Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 46/13. - 04. 11. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 052-02/13-01/02
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 23. 10. 2013.


Na temelju članka 4. Zakona o naseljima („Narodne novine“ 54/88) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunj („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. 10. 2013. godine donijelo je


ODLUKU
o izmjenama granica naselja
Glinsko Vrelo, Kutanja i Snos

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenjaju se granice naselja Glinsko Vrelo, Kutranja i Snos na slijedeći način:
1. granica između naselja Glinsko Vrelo i Kutanja ide od granice naselja Gornja Glina sjevernom međom katastarskih čestica 1670/3, 1669/1, 1669/2, 1809, 1669/5 sve k.o. Cvijanović Brdo, presijeca katastarsku česticu 1812/1 k.o. Cvijanović Brdo i završava na postojećoj granici između naselja Kutanja i Snos.
2. Granica naselja Glinsko Vrelo i Snos mijenja se na način da nova granice ide od tromeđe katastarskih čestica 2299, 230 i 1821/1, sve k.o. Cvijanović Brdo presijeca k.č. 2821/1 k.o. Cvijanović Brdo, prati među katastarskih čestica 1821/2, 1821/4, 1915/1, 1915/4, 1916/a, 2114, 2113, presijeca k.č. 2306 (potok) sve k.o. Cvijanović Brdo, ide zapadnom međom katastarskih čestica 2116/1, 2110/1 i 2108 sve k.o. Cvijanović Brdo i spaja se sa postojećom granicom naselja Gornja Glina koja je ujedno i granica katastarske općine Cvijanović Brdo.
3. Postojeća grnaica između naselja Kutanja i Snos kaoj ide zapadnim dijelom k.č. 1813/6 k.o. Cvijanović brdo briše se.


Članak 2.
Promjene granica naselja iz prethodnog članka grafički su prikazane na hrvatskoj osnovno karti HOK koja čini sastavni dio ove Odluke.


Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja