Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 51/12 - 31.12.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/12-01/100
URBROJ: 2133/04-01/01-12-3
Slunj, 21. prosinca 2012.


Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama ( "Narodne novine" 153/09) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 36. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine, donosiP LAN
gradnje komunalnih vodnih
građevina u 2013. godiniI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Planom planiraju se radovi i financijska sredstva za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Slunja u 2013. godini za djelatnost:
- javne vodoopskrbe
- javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Programom su obuhvaćeni radovi i aktivnosti kojima je nositelj Grad Slunj, komunalno poduzeće „Komunalac“ d.o.o. Slunj kao javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje te drugi nositelji ovisno o vrsti investicije.II. OPSKRBA PITKOM VODOM

Članak 2.
U 2013. godini Grad planira gradskom komunalnom poduzeću kroz kapitalnu potporu u iznosu od 144.300,00 kn sufinancirati provedbu sljedećih aktivnosti:
 izradu projektne dokumentacije i radove rekonstrukcije glavnog cjevovoda na dionici Dom zdravlja –FINA
 izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda na dionici CS Cvitović-VS Čardak
 izradu projektne dokumentacije za izmjenu vodoopskrbnog cjevovoda od azbest cementa na dionici „Industrijska zona-CS Cvitović“
 izradu projektne dokumentacije za izmjenu vodoopskrbnog cjevovoda od azbest cementa na dionici „Vodocrpilište Slunj-Vodosprema Melnica“
 izradu projektne dokumentacije za izmjenu vodoopskrbnog cjevovoda od azbest cementa u ulicama Augusta Šenoe i Ivana Gorana Kovačića
 izradu projektne dokumentacije „Vodoopskrbnog prstena Kremen-Gornja Glina-Obrovci“

Izvori sredstva za realizaciju aktivnosti iz ovog članka su: Proračun Grada, prihodi od šumskog doprinosa, prihodi od naknade za priključenje, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te ostali izvori.


III. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Aktivnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Slunja provodi gradsko komunalno poduzeće „Komunalac“ a sredstva za njihovu realizaciju osigurana su u Proračunu Grada za 2012. godinu kroz kapitalne pomoći komunalnom poduzeću u iznosu 114.000,00 kn za sljedeće namjene:
 izradu projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje
 izradu projektne dokumentacije odvodnje „Sliva –A“ u Lalić gaju
 izradu projektne dokumentacije odvodnje „Sliva –C“ u Ulici Gojka Šuška
 izradu projektne dokumentacije odvodnje za „područje gospodarsko-ugostiteljske namjene“ u Ulici Gojka Šuška

Izvori sredstva za realizaciju aktivnosti iz prethodnog stavka su: prihodi od naknade za priključenje, vodni doprinos, sredstva pomoći od tijela državne vlasti te ostali izvori.IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije” a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.


PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega