Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 52/14. - 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KALOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/14-01/53
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬29. 12. 2014.


Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na ¬¬¬¬¬¬18. sjednici održanoj dana ¬¬¬¬¬¬¬29. 12. 2014.godine, donosi


O D L U K U
o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen


I.
Ovom odlukom utvrđuje se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Slunja, u k.o. Kremen za dionicu ceste - od L34142 – Snos – Gornja Glina označenu kao NCG20.

II.
Predmetnu dionicu ceste čine: k.č.br.659/1-dio, k.č.br.660-dio, k.č.br.661/1-dio, k.č.br.384/18-dio, k.č.br.1920-dio, k.č.br.382-dio, k.č.br.662-dio, k.č.br.383-dio, k.č.br.384/15-dio, k.č.br.384/2-dio, k.č.br.385-dio, k.č.br.1927-dio, k.č.br.325/13-dio, k.č.br.1920-dio, k.č.br.375/3-dio, k.č.br.395/3-dio, k.č.br.395/1-dio, k.č.br.406/2-dio, k.č.br.406/1-dio, k.č.br.*23-dio, k.č.br.1928-dio, k.č.br.397/2-dio, k.č.br.402/2-dio, k.č.br.402/1-dio, k.č.br.397/1-dio, k.č.br.407/95-dio, k.č.br.524/1-dio, k.č.br.407/13-dio, k.č.br.398/2-dio, k.č.br.398/1-dio, k.č.br.399/1-dio, k.č.br.521-dio, k.č.br.467/4-dio, k.č.br.467/1-dio, k.č.br.1930-dio, k.č.br.9999/8-dio, k.č.br.407/60-dio, k.č.br.407/5-dio, k.č.br.426/14-dio, k.č.br.426/13-dio, k.č.br.426/12-dio, k.č.br.426/11-dio, k.č.br.426/10-dio, k.č.br.426/9-dio, k.č.br.465/7-dio, k.č.br.426/6-dio, k.č.br.426/5-dio, k.č.br.426/4-dio, k.č.br.460/2-dio, k.č.br.460/1-dio, k.č.br.426/3-dio, k.č.br.456-dio, k.č.br.455-dio, k.č.br.426/2-dio, k.č.br.1934-dio, k.č.br.454-dio, k.č.br.448/15-dio, k.č.br. 440-dio, k.č.br. 448/7-dio, k.č.br.439-dio, k.č.br. 1932-dio, k.č.br.431/2-dio, k.č.br.431/27-dio, k.č.br.431/26-dio, k.č.br.431/18-dio, k.č.br.431/28-dio, k.č.br.431/19-dio, k.č.br.431/21-dio, k.č.br.431/22-dio, k.č.br.431/23-dio, k.č.br.431/24-dio, k.č.br.431/25-dio, k.č.br.323/4-dio, k.č.br.324/3-dio, k.č.br.325/10-dio, k.č.br.325/13-dio, k.č.br.325/3-dio, k.č.br.326-dio, k.č.br.325/12-dio, k.č.br.325/11-dio, k.č.br.1917-dio, k.č.br.273/1-dio, k.č.br.335/1-dio, k.č.br.335/23-dio, k.č.br.9999/4-dio, k.č.br.273/2-dio, k.č.br.273/5-dio, k.č.br.273/3-dio, k.č.br.335/11-dio, k.č.br.335/22-dio, k.č.br.335/12-dio, k.č.br.343-dio, k.č.br.342-dio, k.č.br.341-dio i k.č.br.1991-dio sve k.o.Kremen.


III.
Temeljem ove Odluke provest će se postupak upisa nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu sukladno odredbama članka 131. do 133. Zakona o cestama.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja