Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/15-01/22

URBROJ: 2133/04-04/01-15-3

Slunj, 16. 12. 2015.

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” 82/15) i članka 25. stavka 1. alineje 19. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine razmatralo je i usvojilo

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU GRADA SLUNJA

 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite donosi se temeljem novog Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN 82/15) koji je stupio na snagu dana 01. kolovoza 2015. godine (kojim je van snage stavljen dosadašnji Zakon o zaštiti i spašavanju) a istim je definirana obveza Gradskog vijeća da, u postupku donošenja proračuna, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja civilne zaštite i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Civilna zaštita predstavlja sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Grad Slunj u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonskim propisima uređuje, planira, financira, organizira i provodi zaštitu i spašavanje građana i njihove imovine, te osigurava uvjete za otklanjanje posljedica prouzročenih katastrofom ili većom nesrećom.

Za Grad Slunj donijeti su temeljni dokumenti koji reguliraju ovo područje a to su Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 30/12) i Plan zaštite i spašavanja s Planom civilne zaštite („Glasnik Karlovačke županije“ br. 47/14). Procjenom su za područje grada razrađena moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju, dok su Planom zaštite i spašavanja definirani uvjeti i način djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama za svakog nositelja.

Prema odredbama novog Zakona o sustavu civilne zaštite Procjena i Plan ostaju na snazi do donošenja nove procjene i plana koje se trebaju izraditi u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu posebnog pravilnika čelnika državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite (prema novom Zakonu izrađivati će se Procjena rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite).

 

Sukladno zakonskim propisima operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Grada rukovodi i koordinira gradonačelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja. Stožer predstavlja operativno i koordinativno tijelo koje se aktivira po nalogu gradonačelnika a pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja u slučaju proglašenja neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće. Sjednica Stožera je održana 14.10.2015. godine a sazvana je radi razmatranja trenutne situacije i provedbe preventivnih mjera u slučaju pojave poplave u naselju Rastoke koje su se očekivale zbog velikih količina oborina u tom periodu. U cilju sprječavanja poplava i izlijevanja vodotoka rijeke Slunjčice na sjednici je donijeta Odluka o poduzimanju preventivnih i interventnih mjera u cilju sprječavanja poplava u naselju Rastoke („Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 08/15) a kojom je, između ostalog, definirano da su svi vlasnici na području naselja Rastoke koji posjeduju zapornice (tzv. skele ili ustave) dužni iste otvoriti po nalogu gradonačelnika u vrijeme povećanog vodostaja i prijetnje od poplava. Potrebe za podizanjem zapornica do sada nije bilo već se u periodu povećanog vodostaja pratila situacija na terenu te provodile preventivne aktivnosti (postavljanje vreća s pijeskom na kritičnim dionicama i sl.).

 

U nastavku je prikazano (prema dostavljenim podacima) stanje i opremljenost operativnih snaga, odnosno postrojbi i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, te gradskih tvrtki obzirom iste predstavljaju operativne snage kojima može rukovoditi gradonačelnik:

 

 

 1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj djeluje temeljem Plana zaštite od požara Karlovačke županije na području odgovornosti Karlovačke županije u 3. zoni Slunj gdje pokriva Grad Slunj, Općine Rakovica i Cetingrad. DVD Slunj pokriva Grad Slunj (392,54 km²), a u slučaju većih požara (gospodarski objekti, obiteljske kuće, otvoreni prostori) djeluje i na susjednim općinama Rakovica i Cetingrad. U slučaju prometnih nezgoda površina djelovanja se proširuje na državne ceste DC 1, DC 217, DC 216, u dužini 59 km, županijske ceste dužine 125 km, te lokalne ceste dužine 123 km.

 

U DVD-u Slunj su zaposlena 3 profesionalna djelatnika sa završenim odgovarajućim stručnim spremama. Aktivno dežurstvo je organizirano u terminu od 07-15 sati radnim danom, a u preostalom periodu od 15-07 sati kao i vikendom (petak od 15 sati do ponedjeljka do 07 sati) jedan profesionalni djelatnik je u kućnoj pripravnosti.

 

DVD Slunj temeljem čl. 32 Statuta DVD-a ima vatrogasnu postrojbu koju čine 32 operativna člana. Vatrogasnu postrojbu čine vatrogasci, operativni članovi koji udovoljavaju uvjetima iz članka 22. Zakona o vatrogastvu. Vatrogasna postrojba je sljedeće strukture:

 

 

BROJ

POLOŽENIH

STRUKTURA POLOŽENIH ZVANJA

3

vatrogasni časnik I klase

10

vatrogasni časnik

4

dočasnik I klase

2

dočasnik

1

vatrogasac I klase

12

vatrogasac

 

    

Svi operativni članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj su osigurani u osiguravajućoj kući i imaju izvršen liječnički pregled (dva operativna vatrogasca nemaju obavljen liječnički pregled ali je pokrenut postupak oko realizacije ishođenja liječničke potvrde).

 

DVD Slunj raspolaže sljedećim voznim parkom:

 • zapovjedno vozilo Lada „Niva“ (2004. godište) s pripadajućom opremom
 • zapovjedno vozilo NISSAN NAVARA (2013. godište) s pripadajućom opremom
 • vozilo za gašenje šumskih požara NISSAN PICK-UP 4×4 (2009. godište, zapremnina vode 250 l, pjenila 12 l) s pripadajućom opremom
 • malo tehničko vatrogasno vozilo Fiat „Iveco“ (2001. godište, voda 700 l, pjenilo 50 l) s pripadajućom opremom
 • autocisterna „MAN TGM“ 18.280 (2009. godište, voda 7500 l, pjenilo 25 l) s pripadajućom opremom
 • autocisterna „FAP“ 13 14 (1978. godište, voda 7650 l) s pripadajućom opremom
 • auto prikolica „PONGRATZ“ LPA 180 U (2009. godište, voda 200 l) s pripadajućom opremom
 • auto prikolica sa nadogradnjom SVIT-ZOLAR (2013. godište, voda 500 l) s pripadajućom opremom
 • auto ljestve „Mercedes“ 14 19 (1978. godište, visina ljestava 32 m) s pripadajućom opremom.

Naprijed navedena vozila nisu sva u potpunosti garažirana. Vozila koja se nalaze u garažnom prostoru su kombinirano vozilo MAN TGM 18280 i malo tehničko vozilo Fiat Iveco, a vozilo auto ljestve MERCEDES, auto prikolica PONGRATZ i vozilo za gašenje šumskih požara NISSAN NP 300 se nalaze u privremenom garažnom prostoru u bivšoj vojarni Kneja. Ostala vozila nemaju adekvatan garažni prostor što znači da su u zimskim uvjetima   van funkcije ukoliko imaju spremnike vode.

DVD Slunj raspolaže opremom koja se nalazi u spremištu a koja je također namijenjena za korištenje u slučajevima zaštite i spašavanja. Riječ je o: vatrogasnim motornim pumpama i elektro potopnim muljnim pumpama, usisnim i tlačnim vatrogasnim cijevima, vatrogasnim brentačama, vatrogasnim naprtnjačama, vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara, metlenicama za početno gašenje šumskih požara, hidrantskim nastavcima, uređajem za vezivanje i pranje cijevi, mlaznicama, vatrogasnim kombinezonima za gašenje šumskih požara, vatrogasnim zaštitnim odijelima Texport“, odijelu za prolazak kroz vatru te drugoj opremi za zaštitu vatrogasaca (čizme, kacige, rukavice, opasači), prijenosnim radio uređajima, pjenilom od 250 l, strujnim agregatom, prijenosnim svjetiljkama u EX izvedbi, ručnim malim sirenama, visokotlačnim uređajem za pranje i drugom opremom (razne ljestve, užad i sl).

 

U slučaju provođenja akcije zaštite i spašavanja DVD Slunj može staviti na raspolaganje svu svoju opremu, vozila, zaposlene djelatnike i dobrovoljne članove koji se uključuju po njihovim mogućnostima.

Od drugih podataka koje DVD Slunj smatra relevantnim navode jako bitnim podatke koje su dostavili prošle godine vezano uz poplave koje de događaju u turističkom naselju Rastoke pri čemu su naveli svoja zapažanja da ima puno nedostataka u samom naselju Rastoke kod privatnih obiteljskih objekata gdje su nastali problemi kod visokih voda koje nisu mogle protjecati ispod izgrađenih mostića (po njihovom viđenju mostići moraju biti barem 50 cm viši nego do sada) a tada su ukazali i na potrebu čišćenja i održavanja korita i kanala koji se protežu kroz naselje Rastoke na način kako su to mještani održavali prije Domovinskog rata.

Što se tiče ovogodišnjih iskustava navode da su neki mještani dosta radnji poduzeli oko čišćenja korita u naselju Rastoke što je pokazalo pozitivne pokazatelje, tako da nisu morali djelovati ljudstvom na zaštiti od poplava naselja Rastoke. Ove godine djelovali su preventivno na način da su pratili situaciju oko vodostaja rijeke i pripremili sve potrebne radnje kako bi efikasnije djelovali ako bi bilo potrebe za djelovanjem. Ako se nastavi na dosadašnji način situacija u naselju će biti sve bolja sa sve manje problema. Smatraju da bi još uvijek trebalo vidjeti s vlasnicima koji posjeduju mlinove da se na neki način riješi problem tzv. skela koje vrše zaštitu lopatica prilikom puštanja vode u izvanrednim situacijama kod poplava, jer do sada nisu bili u mogućnosti otvoriti te otvore (ili tzv. šlajseve) iz razloga što bi velika količina vode koja dođe na lopatice mlina mogla uništiti same lopatice. Znači, trebalo bi izgraditi skele kako bi se izbjegli dosadašnji problemi prilikom poplava. Od strane DVD-a Slunj ponovno je ukazano i na potrebu sanacije nekadašnje tzv. „glave“ kod obitelji Moćan u G. Rastokama.

Osim toga, ponovno napominju kako su prošle godine upozorili da je potrebno preko Stambenog fonda poduzeti određene radnje oko zaštite požara stambenih zgrada na području grada Slunja te da do sada po tom pitanju nije ništa učinjeno. Vezano uz to skreću pozornost na moguću nesreću prilikom zapaljenja stambenih zgrada.

 

Što se tiče intervencija požara otvorenog prostora , ista su smanjena iz razloga što u kritičnim mjesecima vrše preventivnu ophodnju vatrogasnim vozilima i ujedno upoznaju građane o načinu spaljivanja na otvorenom prostoru temeljem Županijske odluke o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru te postavljaju plakate „ZABRANJENO PALJENJE“. Napominju da su upoznavanje građana također vršili Šumarija Slunj i Crveni križ Slunj svojim obilaskom područja.

 

 1. Policijska postaja Slunj

 

Policijska postaja Slunj trenutno raspolaže sa tri osobna automobila sa policijskim obilježjima, jednim terenskim vozilom sa policijskim obilježjima, jednim specijalnim vozilom za prijevoz uhićenih osoba, dva osobna automobila bez policijskih obilježja i sa dva policijska motocikla.

Opće zadaće policije su zaštita života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštita javnog reda i mira te imovine, sprječavanje kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima, traganje za počiniteljima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, traganje za imovinskom koristi stečenoj kaznenim djelom, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, protueksplozijska zaštita, poslovi sa strancima, nadzor državne granice, poslovi zaštite zračnog prometa propisani posebnim zakonom, poslovi na moru i unutarnjim plovnim putevima iz nadležnosti policije, osiguranje i zaštita osoba, objekata i prostora, postupanje s uhićenikom i pritvorenikom.

Policijska postaja Slunj nadzire sve prometnice (državne, županijske , lokalne i nerazvrstane ceste) na području grada Slunja, te općina Rakovica i Cetingrad.

U slučaju potrebe potrage za nestalim osobama mogu dobiti na raspolaganje službenog psa tragača i ronioce za pretragu rijeka i jezera.

 

3.Komunalac d.o.o. Slunj

 

Društvo za vodoopskrbu i odvodnju Komunalac d.o.o. obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Grada:

 • skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
 • javna odvodnja

 

Komunalac upravlja i održava sustav zahvaćanja, prerade i distribucije vode za piće koji čine Crpna stanica Slunj i Veljun, 175 km vodovodne mreže, 4 vodospreme i 3 precrpne stanice. Na javnu vodoopskrbu priključena su 2074 priključka (1955 domaćinstava i 119 gospodarskih subjekata). Najizloženiji i najugroženiji dio sustava je vodocrpilište obzirom se voda zahvaća neposredno iz rijeke Slunjčice koja je izložena svim vanjskim utjecajima i zagađenjima.

 

Na području javne odvodnje tvrtka upravlja s 15 km kanalizacijske mreže, 2 precrpne stanice i 3 retencijska bazena. Sustav javne odvodnje ima 542 priključka (458 domaćinstava i 84 gospodarska subjekta).

 

Tvrtka Komunalac raspolaže sljedećim strojevima, vozilima i opremom:

 • kombinirka,
 • teretno vozilo- Fiat doblo
 • kamion kiper
 • terensko vozilo Lada Niva
 • 1 teretno kombi vozilo
 • cisterna za fekalije zapremnine 9,5 m³
 • druga oprema za obavljanje djelatnosti.  

 

Tvrtka Komunalac zapošljava 13 djelatnika na neodređeno i jednog radnika na određeno vrijeme. Stručna sprema je sljedeća: 1 OŠ, 9 SSS, 3 KV i 1 VSS.

 

 1. Dom zdravlja Slunj

Dom zdravlja Slunj u svojoj nadležnosti ima cjelokupno područje grada Slunja, općine Cetingrad i općine Rakovica. Područje Grada Slunja zauzima površinu od 392,54 km² na kojem prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 5076 stanovnika.

 

A. BROJ ZAPOSLENOG STRUČNOG KADRA I NJIHOVA STRUČNA SPREMA

 • broj doktora : Dom zdravlja Slunj na dan 05. studeni 2015. godine ima zaposlena četiri doktora obiteljske/opće medicine. Jedan doktor je i nadalje u koncesiji što znači da ima ukupno 5 doktora obiteljske/opće medicine. Sa tri doktora Doma zdravlja Slunj sklopljeni su ugovori o radu na neodređeno vrijeme temeljem Suglasnosti ministra zdravlja, te su imenovani nositeljima Timova, a jedna doktorica obiteljske/opće medicine je zaposlena na određeno vrijeme do zapošljavanja na neodređeno i imenovanja nositelja tima.

Unatoč čestim promjenama doktora obiteljske /opće medicine zbog njihovih odlazaka na bolničke specijalizacije kao i zbog trenutne situacije u zdravstvu i najnovijeg trenda odlazaka doktora na rad u inozemstvo možemo konstatirati da još uvijek na tržištu rada doktora ima dovoljno, te da Dom zdravlja Slunj za sada nema problema oko pronalaženja eventualnih zamjena.

Od svibnja 2014. godine Dom zdravlja ima sklopljen Ugovor s HZZO-om o pružanju usluga zdravstvene zaštite predškolske djece što znači da Dom zdravlja Slunj ima ugovorenog specijalistu pedijatra.

I nadalje u djelatnosti zdravstvene zaštite žena Dom zdravlja Slunj ima ugovorenu specijalistu ginekologije i opstetricije. Sa ova dva specijalista Dom zdravlja na dan 05. studenog 2015. godine raspolaže s ukupno 7 doktora medicine.

                                              

 • broj medicinskih sestara: 12 medicinskih sestara zaposleno je u Domu zdravlja                                           od kojih 10 ima SSS a 2 VŠS, a jedna med. sestra SSS radi kod koncesionara što znači da Dom zdravlja raspolaže s ukupno 13 medicinskih sestara

                          

 • broj vozača :Dom zdravlja Slunj ima ukupno četiri vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza te još jednog zaposlenika koji ima dodatak Ugovoru o radu za poslove vozača što znači da raspolažu s ukupno 5 vozača

                          

 • drugo stručno osoblje:

 

 • inženjer medicinske radiologije i tri specijalista radiologije (specijalisti su na ugovor o poslovnoj suradnji)
 • diplomirani inženjer medicinske biokemije i laboratorijski tehničar (koncesija od 01.01.2011. ),
 • četiri doktora stomatologa, tri medicinske sestre i jedna kemijska tehničarka koje rade s liječnicima stomatolozima (dva tima u koncesiji od 01.01. 2011. godine a dva tima u okviru Doma zdravlja Slunj )
 • jedna zubna tehničarka ( od 01.01.2011. u okviru Doma zdravlja Slunj ).

 

B. HITNA MEDICINSKA POMOĆ

 

Dom zdravlja Slunj je djelatnost hitne medicinske pomoći, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, brisao iz svoje djelatnosti kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu. Slijedom toga Dom zdravlja Slunj ne pruža usluge hitne medicinske pomoći već je za pružanje istih nadležan Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizira pružanje usluga hitne medicinske pomoći gotovo na isti način i u istom opsegu kako je to do promjene zakonskih odredbi organizirao i Dom zdravlja Slunj. Hitna medicinska pomoć je i nadalje organizirana kroz jedan tim dežurstva i jedan tim pripravnosti. Jedina novost je uvođenje Tima – 2 ( medicinska sestra/ tehničar i vozač koji ujedno može biti med. sestra/med. tehničar) koji su zaposlenici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Tim dežurstva čine : jedan doktor medicine, medicinska sestra/med. tehničar i vozač.

Tim pripravnosti čine: jedan doktor medicine, med. sestra/med. tehničar i vozač.

 

U dežurstvima i pripravnostima sudjeluju svi doktori obiteljske/opće medicine zajedno s koncesionarom kao i doktor medicine – specijalista pedijatar, sve medicinske sestre zajedno s medicinskom sestrom zaposlenom kod koncesionara i svi vozači Doma zdravlja Slunj i to temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji potpisanog sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

I nadalje za vrijeme redovnog rada u prijepodnevnoj ili poslijepodnevnoj smjeni radnim danom i subotom u prvoj smjeni usluge hitne medicinske pomoći pružaju liječnici koji rade u svojim ordinacijama u odnosnoj smjeni.

Dežurstvo i pripravnost su organizirani na način da radnim danom traju 8 sati (noću), subotom, nedjeljom i blagdanom 24 sata. Isto se odnosi i na pripravnost s tim da rasporede dežurstava i pripravnosti utvrđuje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije koji je za isto i nadležan.

Usluge sanitetskog prijevoza i nadalje pruža Dom zdravlja Slunj u okviru svoje registrirane djelatnosti sanitetskog prijevoza i to kroz dva tima sanitetskog prijevoza.

Tim sanitetskog prijevoza čine dva vozača i jedna medicinska sestra/med. tehničar i dva vozila.

Sanitetski prijevoz se obavlja samo radnim danima od 6,00 do 22,00 sata, u smjenama po 12 i 8 sati prema rasporedu kojeg utvrđuje ravnatelj Dom zdravlja Slunj s tim da se pri utvrđivanju rasporeda vodi računa o potrebama Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u svezi organiziranja pružanja usluga hitne medicinske pomoći.

 

C. VOZILA KOJA JE MOGUĆE ANGAŽIRATI U SLUČAJU POTREBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

U slučaju potrebe zaštite i spašavanja moguće je angažirati sva raspoloživa vozila Doma zdravlja Slunj kojih je ukupno 10 i to svih 5 specijalnih vozila za sanitetski prijevoz, odnosno hitnu medicinsku pomoć ( tri marke VW i dva marke Citroen ), te 5 vozila za patronažnu službu, kućne posjete i ostale namjene ( dva marke Citroen C-3 jedan marke Citroen C-4 , jedan marke Volkswagen Polo te jedan marke Fiat Panda).

Sva vozila Doma zdravlja Slunj su registrirana i u ispravnom stanju a najnovije vozilo za sanitetski prijevoz nabavljeno je ove godine tako da je prosječna starost vozila zadovoljavajuća.

U slučaju potrebe također je moguće angažirati i vozilo Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije koje je 24 sata na punktu u Slunju.

           

D. DRUGI RELEVANTNI PODACI

 

            Dom zdravlja Slunj u svom sastavu sada ima četiri tima obiteljske/opće medicine ( dva tima u Slunju te po jedan tim u Cetingradu i Rakovici ), dva tima dentalne medicine ( Cetingrad i Rakovica ), dentalni laboratorij, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu – radiologiju s mamografijom i ultrazvučnom dijagnostikom, patronažnu zdravstvenu zaštitu i sanitetski prijevoz.

Dom zdravlja Slunj i nadalje ima ukupno 4 koncesionara i to 1 tim obiteljske/opće medicine u Slunju, dva tima dentalne medicine oba u Slunju te medicinsko-biokemijski laboratorij također u Slunju.

Sve djelatnosti Doma zdravlja Slunj opremljene su sukladno važećim propisima, svom potrebnom medicinskom i nemedicinskom opremom kao i informatičkom opremom, te se oprema redovito zanavlja.

 

Smatraju bitnim napomenuti da je državna cesta br. 1 iz godine u godinu sve prometnija i to kroz čitavu godinu teškim kamionskim prijevozom jer za razliku od ostalih prometnica nema zabrane za teretna vozila.

Isto tako, iz godine u godinu u turističkoj sezoni povećava se broj osoba koje traže zdravstvene usluge a ne spadaju u domicilno stanovništvo.

Obje naprijed navedene činjenice kao i prosječna starosna dob lokalnog stanovništva imaju za posljedicu povećanje zdravstvenih usluga općenito kao i usluga hitne medicinske pomoći.

 

 

 1. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Karlovac

 

Operativne mogućnosti HGSS stanice Karlovac

 

HSSS stanica Karlovac broji 37 pripadnika. Od toga 18 gorskih spašavatelja, 16 pripravnika i 3 suradnika. Stanica je opremljena opremom za spašavanje i pružanje pomoći i prve pomoći na neurbanim prostorima te prostorima gdje ostale interventne službe ne mogu pristupiti- visoke stijene, speleološki objekti , kanjoni, vodotoci rijeka, jezera, poplavljeno područje visoki objekti.

Svi članovi Stanice imaju završenu obuku te važeći licencu iz prve pomoći po programu HGSS-a, koji priznaje ministarstvo zdravlja.

Za slučajeve katastrofa u urbanim područjima Stanica je u mogućnosti pružiti pomoć u okviru svojih stručnih i specijalističkih znanja. Tako mogu intervenirati u slučaju potraga za osobama u ruševinama, u slučaju poplava, evakuacije s visokih i nepristupačnih objekata, u slučaju većih prometnih nesreća te nesreća gdje druge službe ne mogu doći (npr. provalije).

Stanica posjeduje specijalističku opremu za izvršavanje svojih zadaća, užad, pojaseve, sprave za napredovanje po užetu, specijalna nosila, medicinsku opremu, komunikacijsku opremu.

 

Također raspolažu s velikim brojem specijalističkih znanja pa tako imaju:

            1 instruktora HGSS-a

            1 međunarodnog instruktora za spašavanje s divljih voda i poplave

            1 instruktora ITLS-a(zbrinjavanje trauma u vanbolničkim uvjetima)

            2 međunarodna instruktora vođenja potraga

            2 instruktora helikopterskog spašavanja

            3 instruktora ronjenja

            5 instruktora speleologije

            9 letača spašavatelja

            1 liječnika

            1 medicinskog tehničara

            1 pilot helikoptera, instruktor

            3 potražna tima-vodič i pas

            14 članova posjeduje međunarodnu ITLS licencu

            16 članova posjeduje međunarodnu licencu za spašavanje s divljih voda i poplava

            15 članova posjeduje dozvolu za upravljanje plovilima.

 

HGSS stanica Karlovac raspolaže sa 4 vozila:

            terenska vozila

 • Toyota hillux, pick up, 2012. godište-opremljen radio vezom i vitlom
 • Land rover defender, 1996. godište-opremljen radio vezom i vitlom

 

osobno vozilo

 • Škoda octavia, 2007. godište

kombi vozilo

 • WV Caravelle, 2003. godište

 

Osim tih vozila na raspolaganju Stanici su i 4 vozila HGSS-a i to 2 terenska vozila Toyota hillux, 2012. godište, VW Caravelle 2003. godište te zapovjedno kombi vozilo Ford 2006. godište.

Zapovjedno vozilo je opremljeno sustavima za upravljanje većim akcijama te ima mogućnost samostalnog rada do nekoliko dana. Vozilo posjeduje elektronsku i informatičku opremu pomoću koje se u realnom vremenu mogu donositi odluke i bilježiti sve promjene na terenu. Posjeduje vlastiti izvor napajanja te nekoliko baterija koje garantiraju dugi rad, a isto tako moguće je i spajanje na vanjski izvor napajanja. U vozilu se nalazi satelitski telefon te 4 stacionarne radio veze i 6 ručnih radio veza. Uz sve to još se nalazi i 8 GPS primopredajnika te termovizijska kamera.

 

Stanica raspolaže s 10 radio veza i satelitskim telefonom, velikim baznim šatorom koji je namijenjen za smještaj i vođenje akcija.

Stanica također posjeduje dvije prikolice za prijevoz čamaca.

Od plovila raspolažu sa 2 motorna čamca, plastičnim i aluminijskim s 2 motora, od 25 ks te 30 ks, te specijalnim raftom na koji postoji mogućnost montiranja motora i jednim kanuom za 2 osobe.

Opremljen je i prostor uz helidrom bolnice Švarča i to interventnom opremom za 5 letača spašavatelja, a koja se po potrebi može dopuniti opremom iz skladišta stanice.

 

Operativne snage za određene situacije

 • U slučaju nestanka osoba Stanica podiže potreban broj članova, do 37, interventnost je u roku 30 minuta. Oprema se uzima iz skladišta stanice uz korištenje zapovjednog vozila i termovizijske kamere te potražnih timova s psima.
 • U slučaju nesreća u stijenama, kanjonima ili speleološkim objektima Stanica podiže potreban broj članova, do 37, interventnost je u roku 20 minuta. Oprema se uzima iz skladišta stanice.
 • U slučaju potresa stanica podiže potreban broj članova, do 37, interventnost je u roku 30 minuta. Članovi posjeduju znanja i mogućnosti boravka u skučenim prostorima a Stanica posjeduje potražne timove koji mogu locirati nestale osobe. Posjeduju opremu i znanja kojima mogu evakuirati osobe iz visokih objekata.
 • U slučaju poplava stanica podiže potreban broj članova, do 37, interventnost je u roku 30 minuta. 11 članova posjeduje međunarodne licence koje im omogućavaju rad u vodi a Stanica posjeduje 4 plovila koja se mogu koristiti, od toga 2 na motorni pogon, jedno s mogućnošću montiranja motora te jednim kanuom.
 • U slučaju potrebe za hitnim helikopterskim akcijama stanica podiže potreban broj članova, do 35, interventnost u roku 15 minuta. 8 članova su letači spašavatelji i mogu vršiti sve operacije u helikopteru, a ostali članovi su prošli obuku koja im omogućava prijevoz i desantiranje iz helikoptera. Posjeduju i 1 komplet opreme za opremanje helikoptera te prijevoz unesrećenih(helikopterska nosiljka).
 • U slučaju prometnih nesreće na nepristupačnom terenu stanica podiže potreban broj članova, do 37, interventnost je u roku 20 minuta. Posjeduju opremu kojom se unesrećeni mogu transportirati iz vertikalnih i kosih terena. Također liječnik i medicinski tehničar mogu pristupiti svim nepristupačnim područjima.

 

Stanica HGSS-a Karlovac napominje da u svim slučajevima postoji mogućnost pozivanja članova ostalih stanica HGSS-a iz svih područja RH. Trenutno HGSS broji 24 Stanice i ima oko 820 članova Službe.

 

6. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

 

Gradsko društvo Crvenog križa Slunja humanitarna je organizacija koja se bavi sljedećim aktivnostima kroz programe:

 • Program Dnevni boravak

Dnevni boravak za starije osobe provode uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Slunja i Karlovačke županije, a riječ je o prostoru na adresi Ulica braće Radić 9 koji je namijenjen osobama starije životne dobi, gdje građani grada Slunja i okolice kvalitetnije provode vrijeme družeći se s drugima, čitajući novine, igrajući razne društvene igre, sudjeluju u raznim radionicama (štrikanje, izrada sepeta, drvorez, pečenje kolača…), predavanjima učeći nova znanja i vještine, a sve to uz domaćicu dnevnog boravka. Zaposlena je voditeljica programa i domaćica dnevnog boravka.

 

 • Pomoć u kući starijim osobama

Pomoć u kući provode uz pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Slunja. Radi se o programu kroz koji se pruža njega i pomoć starijim osobama u okruženju njihovog doma pomaganjem u održavanju osobne higijene, pomoći pri kuhanju i nabavci osnovnih živežnih namirnica, pospremanje prostora u kojem žive i borave, psihosocijalna potpora kroz razgovor i obavljanje drugih poslova u kući te obavljanje poslova vezanih uz ostvarivanje pojedinih prava korisnika. Tu vrstu pomoći Crveni križ provodi dugi niz godina.

U obradi imaju cca. 80 korisnika Pomoći u kući starijim osobama na području općine Rakovica i Cetingrad i Grada Slunja, koje obilazi i usluge obavlja 5 gerontodomaćica i dva pomoćna radnika.

 

 • Dobrovoljno darivanje krvi je program kojim okupljaju volontere, članove Crvenog križa dobrovoljne davatelje krvi i animiraju ih za akcije dobrovoljnog davanja krvi koje imaju redovito 8 puta godišnje. Krv koja se prikupi u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi odlazi u Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, a isto tako akcije se mogu organizirati u slučaju ratnih situacija, požara, poplava i potresa kada je to potrebno. Dobrovoljnih darivatelja krvi organizacija Crvenog križa ima oko 600, a tijekom godine prikupi oko 650 doza krvi. Za animiranje i provođenje dobrovoljnog davalaštva krvi zadužena je Mirjana Puškarić.

 

 • Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima (Ženevska konvencija o zaštiti civila u ratu, Ženevska konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima) a ustanovljena je Zakonom o Hrvatskom crvenom križu kao javna ovlast. U punoj je funkciji u vrijeme oružanih sukoba i prirodnih/elementarnih nepogoda, kada radi na prikupljanju, pribavljanju i zaprimanju podataka i dokumenata iz službenih i svih drugih izvora za osobe za koje je nadležna, zatim evidentira, klasificira i obrađuje podatke, zaprima zahtjeve za pokretanje traženja nestale osobe, izvješćuje tražitelja i druge koji na to imaju pravo o podacima do kojih je došla, izdaje izvatke iz arhivske građe i evidencija kojima raspolaže, posreduje u razmjeni obiteljskih poruka, posreduje u dostavljanju osobnih stvari i novca koje su ratni zarobljenici, internirci i zatočene osobe ostavile za sobom, organizira spajanje razdvojenih članova obitelji. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj ima ukupno 176 okončanih postupaka i 12 ekshumacija posmrtnih ostataka. Osoba zadužena za službu traženja je Mirjana Puškarić.

 

 • Prva pomoć je program koji Crveni križ, u suradnji s licenciranim liječnicima predavačima, vrši za polaznike na vozački ispit. Godišnje ovakav tečaj pohađa oko 100 kandidata, a licencirana liječnica s kojima rade je dr. Ana Gašparović.

Isto tako Crveni križ Slunj provodi edukaciju prve pomoći za volontere članove mladeži i pomladak Crvenog križa Slunj po osnovnim školama Slunj, Eugen Kvaternik Rakovica, Cetingrad te Srednjoj školi Slunj. Ukupno članova mladeži koji su do sada educirani ima oko 200, a osobe zadužene za rad po školama i u Crvenom križu su Diana Cindrić, Marinko Tominac, Marina Mrkonja, Josip Štefanac i Mirjana Puškarić.

 

 • Humanitarni program je program koji Crveni križ provodi zaprimajući i distribuirajući humanitarnu pomoć u kriznim ratnim ili katastrofalnim razdobljima. Kroz ovaj program se najosnovnijim prehrambenim namirnicama, robom, posteljinom, kanisterima, najlonima, higijenskim potrepštinama opskrbljuju najugroženiji korisnici na našem području ovisno o priljevu navedenih donacija. Trenutno je stanje sa ovim programom dosta oskudno jer su potencijalni donatori, koji su bili glavni izvor navedene robe, otišli na druga ratom ili katastrofama pogođena žarišta. Osoba zadužena za ovaj program je Mirjana Puškarić.

 

Obučeni volonteri i djelatnici stručne službe:

 • Za djelovanje u interventnim timovima Društva Crvenog križa Karlovačke županije i Hrvatskog Crvenog križa sa završenom obukom iz procjene situacije i koordinacija, radio komunikacija i GPS, sigurnost i samozaštita u intervencijama, psihosocijalna pomoć i podrška, osnovni tečaj prve pomoći, ustrojstvo interventnog tima, priprema i odgovor na katastrofe – 3 zaposlena i 7 volontera
 • Za pružanje psihosocijalne pomoći: 6 zaposlenih
 • Za pružanje prve pomoći: 3 ekipe /15 volontera
 • Za potrebe Službe traženja : 1 zaposleni (Stručna služba GDCK Slunj )
 • Za dobrovoljno davalaštvo krvi : 2 zaposlena stručne službe

 

Kako je Gradsko društvo Crvenog križa Slunj sastavni dio Nacionalnog društva Hrvatskog crvenog križa to su i potrebe u slučaju intervencija okrenute direktno službama Nacionalnog društva.

Putem Nacionalnog društva aktiviraju se i usluge koje može pružiti u određenim potrebama i Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Putem vlastitih kapaciteta i uz pomoć Nacionalnog društva mogućnosti edukacije i održavanja vježbi su velike; sredstava za provođenje istih nema.

 

7. Radio Slunj d.o.o.

 

Radio Slunj obavlja radijsku djelatnost a vrijeme emitiranja programa je od 0-24 sata.

 

Obuhvat područja slušanosti – područje grada Slunja s općinama Cetingrad i Rakovica, do Plitvičkih jezera, područje grada Ogulina i do Karlovca (Slunjska brda).

U slučaju potrebe provođenja akcije zaštite i spašavanja Radio Slunj svojom radio djelatnošću može pravovremeno izvještavati slušatelje o događajima na terenu. Druge opreme ili vozila nemaju. Na Radiju je zaposleno troje djelatnika (SSS spreme).

 

Stanica ne posjeduje službena vozila.

 

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

 

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja na području Grada Slunja kontinuirano se provodi a sve sukladno financijskim, materijalnim i drugim raspoloživim resursima, a u narednom razdoblju potrebno je uložiti dodatne napore od strane svih subjekata koji su u ovaj sustav uključeni kako bi se osiguralo unaprjeđenje cjelokupnog sustava, kvalitetan rad, djelovanje i postupanje svih uključenih operativnih snaga a sve sukladno važećim zakonskim propisima.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                                                                            Marina Mrkonja

                                                                                                            

Close Search Window