Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

OBJAVLJENO U "GKŽ" 57/13 - 20. 12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KARLOVAČKA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 620-01/13-01/09
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 17. 12. 2013.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09 , 06/13. i 15/13.), Gradsko vijeće Grada Slunja na 7. sjednici održanoj dana 17. 12. 2013. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014.

UVOD
I.
Programom javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značenja za Grad Slunj, kao i za njegovu promociju na svim razinama i to:

- poticanjem i promicanjem športa,
- djelovanjem Zajednice športskih udruga Grada Slunja i športskih udruga
- izvannastavnom i izvanškolskom aktivnošću učenika
- poticanjem izvanrednih športskih aktivnosti od interesa za Grad
- uređenjem te održavanjem športskih terena i objekata

II.
Aktivnosti i poslovi iz točke I. obuhvaćaju:
1. Poticanje i promicanje športa vršit će se kroz sustavnu skrb o nastupima selekcija (klubova i pojedinaca). Transferima financijskih sredstava sufinancirat će se športska natjecanja koja pridonose afirmaciji Grada.
2. Zajednica športskih udruga vodi brigu o svim navedenim aktivnostima i poslovima, a posebice je dužna u svom djelokrugu utvrđivati i ostvarivati politiku promicanja športa na području Grada Slunja i usklađivati programe i aktivnosti svojih članova te skrbiti o ostvarenju Programa javnih potreba u športu, o čemu je dužna podnijeti godišnje izvješće. Zajednica športskih udruga obavlja informacijske i evidencijske djelatnosti od značaja za ukupni šport u Slunju.
3. Jedna od temeljnih zadaća je uključiti što veći broj učenika u športske programe izvan nastave te im osigurati uvjete kako bi kreativnije iskoristili svoje slobodno vrijeme, a sve u cilju smanjivanja društveno neprihvatljivog ponašanja mladih. U 2014. skrbit će se o "juniorima" klubova kroz financijsku potporu za natjecanja na županijskoj i državnoj razini.
4. Poticati športske aktivnosti u vrijeme manifestacije "Koranski susreti" i ostalih prigodnih datuma s ciljem značajne promidžbe Grada Slunja.
5. Uređenje i održavanje športskih terena i objekata preduvjet su za odvijanje i razvoj športskih aktivnosti.


PLANIRANA SREDSTVA
III.

U Proračunu Grada Slunja za 2014. godinu planirana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu u sveukupnom iznosu od 166.500,00 kuna. Navedena sredstva raspoređivat će se za djelovanje Zajednice športskih udruga Grada Slunja te provođenje programskih aktivnosti klubova, kao i za redovito održavanje športskih objekata i terena i održavanje športskih manifestacija, u slijedećim iznosima:

1.Zajednici športskih udruga Grada Slunja u ukupnom iznosu 160.500,00 kn raspoređeno:

a) za rad i funkcioniranje zajednice, plaću djelatnika i prava prema ugovoru, za materijalne troškove, putne troškove, troškove poštarine, telefona, grijanja, naknade platnog prometa, priznanja i pehare i dr. = 60.660,00 kn, koja sredstva će se isplatiti u 12 obroka (5.055,00 kn mjesečno)

b) za potporu klubovima
- Nogometnom klubu “Slunj”: za naknade sucima, trenerima, za prijevoz igrača na takmičenja, za opremu, za redovno održavanje objekata i terena itd, u iznosu od 55.950,00 kn, koja sredstva će se doznačivati klubu u 12 obroka (4.662,50 kn mjesečno),
- Športskom ribolovnom društvu “Slunjčica” Slunj: za održavanje kupa grada Slunja i dr., u iznosu od 1.940,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u travnju 2014.
- Kick boxing klubu “Tigar”: za troškove prijevoza i korištenja dvorane, organizaciju natjecanja, opremu i sl. u iznosu od 11.630,00 kn, koja sredstva će se isplatiti u 3 obroka (3.876,66 kn po obroku) u veljači, svibnju i listopadu 2014.
- Kuglačkom klubu “Korana”: za održavanje natjecanja, troškove najma dvorane, opremu, naknade sucima i sl, u iznosu od 12.160,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 3 obroka (4.053,33 kn po obroku) u siječnju, travnju i srpnju 2014.
- Kinološkoj udruzi “Slunj”: za troškove organizacije natjecanja, u iznosu od 740,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u siječnju 2014.
- Ženskom rukometnom klubu “Drenak”: za natjecanja i prijevoz natjecatelja na natjecanja, naknade sucima, podmirenje obveza prema Savezu, troškovi najma dvorane i trenerske naknade, za opremu i sl. u iznosu od 9.690,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 3 obroka (3.230,00 kn po obroku) u ožujku, lipnju i rujnu 2014.,
- Moto klubu “Poskok”: za organizaciju motocross susreta u iznosu od 2.230,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u ožujku 2014.
- Kajak i kanu klubu “Rastočki mlinari”: za rad kluba: u iznosu od 3.720,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u siječnju 2014. g.
- Kick boxing klubu “Sokol”: za rad kluba, u iznosu od 370,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u siječnju 2014.
- Budokai klubu “Eugen Kvaternik”: za rad kluba u iznosu 370,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u siječnju 2014.
- Dizačkom klubu “Željezna volja”: za troškove kluba, u iznosu od 1.490,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u veljači 2014.

2.Tekuća donacija u novcu za organizaciju Europskog kupa u rafting 2014. u iznosu od
6.000,00 kn

IV.
Klubovi u sastavu Zajednice, kojima su ovim programom predviđena sredstva u navedenim iznosima, zatraživat će pismenim zahtjevima, upućenim Zajednici, osiguranje sredstava za točno navedene aktivnosti u određenom razdoblju godine, a do isteka zaliha sredstava osiguranih ovim programom.
Ured grada, Odsjek za proračun i financije vrši transfer sredstava iz točke III. ovog Programa na žiro račun Zajednice športskih udruga Grada Slunja za djelovanje iste i za transfere športskim klubovima, temeljem zahtjeva Zajednice s točno naznačenim obrazloženjem za koje aktivnosti se traži osiguranje sredstava.
O utrošku doznačenih sredstava Zajednica dostavlja mjesečna izvješća Odsjeku za proračun i financije, a na temelju svoga djelovanja i izvješća klubova.
Sva neutrošena ili nenamjenski utrošena sredstva primatelji su dužni vratiti na žiro račun Grada Slunja do kraja godine.

V.
O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava Zajednica podnosi izvješće Gradskom vijeću Grada Slunja najmanje dva puta godišnje, odnosno u rokovima propisanim Odlukom o izvršenju Proračuna Grada Slunja.

VI.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

VII.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 01. 01. 2014. godine“.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja