Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 51/12. - 24. 12. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

KLASA:400-06/14-01/228
URBROJ: 2133/04-03/02-14-1
Slunj, 23. prosinac 2014.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12), članka 36. stavka 1. alineja 6. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) i članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 52/13), donosim

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava

I
U Proračunu Grada Slunja za 2014. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 29/14, 43/14, 44/14 i Odluka o preraspodjeli sredstava Klasa: 400-06/14-01/227 od 22. prosinca 2014. godine) preraspodjeljuju se sredstva između proračunskih stavaka na slijedeći način:

1. U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K100021 Izgradnja vodoopskrbnog sustava, smanjuju se planirana sredstva
- na podskupini 386 Kapitalne pomoći sa 875.600,00 kn za 16.400,00 kn i iznose 859.200,00 kn
2. U Razdjelu 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K100022 Izgradnja sustava kanalizacije, povećavaju se planirana sredstva
- na podskupini 386 Kapitalne pomoći sa 355.000,00 kn za 16.400,00 kn i iznose 371.400,00 kn

II
Ova odluka sastavni je dio Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu.


III
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

GRADONAČELNIK:

Jure Katić