Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" broj:15/13. - 5. 04. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/13-01/40
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.


Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11.) i članka 25. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09. i 06/13.) Gradsko vijeće Grada Slunja donijelo je na svojoj 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013. godine, donijelo je


ODLUKU
o raspodjeli sredstava političkim strankama
za 2013. godinu


I
Za redovito financiranje političkih stranaka u 2013. godini osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.


II
Sredstva iz točke I ove Odluke raspoređuju se političkim strankama sukladno broju vijećničkih mjesta s kojim je pojedina stranka zastupljena u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća Grada Slunja.
Tako dobiveni iznos po vijećniku uvećava se za 10% političkim strankama za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola (žene).

III
Slijedom navedenog u točci II ove Odluke utvrđena je naknada po članu u iznosu od 751,88 kn tako da:
Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) koja ima 9 vijećničkih mjesta, 7 vijećnika i 2 vijećnice pripada naknada od 6917,29 KN;
Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) koja ima 1 vijećničko mjesto pripada naknada od 751,88 KN;
Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) koja ima 2 vijećnička mjesta, jednog vijećnika i jednu vijećnicu pripada naknada od 1578,95 KN
Hrvatskoj narodnoj stranci (HNS) koja ima 1 vijećničko mjesto pripada naknada od 751,88 KN.


IV
Sredstva iz prethodne točke doznačit će se političkim strankama na njihove žiroračune u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.


V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega
O tome obavijest:

1. Hrvatska demokratska zajednica
2. Hrvatska seljačka stranka
3. Socijaldemokratska partija Hrvatske
4. Hrvatska narodna stranka
5. Računovodstvo
6. Pismohrana