Vijesti|

Na temelju Odluke Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slunj od 01.12.2023. godine, KLASA: 406-06/23-01/03, URBROJ: 2133-4-1-23-1, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slunj objavljuje:

JAVNI POZIV 

za podnošenje ponuda za kupnju vozila

I.

 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slunj prodaje slijedeće vozilo:

 • osobni automobil: VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI
 • broj šasije: WV2ZZZ2KZFX033510
 • godina proizvodnje: 2014.
 • u prometu od: 14.10.2014.
 • datum prve registracije u RH: 14.11.2014.
 • stanje putomjera (km): 87 814
 • oblik karoserije: Zatvoreni
 • boja: Bijela
 • vrsta goriva: diesel
 • radni obujam: 1.598 cm3
 • snaga motora: 75 kW
 • vrsta mjenjača/broj brzina: mehanički mjenjač/5
 • vrsta pogona: prednji
 • stanje: vrlo dobro

 

II.

 

Početna cijena u za vozilo iz točke I. ovog Poziva  (Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 11.094,20 eura (slovima: jedanesttisućadevedesetičetirieuraidvadesetcenti) s PDV-om.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društva Crvenog križa Slunj je oslobođeno obveze obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22. i 33/23.) te stoga kupac vozila iz točke I. ove Odluke nema pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost.

III.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 12.12.2023. godine do 12:00 sati.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se u uredu ravnatelja GDCK Slunj u Slunju, Školska 1, dana 12.12.2023. godine u 12,30 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Vozilo se prodaje u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO” što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Vozilo se uz obvezu prethodnu najavu može pogledati dana 05.12.2023., 06.12.2023. i 07.12.2023. u vremenu od 08:00 do 12:00 sati na prostoru parkirališta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slunj, Školska 1., a sve dodatne informacije vezane uz javni poziv mogu se dobiti na telefon 047 777 204 ili na e-mail: crveni.kriz.slunj@gmail.com najkasnije do dana 08.12.2023. godine.

 

IV.

PODNOŠENJE PONUDA

 

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slunj može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.

Ponuda se podnosi osobno u urudžbeni zapisnik Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Školska 1 ili putem zemaljske pošte na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Školska 1 do roka podnošenja ponuda navedenog u točci III. ovog poziva.

Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponude u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Slunj.

Ponude zaprimljene u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Slunj nakon isteka roka za predaju ponuda otvorit će se, ali se smatraju zakašnjelima i neće se razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.

 V.

UVJETI  I KRITERIJ  ODABIRA PONUDE

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je dostavio valjanu ponudu te ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u EUR, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

U slučaju da pristignu dvije ili više valjanih ponuda s istom najvišom cijenom, vozilo će se prodati onom ponuditelju kojega ravnateljica GDCK Slunj utvrdi kao najozbiljnijeg ponuditelja.

Nevaljanim ponudama smatraju se ponude koje nisu u skladu s ovim Javnim pozivom

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

 

Odluka o odabiru ponuditelja bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slunj nakon njenog donošenja te se ponuditelji Javnog poziva neće posebno obavještavati o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slunj zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku do osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu cjelokupnog ponuđenog iznosa kupoprodajne cijene na račun Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slunj IBAN: HR7124000081190085668, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje.

Sve troškove u svezi kupnje vozila (porez, takse i sl.) snosi kupac.

VI.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda se dostavlja isključivo na Obrascu ponude (koji se nalazi u privitku) uz koji ponuditelj mora dostaviti:

 • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • ponuditelj pravna osoba je dužan priložiti izvornik ili ovjerenu presliku Potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga kao dokaz urednog plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranja koja ne smije biti starija od dana objave javnog poziva
 • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
 • pravne osobe dužne su priložiti izvadak iz sudskog registra
 • obrtnici su dužni priložiti izvadak iz Obrtnog registra

 

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila

3 – Obrazac ponude

Close Search Window