Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" br. 44/14 - 28. 11. 2014.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

KLASA:400-06/14-01/217
URBROJ: 2133/04-03/02-14-1
Slunj, 21. studeni 2014.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12), članka 36. stavka 1. alineja 6. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) i članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 52/13), donosim

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava

I
U Proračunu Grada Slunja za 2014. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 29/14) preraspodjeljuju se sredstva između proračunskih stavaka na slijedeći način:

1. U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1025 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, Tekući projekt T100012 Legalizacija poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada, povećavaju se planirana sredstva
- na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 24.750,00 kn za 1.250,00 kn i iznose 26.000,00 kn
2. U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva i stanovanja, Aktivnost A100047 Osiguranje kvalitete vode za piće, smanjuju se planirana sredstva
- na podskupini 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna sa 25.000,00 kn za 1.250,00 kn i iznose 23.750,00 kn

II
Ova odluka sastavni je dio Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu.


III
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

GRADONAČELNIK:

Jure Katić