Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 46/13. - 04. 11. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 015-07/13-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-13-5
Slunj, 23. 10. 2013.


Na temelju članka 4. Zakona o naseljima („Narodne novine“ 54/88) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunj („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. 10. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama granica naselja Gornje Taborište,
Donje Taborište, Gornji Nikšić, Slunj, Zečev Varoš,
Gornji Popovac, Lumbardenik, Novo Selo i Podmelnica

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenjaju se granice naselja s ciljem njihova usklađivanja s važećim granicama katastarske općne Slunj 1 na slijedeći način:
1. granica između naselja Donje Taborište i Gornji Nikšić mijenja se na način da prati granicu nove katastarske općine Slunj 1 od sjevernog kraja granice između naselja Slunj i Zečev Varoš sve do zapadnog početka granice između k.o. Slunj 1 i k.o. Cvitović
2. granica između naselja Slunj i Zečev Varoš ide granicom katastarske općine Slunj 1
3. granica između naselja Slunj i Gornje Taborište korigira se na način da granica od tromeđe k.o. Cvitović, k.o. Kremen i k.o. Slunj 1 ide desnom obalom rijeke Korane-k.č.br. 1756 k.o. Slunj 1 sve do istočne međe k.č. br. 1947 i 1951 k.o. Slunj 1
4. granica između naselja Slunj i Gornji Popovac ide granicom katastarske općine Slunj 1
5. granica između naselja Slunj i Lumbardenik ide granicom katastarske općine Slunj 1
6. granica između naselja Slunj i Novo Selo ide granicom katastarske općine Slunj 1
7. granica između naselja Slunj i Podmelnica djelomično se mijenja na način da u zapadnom dijelu ide granicom katastarske općine Slunj 1 i to zapadnom međom k.č. 901 k.o. Slunj 1 nastavno na južnu među k.č. br. 901 do međe s k.č.br. 906 k.o. Slunj 1.


Članak 2.
Promjene granica naselja iz prethodnog članka grafički su prikazane na hrvatskoj osnovno karti HOK koja čini sastavni dio ove Odluke.

III
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.


PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja