Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 46/13. - 04. 11. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/13-01/22
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 23. 10. 2013.

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), te članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj ¬¬5. sjednici održanoj dana 23. listopada 2013. godine, donosiO D L U K U
o načinu organiziranja poslova čišćenja
javnih prometnih površina u zimskim uvjetimaI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti, vrijeme i način organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina na području Grada Slunja u zimskim uvjetima.


Članak 2.
Pod javnim prometnim površinama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se: gradske ulice i ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, nogostupi, parkirališta, autobusna i taxi stajališta, javni prolazi i stubišta, pločnici kao i ostale javne prometne površine koje su namijenjene za prolaz i parkiranje motornih i drugih vozila, te kretanje pješaka.

Članak 3.
Poslovi čišćenja iz članka 1. ove Odluke obuhvaćaju:
1. čišćenje javnih prometnih površina (gradskih ulica, trgova, nogostupa, parkirališta, taxi i autobusnih stajališta i sl.) na području gradskog naselja Slunj i prigradskih naselja Rastoke, Podmelnica, Novo Selo i dijela naselja Gornje Taborište (Ulica Nikole Turkalja i Strmac)
2. čišćenje javnih prometnih površina (nerazvrstanih cesta) u ostalim naseljima na području Grada Slunja.


II. OBAVLJANJE POSLOVA ČIŠĆENJA NA PODRUČJU GRADSKOG I PRIGRADSKIH NASELJA

Članak 4.
Poslovi iz članka 3. stavka 1. točke 1. ove Odluke povjeravaju se pravnim ili fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje predmetnih poslova, temeljem odluke o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima.
Odluku o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.


Članak 5.
Za odabir izvršitelja poslova čišćenja gradskih ulica i cesta provodi se postupak javnog natječaja.
Odluku o provođenju javnog natječaja donosi Gradonačelnik a istom se utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja te sastav Povjerenstva koje će razmotriti i ocijeniti pristigle ponude.


Članak 6.
Nakon donošenja odluke iz članka 4. stavka 2. ove Odluke, s odabranom osobom sklapa se ugovor o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima koji u ime Grada potpisuje Gradonačelnik.
Ukoliko se ukaže potreba ili se ocijeni opravdanim, za izvršenje poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima može se sklopiti ugovor s više pravnih ili fizičkih osoba sukladno odluci iz članka 4. stavka 2. ove Odluke.


Članak 7.
Ugovor iz članka 6. ove Odluke sklapa se na vrijeme od 4 godine.
Iznimno od prethodnog stavka postupak odabira izvršitelja po ovoj Odluci provesti će se za razdoblje od 01.02.2014. do 30.04.2017. godine.

Članak 8.
Javni natječaj iz članka 5. ove Odluke oglašava se u sredstvima javnog priopćavanja, a obvezno sadrži:
- naznaku poslova koji su predmet natječaja
- vrijeme na koje se sklapa Ugovor
- vrstu i opseg poslova
- zahtjev za dostavu osnovnih podataka o podnositelju ponude i njegovoj
sposobnosti
- podatke o načinu utvrđivanja cijene za obavljanje poslova te uvjetima i
načinu njenog plaćanja
- naznaku tijela kojemu se ponude dostavljaju
- rok za dostavljanje ponuda


Članak 9.
Po isteku roka za dostavljanje ponuda Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje sve u roku pristigle ponude.
Kriteriji za ocjenu ponuda su:
- registrirana djelatnost
- referentna lista
- dokaz o raspolaganju materijalnim i tehničkim sredstvima za obavljanje
predmetnih poslova
- povoljnosti financijske ponude za obavljanje poslova
- kadrovska ekipiranost.Članak 10.
Ugovor o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima obvezno sadrži:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor
- vrijeme na koje se sklapa ugovor
- vrstu i opseg poslova
- način određivanja cijene za obavljanje poslova
- način i rok plaćanja izvršenih poslova
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se u pisanom obliku.
Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku nije pravno valjan.


Članak 11.
Fizička ili pravna osoba kojoj su Ugovorom povjereni poslovi čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima obvezna je iste uredno i neprekidno izvršavati na način i pod uvjetima određenim Ugovorom.
Fizička ili pravna osoba iz prethodnog stavka odgovara za štete koje pretrpe treće osobe, a koje štete su posljedica njenog nekvalitetnog, neurednog ili nestručnog obavljanja poslova čišćenja.


Članak 12.
Grad Slunj posredstvom svojih stručnih službi ima pravo i obvezu pratiti rad osobe kojoj su Ugovorom povjereni poslovi čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima.
U slučaju neurednog obavljanja povjerenih poslova, Grad Slunj može pozvati pravnu ili fizičku osobu sa kojom je sklopljen ugovor, ukazati joj na uočene nedostatke, te odrediti rok u kojem je iste dužna otkloniti.
Ukoliko pravna ili fizička osoba ne ukloni nedostatke u određenom roku Gradonačelnik može raskinuti ugovor.


Članak 13.
Pravna ili fizička osoba s kojom je sklopljen ugovor obvezna je obavljati poslove iz članka 3. stavka 1. točke 1. ove Odluke u skladu sa zakonskim propisima, odredbama ove Odluke, te ostalim propisima koji su donijeti u svrhu uređenja obavljanja predmetnih poslova.


Članak 14 .
Ugovor o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima prestaje:
1. protekom vremena na koji je sklopljen
2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe s kojom je sklopljen
3. sporazumnim raskidom ugovora
4. jednostranim raskidom ugovora.


Članak 15.

Grad Slunj može jednostrano raskinuti ugovor u sljedećim slučajevima:
- ako osoba s kojom je sklopljen ugovor izgubi pravo na obavljanje
djelatnosti na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog tijela
- ako osoba s kojom je sklopljen ugovor ne obavlja ili ne obavlja uredno
poslove koji su joj povjereni
- ako osobu s kojom je sklopljen ugovor zbog nedopuštenog ponašanja u poslovanju pravomoćnom odlukom kazne sudske vlasti ili druga nadležna tijela državne vlasti
- ako osoba s kojom je sklopljen ugovor ne postupa u skladu s odredbama ove Odluke, odredbama ugovora, te odredbama ostalih propisa kojima je uređeno obavljanje poslova koji su joj povjereni.III. OBAVLJANJE POSLOVA ČIŠĆENJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 16.
Čišćenje javnih prometnih površina (nerazvrstanih cesta) u ostalim naseljima iz članka 3. stavka 1. točke 2. ove Odluke organizira se na način da se provede poseban postupak odabira izvršitelja na način utvrđen ovim člankom.
U svrhu definiranja konačnog modela obavljanja poslova provesti će se postupak odabira izvršitelja za zimsku sezonu 2013/2014.
Postupak odabira izvršitelja i sklapanje ugovora provesti će gradonačelnik.
Minimalni uvjeti za obavljanje poslova su:
-registrirana djelatnost
- raspolaganje potrebnom opremom za pružanje usluga.IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 17.
Sukladno odredbama ove Odluke Gradonačelnik donosi Plan održavanja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima.


Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima („Glasnik Karlovačke županije“ br. 54/05 i 49/09).


Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Glasniku Karlovačke županije".
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja