Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Dana 03.07.2017. godine (dan slanja na objavu 30.06.2017.) Grad Slunj je u EOJN RH objavio Obavijest o nadmetanju za predmet nabave: "Opskrba električnom energijom". Rok za dostavu ponuda je 07.08.2017. godine do 9,00 sati. Dokumentaciju o nabavi zajedno s prilozima možete vidjeti na sljedećoj poveznici https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1169216

Postupkom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da su u postupku nabave za opskrbu električnom energijom u roku za dostavu ponuda (07.08.2017. godine do 9:00 sati) pristigle 4 ponude. Ponuda koja udovoljava svim uvjetima određenim u Dokumentaciji o nabavi, i koja je najpovoljnija obzirom na kriterij za odabir (ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu je sukladno članku 284. i članku 452. ZJN 2016 relativni ponder cijene 100%) je ponuda ponuditelja HEP - Opskrba d.o.o. s cijenom ponude 526.656,26 kn bez PDV-a (263.328,13 kn bez PDV-a za jednogodišnje razdoblje), odnosno 595.121,57 kn s PDV-om (297.560,79 kn s PDV-om za jednogodišnje razdoblje). 

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda