Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-12/14-01/02
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 24. 01. 2014.


Na temelju članka članka 25. stavka 1. alineja 12. i 13. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće, na svojoj 8. sjednici koja je održana 24. 01. 2014. godine, donosi


ODLUKU


I
Gradsko vijeće suglasno je s Odlukom Skupštine Društva RADIO SLUNJ d.o.o. Slunj o izmjeni Izjave osnivanju Društva koja je donesena na Skupštini dana 10. siječnja 2014. godine.


II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja