆ - predsjednik

JOSIP MOĆAN - potpredsjednik

MIRELA POŽEGA -  članica

JURE FLANJAK - član

NIKOLA MATEŠIĆ - član

 
 
MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE, Mjesto Primišlje 31A

PAVAO SUČEVIĆ, predsjednik

MILOŠ ČOKEŠA, potpredsjednik

RANKO DEVIĆ, član

ĐURĐICA PRICA, član

 
 
MJESNI ODBOR SLUNJ, Trg dr. Franje Tuđmana 11

IVAN OBAJDIN - predsjednik

MATIJA KATIĆ  - potpredsjednik

MARIJANA JAREB OŠTRINA - članica

MARIO BIJONDA - član

IVAN POTNAR - član

MILAN PETROVIĆ - član

JOSIP ŠOJAT - član

 
 
MJESNI ODBOR TABORIŠTE, Donje Taborište 149A

MATIJA RENDULIĆ - predsjednik

MATEJ PAULIĆ - potpredsjednik

ANTONIO PAULIĆ - član

IVOSTAV RENDULIĆ - član

IVAN MAGDIĆ - član

 
 
MJESNI ODBOR VELJUN, Veljun 58

PREDRAG MANDIĆ - predsjednik

GOJKO GOJSOVIĆ - potpredsjednik

NEBOJŠA DUDUKOVIĆ - član

PERO KOZLINA - član

DRAGAN SIKIRICA - član