Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" broj: 15/13 - 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 026-01/13-01/67
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.


Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09 i 6/13) i članka 18. stavka 3. i 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora ("Glasnik Karlovačke županije“ 11/13), Gradsko vijeće na svojoj 39. sjednici održanoj dana 27. 03. godine donijelo jeODLUKU
o imenovanju Izbornog povjerenstva za
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora


I
U sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora imenuju se:
1. NADA TURKALJ za predsjednicu
2. VESNA GRAČAN za članicu
3. SANDRA JERKOVIĆ za članicu

1. ZDENKA KOVAČEVIĆ za zamjenicu predsjednice
2. JELENA ŠTEFANAC za zamjenicu članice
3. NIKOLINA PAULIĆ za zamjenicu članice

II
Izborno povjerenstvo:
- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća
- imenuje biračke odbore
- određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća
- nadzire rad biračkih odbora
- propisuje i objavljuje obvezante upute za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora
- ne temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja i objavljuje kandidacijske liste i zbirnu listu svih kandidacijskih lista
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova Vijeća u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom
- prikuplja i zbraja rezultate na biračkim mjestima
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća
- obavlja i druge poslove radi provedbe izbora za Vijeća.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Glasniku Karlovačke županije".PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega