Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

OBJAVLJENO U GKŽ BR. 11/13 OD 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/13-01/36
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu


Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu ("Glasnik Karlovačke županije" 51/12) mijenja se članak 13. tako da glasi:
„Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, te na svim ostalim proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje.
Gradonačelnik o izvršenoj preraspodjeli izvješćuje Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.“

Članak 2.
U članku 15. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Gradonačelnik može bez bilo kakove daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća provoditi postupke nabave i raspolagati financijskim sredstvima i ostalom imovinom Grada za realizaciju svih onih aktivnosti i projekata koji su sadržani u Proračunu Grada novisno o tome da li vrijednost nabave prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik a koju svojim Zaključkom utvrđuje Gradsko vijeće“.


Članak 3.
U članku 24. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:
„3. u RAZDJELU 001 Glava 03 Mjesna samouprava program „Mjesna samouprava“ i Glava 04 Vijeće srpske nacionalne manjine
3.1.aktivnost „Mjesna samouprava“ izvršavat će se na način da se isplaćuje 1/12 Proračunom planiranih sredstava za tekuće izdatke i mjesečno dospjele obveze
3.2. aktivnost „Obnova mjesnih domova i uređenje prostorija za rad“ izvršavat će se temeljem akta Gradonačelnika
3.3. tekući projekt „Izbori“ izvršavat će se temeljem ispostavljenog računa, dospjele obveze ili akta nadležnog tijela
3.4. aktivnost „Vijeće srpske nacionalne manjine“ izvršavat će se na način da se isplaćuje 1/12 Proračunom planiranih sredstava za tekuće izdatke i mjesečno dospjele obveze, a ostali izdaci izvršavat će se temeljem akta Gradonačelnika“.

Članak 4.
Sve odredbe osnovne Odluke o izvršavanju Proračuna ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.


PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega