Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" br. 06/13 - 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/13-01/03
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 02. 2013.


Na temelju članka 44. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” 139/04-pročišćeni tekst i 173/04) i članak 25. stavka 1. alineja 4 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 15. 02. 2013. Godine, donijelo je


ODLUKU
o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade


Članak 1.
Sredstva komunalne naknade koja se uberu tijekom 2013. godine dijelom će se koristiti za potrebe podizanja razine opremljenosti i osposobljenosti službi koje obavljaju vatrogasnu djelatnost na području Grada.


Članak 2.
Sredstva komunalne naknade u iznosu od 750.000,00 Kn koristit će se za financiranje redovne djelatnosti i kapitalna ulaganja u nabavu vatrogasne opreme Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj.


Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”.PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega