Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

OBJAVLJENO U "GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE" BR. 52/13. - 04. 12. 2013.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/13-01/14
URBRO: 2133/04-03/05-13-1
Slunj, 27. 11. 2013.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09 i 06/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj . sjednici održanoj dana 27. 11. 2013. godine donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

I.
Programom javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Slunj, kao i za njegovu promociju na svim razinama suradnje. Programom se posebice podržava i potiče kulturno – umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, investicijsko održavanje i opremanje objekata, prije svega kulturnih dobara te akcije i manifestacije u kulturi koje doprinose promicanju kulturnog života i grada.
Ovim Programom u 2014. godini financirat će se slijedeće javne potrebe u kulturi:
- redovna djelatnost i program Knjižnice i čitaonice Slunj te Pučkog otvorenog učilišta Slunj
- promicanje kulture raznim kulturnim i društvenim manifestacijama,
- izložbe i ostali programi u likovnoj i muzejsko galerijskoj djelatnosti,
- poticanje i organiziranje tradicionalnih manifestacija,
- programi međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje od interesa za Grad,
- programi zaštite i adaptacije kulturne baštine,
- investicijsko održavanje, adaptacije, hitne intervencije i opremanje objekata kulture i spomenika kulture (utvrđenih posebnim zakonom).

II.
Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Grada Slunja u 2014. g. utvrđuju se programi od posebnog značenja za Grad Slunj u 2014.

KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJ – transferima financijskih sredstava financirat će se plaće djelatnika i kao i ostali rashodi poslovanja i zaposlenih te aktivnosti kulturnih događanja, kao i nabave knjižne građe,
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLUNJ – transferima financijskih sredstava financirat će se plaća djelatnika i naknada v.d. ravnatelju i djelatnosti u kulturi, posebice manifestacije „Koranski susreti 2014.“ , kao i djelovanje „Slunjskih mažoretkinja“
PROGRAM „Koranski susreti 2014.“ - manifestacija obuhvaća športske, zabavne i kulturne sadržaje, a najviše se potiče kulturni amaterizam (nastupi KUD-ova, mažoretkinja,), kao i poticanje mladih na sudjelovanje u manifestacijama); financirat će se izrada promidžbenog materijala (plakati, pozivnice, majice), a sve s krajnjim ciljem bogaćenja turističke ponude grada,
KUD „KORANA“ SLUNJ –financirat će se dijelovi troškova sudjelovanja na smotrama i obilježavanjima blagdana,
KUD „LAĐEVČANI“ LAĐEVAC - transferima financijskih sredstava financirat će se dio prijevozničkih troškova za gostovanje na smotrama folklora te troškovi organizacije „Kordunskih susreta“,
KUD „GRANIČAR“ CVITOVIĆ – transferima financijskih sredstava financirat će se rad i aktivnosti ove udruge
PUHAČKI ORKESTAR DVD-a SLUNJ – financirat će se transferima DVD-u u sklopu kojeg djeluje Puhački orkestar i to za nabavku i održavanje glazbenih instrumenata te rad kapelnika Puhačke glazbe.

III.
U svrhu zaštite spomeničke baštine i u krajnjem cilju prezentacije kulturnog dobra i turističke ponude grada, osiguravaju se sredstva za sanaciju Starog grada Slunja, sanaciju Mosta Svetog Ivana te sanaciju mlinica u Rastokama, a koji radovi se izvode uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i Karlovačke županije.

IV.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz točki II. i III. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Slunja za 2014. g.
Raspored financijskih sredstava iz prethodnog stavka obavlja Ured Grada, Odsjek za proračun i financije po nositeljima programa temeljem Plana rasporeda sredstava za programe u kulturi u 2014. g., koji čini sastavni dio ovog Programa.

V.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

VI.
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 01. 01. 2014. godine“.PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina MrkonjaPLAN RASPOREDA SREDSTAVA ZA JAVNE POREBE
U KULTURI U 2014. GODINI
REDNI BROJ PROGRAM PLAN SREDSTAVA U 2014. g. (u kn)
1. Knjižnica i čitaonica Slunj
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna događanja
Opremanje knjižnice knjigama 187.200,00
170.200,00
2.000,00
15.000,00
2. Pučko otvoreno učilište
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna djelatnost
Koranski susreti 2014.
Slunjske mažoretkinje
Zamjena stolarije na zgradi POU 462.300,00
121.300,00
28.000,00
84.500,00
20.000,00
208.500,00
3. Program „Koranski susreti 2014.“
Usluge promidžbe i informiranja
Ostale usluge (kupnja cvijeća i vijenaca i sl.)
Reprezentacija (kupnja i tisak majica)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DONACIJE:
Reprezentacija 25.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00


10.000,00

4. KUD „Korana“ Slunj 4.000,00


5. KUD „Lađevčani“ Lađevac 7.000,00


6. KUD „Graničar“ Cvitović 2.000,00


7. Puhački orkestar DVD-a Slunj 30.000,00


8. Očuvanje spomeničke baštine (mlinice u Rastokama, Stari grad Slunj i dr.) 1.110.000,00


U K U P N O 1.827.500,00