Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" broj: 15/13 - 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:013-03/13-01/10
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.


Na temelju članka 4. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora "Glasnik Karlovačke županije" 11/13) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 6/13), Gradsko vijeće na svojoj 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013. godine donijelo jeODLUKU
o raspisivanju izbora za
članove vijeća mjesnih odbora


I
Raspisuju se izbori za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Slunja.


II
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. svibnja 2013. godine.


III
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkog tijela grada, gradonačelnika i njegova zamjenika.PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega