Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPAN IJE
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 944-01/14-01/06
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 11. 03. 2014.
Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60,01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 7. i članka 9. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada (“Glasnik Karlovačke županije “ 25/09 i 20/12) i članka 25. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2014. godine, donijelo je


O D L U K U
o kupnji zemljišta k.č.br.1658 k.o. Slunj 1

1. Za potrebe formiranja zone gospodarske-proizvodne namjene I2, otkupljuje se zemljište koje se nalazi u obuhvatu zone i to:
- K.č.br.1658 zk.ul.br.1512 k.o. Slunj 1, pašnjak Polje, površine 7532 m2, od slijedećih prodavatelja / suvlasnika:
a) Jura Flanjak, iz Slunja, Ivana Gorana Kovačića 6, u udjelu 7/35,
b) Antun Flanjak, iz Karlovca, Senjska ulica 1 C, u udjelu 7/35,
c) Mande Flanjak, iz Slunja, Ivana Gorana Kovačića 4, u udjelu 7/35,
d) Dragica Flanjak rođ. Nakić, iz Zagreba, Horvaćanska cesta 12, u udjelu 9/35,
e) Marijana Šwihran (Marija Svihran), iz New Yorka, 611 Fairview Ave Ridgewood, NY 11385-2432, u udjelu 5/35.

2. Otkupna cijena zemljišta iznosi 27 Kn/m2, što ukupno iznosi 203.364,00 Kn (slovima: dvjestotritisućetristošezdesetčetirikune).

3. Grad kao kupac nekretnine kupoprodajnu cijenu isplatit će suvlasnicima sukladno njihovim suvlasničkim udjelima utvrđenih u vlasničkom listu, a gđi. Marijani Šwihran (Mariji Svihran) plaćanje će se izvršiti na devizni račun u američkim dolarima, po prodajnom tečaju banke na dan plaćanja.

4. U cilju prijenosa nekretnina i uređivanja međusobnih odnosa zaključit će se Ugovor o kupoprodaji.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja