Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" broj: 15/13 - 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-06/13-01/39
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.

Na temelju članka 84. stavka 2 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne npvine“ 114/10) i članka 25. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 20/09 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 39. sjednici, održanoj dana 27. 03. 2013. godine, donijelo je


ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA


Članak 1.
Grad Slunj na dan 31. prosinca 2012. godine ima iskazana sljedeća stanja viškova odnosno manjkova prihoda:
- višak prihoda poslovanja 2.320.226,97 kn
- višak prihoda od nefinancijske imovine 154.415,14 kn
- manjak prihoda od financijske imovine - 50.000,00 kn


Članak 2.
Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu 50.000,00 kn raspodjeljuju se za pokriće iskazanog manjka prihoda od financijske imovine.


Članak 3.
Nakon izvršene raspodjele, imamo sljedeća stanja viškova prihoda:
- višak prihoda poslovanja 2.270.226,97 kn
- višak prihoda od nefinancijske imovine 154.415,14 kn


Članak 4.
Odluka o raspodjeli rezultata stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega