Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Gradsko vijeće Grada Slunja

Gradsko vijeće broji 15 članova i u okviru svog samoupravnog djelokruga:

 • donosi Statut Grada
 • donosi Poslovnik o radu
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom financiranju i druge financijske akte koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima i podzakonskim aktima
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Grada čija ukupna vrijednost prelaze 0,5% iznos prihoda bez primitaka ostvarenih godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
 • donosi odluku o promjeni granica Grada
 • donosi prostorni plan i druge dokumente prostornog uređenja
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela i službi
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove , ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i  drugih djelatnosti od interesa za Grad
 • daje prethodne suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom
 • utvrđuje način osnivanja mjesne samouprave
 • raspisuje lokalni referendum
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

 

Članovi gradskog vijeća su:

 

IVAN BOGOVIĆ (HDZ)

DIANA CINDRIĆ (HDZ)

MILENKO BOSANAC (HDZ)

IVANKA MAGDIĆ (HDZ)

DAVOR POŽEGA (HDZ)

IGOR PIRŠIĆ (HDZ)

DRAŽEN PAULIĆ (HDZ)

IVONA PIRŠIĆ (HDZ)

ŠTEFICA SMINDEROVAC (HDZ)

LIDIJA OBROVAC (HNS-HSS)

ZORAN IVŠIĆ (NEZAVISNI VIJEĆNIK)

DAMIR VUKOVIĆ (SDP)

HRVOJE PAULIĆ (SDP)

DUŠAN GRUBOR (SDP)

LUKA KATIĆ (ŽIVI ZID)

GORAN GLAVURTIĆ (DOMOVINSKI POKRET)

 

PREDSJEDNIK Gradskog vijeća: IVAN BOGOVIĆ

Potpredsjednik: HRVOJE PAULIĆ

 

MANDATNI ODBOR

DAVOR POŽEGA - predsjednik

DRAŽEN PAULIĆ - član

ZORAN IVŠIĆ - član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

MILENKO BOSANAC - predsjednik

IGOR PIRŠIĆ -  član

HRVOJE PAULIĆ -  član

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

IVANKA MAGDIĆ - predsjednica

DAMIR VUKOVIĆ - član

DRAŽEN PAULIĆ - član

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

IVANKA MAGDIĆ - predsjednica

DIANA CINDRIĆ - članica

GORAN GLAVURTIĆ - član

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

IVAN BOGOVIĆ - predsjednik

JURE KATIĆ - zamjenik predsjednika

mons. MILE PECIĆ - član

DAVOR POŽEGA - član

MILENKO BOSANAC - član

DAMIR VUKOVIĆ - član

NIKOLA TOMAŠEVIĆ - član

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

 • IVAN POŽEGA, načelnik Stožera
 • ALEN HOLJEVAC, vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj – zamjenik načelnika
 • ZDRAVKO JANDRLIĆ, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog  ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac - član
 • SLAVKO ŽIVČIĆ, načelnik Policijske postaje Slunj – član
 • IVANKA MAGDIĆ, ravnateljica Doma zdravlja Slunj – član
 • RENE TPNKLI, HGSS, voditelj Ispostave Slunj, Rakovica  - član
 • MIRJANA PUŠKARIĆ, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj – član
 • TONE BUTINA, direktor tvrtke „Radio Slunj“ d.o.o.  – član
 • DINKO PUŠKARIĆ, direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. - član
 • NIKOLINA PAULIĆ, direktorica Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.- član

 

VIJEĆE ZA PREVENCIJU

 •   Gradonačelnik Grada Slunja - gosp. Jure Katić
 •   Načelnik Policijske postaje Slunj - gosp. 
 •   Zapovjednik Središta za borbenu obuku - 
 •   Komunalni redar Grada Slunja - gosp. Dražen Kotić
 •   Kontakt policajac- gosp. Ivan Obajdin
 •   Predstavnik Cesta Karlovac, Ispostave Slunj - gosp. Nikola Štefanac
 •   Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slunj - gđa. Predraga Stipić
 •   Ravnateljica Srednje škole Slunj - gđa. Diana Cindrić
 •   Ravnatelj Osnovne škole Slunj - gosp. Tome Cvitković
 •   Direktor HEP-a, Ispostave Slunj - gosp. Josip Stipić
 •   Mons. Mile Pecić, župnik
 •   Ravnateljica Doma zdravlja Slunj - gđa. Ivanka Magdić
 •   Predsjednik  Savjeta mladih Grada Slunja
 •   Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - gđa. Mirjana Puškarić
 •   Direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj
 •   Direktor Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.

STATUT GRADA SLUNJA - PROČIŠĆENI TEKST

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA - PROČIŠĆENI TEKST

 

INFORMACIJA O JAVNOSTI RADA GV