Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 11/14. - 23. 03. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/26
URBROJ: 2133/04-03/05-14-1
Slunj, 11. 03. .2014.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama, 49/11, 144/12 i 153/13-Zakon o gradnji) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 9. sjednici održanoj dana 11. 03. 2014. godine, donijelo je


ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o komunalnom doprinosu („Glasnik Karlovačke županije“ 28/13 i 40/13).

Članak 2.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„ Za građevine koje se grade sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, i 55/12) rješenje o komunalnom doprinosu donosi se u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva od ovlaštenog podnositelja.

Za građevine koje se grade sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br.153/13) komunalni doprinos utvrđuje se po izvršnosti građevinske dozvole.“

Članak 3.
Sve ostale odredbe Odluke o komunalnom doprinosu ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja