Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" broj: 15/13 - 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-04/13-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.

Na temelju članka 4. stavka 14. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (“Narodne novine” 26/11 i 12/12) i članak 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013. godine donijelo je


ODLUKU
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa
za Grad Slunj

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Slunj u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke jesu jesu pravne osobe koje obavljaju djelatnosti kao javnu službu, a kojih je Grad Slunj osnivač odnosno u kojima Grad Slunj ima dionice, odnosno udjele kako slijedi:
- Komunalac d.o.o. Slunj
- KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.
- Stambeni fond d.o.o. Slunj
- Radio Slunj d.o.o.
- Dječji vrtić Slunj
- Knjižnica i čitaonica Slunj
- Pučko otvoreno učilište Slunj
- Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.
- Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega