Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije 28/13 - 11. 07. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:120-02/13-01/15
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 07. 2013.


Na temelju članka 3. i 15. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09. 06/13. i 15/13.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09. 07. 2013. godine donijelo je


ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće,
te drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa


Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 4. stavak 1. Odluka o načinu utvrđivanja plaće, te drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Glasnik Karlovačke županije“ 26/10, 8/11, 6/13 i /13) na način da se broj „2,00“ zamjenjuje brojem „2,46“.

Članak 2.
Sve odredbe osnovne Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”.PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja