Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

OBJAVLJENO U "GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE" BR. 52/13. - 04.12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 015-07/13-01/04
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. studeni 2013.

Na temelju članka 4. Zakona o naseljima („Narodne novine“ 54/88) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunj („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27. studenog 2013. godine donijelo je


ODLUKU
o izmjeni Odluke o izmjenama granica naselja
Glinsko Vrelo, Kutanja i Snos

Članak 1.
U članku 1. Odluke o izmjenama granica naselja Glinsko Vrelo, Kutranja i Snos („Glasnik Karlovačke županije“ 46 /13) mijenjaju se točke 2. i 3. tako da glase:
„2. Granica naselja Glinsko Vrelo i Snos mijenja se na način da nova granice ide od tromeđe katastarskih čestica 2299, 2301 i 1813/2 sve k.o. Cvijanović Brdo presijeca k.č. 1821/1 k.o. Cvijanović Brdo, prati među katastarskih čestica 1820/2, 1821/2, 1821/4, 1915/1, 1915/4, 1916/a, 2114, 2113, 2115, presijeca k.č. 2306 (potok) sve k.o. Cvijanović Brdo, ide zapadnom međom katastarskih čestica 2116/1 i 2110/1, međom katastarskih čestica 2109 i 2108 sve k.o. Cvijanović Brdo i spaja se sa postojećom granicom naselja Gornja Glina.
3. Postojeća granica između naselja Kutanja i Snos koja ide dijelom k.č. 2171 k.o. Cvijanović Brdo briše se.“

Članak 2.
Sve odredbe osnovne Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja