Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 - 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 551-01/13-01/16
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09 i 06/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donijelo je


ODLUKU
o izmjenama i dopunama Socijalnog programa
Grada Slunja za 2013. godinu

I.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Socijalni program Grada Slunja za 2013. godinu („Glasnik Karlovačke županije” br. 51/12), u nastavku: Program.

II.
Točka III. Programa dopunjuje se novim oblikom pomoći: 11. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ima svaki učenik s prebivalištem na području Grada Slunja koji redovito pohađa srednju školu i koji se svakodnevno koristi javnim prijevozom od mjesta stanovanja do škole i obratno, i to u iznosu razlike mjesečne karte, nastale sufinanciranjem iz državnog proračuna i autoprijevozničkog udjela i stvarnog iznosa mjesečne karte.

Popis učenika srednjih škola s područja Grada Slunja koji koriste prijevozničke usluge određene tvrtke, kao i razlike cijene mjesečne usluge između sufinanciranog iznosa iz državnog proračuna i autoprijevozničkog udjela dostavit će prijevoznička tvrtka, s kojom će Grad Slunj, Gradonačelnik, sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Isplatu razlike nastalih troškova prijevoza Grad Slunj nadoknadit će toj tvrtci, po ispostavi računa za prethodni mjesec.

III.
Točka IV. Programa „Potrebna sredstva“ mijenja se i dopunjuje te glasi:

IV. POTREBNA SREDSTVA

Oblik pomoći Iznos sredstava
1. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta 50.000,00 kuna
2. Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika
Osnovne škole Slunj 22.500,00 kuna
3. Pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg
vrtića Slunj i pomoć za plaćanje troškova održavanja
škole u prirodi i maturalnog putovanja
za učenike Osnovne škole Slunj 11.500,00 kuna
4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola 30.000,00 kuna
5. Prijevoz učenika Osnovne škole Slunj 7.000,00 kuna
6. Pomoć u podmirenju troškova najamnine i pričuve
zajedničkih dijelova zgrade 3.000,00 kuna
7. Pomoć za podmirenje troškova komunalija u stanu – kući 5.000,00 kuna
8. Pomoć za podmirenje troškova nabave ogrjeva 130.000,00 kuna
9. Naknada pogrebnih troškova 8.000,00 kuna
10. Jednokratna novčana pomoć 10.000,00 kuna
11. Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj 709.000,00 kuna

UKUPNO 986.000,00 kuna

IV.
Sve odredbe Socijalnog programa Grada Slunja za 2013. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega