Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj, Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav raspisuje OGLAS za prijam u službu na radno mjesto samostalnog upravnog referenta za imovinsko-pravne poslove (1 izvršitelj), na određeno vrijeme, radi zamjene stalno zaposlene djelatnice.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno od 09. 06. 2021. - 17. 06. 2021. godine na adresu: Grad Slunj, Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj s naznakom "Prijava na oglas".

OGLAS

Stručni uvjeti:

- Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

- najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

- položen državni stručni ispit

- ispunjavanje općih uvjeta iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ 86/08,61/11, 04/18 i 112/19)

- nepostojanje zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08,61/11, 04/18 i 112/19) 

Posebna znanja: poznavanje rada na računalu.

Kandidat koji nema položen državni ispit primit će se u službu uz obvezu da ga, ako zadovolji na probnom radu,  položi u roku od godine dana.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • presliku osobne iskaznice ili domovnice
  • presliku radne knjižice ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koji podrazumijevaju poslove odgovarajuće stručne spreme i struke (rješenje, ugovor, potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i slično).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije okončanja postupka izbora od izabranog kandidata zatražit će se predočenje izvornika.

Prije donošenja rješenja o prijmu u službu izabrani kandidat uputiti će se na pregled o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje odnosno od 09. 06. 2021. - 17. 06. 2021. godine na adresu: Grad Slunj, Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj s naznakom "Prijava na oglas".

Za kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada: www.slunj.hr., te na oglasnoj ploči Grada. Na oglasnoj ploči i web stranici biti će objavljeno i vrijeme i mjesto testiranja i to najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji se pozivaju na prvenstvo u zapošljavanju po posebnim propisima, moraju se na isto izričito pozvati, te priložiti dokaz o statusu (rješenje, potvrda, i sl.) iz kojeg jasno proizlazi navedeno pravo.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                  Grad Slunj