Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

oBJAVLJENO U "Glasniku Karlovačke županije" br. 19 - 29. 04. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-06/14-01/57
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 04. 2014.

Na temelju članka 84. stavka 2 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 114/10) i članka 25. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 20/09 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj . sjednici, održanoj dana 2014. godine, donijelo je


ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2013. GODINU

Članak 1.
Grad Slunj na dan 31. prosinca 2013. godine ima iskazana sljedeća stanja viškova odnosno manjkova prihoda:
- višak prihoda poslovanja 4.217.959,96 kn
- manjak prihoda od nefinancijske imovine - 188.535,35 kn
- manjak prihoda od financijske imovine - 250.000,00 kn

Članak 2.
Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu 425.768,31 kn raspodjeljuju se za pokriće:
- iskazanog manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 175.768,31 kn
- iskazanog manjka prihoda od financijske imovine u iznosu 250.000,00 kn

Članak 3.
Nakon izvršene raspodjele, imamo sljedeća stanja viškova odnosno manjka prihoda:
- višak prihoda poslovanja 3.792.191,65 kn
- manjak prihoda od nefinancijske imovine - 12.767,04 kn

Članak 4.
Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu 3.792.191,65 kn sadrže neiskorištena namjenska sredstva u visini 1.579.049,67 kn koja se prenose u Proračun Grada Slunja za 2014. godinu za namjene kako slijedi:
- 11.714,27 kn od prihoda spomeničke rente za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
- 6.432,50 kn od prihoda vodnog doprinosa za građenje i rekonstrukciju građevina oborinske odvodnje u vlasništvu Grada
- 88.442,44 kn od prihoda komunalnog doprinosa za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu
- 1.414.647,77 kn od prihoda komunalne naknade za održavanja komunalne infrastrukture, vatrogastvo i održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja
- 22.135,76 kn od prihoda šumskog doprinosa za izgradnju komunalne infrastrukture
- 35.676,93 kn od prihoda s osnove naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za izgradnju komunalne infrastrukture

Iznos od 2.213.141,98 kn, sadržan u viškovima prihoda poslovanja, prenosi se u Proračun Grada Slunja za 2014. godinu za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Članak 5.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 12.767,04 kn sastoji se od:
- 287.232,96 kn raspoloživih prihoda od otkupa stanova sa stanarskim pravom, koja će se utrošiti za kapitalna ulaganja u gradske stanove
- 300.000,00 kn nedoznačenih sredstava Ministarstva kulture za radove sanacije Starog grada Slunja i mlinica u Rastokama izvedene u 2013. godini.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrit će se prihodima Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu.

Članak 6.
Odluka o raspodjeli rezultata stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja