Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 51/12 - 31.12.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/12-01/12
URBROJ: 2133/04-01/01-12-3
Slunj, 21. 12. 2012.


Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. – Zakon o vodama i 49/11.) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09.), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 36. sjednici održanoj dana 21. 12. 2012. godine, donosi

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
u 2013. godini na području Grada Slunja


Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja za komunalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanja groblja
- javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.
U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Slunju obuhvaća:

I. Odvodnja atmosferskih voda
Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća poslove poslije zimske službe i to:
- čišćenje i ispiranje kanalizacije
- popravak revizionih okana, tijela slivnika i spojeva slivnika na kanalizaciju
- zamjena oštećenih poklopaca na kanalizacijskim šahtovima
Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od .................................................................................................................. 22.000.00 kn.

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- strojno čišćenje javnih površina, pražnjenje koševa, odvoz smeća i glomaznog otpada………………………………………………………………....... 100.000,00 kn
- ručno čišćenje javnih površina …………………………………………10.000,00 kn
- čišćenje nogostupa gradskih ulica od pijeska nakon zimske službe u travnju mjesecu
....................................................................................................... 25.000,00 kn
- pranje ulica i nogostupa nakon završetka zimske službe u mjesecu travnju i za dane Grada Slunja u kolovozu .................................................................. 14.000,00 kn
- uređenje gradskog kupališta …........................................................... 10.000,00 kn
- sanacija divljih deponija ………………………………………….. 15.000,00 kn
- zimska služba čišćenja snijega ........................................................ 330.000,00 kn
- čišćenje i uređenje javnih površina za prigodne manifestacije …….. 30.000,00 kn
Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od ............................................................................................................ 534.000,00 kn.


III. Održavanje javnih površina

- nabavka košarica za smeće i komunalne opreme..................................... 30.000,00 kn
- nabavka i sadnja cvijeća ........................................................................ 40.000,00 kn
- zalijevanje cvijeća u parku kontinuirano dok traje potreba…………… 5.000,00 kn
- košnja javnih zelenih površina u gradu …………………………... 284.000,00 kn
- orezivanje stabala, živica, drugih ukrasnih grmova i odvoz grana ..... 150.000,00 kn
- nabavka i sadnja sadnica bilja ………………………………………. 20.000,00 kn
- nabava, sijanje trave i gnojidba na javnim površinama ………………. 12.000,00 kn
- navoženja i razgrtanje zemlje na javnim zelenim površinama…...…… 10.000,00 kn
- uređenje vodotoka i javnih površina uz rijeke……………………….. 150.000,00 kn
- održavanje pješačkih staza …….…………………………………… 5.000,00 kn
- uređenje i održavanje dječjeg igrališta ……..………………………… 30.000,00 kn
- usluge službe za uklanjanje s javne površine ……………………… 50.000,00 kn
- nabava, postavljanje i uklanjanje prigodnih dekorativnih ukrasa (zastave, transparenti, ukrasna rasvjeta, kiće i sl.) …………………………….. 80.000,00 kn
- usluge higijeničkog servisa………………………………………….. 50.000,00 kn
- deratizacijske usluge ………………………………………………… 2.000,00 kn
- naknada za kemijske WC -e ………………………………………… 30.000,00 kn
- unapređenje javnih sanitarnih usluga………………………………… 10.000,00 kn
-električna energija za javne sanitarne objekte………………………… 5.000,00 kn
-komunalne usluge za javne sanitarne objekte………………………… 5.000,00 kn
- sanacija ploče i uređenje kupalištu …………………………………. 28.000,00 kn
- održavanje sportskih terena ……………………..…………………. 5.000,00 kn
- ostala održavanja javnih površina ………………………………….. 50.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova planiraju se u iznosu od .... 1.051.000,00 kn.

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta

- pijesak i drugi materijal za popravak i sanaciju nerazvrstanih cesta ...................................................................................................... 500.000,00 kn
- nabava, zamjena ili popravak prometnih znakova, opreme i signalizacije na javnim površinama …………………………………………………………. 30.000,00 kn
- obilježavanje parkirališnih mjesta ……………………………………. 15.000,00 kn
- energija za semafor …………………………………………………... 2.500,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi ………………………………..………… 50.000,00 kn
- sanacija mostova …………………………………………………… 600.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od ................................................................................................. 1.197.500,00 kn.

V. Održavanje groblja

- održavanje mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović i Lađevac ………….140.000,00 kn
-legalizacija mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović i Lađevac (geodetsko katastarska dokumentacija, projektna dokumentacija) ………………………………42.000,00 kn
-legalizacija mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović i Lađevac (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodni doprinos)……………….18.000,00 kn
- održavanje groblja ………………………………………………... 107.500,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od ..................................................................................................... 307.500,00 kn.

VI . Javna rasvjeta

- tekuće održavanje javne rasvjete ..................................................... 300.000,00 kn
- električne energija za javnu rasvjetu ................................................ 1.100.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki planiraju se u iznosu od ............................................................................................................. 1.400.000,00 kn.

Članak 3.
Radovi predviđeni člankom 2. ovog Programa financiraju se iz komunalne naknade i viška prihoda iz prethodnih godina.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Davor Požega