Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Zapisnik

sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 11. 03. 2014. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 12  od ukupno 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić,  Mario Medved, Davor Požega,  Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Marina Katić, Damir Vuković, Marinko Radočaj,  Josip Štefanac i Mihaela Turkalj.

Izostanak su opravdali: Đuro Mihajlović, Ivan Bogović i Zoran Ivšić.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Željko Rendulić – gradonačelnik,    Zdenka Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Irena Mateša - voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, Dragoslava Cindrić - voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj - voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Viktor Smolić - voditelj Odsjeka za razvoj, upravljanje imovinom  i imovinsko pravne poslove te novinarka Večernjeg lista.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednica je pozvala vijećnike upisane za „Aktualni sat“ da postave pitanja.

Damir Vuković pita zašto se ne popravlja šetnica, odnosno ograda na šetnici jer su neke sajle popustile, neke podne svjetiljke ne rade, rukohvati su negdje uništeni i to bi trebalo svakako  prije sezone srediti. Drugo, zanima ga kada će se već jednom ažurirati web stranica Grada. Treće, iznosi stav Kluba vijećnika SDP-a kojim se insistira da Grad osnuje svoju vlastitu javnu ustanovu, možda su, kako kaže, već dosadni s tim, ali na tome insistiraju.

Gradonačelnik potvrđuje kako ima određenih kvarova i oštećenja na šetnici, ima ih i po Rastokama  i po kupalištu, ali zbog loših vremenskih prilika do sada to se nije moglo   popravljati pa će se  u narednom razdoblju   sanirati kvarovi i vjeruje da će se najveći dio tih problematičnih  zahvata riješiti. Dodao je kako se  ovih dana počelo sa uređenjem Rastoka,  KD Lipa  je počela pometanje Rastoka, misli da su to u cijelosti već napravili, ima još posla  na uređenju raslinja, ima još nešto drvenog materijala kod mosta  kod Moćana koji je izvađen iz vode i to treba ukloniti i slijedećih dana  će se i ti problemi rješavati. Drugo, za web stranice Grada kaže da su tu  malo kiksali, u izradi je nova stranica Grada, s tim se kasni i to je jedini razlog zašto postojeće stranice nisu do kraja ažurirane, ali vjeruje da ćemo kroz  nekih mjesec dana imati potpuno novi dizajn naših stranica,  sa  novim i ažurnim podacima i vjeruje da će se onda to dalje  redovno ažurirati. Što se tiče insistiranja na osnivanju slunjske javne ustanove, o tome se  razgovaralo već u više navrata i osobno bi bio najsretniji da Grad Slunj posjeduje financijska sredstva za osnivanje javne ustanove, na žalost, financijska situacija nije nimalo bajna, a o tome će nešto više reći na kraju sjednice. Ponovio je kako Grad za to nema novaca, slaže se da bi to bilo idealno, slaže se i da sigurno svaki  od 15 vijećnika  ima neku ideju ili čak stav nekog od građana, ali sve se to mora uskladiti  sa realnošću i sa financijskom situacijom koja je takva da nam i dalje gospodarstvo pada, da nam se  prihodi i dalje smanjuju i da je sve  teže pa je njegov prijedlog i način na koji funkcionira, a od vijećnika očekuje podršku u tom dijelu, da se ide  krajnje štedljivo, da se racionalizira što se da racionalizirati kako ne bismo  doveli  Grad u poziciju da ne može financirati neke  obaveze koje su bitne za vitalno funkcioniranje i za život ovdje u gradu.

Marinko Radočaj pita  da li Grad ima u planu izgradnju nogostupa  do Novog sela te da li će se popravljati  stepenice od Ljekarne prema Srednjoj školi koje su u dosta derutnom stanju. Također ga zanima da li se može ukloniti stara ruševna kuća u Školskoj ulici koja je blizu same ceste i predstavlja opasnost za promet i prolaznike.

Gradonačelnik odgovara da su ove godine   proračunom planirana sredstva za izradu  projektne dokumentacije za nogostup odnosno nastavak nogostupa do Feniksa te za dio od Slunja do autobusne stanice u Taborištu što je bio prijedlog MO Taborište. Tu je sa predstavnicima Hrvatskih cesta  pregledao  trasu koju će sigurno isprojektirati, a Hrvatske ceste bi trebale kasnije sufinancirati izgradnju, nisu  baš najsretniji jer je trasa jako zahtjevna,   dobrim dijelom te dionice treba raditi podzide što onda poskupljuje radove. Gledano iz pravca Slunja taj nogostup bi išao lijevom stranom  kako bi se pružao pogled na Koranu i to bi  bila ujedno i turistička šetnica.  Za stepenice je neki dan dobio informaciju od komunalnog redara i složio se da se one saniraju koliko se bude moglo, a za kuću  u Školskoj ulici,  ne zna točno o kojoj se radi pa je zamolio tajnicu da vidi  što možemo tu učiniti.

Predsjednica pojašnjava da je to kuća iznad Crvenog križa prema Srednjoj školi.

Zdenka Kovačević odgovara kako se  može naložiti vlasnicima da je uklone, ali je problem  što je tu više suvlasnika od kojih niti jedan nema adresu na području Grada Slunja. Grad sam ne bi smio  dirati u privatno vlasništvo, neovisno o tome u kakvom je stanju objekt.

Marinko Radočaj dodaje kako je ta kuća stvarno jako blizu ceste i blizu nogostupa, krov je ruševan, sve to baš nije zgodno.

Zdenka Kovačević iznosi kako  će sa komunalnim redarom još vidjeti što se tu dade napraviti. Najveći je problem zadiranje u privatno vlasništvo pa je tu istaknula kako je  donesen  novi Zakon o građevnoj inspekciji koji daje ovlasti komunalnom redarstvu,  vezano na te objekte koji su u lošem stanju i koji ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine, a koliko će se tu dati napraviti to će se  tek morati vidjeti  koliko je sada pojednostavljen postupak u odnosu na dosadašnji  jer je Zakon tek od 1.1.  ove godine na snazi, pa će ovo  možda biti i prvo takvo postupanje.

Josip Štefanac predlaže, ako postupak bude išao za tu kuću, da  ide i za druge kuće prema Trgu Zrinskih i Frankopana, kuća nasuprot Milana Neralića i dr,  jer takvih kuća ima dosta u Slunju.

Zdenka Kovačević se slaže, ali ističe ono što zna, a to je da komunalni redar ne može naložiti uklanjanje samog objekta, to je stvar građevne inspekcije, on može naložiti uklanjanje onih najlošijih dijelova građevine, znači onog dijela građevine koji je u najlošijem stanju, da li je to krovište, da li je to dio fasade, ali probat će se svakako nešto napraviti, mada  ne može obećati da će objekt sutra biti uklonjen, to stvarno ne može reći jer nisu niti  ovlasti komunalnog redara toliko velike.

Davor Požega je dodao kako je situacija sa starim hotelom slična.

Zdenka Kovačević  odgovara kako je stari hotel djelomično saniran prošle godine, uspjelo se od vlasnika isforsirati da sanira one najugroženije dijelove i one koji su u najlošijem stanju, ali problem je što komunalni redar ne može naložiti uklanjanje građevine, može sanaciju odnosno popravak samo  najoštećenijih dijelova.

Ivanka Magdić iznosi kako se prije nekog vremena  na web stranicama grada, a pretpostavlja i na oglasnoj ploči pojavila obavijest  da započinje izmjera zemljišta u k.o. Kremen, što je preduvjet za osnivanje zemljišnih knjiga, ali ima brojne upite ljudi s tog područja  koji su za to saznali u međusobnim kontaktima  jer većina ih nema kompjutore, Internet i dr. Tu je  konstatirala kako je to Povjerenstvo osnovano prije godinu dana, a tek sada započinje s radom pa pita da li je to razlog skraćivanje roka jer osobno smatra da je on jako  kratak,  do 10. mjeseca 2014. godine. Drugo,  nije to mogla niti sama  isčitati, a kamoli netko drugi, što su oni kao  građani koji su   obuhvaćeni tom aktivnošću dužni napraviti, koju dokumentaciju trebaju dostaviti ako nemaju  dokaze o vlasništvu jer nije bilo zemljišnih knjiga. Treće, zanima je  tko će snositi troškove te izmjere i da li će  to biti prebačeno na građane ili će Grad pokušati to ublažiti i na neki način pomoći jer ljudi s tog područja nisu krivi što su knjige izgorjele u 2. Svjetskom ratu.

Gradonačelnik se slaže da je rok kratak pa je i sam  razgovarao sa gđom. Kovačević o tome i  vjeruje da će ga, ukoliko bude potrebe i ukoliko stvari ne budu išle dinamikom koja se očekuje, uspjeti produžiti do kraja godine jer tada dolaze ljudi koji nisu ovdje, ne žive u RH, ali dolaze za Božić.  Što se tiče obavješćivanja ljudi iznosi kako je za  slijedeći utorak  u 18,30  sazvan sastanak sa Savjetom MO Cvitović i MO Kremen ovdje u vijećnici, oni će dobiti te obavijesti i onda će na tom sastanku biti malo podrobnije o svemu obaviješteni i upoznati kako bi sve te informacije mogli prenijeti ljudima na terenu.  

Zdenka Kovačević je dodala kako je  osnivanje Povjerenstva  u biti bio prvi korak i ono ni na koji način nije definiralo do kada sam taj postupak traje, postupak je definiran Zakonom o  zemljišnim knjigama koji propisuje obvezu suda da donese odnosno objavi oglas, oglas je u biti i poziv svima koji smatraju da imaju određenih vlasničkih  prava na području na kojem se osniva zemljišna knjiga da se jave sudu i tim se pozivom onda definira u kojem roku to treba izvršiti. Ono što svatko treba donijeti, kada se govori o dokumentaciji,  je bilo koji dokument iz kojeg je razvidno da je netko vlasnik, odnosno da ima određena prava na području izmjere. Postupak provodi Zemljišno knjižni odjel u Slunju i oni su imenovali Povjerenstvo, sudac  Maras koji je član tog Povjerenstva rekao je, što se tiče upisa vlasništva samih objekata,  da će uvažavati rješenja o ostvarivanju prava na obnovu i rješenja o nasljeđivanju  jer je ipak Sud kod provođenja ostavinskih postupaka  znao i imovinu sa područja te k.o. kao van knjižnu rješenjem o nasljeđivanju prenositi na nove nasljednike. Pretpostavlja da  će najvjerojatnije biti potrebna  identifikacija od strane geodete, znači da bi se utvrdilo o kojoj točno k.č.  je riječ tražit će se identifikacija od strane geodete na terenu, da on svojim  potpisom na neki način jamči da je to ta k.č. na kojoj se nalazi objekt i za koju taj pokazuje i tvrdi da je nečije vlasništvo. Dodala je i to kako u ovom trenutku Grad nema sredstava kojima bi pratio financiranje toga troška, te da je  osnivanje zemljišne knjige drugačiji postupak od nove  katastarske izmjere za k.o. Slunj 1, jer ovdje je riječ isključivo o podacima  koje Katastar prenosi, podloga su stare katastarske karte kojima je raspolagao Katastar koje su digitalizirane, vektorizirane i na temelju tih podataka Katastra se sada osniva zemljišna knjiga.

Gradonačelnik se još jednom kratko uključio što se tiče plaćanja jer ovdje bi ljudi trebali platiti identifikaciju imanja, identifikaciju svojih čestica, ne može reći  da je mali trošak, nit da je veliki, ali naprosto Grad to teško može preuzeti na sebe, a  slična je praksa u Rakovici i u okruženju gdje se ti postupci također sada provode.

Ivanka Magdić iznosi kako je  osobno imala slučaj ostavinskog postupka i sud, a niti javni bilježnik, nije uvažio  nikakvo pravo na nasljeđivanje obzirom da nije bilo dokaza o vlasništvu,  možda kada je spor u pitanju da, ali govori kada je to nesporno. Vjeruje da ima jako malo takvih slučajeva, a osobno ne  zna  niti za jedan. Što se identifikacije tiče smatra da ona sama po sebi  znači da to treba doći netko pa sa susjedom dogovoriti da je tu međa, iako je podloga katastarska pa ne vidi uopće razlog za to.

Zdenka Kovačević odgovara kako se to  ne utvrđuje  u identifikaciji, geodeta izlazi na teren da bi utvrdio o kojoj je točno  katastarskoj čestici riječ jer ljudi vrlo često   smatraju da je kuća na jednoj k.č.  izgrađena, a ona se dosita  nalazi na drugoj,  to je intencija identifikacije, da se točno  detektira o kojoj k.č. je riječ, koje k.č.  imanje nekog čovjeka obuhvaća,  a  ne same međe. Što se tiče ovog postupanja Suda, praksa o kojoj je govorila gđa. Magdić   je praksa novijeg datuma, dok je starija praksa Općinskog suda u Slunju  bila nešto drugačija,  postoje rješenja o nasljeđivanu, na žalost nema ih jako puno, ali postoje rješenja kojima  se nasljeđivala i ta van knjižna imovina.

Davor Požega je postavio pitanje vezano uz  sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, ovih dana je u medijima informacija da  bi od 1. 7. trebalo krenuti sortiranje na kućnom pragu, ukoliko to  ne naprave JLS plaćat će penale Ministarstvu zaštite okoliša pa ga  zanima da li naše  komunalno poduzeće nešto radi u tom pogledu i  hoće li taj 1. 7. dočekati spremni.

Gradonačelnik odgovara kako je pitanje koliko ćemo ga dočekati spremni više  za  naše komunalno društvo i ono radi na tome. Tu je dodao kako je  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  raspisao  jedan natječaj vezano za ovo gdje je  otvorio mogućnost sufinanciranja nabave opreme za razdvajanje otpada, znači bit cijele priče je smanjiti  količinu  komunalnog otpada, odnosno reciklirati sve ono što se može reciklirati da se smanji količina otpada koje ide na odlagalište.  Fondu su poslane potrebe Grada Slunja za opremom koja bi nam koristila u tom razdvajanju otpada i vjeruje da ćemo do toga ili oko toga datuma biti spremni i da ćemo izbjeći plaćanje bilo kakvih kazni. Iskoristio je priliku i upoznao Vijeće kako Grad Slunj ima još jedan veliki problem u tom dijelu, a to je sanacija odlagališta u Pavlovcu koja   se vuče  od 2008. godine jer su  problemi sa rješavanjem imovinsko pravnih odnosa sa državom u ovom slučaju, uspjelo se  riješiti  jednu  česticu državnog šumskog zemljišta  dok je bio u Hrvatskim šumama, u Šumariji Slunj to se rješavalo, a trenutno još uvijek stoje neriješene 3 čestice državnog poljoprivrednog zemljišta. Uspjeli su dogovoriti sastanak sa ravnateljem Državnog ureda gosp. Pejnovićem  i  zatraženo je od  nas da dostavimo još određeni dio dokumentacije i vjeruje da  se to sada rješava  i da ćemo pokrenuti taj postupak sanacije odlagališta jer u tom  dijelu Grad ima dosta velike obaveze, a sve  je do sada  stajalo. Pripremamo se koliko možemo, vjerujem, što se tiče kazni, da ih nećemo plaćati, ali isto tako  to je i za ovaj Grad jedan veliki trošak i jedan veliki zahvat  za naše  poduzeće LIPA koje je tek startalo i koje ima i dosta velikih problema i organizacijskih  i materijalnih, zaključuje gradonačelnik.

Po završetku „Aktualnog sata“ predsjednica je predložila dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu te isti dala na raspravu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama nije bilo pa je predsjednica dala dnevni red na glasanje.

Predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće za 9. sjednicu  jednoglasno  utvrdilo slijedeći 

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća

2. Odluka o parkiranju  na području Grada Slunja

3. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i način njihova obavljanja na području Grada Slunja

4. Odluka o izmjeni Odluke o  komunalnom doprinosu

5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014.

6. Odluka o kupnji zemljišta k.č. br. 1658 k.o. Slunj 1

7. Odluka o pokretanju postupka pripajanja Stambenog fonda d.o.o. Komunalnom društvu Lipa d.o.o.

8. Izviješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2013. godine

9. Izviješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada za 2013. godinu

10. Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja

11. Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2013. godini

12. Informacija o imenovanjima članova Nadzornog odbora Stambenog fonda i KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. te članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slunj

13. Različito

 

 

  1.     Zaključak o usvajanju zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća vijećnicima je dostavljen uz poziv.

Na sjednici nije iznesena niti jedna primjedba na zapisnik pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

ZA Zapisnik sa 8. sjednice održane dana 24. 01. 2014. godine glasalo je svih 12 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju zapisnika sa 8. sjednice Gradskog viujeća.

 

  1.     Odluka o parkiranju  na području Grada Slunja

Prijedlog Odluke o parkiranju na području Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednica pozvala gradonačelnika za kraći uvod.

Gradonačelnik  pretpostavlja da su se o ovoj odluci u zadnjih  mjesec dana od kada je prijedlog objavljen na stranicama Grada Slunja  dosta  ljudi informirali, dosta se o tome razgovaralo i vjeruje da je dobar  dio populacije upoznat sa prijedlogom odluke. Misli  da smo jedan od zadnjih gradova koji uvodi naplatu parkiranja, a to je inače  uobičajena praksa i gotovo svi  gradovi provode naplatu  parkiranja, a razlog je jednostavno zato da se  u tom dijelu nešto  prihoduje i  da se napravi  alimentacija tih troškova  koji gradovi ulažu u  održavanje komunalne infrastrukture. Kod nas je taj  prihod kojeg očekujemo posebno bitan, nastavlja gradonačelnik,  zato  što bi naplatu  parkiranja  radila tvrtka LIPA koja je u financijski dosta teškom  položaju,   temeljna  djelatnost naše LIPE je upravo ovo prikupljanje otpada, a nije isto  prikupljati otpad u samom gradu Slunju  i u Karlovcu  ili u gradovima koji su gusto naseljeni, a sakupljajući otpad okolo po ovako širokom području kao što je to  područje Grada Slunj tvrtka lagano proizvodi gubitke. Stoga je pitanje  što  učiniti, na koji način pojačati prihode, a i dvojba da li  to prebaciti na teret građana pa povisiti  naknade za odvoz smeća ili ćemo na neki način  iznalaziti  prihode toj tvrtci da  je rasteretimo u  tom dijelu i da taj teret  financijski smanjimo sa leđa  naših građana a da ih prikupimo negdje drugdje. Slijedeći razlog  zašto  se uvodi naplata parkiranja je i taj da se  rasterete   ova 2  parkirališta, tj. kod „BUK-a“ i „Centra“  u vrijeme turističke sezone, od 1. 5. do 31. 10.  a u ostalom dijelu godine se ne planira  provoditi ova odluka.  Isto tako predviđena je i naplata parkiranja u Rastokama što je potpuno uobičajena praksa u svim turističkim  destinacijama.

Anđelka Jurašin Vuković je  iznijela jednu izmjenu i to  u članku 6.  gdje se  planira naplata u vremenu od 8 do 18 sati, a ne do 20 sati kako stoji  u prijedlogu odluke koju  su vijećnici dobili.

Gradonačelnik pojašnjava kako je taj prijedlog posljedica razgovora kojeg je održao jučer sa mještanima Rastoka, uvažio je njihove stavove, pogotovo ugostitelja   da je predugo do 20  sati, odnosno da je dovoljno do 18 sati.

Otvorena rasprava.

Ivanka Magdić je odmah na početku iznijela stav vijećnika  HDZ-a da ne mogu glasati za ovu Odluku o parkiranju na području Grada Slunja iz jednostavnog razloga što su i sami dok je na vlasti bio  HDZ  gotovo svake godine   razmatrali tu mogućnosti i zaključili kako  u Gradu još nisu  stvoreni uvjeti za ovo  što nova vlast predlaže,  bez obzira što se ovdje naplata parkiranja pokušava  poklopiti sa nekakvom turističkom sezonom, smatraju da će to imati više štete za grad Slunj nego koristi. U nastavku je to argumentirala  pa iznosi kako će ovom Odlukom, prije svega, biti  pogođeno ruralno stanovništvo koje dolazi četvrtkom u sajam, koje dolazi u Ljekarnu, Dom zdravlja,  koje dođe u trgovine, a ono malo turista koje na sve načine želimo zadržati u gradu  još   ćemo više  rastjerati. Smatraju kako   treba na sve načine poticati razvoj turizma jer  veću bi korist  imali ako bi kroz ugostiteljstvo ili  trgovinu pokušali  zaustaviti te turiste pa i kroz  zimmer, nego što će biti od toga  parkirališta. Ne zna kakve to veze ima sa  odvozom komunalnog otpada jer je gradonačelnik   donošenje ove odluke doveo u vezu, valjda zbog iznalaska načina  dodatnog financiranja novoosnovane tvrtke, što se može  promatrati i iz tog konteksta i to se može uvažiti. Što ćemo imati, pita gđa. Magdić i odgovara da ćemo  imati praznih  nekoliko parkirališta iz članka 11., a  opći krkljanac u gradu jer ovime nisu obuhvaćene sve javne površine u gradu. Vjeruje da će biti situacija da će parkiralište na Trgu dr. Franje Tuđmana biti prazno, ali će se parkirati   ispred trgovina,  po nogostupima. Jasno joj je za parkiralište kod  bistroa  „Centar“,  u Ulici Stara cesta i zapadnog ulaza u Rastoke, ali joj nije jasno za istočni ulaz u naselje Rastoke, od D1 do Sv. Ivana u Rastokama pa pita da li to znači  da od mosta Sv. Ivana do  starog mosta na Korani nije javna površina i iako su ocrtana parkirališta to neće podlijegati naplati. Misli da je  od Lipe do starog mosta to  dobro definirano, ali za parkiralište broj  6. uz desnu obalu Korane na kupalištu pita koji turisti uopće idu tamo i misli  to će se  prije svega odnositi na našu  mladež i one koji  koriste gradsko kupalište pa će im tamo na makadamu  naplaćivati parkiralište, a smatraju  da ova vremena nisu za takva dodatna opterećivanja, a zanima je  kako će se na  makadamu uopće obilježiti takva parkirališna mjesta. Isto tako pita zašto nema parkirališta  na šetnici preko puta hotela Slunjčica. Dakle, to su  pitanja na koja bi prije nego dignu ruku za ovu odluku trebali znati odgovore. Također je zanima kakve su to  povlaštene karte,  pod kojim uvjetima i tko će imati pravo na njih. Osvrnula se i na cijenu koju će određivati KD Lipa, a Vijeće nema niti u primisli koja bi to cijena bila, a priča se  po gradu da će parkiranje tamo na ulazu  u Rastoke biti 10 kuna, pa traži da se bar okvirno kaže koji bi to rasponi cijena  bili. Ukoliko se ovakva Odluka donese da LIPA bude određivala cijenu na koju gradonačelnik daje suglasnosti, onda ovo Vijeće dalje ne može više utjecati na te cijene, niti na to tko ima pravo na povlaštene karte, pa  ako se već  predlaže donošenje ovakve odluke, smatra da barem treba ovdje informativno kazati u kom pravcu se ide, hoće li to biti samo simbolično, mada sumnja  da bi bilo simbolično jer se onda ne bi isplatio taj radnik koji bi bio zadužen za tu naplatu. Isto tako ne zna kakva će biti naplata, da li će to biti automati ili  fizička naplata, znači puno je nepoznanica i iako zna da sva primorska mjesta i veliki gradovi naplaćuju parkiranje i zna da će  i Grad Slunj morati uvesti jednog dana obvezu naplate parkiranja, smatra da još uvijek nije vrijeme za to, te da je naročito ova 2014. godina  baš zbog naših građana i zbog  razvoja turizma  najgora moguća godina za početak ovakve aktivnosti.

Gradonačelnik se zahvalio na komentarima i pitanjima, rečeno je svašta,  pa je   krenuo od zadnjeg što je gđa. Magdić rekla i složio se kako su ovo vremena  koja su izuzetno teška i u kojima trebamo preživjeti pa je spomenuo kako će pod točkom razno dati informaciju o jednom materijalu kojeg smo nedavno dobili sa viših državnih institucija i prema kojem će nam se proračun još drastično smanjivati i stoga ono što on nastoji je da preživimo tu situaciju, a čini mu se da se ovaj trenutak na žalost  dosta neozbiljno shvaća i ovaj nastup mu se čini dosta populistički. Što se tiče povlaštene karte, načina naplate, zamolio je da se pročita Odluka jer u Odluci stoji da naplata ide automatima, može SMS-om, dobro je obrazložena povlaštena karta,  tko ju može i pod kojim uvjetima dobiti, sve piše. Kaže kako je zanimljivo  da su reakcije koje smo imali  nakon što je stavljena na web, pozitivne, bila je  izuzetno kvalitetna rasprava, ljudi koji su se uključili i koji su išli sa svojim prijedlozima  pažljivo su pročitali odluku i dobili smo  izuzetno korisne sugestije pa je očekivao to i ovdje na Vijeću. Zašto nema naplate na šetnici? Prvo, zato što je tamo TIC pa će možda samo ljudi pristati da nešto pitaju, a drugi razlog je što ima premali broj parkirnih mjesta da bi se automat isplatio, odgovara gradonačelnik.  Što se tiče  informacije da će biti pogođeno ruralno stanovništvo s tim se apsolutno ne slaže, naime,  propustio je u uvodu reći  to što se radi pa je u nastavku upoznao vijećnike da će se asfaltirati na gornjem dijelu placa površina ispod lipa i prostor  gdje je nekad bio zatvor i svi štandovi će se  posložit  u taj gornji dio, a donji dio je prošle godine  donekle uređen, asfaltiran je i dolje će se urediti 4 parkirališna mjesta za autobuse koji dovoze grupe i  koji bi trebali platiti to parkiranje, razmišlja se da bi ta cijena bila  25 kn, dok bi ostali dio  iscrtali kao parkirališni prostor gdje bi se naši građani posebno sa ruralnih područja četvrtkom  mogli dolje  besplatno parkirati, a to bi im bilo bliže i zgodnije nego tražiti okolo po gradu parkiralište. Što se tiče  naplate u ovom dijelu gradskih parkirališta  kod BUK-a i Centra smatra da oni koji si  mogu priuštiti da odu popiti kavu, da će moći platiti i  parkiranu kartu. Cijenu karte ne određuje LIPA, gradonačelnik daje suglasnost što znači da on praktički određuje te cijene karata, a razlog zašto se  išlo na takvu jednu soluciju je  taj što i drugi tako imaju riješeno iz prostog razloga ako se u  sezoni  ukaže potreba da se ide gore  ili dolje sa cijenom, da se ne mora čekati Vijeće,  nekad možda nije praktično da svaka odluka ide na Vijeće jer to naprosto traži određeno vrijeme.  Naglasio je kako će sigurno,  koliko god to  bude moguće,  biti posebno socijalno osjetljiv kad je u pitanju određivanje cijena pa je ujedno i rekao kako se razmišlja da bi parkirna karta kod BUK-a i Centra bila  4 kn, tako je npr.  u Duga Resi, u Ogulinu, Karlovac je nešto skuplji, a u dijelu u Rastokama se razmišlja o 6 ili 7 kn, što je čak ispod svih drugih turističkih  destinacija. Što se makadama tiče samo je napomenuo kako je lani bio na moru, parkiralište totalno neuređeno, smola pada po autima, ali parkiranje se naplaćuje.

Ivanka Magdić je ponovila pitanje  zašto nisu obuhvaćena parkirališta od mosta Sv. Ivana do starog mosta na Korani?

Gradonačelnik odgovara kako se to  neće naplaćivati jer se mora razmišljati o ljudima koji tamo žive, koji imaju svoje goste pa su u tom dijelu predviđena  rezervirana mjesta za mještane i za njihove goste jer ljudi  se bave iznajmljivanjem soba i  za pretpostaviti je da ti ljudi koji su njihovi gosti moraju negdje parkirati pa će im se   pružiti mogućnost da kupe rezervaciju na određeni broj mjesta,  još će se vidjeti kako to podijeliti.

Diana Cindrić konstatira kako prema ovom prijedlogu  samo naselje Donje Rastoke  nije ušlo u ovu Odluku

Gradonačelnik odgovara da je,  ali to su rezervirane karte, rezervirana parkirališna mjesta, odnosno daje se mogućnost  mještanima da si rezerviraju mjesta jer je  pretpostavka  da će biti gužva i da neće biti mjesta dovoljno ako bi se gosti u prolazu parkirali.

Diana Cindrić pita da li to znači  da  stanovnici Rastoka neće moći besplatno parkirati bez obzira imali li ili ne imali mjesto već će njihovo eventualno parkirališno mjesto  ući u naplatu.

Gradonačelnik odgovara da  mještani Rastoka na svojim površinama i na svojim okućnicama mogu parkirati besplatno, a na javnim površinama će morati platiti rezerviranu parkirnu kartu, ali će se  voditi  računa o tome  da cijena ne bude previsoka.

Diana Cindrić  pita  nije li to nepravedno s obzirom  da ne bi trebalo biti razlike od stanovništva npr. u Podmelnici i u Rastokama i da bi svatko tko živi tamo trebao imati mogućnost da parkira automobil negdje bez naplate.

Gradonačelnik je ponovio da svatko tko god ima prostora na vlastitoj površini može parkirati i to neće plaćati.

Diana Cindrić pojašnjava kako se njeno  pitanje odnosi upravo na one koji nemaju na vlastitoj površini mogućnost parkiranja jer smatra da to neće biti baš jeftino,  plaćati svaki dan, pa bila to i povlaštena karta, sigurno će biti trošak.

Gradonačelnik odgovara kako se neće plaćati dnevno već će  oni  platiti godišnju rezervaciju koja će biti  100 ili 150 kn što smatra da je stvarno  korektno. Za Podmelnicu je  rekao kako nema tamo parkirališta i kako sigurno nije ista priča živjeti u Podmelnicili ili u Rastokama, ne vrijede jednako nekretnine u Podmelnici i u Rastokama. nije isto uređena Podmelnica ili Rastoke, ovaj Grad, na žalost,  ne ulaže toliko u Podmelnicu kao u Rastoke jer ne može, odnosno  uopće nisu u istoj poziciji ljudi koji žive u Rastokama ili ljudi koji žive u Podmelnici i to je teško uspoređivati.

Josip Štefanac  podržava Odluku i smatra da će to biti jedan prihod za  komunalno poduzeće koja će si vjerojatno poboljšati financijsko stanje i da će tu možda biti mjesta za zapošljavanje hrvatskih branitelja, ako ne za stalno. onda barem za sezonu i oni  bi to mogli dobro odrađivati. Zanimale su ga  cijene i sada je  čuo  da su u rasponu od 4 do 6 kn, a njegov je prijedlog da ide jedinstvena cijena. Također je za to  da se zna i cijena za autobuse i da se znaju te cijene za povlaštena  parkirališna mjesta i predlaže da se  ova odluka  dopuni  tim konkretnim stvarima. Ovo traži što npr. konkretno u  centru živi osoba koja nema mjesta nigdje već koristi gradsko parkiralište pa bi trebao znati  koliko će ga to koštati, znači predlaže da se ta odluka eventualno malo doradi u tom smislu.

Gradonačelnik je ponovio  zašto se  išlo ovakvim pristupom  da gradonačelnik može odlukom odrediti cijene  samo iz razloga ako bude potrebe da se tijekom sezone cijena mijenja, da se ne mora mijenjati ova odluka. Dodao je kako će na slijedećoj sjednici koja će se dogoditi prije nego se počne s naplatom parkiranja detaljno  izvijestiti Vijeće  o  cijenama koje će biti. Ponovio je sadašnje razmišljanje o visini cijena, tj.  kod BUK-a i Centra 4 kn, u Rastokama 6  ili 7 kn, autobus je 25 kn, za sat ili dva bi se prihodovalo po jednom autobusu 25 ili 50 kn,  rezervacije  na godišnjoj razini za prvu sezonu možda  100 ili 150 kn, a i za povlaštene karte u ovom trenutku  nema nikakav okvir, ali će to svakako imati prije nego što se s naplatom krene i o tome će informirati Gradsko vijeće. Vezano za prijedlog da se odluka dopuni odgovorio je kako bi teško sada bilo  skidali je  s dnevnog reda jer nam onda neke druge stvari izmiču jer  priprema uvođenja parkirališta uopće nije jednostavna,  treba pribaviti   određene suglasnosti MUP-a, tražiti  pristup njihovim bazama podataka zbog registracija, zbog veze i SMS pa smo malo na knap sa vremenom.

Ivanka Magdić se još jednom uključila pa je na konstataciju gradonačelnika da je trebala detaljno pročitati odluku rekla da se i po njegovim odgovorima vidi da ona ne stoji jer ne samo da ju je pročitala nego ju je, ne samo ona nego svi vijećnici HDZ-a, prostudirati, a pitanja su takva upućena ciljno da dobiju konkretne odgovore, a nisu ih dobili pa i nadalje stoje na stajalištu  da  ovo stvarno nije vrijeme za donošenje ovakve odluke. Smatraju da se  teret krize  pokušava prebaciti još jače na račun naših sugrađana jednim dijelom, a i drugim dijelom smatraju da će to smanjiti broj turista koji su inače u tranzitu kroz Slunj i koje treba na sve načine ovdje zaustaviti,  to je bila intencija ne uvođenja naplate do sada. Konstatira kako ih gradonačelnik  još uvijek nije uvjerio  da je vrijeme da se takva odluka donese  niti je odluka kao takva kvalitetna i jasna  da bi mogli glasati za nju.

Gradonačelnik kaže kako je  očekivao  ovakve reakcije iz čisto nekih političkih  razloga, žao mu je  što je to tako jer  argumenti su nevjerojatni,  kroz Grad prolazi stotine turista i umjesto da se svi trudimo da uzmemo koju kunu, malu kunu, 4 kn ili 6,  uvjeravanja su da je bolje da ne uzmemo niti jednu kunu, a situacija financijska je da boli glava.

Davor Požega se osvrnuo na to kako im gradonačelnik iz sjednice u sjednicu govori kako nastupaju populistički, a on smatra da su ih ljudi upravo  izabrali tu   da nastupaju   populistički, da zastupaju  njihove interese, tako da misli da to gradonačelniku nije dobar argument i on će uvijek nastupati populistički, uvijek će iznositi stav onako kako mu to  ljudi kažu. Danas ga je  puno ljudi pitalo hoćemo li stvarno donijeti tu odluku, hoćemo li stvarno plaćati parking u Slunju jer ljudi u Slunju nemaju  nekakve blagodati koje  imaju u Zagrebu, u Karlovcu, nemamo neke trgovačke centre  neke stvari koje oni imaju. Razumije za Rastoke i sam se zalagao za to da se u Rastokama naplaćuje parkiranje, da se autobusima naplaćuje ali misli da će ovim najviše biti pogođeni naši građani jer  turist će doći tu,  platiti će 4 kn i otići, a on će npr. morati svaki dan plaćati 4 kune, njemu osobno nije za 4 kn, ali ima ljudi kojima to stvarno puno znači. Ponovio je kako se i prije o tome razmišljalo, nisu  benasti da ne znaju  uzeti novce, ali se odustalo iz razloga koji su navedeni.

Gradonačelnik se ispričao zbog  izraza populistički, a što se tiče naših sugrađana koji dolaze sa registriranim ili neregistriranim traktorima ponovio je kako će se  za njih osigurati i  označit ovih dana 25 parkirnih mjesta na trgu ispod placa i vjeruje da dobar dio njih neće protiv toga imati ništa jer će biti uređeno i biti će im bliže. Dodao je kako se  namjerno nije  išlo na naplatu parkirališta okolo upravo da ljudi imaju gdje parkirati, a da ne plaćaju. S druge strane  našem komunalnom poduzeću u kom rade naši sugrađani,  u dobrom dijelu najnižeg imovinskog statusa, treba pomoći i učiniti  sve da ta tvrtka funkcionira,  zbog onoga što je rečeno vezano uz Zakon o otpadu i  obveza koje su još pred tom tvrtkom i zbog ovoga u kojem vremenu živimo, a dosta teško žive.

Damir Vuković se samo kratko osvrnuo na diskusiju gosp. Požege, čini mu se da gosp. Požega ne zna pravo značenje riječi „populizam“.

Ivica Barić je kratko replicirao na diskusiju gđe. Magdić gdje ispada da mi tim jadnim i siromašnim turistima koji su u tranzitu pokušavamo uzeti koju kunu. Gledajući ukupno i na državnom nivou, a to se može vidjeti i u ugostiteljskim objektima prije i nakon Slunja,  mijenjaju se trendovi u turizmu,  sve se više radi na destinacijskom turizmu, sve više restorana radi po tom principu, znači nema tranzita, uglavnom se sada više radi taj agencijski turizam, destinacijski turizam preko agencija pa taj  turista u tranzitu i  nije neka ciljana skupina već bi nama trebao biti cilj  da Slunj postane destinacija. Slaže se da promjena ovakvog tipa udara i na građane, normalno je da je to i šokantno, ali smatra da se prije ili kasnije u gradu  mora uvesti nekakav red da to sve ima neku svoju glavu i rep  pa jedan dio toga je i ta naplata parkiranja. I njemu će to  biti financijski šok, ali ako se malo bolje pogleda situacija u gradu zna se da je  četvrtkom najveća gužva,  ovim danima gužve nema pa će i sam parkirati tamo gdje se ne naplaćuje, a četvrtkom može i platiti 4 kune, a ispada po g. Požegi da je svaki dan tolika gužva da nema mjesta za auto,  najveći pritisak je na Rastoke upravo zbog tog turističkog dijela.

Ivanka Magdić je ispravila gosp. Barića jer nije  rekla da se ovom odlukom jadnim turistima izbijaju novci iz džepa nego jadnim Slunjanima.

Ivica Barić ne želi dalje duljiti raspravu, ali ispalo je tako da  će turisti, ako  vide da ćemo im nešto naplatiti,  samo  produžiti put dalje i neće se ovdje zaustavljati.

Josip Štefanac se osvrnuo na  gledište gđe. Magdić i njene  stranke da mi ne dozvoljavamo da gosti dođu, međutim, smatra da  treba gledati na način da se upravo na ovaj način ta parkirališta oslobađaju za goste, za  turiste pa poziva da  se to gleda na  način da će  turist stati u centru jer će biti više mjesta, a on osobno neće svaki dan dolaziti autom ako će  morati plaćati parkiranje.

Više se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednica Vijeća istu zaključila te dala  Odluku uz izmjenu u članku 6. stavku 2. na način da se parkiranje naplaćuje u vremenu od 8 do 18 sati na glasanje.

U trenutku glasanja sjednici je nazočno svih 12 vijećnici pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donijelo Odluku o parkiranju na području Grada Slunja

 

  1.     Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i način njihova obavljanja na području Grada Slunja

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i način njihova obavljanja na području Grada Slunja dan je vijećnicima uz poziv zajedno sa pisanim pojašnjenjem pa je predsjednica otvorila raspravu.

U raspravu se nitko nije uključio i ista ja zaključena, a potom je predsjednica Vijeća dala  Odluku na glasanje.

U trenutku izglasavanja sjednici prisustvuje 11 vijećnika.

Završetkom glasanja predsjednica  konstatira da je za Odluku glasalo 11 vijećnika, odnosno da je Gradsko vijeće  jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja

 

  1.     Odluka o izmjeni Odluke o  komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu dana je vijećnicima uz poziv, a dodatno kratko pojašnjenje na samoj je sjednici dala Ivanka Šebalj,  voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje istaknuvši da se samo radi o usklađenju sa novim Zakonom o gradnji.

Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica istu zaključila i potom dala Odluku u prezentiranom tekstu na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće  jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

 

  1.     Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. 

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu vijećnicima je dostavljena u materijalima, a na sjednici je kratko obrazloženje dala Dragoslava Cindrić iznijevši da je u prijepisu došlo do zamjene brojke pa potpora ŠRD za 2014. godinu treba iznositi  „1.490.00“ kn.

U raspravu koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je ista zaključena, a potom je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika koji danas prisustvuju sjednici i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu

 

  1.     Odluka o kupnji zemljIšta k.č. br. 1658 k.o. Slunj 1

Prijedlog ove Odluke dan je vijećnicima u materijalima, a na sjednici je dodatno pojasnio i obrazložio ovaj prijedlog gradonačelnik. Podsjetio je kako se o ovoj temi već razgovaralo  na ovom Vijeću i obzirom da Grad trenutno nema na raspolaganju u svom vlasništvu zemljište ili preciznije nema zemljište koje bi bilo  lakše  komunalno opremiti, prijedlog je da se kupi dio zemljišta u zoni male privrede, preko puta Elektre iz razloga što je tu  komunalna infrastruktura gotovo pa već na zemljištu, znači struja je preko puta, voda i priključak na kanalizaciju u neposrednoj blizini, tako da ukoliko bi bilo sreće da netko od potencijalnih investitora jednog dana priupita da želi graditi, da imamo što ponuditi. Dodao je kako imamo 2 gospodarske zone koje su nešto udaljenije, tamo je otkupljeno nešto  zemljišta, međutim,  problem je što je to previše udaljeno pa bi  dovođenje komunalne infrastrukture  bio prevelik trošak. Dio koji se planira otkupiti je  relativno male  površine, možda se uspije dogovoriti sa vlasnicima još jedan dio zemljišta što bi bilo oko 1 ha koje bi onda u  narednom razdoblju   komunalno opremili i bilo bi spremno ukoliko bi bilo interesa za gradnju nekog  proizvodnog  ili sličnog  pogona.  

Otvorena rasprava.

Ivanka Magdić iznosi stav  kluba vijećnika HDZ-a  da vijećnici HDZ-a neće glasati za ovu odluku jer je  Grad Slunj u tzv. zoni K4 kupio 30.000 kvadrata zemljište koje nije na nikakvom brdu, niti je  daleko od Slunja, nego je uz glavnu cestu, u istom pravcu iza Elektre. Uz tu parcelu Gradu se  nudi  još 9 ha zemljišta po cijeni od 7 kn u k.o. Primišlje i  po 10 kn u k.o. Slunj. a veže se uz to još 30.000 kvadrata državnog zemljišta i  kada bi se to objedinilo, dobila bi se doista jedna zona bilo velike bilo male privrede. Smatraju  da je trebalo prije svega malo razvoj tog gospodarstva temeljiti na zoni u  kojoj već imamo zemljište, imamo i ponudu za  još zemljišta po  nižim cijenama  jer ova parcela  je stvarno premala da bi se moglo govoriti o nekakvom razvoju, a i u neposrednoj blizini nema baš puno prostora  za širenje i to su razlozi zbog čega su protiv donošenja ovakve odluke.

Gradonačelnik odgovara da mu je  jasno  da moraju biti protiv, žao mu je što moraju  ovako razgovarati, ali volio bi da netko može izračunati koliko bi nas koštalo dovođenje struje, vode i kanalizacije  do tog područja. Zemljište o kojem se govori nije on otkupio već ga je otkupio  netko u ranijem sazivu i nije mu jasan takav potez kad već ovdje  u samom predgrađu imamo zonu male privrede i gdje nam je  komunalna infrastruktura tu pa će nas  opremanje ovog ovdje zemljišta, bez obzira što ćemo platiti sada ovu cijenu, doći daleko  manje nego što bi nas koštala komunalna infrastruktura da je dovedeno u tu zonu. Isto tako tu je i pitanje interesa, ne zna,  možda je lakše čovjeku raditi bliže Slunja  nego tamo negdje prema Primišlju.

Drugi se nitko nije javio  za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu i dala  Odluku na usvajanje.

U trenutku glasanja sjednici je nazočno 11 vijećnika od kojih je ZA Odluku glasalo 8, dok su 3 vijećnika glasala PROTIV pa je predsjednica konstatirala da je Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo Odluku o  kupnji zemljIšta k.č. br. 1658 k.o. Slunj 1

 

  1.     Odluka o pokretanju postupka pripajanja Stambenog fonda d.o.o. Komunalnom društvu Lipa d.o.o.

Odluka o pokretanju postupka pripajanja Stambenog fonda d.o.o. Komunalnom društvu Lipa d.o.o. dana je vijećnicima u materijalima, a na samoj sjednici je kratko obrazloženje dao gradonačelnik odnosno iznio je  razloge  zbog čega se ide u postupak spajanja ove dvije tvrtke. Naglasio je kako  pokušava, od kada je došao na ovo mjesto,  racionalizirati i  neke stvari dovoditi u red, ali  vidi da se to nekim vijećnicima ne sviđa, ali to je naprosto nužno napraviti. Zašto je ovaj prijedlog? Iz jednostavnog razloga što nema logike da imamo poduzeće od 2 zaposlena  od kojih jedan naravno mora biti direktor, ali nije samo to , tamo se plaća prostor, plaćaju se  komunalije, energenti, a  nema nikakvog razloga da to poduzeće i dalje egzistira kao odvojeno poduzeće kada ga možemo pripojiti LIPI koja je registrirana za te djelatnosti, znači  može se normalno funkcionirati dalje uz daleko manje financijske izdatke i troškove.

Otvorena rasprava.

Ivanka Magdić je podsjetila na  zapisnik sa prošle sjednice GV, kada je  iz odgovora gradonačelnika  na vijećničko pitanje natuknula nešto o tome i pod različito postavila  konkretno pitanje da li se doista u trenutku dok se LIPA osniva, namjerava spojiti Stambeni fond koji već posluje i tada je  gradonačelnik  odgovorio da se o tome razmišlja, ali da će još  biti rasprave, da bi sada već na prvoj sjednici dobili na stol prijedlog te odluke. Stoga se obratila gradonačelniku sa mišljenjem da mu za  ovako  brza ukidanja, spajanja, osnivanja izgleda ne treba puno vremena za razmišljanje, pa ako netko i bude sada to smatrao populističkim, ona  osobno i HDZ smatraju da, ako i ima nekakvih argumenata, treba ipak prije o tome svemu  razmotriti, promisliti, postaviti LIPU na noge, a ne pripajati sada Stambeni fond koji funkcionira čitav niz godina i nije na teretu Grada, sa jednim društvom koje je tek u osnivanju. Stoga,  uvažavajući neke argumente glede racionalizacije, iako joj  nisu do kraja jasni, ne može na ovako brzopotezan način i bez dovoljno argumentacije zbog čega je baš to u ovom trenutku toliko važno biti za ovakvu odluku jer npr.  direktora se  može promijeniti bez toga da se ukine sam Fond.

Gradonačelnik  odgovara da ne mora biti baš danas, ali kako je zakazana sjednica Gradskog vijeća, materijal je pripremljen za sjednicu Gradskog vijeća. Rekao je gđi. Magdić kako ne stoje argumenti da je to stabilno poduzeće, to stabilno poduzeće vlastitih prihoda mjesečno ima 4.500 kn, znači ne može funkcionirati, ono funkcionira iz razloga što se ovaj Grad za vrijeme bivšeg Gradskog vijeća i Gradonačelnika  odrekao svojih prihoda od naplate zakupnine za poslovne prostore i naprosto taj dio prihoda povjerio Stambenom fondu da bi on mogao  funkcionirati, a njegovo je mišljenje da bi onda bilo logičnije  da se tim novcem pomogne onda naših 15 ili 18 sugrađana koji rade u LIPI i da toj tvrtci pomognemo da prebrodi ovo vrijeme, ako se Grad već odrekao određenih prihoda u korist nekoga, da to onda ne bude za 2 radnika. Dozvoljava,  ako ovo Vijeće misli drugačije, da  će onda  Stambeni fond ostati i dalje funkcionirati, imati ćemo direktora kojeg ćemo samo plaćati da bude direktor i žao mu je  što se to sada  svodi  samo na funkciju direktora, ali to je to i smatra da trebamo racionalizirati ono što je moguće jer  gori nam pod petama.

Josip Štefanac  pita što se dešava u tom slučaju sa ta 2 radnika, da li oni  ostaju na cesti ili prelaze u LIPU. Ako prelaze u LIPU dobro,  ne bi trebalo raditi na način da se gase radna mjesta,  ali obzirom da su ljudi zbrinuti, smatra da je to  u redu.

Gradonačelnik dodaje kako ovo nema veze  sa radnim mjestima jer  pripajaju se  poduzeća, a ista situacija je bila i kada smo  razdvajali Komunalac,  nije imalo veze s radnim mjestima, jer se to moralo provesti  silom Zakona o vodama  bez obzira što nas je to dovelo u težu poziciju što se tiče poduzeća jer dok smo imali jedinstveno poduzeće, imali smo neke strojeve koje su mogli koristiti i jedni i drugi, a sada imamo situaciju da imamo 2 poduzeća, a 1 kombinirku i  upitno je da li Komunalac smije raditi poslove za LIPU, odnosno  da li smije pružati usluge strojevima za LIPU, pa sada  manjka i u jednom i u drugom poduzeću dio opreme, ali morali smo to napraviti. U ovome drugom dijelu pripajanja radimo da bismo racionalizirali  i stabilizirali tu novu tvrtku jer joj je teško, jer je nova, jer ima niz obaveza, a naš izbor je ili ćemo joj pomoći na ovakve načine ili ćemo taj teret prebaciti na leđa naših građana što mi uporno  izvrćemo, a ja mislim da gdje god je moguće kakav prihod toj tvrtci iznaći bolje je nego  povećavati  cijene komunalnih usluga, zaključio je gradonačelnik.

Nitko se više nije javio za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Od 12 vijećnika ZA Odluku je glasalo 8, dok su 4 vijećnika glasala PROTIV pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće većinom glasova donijelo Odluku o pokretanju postupka pripajanja Stambenog fonda d.o.o.Komunalnom društvu LIPA d.o.o.

 

  1.     Izviješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2013. godine

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07. do 31. 12. 2013. godine dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku, a na samoj sjednici kratki presjek dao je gradonačelnik i rekao: „Ovo je u stvari izvješće o mojih prvih 6 mjeseci rada. Što smo radili? Evo i danas na ovoj sjednici niz je prigovora, radili smo brojne racionalizacije kako bismo napravili uštede i kako bismo si oslobodili prostor da možemo investirati. Teško je pobrojati gdje smo sve racionalizirati da nam ostane nešto slobodnih sredstava da možemo financirati  izradu projektne dokumentacije i financirati  projekte koji su pred nama. Što je konkretno napravljeno? Razdvojili smo Komunalac silom Zakona o vodama, morali smo to napraviti, da nismo Hrvatske vode nam ne bi sada financirale vodovod Dom zdravlja - Fina, takav je sustav, naša zakonodavna tijela se složila, bilo me je strah hoćemo li to uspjeti od kraja ljeta do kraja godine,  uspjeli smo i posebno me to raduje i to smatram svojim velikim uspjehom, pa i uspjehom gradske administracije. Sanirali smo polovicu mosta kod Vodene ovce, nadam se da ćemo drugu polovicu uspjeti sanirati u ovoj sezoni, nastavili smo sanaciju Starog grada koju financira Ministarstvo kulture, započeli smo sanaciju krovišta mjesnog doma u Nikšiću, taj dio je  trebao biti dovršen u protekloj sezoni, imali smo problema sa izvođačem pa je to dovršeno u ovoj godini i čini mi se da  to sada tamo dosta dobro izgleda i sada je pitanje unutrašnjeg uređenja, nadam se da ćemo taj dio  riješiti uz volonterski rad samih mještana, Uredili smo naša groblja, u tom dijelu gdje smo imali sredstava, na komunalnoj naknadi imali smo dosta sredstava, to smo naslijedili od prošle godine i uredili groblja u Slunju, Cvitoviću, postavili žičane ograde, zelene ograde od tuja, taj posao još nije do kraja dovršen, asfaltirali smo staze na grobljima, mislim da su svi primijetili da je Trg kod crkve presvučen asfaltom i to je uređeno. Po mjesnim odborima smo  radili  puno, od održavanja putova, proširivanje putova, uredili smo autobusna stajališta uz D1 prema Karlovcu i mislim da to sada dosta dobro izgleda, uređivalo se oko  naših rijeka,  dio u Rastokama su uređivale Hrvatske vode, to je bilo njihovim sredstvima, a dio ispod šetnice je radio naš Komunalac i taj posao još moramo dovršiti, postavili smo montažni WC u Rastokama, to je dugogodišnji problem u Rastokama jer ljudi dolje nemaju gdje otići na WC i to ćemo dovršiti ove godine, naprosto je  došla zima i nismo mogli dio prilaza i uređenja okoliša napraviti pa ćemo sada. Ono što smatram svojim neuspjehom prvih 6 mjeseci je činjenica da nisam uspio zainteresirati nadležne državne institucije, prvenstveno mislim na Hrvatske vode i Ministarstvo turizma pa ni potencijalne investitore za projekt izgradnje jezera Furjašnica i eventualno nekakvog budućeg alternativnog pravca prema Plitvicama, u tom dijelu nastojanja ostaju, žao mi je što se u tom dijelu ne uspijeva, jedan dio je vjerojatno posljedica ne razumijevanja, jedan dio i financijska situacija u državi kakva je. Nismo uspjeli prošlu jesen izlobirati za vodovod Slunj – Cerovac- Nikšić – Pavlovac – Veljun unatoč dosta velikim mojim nastojanjima, u nekoliko navrata sam odlazio u Hrvatske vode,  problem je jer je naprosto malo novaca, a to nam je vrlo značajan projekt radi čitavog tog područja, tamo nam je D1, tamo nam je Korana, farma, restoran,  domaći živalj koji u ljetnim mjesecima nema vodu što je danas naprosto strašno zamislivo i u tom dijelu će ići i dalje sva moja nastojanja uz pomoć vas vijećnika koji možete u tom dijelu pripomoći. U protekloj godini nismo realizirati otkup zemljišta za poduzetničku zonu jer sa vlasnicima nismo to uspjeli izdogovarati, vjerujem da ćemo sada taj dio  riješiti, radi se o manjem zahvatu, što je za Grad Slunj primjereno, naš cilj je, moj cilj je nekakvih hektar zemljišta komunalno opremiti gdje bi se moglo smjestiti dva ili više manjih poslovnih subjekata koji bi mogli zaposliti 50 do 100 radnika i to bi za ovaj Grad bio spas. Ono što je isto bitno spomenuti da nam prošle godine nije išao projekt Dom zdravlja – Fina i modernizacija gradskih ulica, bez obzira što je bilo prozivanja mene zbog toga,  samo ću ustvrditi da teren nije bio dobro pripremljen, odnosno za Dom zdravlja – Fina nije na vrijeme bila ishodovana građevinska dozvola pa to  nije ušlo u Plan Hrvatskih voda, a što se tiče modernizacije gradskih ulica naprosto  Ministarstvo regionalnog razvoja nije prošle godine pratilo taj projekt i ja se duboko nadam da ćemo ove godine, unatoč besparici,  uspjeti realizirati bar neku od tih ulica i naravno da sam u tom dijelu zahvalan na  pomoći i biti ću zahvalan svim vijećnicima koji mogu na bilo koji način  utjecati u ovom dijelu jer evo preko kolega u SDP-u sam uspio doći i do pomoćnika ministra i do nekih zastupnika i vjerujem da će i to pripomoći da taj projekt bude realiziran.“

Predsjednica Vijeća se zahvalila gradonačelniku i otvorila raspravu.

Davor Požega  želi  dati oporbeni pogled na prvih 6 mjeseci gradonačelnika, u stvari želi reći što misli pa je prvo konstatirao kako se krenulo sa  smanjenjem komunalnog doprinosa i misli da je to  najveći  plus gradonačelnika  i najveći razlog zašto je osobno bio sretan na početku  mandata gradonačelnika. Drugo, donijeli  su  proračun koji je, po njegovom mišljenju,  sasvim lijepo izgledao na početku jer sve projekte koji su i prije bili planirani, gradonačelnik ih je i dalje nastavio  gurati što mu je bilo izuzetno drago. Ono što zamjera gradonačelniku kao  građanin, ne toliko kao vijećnik, je donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa, smatra da nam to stvarno nije trebalo. Slijedeće. smatra da nije trebalo ići niti na  gašenje javne rasvjete u zabačenijim mjestima, to  ljudi  zamjeraju i njemu kao vijećniku iako je  bio protiv, odnosno nije mogao na to utjecati i slijedeće, to je ova današnja odluka o uvođenju naplate parkiranja. Dodao je kako je bilo tu  još puno stvari, ali ove su  u javnosti najviše odjeknule.

Gradonačelnik  odgovara da je svjestan  da će dio ovih odluka imati negativan odraz i da su to nekakvi bolni potezi,  ali je isto tako  svjestan da se moraju napraviti. Što se tiče odluke o psima i mačkama rekao je kako tu Odluku za današnju sjednicu nisu  uspjeli pripremiti zbog drugih obaveza,  ali će njegov prijedlog  ovom Vijeću biti da idemo u liberalizaciju u smjeru kako je gosp. Požega to predlagao. 

Davor Požega je još,  kao vijećnik, zamjerio gradonačelniku zbog  nedostatka komunikacije u donošenju ovih odluka. Smatra da ne bi bilo loše da gradonačelnik  možda  malo i oporbu konzultira u donošenju tih nekih odluka kao i kod imenovanja  nadzornih odbora jer bi mogli shvatiti neke stvari kao revanšistički. Iako ne bi htio da to tako izgleda, ali mu  kao hadezeovcu, otpuštanje vozača koji je član HDZ-a, pa sada i pitanje Stambenog fonda i nekih drugih stvari, malo izgleda revanšistički  pa bi volio da se na tome malo poradi tijekom mandata.

Gradonačelnik priznaje  što se tiče nedostatka komunikacije, da je vijećnik u pravu, ali  vjeruje da će se stvari popraviti nakon što HDZ u Gradu Slunju izabere novo vodstvo, njemu je bilo dosta teško komunicirati jer nema predsjednika Gradske organizacije, vjeruje da će se to popraviti i slaže se da su tu neke stvari   propuštene, ali bilo bi teško funkcionirati u ovoj sada situaciji. Isto tako kaže kako ga boli izraz revanšizam, jer naprosto tako ne funkcionira, ima jedna stvar koja je  činjenica jer gdje god  što  pipne, pipne nekoga iz HDZ-a jer je HDZ   15 godina vodio ovaj grad i očito je da su po stranačkom ključu ljudi  primljeni, zapošljavani pa  gdje god  pipne,  pipnuo je  HDZ, naprosto nema nikoga iz SDP. HSS ili neke druge strane, ali ne gleda to stranački. Odgovorio je i to kako je pitanje vozača u Gradu samo stvar financijske naravi, razgovarao je i  ponuđeno mu je adekvatno mjesto pa smatra da  nije korektno koristiti izraz otpušten, vozač nije otpušten, trebao je biti premješten   sukladno njegovoj kvalifikaciji u komunalno poduzeće gdje bi  vozio kamion jer je po struci to što je, razgovor kojeg su imali bio je  krajnje korektan, na žalost,  nekad su neka otpuštanja i nužna, ali u ovom slučaju se uopće nije o tome radilo.

Davor Požega je dodao da  možda to tako izgleda jer je on jedini član HDZ-a od svih djelatnika, odnosno jedini se u stvari javno tako deklarirao.

Ivanka Magdić izražava svoje  čuđenje kad gradonačelnik kaže da do sada nije imao s kim razgovarati u HDZ-u, aludirajući valjda na to da je HDZ obezglavljen, jer HDZ ima cijelo vrijeme povjerenika i povjereništvo koje ima sve ovlasti izabranog predsjednika odnosno Gradskog odbora, ali razumije  ako je gradonačelnik  bio možda nedovoljno informiran da je situacija u HDZ-u  takva  pa se onda nada najavljenoj i obećanoj  dobroj i kvalitetnoj suradnji nakon što se u HDZ-u provedu  izvanredni izbore. Vratila se na samo Izvješće gdje je slično kao i gosp. Požega  pohvalila rad u dijelu u kojem je doista prepoznao neke od započetih projekata koji su do jednog stupnja gotovosti realizirani, a koji su od interesa za ovaj grad, pohvaljuje što ipak nije napravio kompletan zaokret i što je nastavio s provedenom svih projekta, od mosta, vodovoda, kanalizaciji i dr. i stvarno tu pohvaljuje nastojanja da se projekti realiziraju  bez  obzira na  stranačke različitosti  jer vjeruje ti projekti će  sve sigurno ujedinjavati jer su od interesa  naših građana. Ono što zamjera, a to se lagano provlači kroz samo izvješće,  su određene nedorečenosti o drugoj vrsti rada koja se provodi pod krinkom racionalizacije, provedbe ovoga ili onoga, razno raznim  prigovorima, ali nejasno i nedovoljno točno definirano, a svi vide  svakodnevno, a i na Vijeću se predlažu odluke koje idu u jednom pravcu za koje misli da nije dobar za naš grad pa sada ovdje kao vijećnik  neće konkretno ništa precizirati već smatra da  neće biti dobro ako se neke stvari nastave na takav  način,  misli  da gradonačelnik razumije što želi time reći. Pitala je , vezano uz turističko posjećivanje Rastoka gdje je  gradonačelnik opisao koje je sve probleme na početku mandata imao, ali nije napisao  što je dogovoreno na kraju, je li na kraju dogovoreno da će Ustanova i dalje nastaviti sa naplatom ulaznica, zanima je  što je u konačnici rješenje tog problema u Rastokama.

Gradonačelnik odgovara kako ćemo nastaviti sa sustavom turističkog vođenja u Rastokama jer sve drugo nas vodi u kaos. Dodao je kako imamo  najavu jako dobre turističke sezone i posjet velikih broja grupa, posebno grupa sa istoka (Koreanci, Japanci i td.) pa bi nas vraćanje na staro, odnosno na situaciju da nam se grupe same  prošetavaju u Rastokama vodilo u kaos i u tom dijelu nije nađen neki drugi  izlaz, izlaz bi naravno bio vlastita javna ustanova, ali u ovom trenutku  Grad nema 600.000 kuna da tu javnu ustanovu nosi. Ako bi išli na to pita  čega ćemo se onda odreći pa poziva sve da budemo  ozbiljni i odgovorni i kada mu slijedeći puta  netko dođe sa sličnim prijedlogom  neka prijedlog bude  elaboriran u smislu koliko bi nas to koštalo i čega ćemo se odreći jer, ukoliko bude nekakav razuman i dobro elaboriran prijedlog, pretpostavlja da će ga većina vijećnika pa i sam sigurno  prihvatiti, Ponovio je kako se  nastavlja sa dosadašnjim sustavom turističkog vođenja u Rastokama jer i unatoč uvođenja takvog sustava imamo dobru najavu, vjeruje da će biti još veći broj grupa nego što je bio do sada što znači da to sve nije imalo negativan odraz na posjećivanje Rastoka. Što se parkiranja tiče, to će se  prvenstveno  odnositi  na pojedinačne goste koji će i ubuduće imati slobodan ulaz u Rastoke,   jedino što će platiti je to parkiranje.

Predsjednica je zaključila raspravu i dala  Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 12 vijećnika  pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje 01. 07. do 31. 12. 2013. godine

 

  1.     Izviješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada za 2013. godinu

Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada za 2013. godinu vijećnicima su dana u materijalima, a kako su sjednici prisutni pročelnici i voditelji odsjeka predsjednica je naglasila, ukoliko bude pitanja, oni mogu na ista konkretno odgovoriti i dati  pojašnjenja, a potom je otvorila raspravu.

Marinko Radočaj  je predložio, a radi se o zemljištu koje se daje u najam, da se  obavijesti stanovništvo kada ide natječaj ili po oglasnim pločama, ili predsjednicima MO pa da oni obavijeste ljude jer masa ljudi ne prati  internet, ne dolazi u zgradu gradske uprave gdje su izvješeni ti natječaji pa ne znaju da je natječaj raspisan.

Zdenka Kovačević je zamolila vijećnika  da  specificira o kakvoj vrsti natječaja i kakvoj vrsti zemljišta je riječ, jer  ako je riječ o poljoprivrednom zemljištu tu je procedura striktno propisana,  a drugačija je ako se radi o zakupu gradskih javnih površina ili poslovnog prostora.

Marinko Radočaj kaže kako se to odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta, konkretno ga  zanima kakva je tu procedura.

Irena Mateša je odgovorila kako je novi  Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu prema kojem  poslove obavlja Agencija, međutim zahtjev zainteresirani podnose u Grad Slunj, ona prikuplja svu dokumentaciju i šalje zahtjev Agenciji da raspiše natječaj. Plan je da će se svaki slijedeći natječaj koji bude, dostavljati   MO da stave na oglasne ploče i da se ljudi na taj način informiraju, a i zbog mogućih problema u smislu da netko već koristi nešto od tog državnog zemljišta, da se ljudi s tim onda upoznaju i da se  mogu i sami javiti na taj natječaj. Procedura je znači da Agencija javi kada će taj natječaj biti, natječaj se inače objavljuje na stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište, on će se u Gradu  isprintati i pozvat će se  MO i upoznat o čemu se radi, pokazati će se gdje se zemljište nalazi na karti.

Marinko Radočaj je zadovoljan jer do sada je bio slučaj da ljudi uopće nisu bili upoznati s tim, nisu znali da su natječaji raspisani.

Josip Štefanac kaže kako je  pročitao materijal i vidio da je puno konzultacija izvršeno, usluga građanima, dosta edukacija te da se  kroz sva izvješća provlače EU fondovi, financiranja, ali nigdje nije vidio nekakav primjer sa smo kroz ta financijska sredstva nešto ostvarili, posebno ga  zanima uređenje gradskog kupališta i sanacija gradskog odlagališta u Pavlovcu, misli da tu ima dosta potencijala da se to europskim sredstvima napravi i pita zašto to već konačno ne krene u realizaciju.

Anđelka Jurašin Vuković je vezano za Pavlovac podsjetila kako je i gradonačelnik to pojasnio  da za Pavlovac imamo sklopljen ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša od 2005. godine, a od 2008. godine se rješava državno zemljište i svima je potpuno neprihvatljivo i nejasno kako se tako važna komunalna infrastruktura ne može riješiti zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa tako dugi niz godina, međutim, situacija je takva, na tome se radi, u sve to uključio se i Fond i sada se nada  da će se tu neki pomaci napraviti jer  tek kada se riješi pitanje državnog zemljišta,  može se  ishoditi građevinska dozvola. Istaknula je kako je Grad poslao  jednu izjavu Fondu gdje je rečeno,  obzirom da nemamo niti kapaciteta niti financijskih mogućnosti. da smo voljni da Fond to kandidira na EU fondove, ali nema kandidature i nema daljnjih postupaka dok se ne riješi to pitanje državnog zemljišta. Što se tiče upućenih nekakvih kandidatura  najviše kandidatura kod nas radi Odsjek za razvoj, kolega Smolić i on može reći iako su ovdje stavljeni neki projekti koje je Grad kandidirao i toga se već dijelom gradonačelnik dotaknuo, a radi se o ulicama Poljski put i Mrežnička, ako jedne godine ne prođe, kandidira se iduće godine ponovno. Tu je istaknula kako kandidatura,  naravno,  ovisi o tome što će se odrediti da je prioritet Grada,  u što se ide, međutim, dodaje kako su svima puna usta europskih fondova, ali to sve nije tako jednostavno jer treba osigurati niz drugih stvari, znači prvo treba vidjeti što će se raditi, drugo treba pripremiti projektnu dokumentaciju, sve dozvole i još  osigurati financijska sredstva za sufinanciranje. U svim ovim dosadašnjim kandidaturama koje se mogu analizirati i može se  reći da li se moglo i bolje, to ostavlja vijećnicima, ali ipak dodaje kako je u Izvješću  ipak stavljeno što je kandidirano, a još neke konkretne  stvari može  gosp. Smolić iznijeti.

Josip Štefanac se   slaže da se  ide na edukacije, konzultacije,  to je u redu  da se prate svi ti zakoni i financijske mogućnosti, ali smatra da se to već treba koristiti, Hrvatska je za Europu 10 godina bila na nekom cjedilu i promatranju pa smatra kako su  se sve službe,  od lokalnog do državnog ranga do sada mogle pripremiti. Pitanje odlagališta Pavlovac o čemu se razgovarali sa gradonačelnikom i  vijećnici  iz SDP-a iz HSS iz „Proljeća“, jer odlagalište smeća ima koncesiju za korištenje do 1. 7. 2015. godine, a  obzirom na našu administraciju i te sve probleme, boji se da će to vrlo brzo doći i da ćemo se naći u situaciji kakva je Makarska ili neki primorski gradovi pa je njegovo mišljenje da bi to trebao biti prioritet, odnosno to treba biti  jedan od ciljeva u idućem razdoblju i upravo namjerno  to pitanje postavlja da se na taj problem ne zaboravi. Ovo što se događa da se godinama ne mogu riješiti  2 ili 3 parcele, po njegovom osobnom mišljenju je  čisti nemar nekoga, ne zna koga, a uvjete koje ovdje treba osigurati, trebaju osigurati stručne službe grada, znači  sredstva, plan, ideje i dr.

Anđelka Jurašin Vuković je mišljenja da g. Štefanac to krivo gleda jer o  viziji i o tome  kuda će Grad ići odlučuju vijećnici i gradonačelnik, a službe su te koje sve to onda moraju pripremiti, znači ono što će se raditi ne odlučuje o tome Viktor Smolić ili Anđelka Jurašin Vuković  već  ćete predložiti vi u kom smjeru Slunj ide, što će se raditi i što će se kandidirati, a na nama je da to na najbolji način pripremimo, zgotovimo, kandidiramo i  nadamo se najboljem ishodu, ističe i dodaje da je nakon toga  opet na Vijeću i na gradonačelniku da se  tu lobira da ti projekti prođu da bi ih na kraju opet službe  provele po pravilima i metodologiji  EU. Također je iznijela kako je svih ovih godina bilo toliko natječaja nacionalnih od   Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog  razvoja na koji smo se javljali i dobivali sredstva, a nigdje nije pisalo da su to EU fondovi, ali to je  naša država  i to ministarstvo dobilo iz EU, raspisalo javni poziv i transferiralo i tko se javio i čije je projekte ocijenilo opravdanim, dobio je ta sredstva. Sada se pod EU fondovima misli  na  ove fondove koji nam dolaze jer  smo u EU i za te se moramo  pripremati i kandidirati projekte, moramo se educirati jer da se ne ide na edukacije ne bi imali niti dovoljno informacija, edukacije su stalno prisutne i  moraju biti prisutne da bi znali što se događa, što se objavljuje, što se kandidira, gdje Grad ima svoju priliku i to mi možemo predlagati i reći, ali opet je na vama da odlučite u kom smjeru će se ići i što će se raditi, zaključuje pročelnica.

Viktor Smolić se nadovezao  oko  EU fondova odnosno sredstva EU gdje je naglasio kako će se ona  dodjeljivat preko ministarstva i nadležnih institucija koje će raspisivati natječaje  koji već u sebi  sadrže dio sredstava iz EU, a projekti će se morati pripremiti po metodologiji EU što je identično tome kao da smo direktno kandidirali projekt na sredstva EU. Drugo,  trenutno se na nacionalnom nivou  nalazimo na pripremi akreditacije operativnih programa preko kojih će se dalje raspisivati slijedeći natječaji raznih nivoa, za velike infrastrukturne projekte, za manje projekte, za civilno društvo i td. to je postupak koji je u tijeku. Dodao je kako Grad radi puno na projektima, kandidiramo se gdje god možemo, na bilo kakve izvore, koji su nam i najpovoljniji, a kandidiramo se,  i za izradu projektne dokumentacije jer nismo u mogućnosti vlastitim sredstvima to isfinancirati jer smo malena JLS i stoga je teže jer  moramo prolaziti postupak pripreme projekta i same neizvjesnosti hoće li taj projekt  proći li neće i tu prolazi jako puno vremena samo da bi dobili  informaciju je li nam projekt za izradu dokumentacije prošao ili nije  i onda kada nam prođu takvi projekti ide se na izradu te dokumentacije i na slijedeći javni natječaj u kom će se financirati  radovi koji su predviđeni u toj dokumentaciji. Ovo je naglasio upravo da bi vijećnici mogli imati predodžbu o kojem vremenu se tu radi, o kojem trošku i o kojem postupku.

Josip Štefanac ne želi da ga se krivo razumije, ali   od 2008. godine smetlište Pavlovac ostaje i dalje kako je bilo i gdje je bilo pa je u tom smislu htio samo naglasiti da se  energija usmjeri  na konkretne stvari i da se to počne rješavati. Podržava i rad i edukacije, ali i insistira da se to sve radi i pripremi.

Gradonačelnik se isto tako slaže da je puno  priče o EU fondovima, ali je, na žalost, jako  malo novaca povučeno i nije to samo priča Slunja, to je priča cijele RH, a posljedica je to razdoblja od proteklih desetak i više godina gdje se naprosto nismo pripremali da bi povukli sredstva iz EU fondova, nismo bili dovoljno educirani Druga stvar je ono što je zapreka  Gradu Slunju, a to je da smo premali jer bila je hrpa  natječaja za projekte preko mil. eura, pa  pita kako mi možemo isfinancirati  projekt vrijedan 1 mil. eura jer  sistem je isfinanciraj, budi kreditno sposoban u najmanju ruku  pa tek onda možda vratiš 60, 70 ili 80% sredstava natrag, znači tražila se kandidatura projekta vrijednosti preko 1 mil. eura, a mi naprosto takvih projekata niti nemamo niti ih  možemo isfinancirati iz vlastitog džepa pa smo se  u ovom razdoblju javljali na natječaje nacionalnog karaktera u koja su  naravno  uključena i sredstva iz EU fondova i  gdje su bili povoljniji uvjeti. Smatra da je bit cijele priče o EU fondovima  pripremati projektnu dokumentaciju jer nije problem javiti se na nekakav natječaj, problem je imati gotovu projektnu dokumentaciju i  to je ono što je pred nama,  proračunom je  predviđena  izrada dosta projekata,  a po rebalansu će se  planirati  još, naša prilika su mjere ruralnog razvoja koje su predviđene za  mjesta manja od 10000 stanovnika i gdje su cenzusi daleko manji,  donji prag je 30 000 eura pa na gore i smatra da je to  naša šansa jer se u ovakvim mjestima tipa Slunja može  financirati gotovo sve pa nam onda predstoji priprema projektne  dokumentaciju u narednom razdoblju i na tome radimo i moramo kod rebalansa proračuna taj dio još pojačati. Dodao je  da se javljamo i na natječaje  čak i za izradu projektne dokumentacije u većini slučajeva da bismo si mogli osigurati da imamo gotove projekte i vjeruje da ćemo dobar dio toga pripremiti za iduću sezonu kada nam kreću mjere ruralnog razvoja koje su  upućene  u Brisel, ali vjeruje da će se dio sigurno morati ispravljati jer je  naš prijedlog bio da se ide sufinanciranje od 100%, a on vjeruje da  Europska komisija neće pristati  da sa 100% iznosa baš sve financira, odnosno da  povrat bude  100%. Bez obzira na to uvjeren je  da se time nama   otvara čitav spektar mogućnosti i da je na nama  da se pripremimo, da izrađujemo projektnu dokumentaciju, a slaže se što je rekla gđa. Jurašin Vuković pa i sam očekuje od vijećnika neke kvalitetne prijedloge u dijelu kako vide naš razvoj, našu budućnosti i za što raditi projektnu dokumentaciju.

Ivanka Magdić se vratila  na točku dnevnog reda, a to je Izvješće za 2013. godinu te pohvalila  rad i Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada, Izvješća su kvalitetna, pročitala je sve i bez obzira što se ne može  sve opisati što se  u 2013. godini administrativno dešavalo u gradu, u državi u kojoj smo svjedoci tjednih promjena zakona, a da o podzakonskim aktima ne govori, smatra da je trebalo s tim svim  držati korak, a iz Izvješća je vidjela da je Ured  Grada imao gotovo 4000 predmeta, to je obiman posao i  misli što se tiče  struke i ljudi u ovom Gradu da  im treba odati priznanje za nošenje u prošloj godini sa cijelom problematikom.

Zdenka Kovačević se  zahvalila na pohvalama i samo je ispravila da se 4000 predmeta odnosi na cijeli Grad jer Ured grada vodi cijelo uredsko poslovanje.

Više se nitko nije uključio u raspravu pa je  predsjednica raspravu zaključila i potom  dala izvješća na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je 10 vijećnika glasalo ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN tako da je Gradsko vijeće većinom glasova donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda grada za 2013. godinu.

 

 

10. Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja

Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednica o istom otvorila raspravu.  

Rasprava po podnesenom Izvješću nije vođena pa je predsjednica istu zaključila i dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je 12 vijećnika i svih 12 je glasalo ZA pa je predsjednica konstatirala da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće odnosno donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.

 

11.  Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2013. godini 

Također prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu  gradonačelnik je u obvezi dostaviti Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2013. godini kojeg su vijećnici dobili u materijalima.

Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica istu zaključila i dala Izvješća na glasanje.

U trenutku izglasavanja u vijećnici je bilo 11 vijećnika od kojih je 10 glasalo ZA Izvješće, a 1 vijećnik je bio SUZDRŽAN pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće većinom glasova donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2013. godini.

 

 

12.  Informacija o imenovanjima članova Nadzornog odbora Stambenog fonda i KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. te članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slunj 

Informaciju su vijećnici primili na znanje.

 

13. Različito

Gradonačelnik je podsjetio vijećnike da im je prije početka sjednice na stol  stavljen dopis Ministarstva obrane potkrijepljen mišljenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema kojem nam ozbiljno prijeti opasnost da ostanemo  bez komunalne naknade koju nam uplaćuje Ministarstvo obrane. Možda je danas na sjednici izgledao malo nervozan, ali njegova  nervoza upravo je posljedica ovakvog jednog dopisa koji je upućen, stoga stalno spominje racionalizaciju jer  naš proračun je realno između 15 i 16 mil. od toga je 4 i po mil. komunalna naknada  za ovaj dio  vojnog vježbališta pa ukoliko bi stvarno došlo do toga da Ministarstvo obrane više ne bude uplaćivalo ta sredstva bit će u ovom gradu jako teško funkcionirati i misli  da su  svi toga svjesni. Naglasio je kako se naravno nećemo s tim  pomiriti i već se stupilo preko Udruge gradova u kontakt  sa još nekim gradovima pa će se vidjeti  kako će ta priča dalje ići. Dodao je kako je bio  u  Ministarstvu obrane dan nakon što je stigao dopis o tome, ali vezano  uz bivši pogon Prebolda ne bi li se preko MORH-a moglo nešto napraviti jer postoji zainteresirani poduzetnik koji bi šivao za MORH, pa je onda razgovarao i dopisu kojeg smo dobili i rečeno mu je kako oni  naprosto  za sada stoje na ovakvom stajalištu jer novca nema. Također smo dobili i  jedno mišljenje od Udruge gradova po kojem je uplata komunalne naknade obavezna i nitko ne može biti izuzet, a kako ovdje piše da bi državne institucije bile izuzete, nije pravnik, ali se  slaže da je to nepravedno u najmanju ruku, a  što će se tu događati, teško je u ovom trenutku reći. ako se to više ne bude uplaćivalo, biti će stvarno teško i onda će, na žalost, racionalizacija biti još veća, ali  i pitanje  kako ćemo uopće opsluživati ovako veliko područje gdje je  mali broj stanovnika. Ono što je još bitno, da se ne shvati pogrešno jer odnosi se na sve JLS koje na svom području imaju vojne objekte raznog tipa, vojarne, vježbališta i dr. i svi su se našli u problemima s tim što je kod nas pretpostavljam taj problem najviše izražen  zato što nam je vojni poligon na gotovo trećini površine i što nam je onda prihod  gotovo 1/3 gradskog proračuna i u tom dijelu  situacija je izuzetno ozbiljna. Kroz neko vrijeme će se vidjeti kako će se stvari odvijati pa  ostavlja mogućnost da će se o tome raspravljati na nekim  budućim sjednicama mada bi volio da se o tome neće morati  raspravljati, odnosno da  sve završi na  izvješću kako se to ipak nije dogodilo.

 

 

S ovom točkom iscrpljen je dnevni red pa je predsjednica zaključila rad sjednice u 15, 08.

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                                                                                           PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

Ankica Štefanac, vr.                                                                                              

                                                                                                                                                                                         Marina Mrkonja, vr.