Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/14-01/22
URBROJ: 2133/04-03/05-14-2
Slunj, 29. 12. 2014.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. stavka 1. alineje 19. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. 12. 2014. godine razmatralo je

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA

Analiza stanja predstavlja prvi korak sustavnog sagledavanja i ocjenjivanja svih aspekata opasnosti i njihov utjecaj i djelovanje na ljude, materijalna i kulturna dobra kao i polazište za sagledavanje stanja, sposobnosti i spremnosti svih subjekata koji su direktno ili indirektno uključeni u zaštitu i spašavanje.
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao, a ostvaruju se:
– identifikacijom opasnosti, procjenom učinaka, ocjenjivanjem stanja operativnih snaga zaštite i spašavanja te izradom procjene ugroženosti i planova djelovanja, mjera i postupaka,
– vođenjem evidencije svih izvora rizika i opasnosti,
– trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i usavršavanjem sudionika zaštite i spašavanja,
– uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede opasnosti,
– obavješćivanjem sudionika zaštite i spašavanja o prijetnjama te mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja,
– aktiviranjem i djelovanjem operativnih snaga,
– ostvarivanjem zadaća zaštite i spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija, na temelju sklopljenih međunarodnih ugovora,
– organiziranjem djelotvornog praćenja aktivnosti opasnih izvora i potencijalno opasnih situacija,
– informiranjem javnosti.

Grad Slunj u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonskih propisa uređuje, planira, financira, organizira i provodi zaštitu i spašavanje građana i njihove imovine, te osigurava uvjete za otklanjanje posljedica prouzročenih katastrofom ili većom nesrećom.
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju u rujnu 2012. godine Gradsko vijeće je usvojilo Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Slunja kojom su za područje grada razrađena moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju („Glasnik Karlovačke županije“ br. 30/12). Temeljem Procjene ugroženosti izrađen je i na Gradskom vijeću u ožujku 2013. godine usvojen Plan zaštite i spašavanja s Planom civilne zaštite kojim su definirani uvjeti i način djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama za svakog nositelja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 15/13). Nalogom inspekcije zaštite i okoliša iz listopada 2013. godine naložena je provedba određenih korekcija i dopuna Plana zaštite i spašavanja kao i Odluke gradonačelnika o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (temeljem koje je izrađen Plan zaštite) a sve s ciljem usklađivanja navedenih dokumenata sa zakonskim propisima. Od strane inspekcije prvenstveno je zatraženo redefiniranje operativnih snaga na način da se iz Plana izuzme aktiviranje i angažiranje onih operativnih snaga kojima Grad, odnosno gradonačelnik nije nadležan rukovoditi (prvenstveno se misli na subjekte i službe državnog ili županijskog nivoa). Slijedom toga, ali i činjenice da je u ožujku 2014. godine donijet novi Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (uz još jednu izmjenu Pravilnika iz lipnja 2013. godine-NN 67/14) pristupilo se izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja. U sklopu izmjene Plana donijeta je i nova Odluka gradonačelnika o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Slunju na koju je, sukladno propisanoj metodologiji, dobivena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje (Odluka objavljena u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 39/14). Novi, odnosno izmijenjeni Plan zaštite i spašavanja usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 09. prosinca 2014. godine.

Sukladno zakonskim propisima operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Grada rukovodi i koordinira gradonačelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja. Stožer predstavlja operativno i koordinativno tijelo koje se aktivira po nalogu gradonačelnika a pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja u slučaju proglašenja neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće. Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, nakon provedbe lokalnih izbora, u srpnju 2013. godine imenovan je saziv Stožera zaštite i spašavanja a korekcije članstva izvršene su i 2014. godine nakon novih izbora za gradonačelnika i izmjene odgovornih osoba u gradskim tvrtkama. Odluka o imenovanju Stožera s navedenim izmjenama objavljena je u Glasniku Karlovačke županije br. 28/13, 28/14 i 43/14.

Tijekom 2014. godine u nekoliko navrata je ponovno došlo do izlijevanja vode rijeke Slunjčice u naselju Rastoke što je za posljedicu imalo pojavu poplave u naselju. Stoga je Grad poduzeo hitne intervencijske mjere s ciljem zaštite ljudi i imovine od nastalih poplava i izlijevanja rijeke. Na terenu su članovi DVD-a Slunj i djelatnici komunalnog poduzeća provodili razne aktivnosti kao što su postavljanje vreća s pijeskom na kritičnim dionicama, čišćenja začepljenih vodenih pravaca, uklanjanje zapreka i niz drugih interventnih mjera kako bi se spriječilo daljnje izlijevanje Slunjčice iz vodotoka. I nakon provedenih aktivnosti izmuljivanja korita rijeke Slunjčice i uklanjanja raslinja uz vodotok koji su tijekom travnja 2014. godine provele Hrvatske vode nisu otklonjene sve opasnosti te je ponovno uslijed većih kiša i oborina dolazilo do izlijevanja vodotoka i ugrožavanja imovine, stambenih i gospodarskih objekata na određenom području Rastoka. Stoga će u narednom periodu biti potrebno provoditi daljnje aktivnosti i mjere s ciljem rješavanja ovog dugogodišnjeg problema i sprječavanja daljnjih poplava.

U nastavku je prikazano (prema dostavljenim podacima) stanje i opremljenost operativnih snaga definiranih člankom 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (postrojbi vatrogastva, službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave kao i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti) te gradskih tvrtki obzirom iste predstavljaju operativne snage kojima može rukovoditi gradonačelnik:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj djeluje temeljem Plana zaštite od požara Karlovačke županije na području odgovornosti Karlovačke županije u 3. zoni Slunj gdje pokriva Grad Slunj, Općine Rakovica i Cetingrad. DVD Slunj pokriva Grad Slunj (392,54 km²), a u slučaju većih požara (gospodarski objekti, obiteljske kuće, otvoreni prostori) djeluje i na susjednim općinama Rakovica i Cetingrad. U slučaju prometnih nezgoda površina djelovanja se proširuje na državne ceste DC 1, DC 217, DC 216, u dužini 59 km, županijske ceste dužine 125 km, te lokalne ceste dužine 123 km.

U DVD-u Slunj su zaposlena 3 profesionalna djelatnika sa završenim odgovarajućim stručnim spremama. Aktivno dežurstvo je organizirano u terminu od 07-15 sati radnim danom, a u preostalom periodu od 15-07 sati kao i vikendom (petak od 15 sati do ponedjeljka do 07 sati) jedan profesionalni djelatnik je u kućnoj pripravnosti.

DVD Slunj temeljem čl. 32 Statuta DVD-a ima vatrogasnu postrojbu koju čini 40 operativnih članova. Vatrogasnu postrojbu čine vatrogasci, operativni članovi koji udovoljavaju uvjetima iz članka 22. Zakona o vatrogastvu. Vatrogasna postrojba je sljedeće strukture:

BROJ
POLOŽENIH STRUKTURA POLOŽENIH ZVANJA
5 vatrogasni časnik I klase
12 vatrogasni časnik
5 dočasnik I klase
3 dočasnik
2 vatrogasac I klase
13 vatrogasac

Svi operativni članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj su osigurani u osiguravajućoj kući, i imaju izvršen liječnički pregled.

DVD Slunj raspolaže sljedećim voznim parkom:
 zapovjedno vozilo Lada „Niva“ (2004. godište) s pripadajućom opremom
 zapovjedno vozilo NISSAN NAVARA (2013. godište) s pripadajućom opremom
 vozilo za gašenje šumskih požara NISSAN PICK-UP 4×4 (2009. godište, zapremnina vode 250 l, pjenila 12 l) s pripadajućom opremom
 vozilo za prijevoz vatrogasaca kombi-bus Renault „Master“ (2008. godište, 15+1)
 malo tehničko vatrogasno vozilo Fiat „Iveco“ (2001. godište, voda 700 l, pjenilo 50 l) s pripadajućom opremom
 autocisterna „MAN TGM“ 18.280 (2009. godište, voda 7000 l, pjenilo 25 l) s pripadajućom opremom
 autocisterna „FAP“ 13 14 (1978. godište, voda 7650 l) s pripadajućom opremom
 auto prikolica „PONGRATZ“ LPA 180 U (2009. godište, voda 200 l) s pripadajućom opremom
 auto prikolica sa nadogradnjom SVIT-ZOLAR (2013. godište, voda 500 l) s pripadajućom opremom

Vozila koja se nalaze u garažnom prostoru su kombinirano vozilo MAN TGM 18280 i malo tehničko vozilo Fiat Iveco. Ostala vozila nemaju adekvatni garažni prostor što znači da su u zimskim uvjetima van funkcije vozila koja imaju spremnike vode.
DVD Slunj raspolaže opremom koja se nalazi u spremištu a koja je također namijenjena za korištenje u slučajevima zaštite i spašavanja. Riječ je o: vatrogasnim motornim pumpama i elektro potopnim muljnim pumpama, usisnim i tlačnim cijevima, vatrogasnim brentačama, vatrogasnim naprtnjačama, vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara, metlenicama za početno gašenje šumskih požara, hidrantskim nastavcima, uređajem za vezivanje i pranje cijevi, mlaznicama, vatrogasnim kombinezonima za gašenje šumskih požara, vatrogasnim zaštitnim odijelima Texport“, odijelu za prolazak kroz vatru te drugoj opremi za zaštitu vatrogasaca (čizme, kacige, rukavice, opasači), prijenosnim radio uređajima, pjenilom od 250 l, strujnim agregatom, prijenosnim svjetiljkama u EX izvedbi, ručnim malim sirenama, visokotlačnim uređajem za pranje i drugom opremom (razne ljestve, užad i sl).

U slučaju provođenja akcije zaštite i spašavanja DVD Slunj može staviti na raspolaganje svu svoju opremu, vozila, zaposlene djelatnike i dobrovoljne članove koji se uključuju po njihovim mogućnostima.
Od drugih podataka koje DVD Slunj smatra relevantnim navodi se da je temeljem pregleda u zadnjih nekoliko godino, godišnjih izvještaja intervencija na području djelovanja DVD-a Slunj, vidljivo da se broj intervencija konstantno povećava što se tiče tehničkih intervencija, radova na vodi, izrade zečjih nasipa i pumpanja vode. Intervencije su izgledale ovako:
1. 2012. godine – 1 intervencija
2. 2013. godine – 9 intervencija
3.2014. godine – 13 intervencija
DVD Slunj je ponovno istaknuo problem poplava u turističkom naselju Rastoke. Navode da su njihova prošlogodišnja zapažanja na koja su ukazali bila da ima puno nedostataka u samom naselju Rastoke kod privatnih obiteljskih objekata gdje su nastali problemi kod visokih voda koje nisu mogle protjecati ispod izgrađenih mostića (po njihovom viđenju mostići moraju biti barem 50 cm viši nego do sada) a tada su ukazali i na potrebu čišćenja i održavanja korita i kanala koji se protežu kroz naselje Rastoke na način kako su to mještani održavali prije Domovinskog rata.
Iz ovogodišnjih iskustava nailaze na još puno drugih problema, a to su sami mještani koji rade privremene brane koje nisu dozvoljavali ukloniti prilikom dolaska vatrogasaca na intervenciju. Smatraju da odrađene radnje oko čišćenja korita rijeke Slunjčice nisu dovoljne te da treba i dalje nastaviti na istim radnjama, naravno uz pomoć Hrvatskih voda i zaštitara te mještana.
Smatraju da će, ako se nastavi na način kao do sada, situacija u naselju biti svake godine sve gora i sve veći problem. Mišljenja su da bi trebalo vidjeti situaciju s vlasnicima koji posjeduju mlinove da se na neki način riješi problem takozvanih skela koje vrše zaštitu lopatica prilikom puštanja vode u izvanrednim situacijama kod poplava, jer do sada nisu bili u mogućnosti otvoriti otvore (tzv. „šlajseve“) iz razloga što bi velika količina vode uništila lopatice mlina. Stoga preporučuju izgraditi skele kako bi se izbjegli do sada nastali problemi prilikom poplava. Od strane DVD-a Slunj ukazano je i na potrebu sanacije nekadašnje tzv. „glave“, odnosno zapreke koja je usmjeravala vodu prema slapu Buk i štitila privatne posjede nizvodno. Napominju također da su nastali problemi nakon podizanja zečjih nasipa pri čemu se događalo da je voda prodirala iz zemlje iza izgrađenih nasipa. Slijedom navedenog, predlažu hitan sastanak u Slunju svih službi potrebnih za rješavanja problema poplava u Rastokama, zajedno s mještanima Rastoka.

Osim toga, ponovno se ističe potreba poduzimanja određenih radnji zaštite požara stambenih zgrada na području grada Slunja na što su u prethodnom razdoblju upozorili nadležnu tvrtku koja upravlja stambenim zgradama (nekadašnji Stambeni fond) navodeći da po ovom pitanju nadležna tvrtka nije poduzimala aktivnosti radi zaštite stambenih zgrada.
Vezano na naprijed iznijeto skreću pozornost na moguću nesreću prilikom zapaljenja stambenih zgrada, gašenja i spašavanja osoba s visina iz razloga što DVD ne posjeduje/ ne raspolaže autoljestvama ili platformom, već se mora osloniti na pomoć JVP Karlovac kako je navedeno u Planu zaštite od požara pri čemu smatraju da bi do dolaska JVP požar mogao nastati u katastrofalni požar. Stoga smatraju da bi Grad Slunj u DVD-u morao imati autoljestve ili platformu.

Napominju također da su u nekoliko navrata od Komunalca d.o.o. tražili podatke o ispravnosti hidranata zajedno s kartama pozicije istih. Od navedene tvrtke dobili su specifikaciju ispravnosti hidranata i pregled karata hidrantske mreže u Slunju, dok karte hidranata okolnih naselja grada nisu dobili. Obilaskom terena i pregledom hidranata konstatirali su da podaci o ispravnosti hidranata koje su zaprimili od nadležne tvrtke u znatnoj mjeri odstupaju od stvarnog stanja i ispravnosti hidranata na terenu, odnosno da postoji znatan broj neispravnih hidranata zbog čega ih nije moguće koristiti u protupožarne svrhe.

2. Policijska postaja Slunj

Policijska postaja Slunj nadzire sve prometnice (državne, županijske , lokalne i nerazvrstane ceste) na području grada Slunja, te općina Rakovica i Cetingrad.
Postaja trenutno raspolaže sa tri osobna automobila sa policijskim obilježjima, jednim terenskim vozilom sa policijskim obilježjima, jednim specijalnim vozilom za prijevoz uhićenih osoba, jednim osobnim autom bez policijskih obilježja i sa dva policijska motocikla.
U slučaju potrebe potrage za nestalim osobama mogu dobiti na raspolaganje službenog psa tragača i ronioce za pretragu rijeka i jezera.

3.Komunalac d.o.o. Slunj

Društvo za vodoopskrbu i odvodnju Komunalac d.o.o. obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Grada:
– skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
– javna odvodnja

Komunalac upravlja i održava sustav zahvaćanja, prerade i distribucije vode za piće koji čine Crpna stanica Slunj i Veljun, 175 km vodovodne mreže, 4 vodospreme i 3 precrpne stanice. Na javnu vodoopskrbu priključeno je 2283 korisnika (2195 domaćinstava i 88 gospodarskih subjekata). Najizloženiji i najugroženiji dio sustava je vodocrpilište obzirom se voda zahvaća neposredno iz rijeke Slunjčice koja je izložena svim vanjskim utjecajima i zagađenjima.

Na području javne odvodnje tvrtka upravlja s 15 km kanalizacijske mreže, 2 precrpne stanice i 3 retencijska bazena. Na sustav javne odvodnje priključeno je 611 korisnika (540 domaćinstava i 71 gospodarski subjekt).

Tvrtka Komunalac raspolaže sljedećim strojevima, vozilima i opremom:
 kombinirka,
 kamion kiper
 terensko vozilo Lada Niva
 1 teretno kombi vozilo
 cisterna za fekalije zapremnine 9,5 m³
 druga oprema za obavljanje djelatnosti.
Tvrtka Komunalac zapošljava 15 djelatnika na neodređeno vrijeme sa sljedećom stručnom spremom: 1 OŠ, 8 SSS, 4 KV i 2 VSS.

4. Dom zdravlja Slunj

Dom zdravlja Slunj u svojoj nadležnosti ima cjelokupno područje grada Slunja, općine Cetingrad i općine Rakovica. Područje Grada Slunja zauzima površinu od 392,54 km² na kojem prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 5076 stanovnika.

A. BROJ ZAPOSLENOG STRUČNOG KADRA I NJIHOVA STRUČNA
SPREMA
– broj liječnika : Dom zdravlja Slunj na dan 17. studeni 2014. godine ima zaposlena četiri liječnika obiteljske/opće medicine. Jedan liječnik je i nadalje u koncesiji što znači da ima ukupno 5 liječnika obiteljske/opće medicine. Sa tri doktora medicine Doma zdravlja Slunj sklopljeni su ugovori o radu na neodređeno vrijeme temeljem Suglasnosti ministra zdravlja, te su imenovani nositeljima Timova, a jedan liječnik obiteljske/opće medicine je zaposlen na određeno vrijeme do zapošljavanja na neodređeno i imenovanja nositelja tima.
Unatoč čestim promjenama liječnika obiteljske /opće medicine zbog njihovih odlazaka na bolničke specijalizacije može se konstatirati da doktora medicine na tržištu rada za sada ima dovoljno te da Dom zdravlja Slunj i nadalje nema problema oko pronalaženja eventualnih zamjena.
Od svibnja 2014. godine imaju sklopljen Ugovor s HZZO-om o pružanju usluga zdravstvene zaštite predškolske djece što znači da Dom zdravlja Slunj ima ugovorenog specijalistu pedijatra. I nadalje u djelatnosti zdravstvene zaštite žena Dom zdravlja Slunj ima ugovorenu specijalistu ginekologije i opstetricije. Sa ova dva specijalista Dom zdravlja na dan 17. studenog 2014. godine raspolaže s ukupno 7 doktora medicine.

– broj medicinskih sestara: 10 medicinskih sestara zaposleno je u Domu zdravlja od kojih 7 ima SSS a 3 VŠS, a jedna med. sestra SSS radi kod koncesionara što znači da Dom zdravlja raspolaže s ukupno 11 medicinskih sestara

– broj vozača :Dom zdravlja Slunj ima ukupno četiri vozača u san. prijevozu te još jednog zaposlenika koji ima dodatak Ugovoru o radu za poslove vozača što znači da raspolažu s ukupno 5 vozača

– drugo stručno osoblje:

o inženjer medicinske radiologije i tri specijalista radiologije (specijalisti su na ugovor o posl. suradnji)
o diplomirani inženjer medicinske biokemije i laboratorijski tehničar (koncesija od 01.01.2011. ),
o četiri liječnika stomatologa, tri medicinske sestre i jedna kemijska tehničarka koje rade s liječnicima stomatolozima (dva tima u koncesiji od 01.01. 2011. godine a dva tima u okviru Doma zdravlja Slunj )
o jedna zubna tehničarka ( od 01.01.2011. u okviru Doma zdravlja Slunj ).

B. HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Od 01. ožujka 2014. godine djelatnost pružanja usluga hitne medicinske pomoći je u cijelosti preuzeo Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije a Dom zdravlja Slunj je tu djelatnost sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu, brisao iz svoje djelatnosti.
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizira pružanje usluga hitne medicinske pomoći na isti način i u istom opsegu kako je to organizirao i Dom zdravlja Slunj što znači kroz jedan tim dežurstva, jedan tim pripravnosti te kroz Tim – 2 ( medicinska sestra/ tehničar i vozač koji ujedno može biti med. sestra/med. tehničar ) koji su zaposlenici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.
Tim dežurstva čine : jedan doktor medicine, medicinska sestra/med. tehničar i vozač.
Tim pripravnosti čine: jedan doktor medicine, med. sestra/med. tehničar i vozač.

U dežurstvima i pripravnostima sudjeluju svi doktori obiteljske/opće medicine zajedno s koncesionarom kao i doktor medicine – specijalista pedijatar, sve medicinske sestre zajedno s medicinskom sestrom zaposlenom kod koncesionara i svi vozači Doma zdravlja Slunj i to temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji potpisanog sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.
I nadalje za vrijeme redovnog rada u prijepodnevnoj ili poslijepodnevnoj smjeni radnim danom i subotom u prvoj smjeni usluge hitne medicinske pomoći pružaju liječnici koji rade u svojim ordinacijama u odnosnoj smjeni.
Dežurstvo i pripravnost su organizirani na način da radnim danom traju 8 sati (noću), subotom, nedjeljom i blagdanom 24 sata. Isto se odnosi i na pripravnost s tim da rasporede dežurstava i pripravnosti utvrđuje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
Usluge sanitetskog prijevoza i nadalje pruža Dom zdravlja Slunj u okviru svoje registrirane djelatnosti sanitetskog prijevoza i to kroz dva tima sanitetskog prijevoza.
Tim sanitetskog prijevoza čine : dva vozača i jedna medicinska sestra/med. tehničar i dva vozila.
Sanitetski prijevoz se obavlja samo radnim danima od 6,00 do 22,00 sata, u smjenama po 12 i 8 sati prema rasporedu kojeg utvrđuje ravnatelj Dom zdravlja Slunj s tim da se pri utvrđivanju rasporeda vodi računa o potrebama Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u svezi organiziranja pružanja usluga hitne medicinske pomoći.

C. VOZILA KOJA JE MOGUĆE ANGAŽIRATI U SLUČAJU POTREBE
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U slučaju potrebe zaštite i spašavanja moguće je angažirati sva raspoloživa vozila Doma zdravlja Slunj kojih je ukupno 9 i to sva četiri specijalna vozila za sanitetski prijevoz odnosno hitnu medicinsku pomoć ( tri marke VW i jedno marke Citroen ), te 5 vozila za patronažnu službu, kućne posjete i ostale namjene ( dva marke Citroen C-3 jedan marke Citroen C-4 , jedan marke Volkswagen Polo te jedan marke Fiat Panda).
Krajem ove godine očekuje se isporuka još jednog vozila za sanitetski prijevoz odnosno po potrebi pružanje usluga hitne medicinske pomoći za koji su sredstva osigurana iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo tako da će Dom zdravlja Slunj na kraju godine imati ukupno 10 raspoloživih vozila.
Također je moguće angažirati i vozilo Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije koje je 24 sata u Slunju.

D. DRUGI RELEVANTNI PODACI

Dom zdravlja Slunj u svom sastavu sada ima četiri tima obiteljske/opće medicine ( dva tima u Slunju te po jedan tim u Cetingradu i Rakovici ), dva tima dentalne medicine ( Cetingrad i Rakovica ), dentalni laboratorij, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu – radiologiju s mamografijom i ultrazvučnom dijagnostikom, patronažnu zdravstvenu zaštitu i sanitetski prijevoz.
Dom zdravlja Slunj i nadalje ima ukupno 4 koncesionara i to 1 tim obiteljske/opće medicine u Slunju, dva tima dentalne medicine oba u Slunju te medicinsko-biokemijski laboratorij također u Slunju.
Smatraju također važnim istaknuti da su sve djelatnosti Doma zdravlja Slunj opremljene sukladno važećim propisima, svom potrebnom medicinskom i nemedicinskom opremom kao i informatičkom opremom, te se oprema redovito zanavlja.

5. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Karlovac

Operativne mogućnosti HGSS stanice Karlovac

HSSS stanica Karlovac broji 35 pripadnika. Od toga 16 gorskih spašavatelja, 12 pripravnika i 7 suradnika. Stanica je opremljena opremom za spašavanje i pružanje pomoći i prve pomoći na neurbanim prostorima te prostorima gdje ostale interventne službe ne mogu pristupiti- visoke stijene, speleološki objekti , kanjoni, vodotoci rijeka, jezera, poplavljeno područje visoki objekti.
Svi članovi Stanice imaju završenu obuku te važeći licencu iz prve pomoći po programu HGSS-a, koji priznaje ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
Za slučajeve katastrofa u urbanim područjima Stanica je u mogućnosti pružiti pomoć u okviru svojih stručnih i specijalističkih znanja. Tako mogu intervenirati u slučaju potraga za osobama u ruševinama, u slučaju poplava, evakuacije s visokih i nepristupačnih objekata, u slučaju većih prometnih nesreća te nesreća gdje druge službe ne mogu doći (npr. provalije).
Stanica posjeduje specijalističku opremu za izvršavanje svojih zadaća, užad, pojaseve, sprave za napredovanje po užetu, specijalna nosila, medicinsku opremu, komunikacijsku opremu.

Također raspolažu s velikim brojem specijalističkih znanja pa tako imaju:
1 instruktora HGSS-a
1 međunarodnog instruktora za spašavanje s divljih voda i poplave
2 instruktora ITLS-a(zbrinjavanje trauma u vanbolničkim uvjetima)
2 međunarodna instruktora vođenja potraga
2 instruktora helikopterskog spašavanja
3 instruktora ronjenja
4 instruktora speleologije
8 letača spašavatelja
1 liječnika
2 medicinska tehničara
1 pilot helikoptera, instruktor
3 potražna tima-vodič i pas
13 članova posjeduje međunarodnu ITLS licencu
16 članova posjeduje međunarodnu licencu za spašavanje s divljih voda i poplava
15 članova posjeduje dozvolu za upravljanje plovilima.

HGSS stanica Karlovac raspolaže sa 4 vozila:
terenska vozila
– Toyota hillux, pick up, 2012. godište-opremljen radio vezom i vitlom
– Land rover defender, 1996. godište-opremljen radio vezom i vitlom

osobno vozilo
– Škoda octavia, 2007. godište
kombi vozilo
– WV Caravelle, 2003. godište

Osim tih vozila na raspolaganju Stanici su i 4 vozila HGSS-a i to 2 terenska vozila Toyota hillux, 2012. godište, VW Caravelle 2003. godište te zapovjedno kombi vozilo Ford 2006. godište.
Zapovjedno vozilo je opremljeno sustavima za upravljanje većim akcijama te ima mogućnost samostalnog rada do nekoliko dana. Vozilo posjeduje elektronsku i informatičku opremu pomoću koje se u realnom vremenu mogu donositi odluke i bilježiti sve promjene na terenu. Posjeduje vlastiti izvor napajanja te nekoliko baterija koje garantiraju dugi rad, a isto tako moguće je i spajanje na vanjski izvor napajanja. U vozilu se nalazi satelitski telefon te 4 stacionarne radio veze i 6 ručnih radio veza. Uz sve to još se nalazi i 8 gps primopredajnika te termovizijska kamera.

Stanica raspolaže s 10 radio veza i satelitskim telefonom, velikim baznim šatorom koji je namijenjen za smještaj i vođenje akcija.
Stanica također posjeduje 3 prikolice, jednu za prijevoz 4 potražna psa te dvije za prijevoz čamaca.
Od plovila raspolažu sa 2 motorna čamca, plastičnim i aluminijskim s 2 motora, od 25 ks te 30 ks, te specijalnim raftom na koji postoji mogućnost montiranja motora i jednim kanuom za 2 osobe.
Opremljen je i prostor uz helidrom bolnice Švarča i to interventnom opremom za 5 letača spašavatelja, a koja se po potrebi može dopuniti opremom iz skladišta stanice.

Operativne snage za određene situacije
• U slučaju nestanka osoba Stanica podiže potreban broj članova, do 35, interventnost je u roku 30 minuta. Oprema se uzima iz skladišta stanice uz korištenje zapovjednog vozila i termovizijske kamere te potražnih timova s psima.
• U slučaju nesreća u stijenama, kanjonima ili speleološkim objektima Stanica podiže potreban broj članova, do 35, interventnost je u roku 20 minuta. Oprema se uzima iz skladišta stanice.
• U slučaju potresa stanica podiže potreban broj članova, do 35, interventnost je u roku 30 minuta. Članovi posjeduju znanja i mogućnosti boravka u skučenim prostorima a Stanica posjeduje potražne timove koji mogu locirati nestale osobe. Posjeduju opremu i znanja kojima mogu evakuirati osobe iz visokih objekata.
• U slučaju poplava stanica podiže potreban broj članova, do 35, interventnost je u roku 30 minuta. 11 članova posjeduje međunarodne licence koje im omogućavaju rad u vodi a Stanica posjeduje 4 plovila koja se mogu koristiti, od toga 2 na motorni pogon, a jedno s mogućnošću montiranja motora te jednim kanuom.
• U slučaju potrebe za hitnim helikopterskim akcijama stanica podiže potreban broj članova, do 35, interventnost u roku 15 minuta. 8 članova su letači spašavatelji i mogu vršiti sve operacije u helikopteru, a ostali članovi su prošli obuku koja im omogućava prijevoz i desantiranje iz helikoptera. Posjeduju i 1 komplet opreme za opremanje helikoptera te prijevoz unesrećenih(helikopterska nosiljka).
• U slučaju prometnih nesreće na nepristupačnom terenu stanica podiže potreban broj članova, do 35, interventnost je u roku 20 minuta. Posjedujuju opremu kojom se unesrećeni mogu transportirati iz vertikalnih i kosih terena. Također liječnik i medicinski tehničar mogu pristupiti svim nepristupačnim područjima.

Stanica HGSS-a Karlovac napominje da u svim slučajevima postoji mogućnost pozivanja članova ostalih stanica HGSS-a iz svih područja RH. Trenutno HGSS broji 23 Stanice i ima oko 750 članova Službe.

7. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

Gradsko društvo Crvenog križa Slunja humanitarna je organizacija koja se bavi sljedećim aktivnostima kroz programe:
 Program Dnevni boravak
Dnevni boravak za starije osobe provode uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Slunja i Karlovačke županije, a riječ je o prostoru na adresi Ulica braće Radić 9 koji je namijenjen osobama starije životne dobi, gdje građani grada Slunja i okolice kvalitetnije provode vrijeme družeći se s drugima, čitajući novine, igrajući razne društvene igre, sudjeluju u raznim radionicama (štrikanje, izrada sepeta, drvorez, pečenje kolača…), predavanjima učeći nova znanja i vještine, a sve to uz domaćicu dnevnog boravka. Zaposlena je voditeljica programa i domaćica dnevnog boravka.

 Pomoć u kući starijim osobama
Pomoć u kući provode uz pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Slunja. Radi se o programu kroz koji se pruža njega i pomoć starijim osobama u okruženju njihovog doma pomaganjem u održavanju osobne higijene, pomoći pri kuhanju i nabavci osnovnih živežnih namirnica, pospremanje prostora u kojem žive i borave, psihosocijalna potpora kroz razgovor i obavljanje drugih poslova u kući te obavljanje poslova vezanih uz ostvarivanje pojedinih prava korisnika. Tu vrstu pomoći Crveni križ provodi dugi niz godina.
U obradi imaju cca. 70 korisnika Pomoći u kući starijim osobama na posručju općine Rakovica i Cetingrad i Grada Slunja, koje obilazi i usluge obavlja 6 gerontodomaćica i dva pomoćna radnika, uz pomoć dva vozila.

 Dobrovoljno darivanje krvi je program kojim okupljaju volontere, članove Crvenog križa dobrovoljne davatelje krvi i animiraju ih za akcije dobrovoljnog davanja krvi koje imaju redovito 8 puta godišnje. Krv koja se prikupi u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi odlazi u transfuziju Zagreb gdje se obrađuje za potrebe Petrove bolnice, a isto tako akcije se mogu organizirati u slučaju ratnih situacija, požara, poplava i potresa kada je to potrebno. Dobrovoljnih darivatelja krvi organizacija Crvenog križa ima oko 600, a tijekom godine prikupi oko 650 doza krvi. Za animiranje i provođenje dobrovoljnog davalaštva krvi zadužena je Mirjana Puškarić.

 Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima (Ženevska konvencija o zaštiti civila u ratu, Ženevska konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima) a ustanovljena je Zakonom o Hrvatskom crvenom križu kao javna ovlast. U punoj je funkciji u vrijeme oružanih sukoba i prirodnih/elementarnih nepogoda, kada radi na prikupljanju, pribavljanju i zaprimanju podataka i dokumenata iz službenih i svih drugih izvora za osobe za koje je nadležna, zatim evidentira, klasificira i obrađuje podatke, zaprima zahtjeve za pokretanje traženja nestale osobe, izvješćuje tražitelja i druge koji na to imaju pravo o podacima do kojih je došla, izdaje izvatke iz arhivske građe i evidencija kojima raspolaže, posreduje u razmjeni obiteljskih poruka, posreduje u dostavljanju osobnih stvari i novca koje su ratni zarobljenici, internirci i zatočene osobe ostavile za sobom, organizira spajanje razdvojenih članova obitelji. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj ima ukupno 176 okončanih postupaka i 12 ekshumacija posmrtnih ostataka. Osoba zadužena za službu traženja je Mirjana Puškarić.

 Prva pomoć je program koji Crveni križ, u suradnji s licenciranim liječnicima predavačima, vrši za polaznike na vozački ispit. Godišnje ovakav tečaj pohađa oko 100 kandidata, a licencirani liječnici s kojima rade je dr. Sandra Soldo Brkić i dr. Ana Gašparović.
Isto tako Crveni križ Slunj provodi edukaciju prve pomoći za volontere članove mladeži i pomladak Crvenog križa Slunj po osnovnim školama Slunj, Eugen Kvaternik Rakovica, Cetingrad te Srednjoj školi Slunj. Ukupno članova mladeži koji su do sada educirani ima oko 200, a osobe zadužene za rad po školama i u Crvenom križu su Diana Cindrić, Marinko Tominac, Marina Mrkonja, Ivan Kotić i Mirjana Puškarić.

 Humanitarni program je program koji Crveni križ provodi zaprimajući i distribuirajući humanitarnu pomoć u kriznim ratnim ili katastrofalnim razdobljima. Kroz ovaj program se najosnovnijim prehrambenim namirnicama, robom, posteljinom, kanisterima, najlonima, higijenskim potrepštinama opskrbljuju najugroženiji korisnici na našem području ovisno o priljevu navedenih donacija. Trenutno je stanje sa ovim programom dosta oskudno jer su potencijalni donatori koji su bili glavni izvor navedene robe otišli na druga, ratom ili katastrofama, pogođena žarišta. Osoba zadužena za ovaj program je Mirjana Puškarić.

Obučeni volonteri i djelatnici stručne službe:
– Za djelovanje u interventnim timovima Društva Crvenog križa Karlovačke županije i Hrvatskog Crvenog križa sa završenom obukom iz procjene situacije i koordinacija, radio komunikacija i GPS, sigurnost i samozaštita u intervencijama, psihosocijalna pomoć i podrška, osnovni tečaj prve pomoći, ustrojstvo interventnog tima, priprema i odgovor na katastrofe – 3 zaposlena i 7 volontera
– Za pružanje psihosocijalne pomoći: 6 zaposlenih
– Za pružanje prve pomoći: 3 ekipe /15 volontera
– Za potrebe Službe traženja : 1 zaposleni (Stručna služba GDCK Slunj )
– Za dobrovoljno davalaštvo krvi : 2 zaposlena stručne službe

Kako je Gradsko društvo Crvenog križa Slunj sastavni dio Nacionalnog društva Hrvatskog crvenog križa to su i potrebe u slučaju intervencija okrenute direktno službama Nacionalnog društva.
Putem Nacionalnog društva aktiviraju se i usluge koje može pružiti u određenim potrebama i Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Putem vlastitih kapaciteta i uz pomoć Nacionalnog društva mogućnosti edukacije i održavanja vježbi su velike; sredstava za provođenje istih nema.

9. Radio Slunj d.o.o.

Radio Slunj obavlja radijsku djelatnost a vrijeme emitiranja programa je od 0-24 sata.

Obuhvat područja slušanosti – područje grada Slunja s općinama Cetingrad i Rakovica, do Plitvičkih jezera, područje grada Ogulina i do Karlovca (Slunjska brda).

U slučaju potrebe provođenja akcije zaštite i spašavanja Radio Slunj svojom radio djelatnošću može pravovremeno izvještavati slušatelje o događajima na terenu. Druge opreme ili vozila nemaju. Na Radiju je zaposleno troje djelatnika (SSS spreme).

Stanica ne posjeduje službena vozila.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja na području Grada Slunja kontinuirano se provodi a sve sukladno financijskim, materijalnim i drugim raspoloživim resursima, a u narednom razdoblju potrebno je uložiti dodatne napore od strane svih subjekata koji su u ovaj sustav uključeni kako bi se osiguralo unaprjeđenje cjelokupnog sustava, kvalitetan rad, djelovanje i postupanje svih uključenih operativnih snaga i službi.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window