Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Dana 02.06.2017. godine (dan slanja na objavu 01.06.2017. godine) Grad Slunj je u EOJN RH objavio Obavijest o nadmetanju za predmet nabave: "Sanacija krovišta na zgradi gradske uprave". Rok za dostavu ponuda je 26.06.2017. godine do 12:00 sati. Dokumentaciju o nabavi, troškovnik i nacrte možete vidjeti na sljedećoj poveznici https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1126714 

U roku za dostavu ponuda 26.06.2017. godine do 12:00 sati pristigle su 3 (tri) ponude. Ponuda koja udovoljava svim uvjetima određenim u Dokumentaciji o nabavi, i koja je najpovoljnija obzirom na kriterij za odabir ponude (ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu je sukladno članku 284. i članku 452. ZJN 2016 relativni ponder cijene 100%), je ponuda ponuditelja Slunj GZPP d.d., s cijenom ponude 515.481,84 kn bez PDV-a, odnosno 644.352,30 kn s PDV-om. 

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda