E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 24. 01. 2014. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 14  od ukupno 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović, Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega,  Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Damir Vuković, Marinko Radočaj, Zoran Ivšić, Josip Štefanac i Mihaela Turkalj.

Izostanak je opravdala  Marina Katić.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Željko Rendulić – gradonačelnik,   Josip Gračan – dogradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Tone Butina, predstavnik Radio Slunja te na osobni zahtjev gđa. Paulina Cindrić.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednica je, na zahtjev gradonačelnika, dala kratku pauzu  te prolongirala početak sjednice za par minuta.

Nakon povratka gradonačelnika, vijećnika nezavisne liste i vijećnika Josipa Štefanca predsjednica je pozvala vijećnike upisane za „Aktualni sat“ da postave pitanja.

Ivicu Barića zanima, obzirom da se sada zna da se komunalno poduzeće razdvojilo na 2 tvrtke i da će se novoosnovana tvrtka LIPA  baviti sa svim djelatnostima osim opskrbe vodom i odvodnje,  da  li ta tvrtka može obavljati i funkciju Stambenog fonda. Naime, na  primjerima većih gradova nego što je Slunj primijetio je  da  uglavnom takve tvrtke obavljaju i funkciju stambenog fonda, to im je također jedna od djelatnosti, pa ga konkretno zanima da li se planira na tom području  nešto napraviti  oko same organizacije poslovanja Stambenog fonda, tj. da se jednostavno pripoji Stambeni fond  tom komunalnom poduzeću LIPA i da se tako  racionalizira  samo poslovanje, odnosno zalaže se da ta djelatnost bude  u okviru nekog većeg poduzeća zbog smanjenja administracije i drugih troškova. Pita gradonačelnika da li se   uopće razmatra jedna takva mogućnost.

Gradonačelnik se zahvalio na tom pitanju i drago mu je da je ono postavljeno jer zna da  u gradovima slične veličine kao što je Grad Slunj uglavnom postoje rješenja da su  ti poslovi u sklopu  poduzeća stambeno komunalnog karaktera pa se  već neko vrijeme razmišlja o spajanju ova naša dva poduzeća. Poznato je da u Stambenom fondu imamo dvoje zaposlenih, direktora i  jednu zaposlenicu i normalno je da bi nam pripajanje ta dva poduzeća donijelo određene racionalizacije, iznosi gradonačelnik i dodaje kako se  o tome razmišlja, ali će se svakako  prije donošenja same odluke odraditi određene konzultacije i sa grupacijama vijećnika različitih političkih opcija i vjeruje da ćemo donijeti takvu odluku jer jedini razlog za takve poteze je racionalizacija.

Marinko Radočaj je najprije dao obavijest vijećnicima, s istom je već upoznao i gradonačelnika, a radi se o tome da je  saborski  zastupnik SDP-a Damir Mateljan obavio prošli tjedan razgovor sa generalnim direktorom u Hrvatskim vodama u vezi sa projektom izmjene cjevovoda Dom zdravlja – Fina koji je u ponedjeljak potvrđen i taj projekt ide u 2014. godini. Drugo, zanima ga kakvu odluku Grad ima po pitanju ukopa, konkretno što se tiče ukopa vikendom.

Gradonačelnik odgovara kako se upravo desilo nekoliko ukopa  nedjeljom pa je  očekivao to pitanje te pojasnio kako  je na snazi  Odluka o grobljima koja je donijeta 1999. godine, a   definirala je, između ostalog, i ukope i dane u kojima se vrše ukopi i u istoj stoji  da se ukopi ne vrše nedjeljom i blagdanima. Rekao je kako je uobičajena praksa u drugim gradovima da nema ukopa nedjeljom i blagdanima, ali ukoliko   ovo Gradsko vijeće smatra da  se ukopi u Gradu  Slunj trebaju raditi i nedjeljom, naravno da se o tome može razgovarati i to je moguća opcija, ali onda svi trebaju biti svjesni  činjenice da ukopi nedjeljom zahtijevaju i dodatni angažman zaposlenika LIPE, jer  za rad nedjeljom trebaju  biti dodatno plaćeni pa bi  za takve ukope,  obitelji koje žele ukop nedjeljom, to trebale i više platiti.

Marinko Radočaj se zahvalio na odgovoru te iznio svoj prijedlog  da se ipak  o tome malo razmisli i da se ta odluka promjeni na način da se može omogućiti ljudima tko hoće, bez obzira  što  bi to bilo skuplje,  da  ukope mogu obavljati i nedjeljom.

Damira Vukovića zanima, obzirom da Radio  Slunj snima aktualni sat odnosno uživo ga prenosi i da  ima saznanja da su  ljudi slabo informirani jer većina  nema Internet, nije na  Facebooku ili drugim mrežama, da li bi Radio Slunj mogao kompletno prenositi sjednicu Gradskog vijeća kao što npr.  prenosi misu, a sve u cilju  da ljudi budu što bolje upoznati.

Gradonačelnik predlaže da odgovor da direktor jer  kada je i sam  poodavno postavio to pitanje rečeno mu je da ima  nekih problema tehničke naravi pa se to nije moglo prenositi.

Tone Butina odgovara kako  to više nije neki  tehnički  problem jer sada je potreban samo Internet, a to u zgradi ima, ali ima saznanja sa drugih radio postaja da ukidaju prijenose sjednica iz razloga što sjednice dugo traju, od 2 do 3 sata pa pretpostavlja da bi i ovdje bilo malo  slušatelja koji bi to slušali, a da nema nikakve  glazbe. Smatra da nije tolika zainteresiranost, ali se slaže da se može  pokušati.

Damir Vuković je ipak za to da se pokušaju prenositi uživo sjednice pa će se vidjeti kolika je zainteresiranost. Drugo, sugerira, kada  već starta nova tvrtka LIPA, da se  odmah počne sa selektiranjem otpada, da idu posebno kontejneri  za razvrstavanje kako bi ljudi počeli stjecati naviku u tome.

Gradonačelnik odgovara kako  imamo i obavezu prema Zakonu o otpadu ići u tom smjeru i  idemo u tom smjeru,  već su tu  i  kontakti sa Fondom za zaštitu okoliša koji će  sufinancirati nabavu opreme koja je LIPI potrebna da se može razdvajati otpad, znači pripremamo se udovoljiti zakonskim odredbama. Iznio je kako je ovo  građanima  i svojevrsna obavijest da ćemo ići u smjeru razdvajanja otpada.

Josip Štefanac  se osvrnuo  na protekli period u kulturi i posebno  na grupu BABE koja je napunila kino salu što ga je fasciniralo i jako mu je drago  što je i sam bio prisutan pa je tu istaknuo kako smatra da je  ta naša kultura u tom amaterizmu jako  dobra, toliko tih motiva ima i puno mu se to više sviđa od  sapunica na televiziji. Stoga ga zanima da li ima  ikakve mogućnosti  da   pomognemo u uređenju naše kino sale ili da se proba nešto napraviti na  uređenju scene kako bi ona bila   prikladnija ili da se naprave neke drugačije kulise. Drugo, vezano uz odgovor koji je dobio iznosi kako  nigdje nije istaknut iznos sredstava koje grad dobiva od  koncesijskog ugovora, a sam to ne može izvući pa pita da li se može  znati koliko je grad prihodovao lani, preklani, znači u apsolutnom iznosu koja je to veličina sredstava, barem za godinu dvije, ako ne za sve.

Anđelka Jurašin Vuković je samo kratko odgovorila da se mijenjaju ti iznosi jer ovise o godišnjem prihodu pa će za slijedeću sjednicu to pripremiti za  dvije  komunalne djelatnosti  ((dimnjačarski poslovi i prijevoz pokojnika) jer preostale dvije  djelatnosti (koncesija na kulturnom dobru i distribucija plina)  još  nisu započele.

Gradonačelnik, oko pitanja vezano uz  uređenje kino sale, scene, odgovara da se može o tome razgovarati jer  rebalans proračuna će se u svakom slučaju dogoditi pa se može do tada vidjeti i pokušati naći  sredstava u proračunu za neke manje zahvate. Po njegovom mišljenju  sama kino dvorana  zahtjeva ozbiljnije zahvate pa predlaže,  obzirom da je imao priliku pogledati mjere ruralnog razvoja koje definiraju korištenje sredstava za EU fondove za ovako mala mjesta kao što je Slunj, ispod 10.000 stanovnika,  koje predviđaju mogućnost korištenja sredstava EU fondova i za takve zahvate, da se onda za neke veće zahvate na kino dvorani  sačeka još godina dana, da se to u međuvremenu isprojektira i kandidira za ta sredstva.

Mario Medved pita do kuda se došlo sa uštedama na javnoj rasvjeti, da li  ima kakvih pomaka.

Gradonačelnik odgovara kako se krenulo sa pripremom, naveo je kako mnogi traže uređaje  odnosno satne mehanizme za  uključivanje i isključivanje,  nismo jedini  koji dolazimo do spoznaje  da su ti troškovi veliki, za nas je to milijun kuna godišnje.  Razmišlja se da bi se išlo sa isključivanjem javne rasvjete po MO u vremenu od 12 sati noći do 5 sati ujutro, pretpostavlja se  da tada to svjetlo svima najmanje treba, a uštede u tom djelu sada je teško izračunati, ali vjeruje da bi to na ovaj 1 mil. kn bilo znatno. U tom smislu obavljen je i razgovor sa gosp. Bastajom koji ima ugovor za održavanje javne rasvjete i  dogovoreno je da se s tim ide i očekuje da  će se krenuti za negdje desetak dana. Isto tako naglasio je kako je  održan  i sastanak sa predsjednicima MO, od njih se očekuju  prijedlozi  za eventualno isključivanje još nekih lampi jer se moglo  primijetiti da postoje lampe koje stvarno nikome ne svijetle,  ali se to ne želi iz grada nametati već se traži da  savjeti MO sami predlože koje bi to lampe bile koje treba ugasiti jer nemaju smisla,  svijetle tamo gdje  naprosto nema ljudi i gdje se nitko ne kreće.

Kako više nije bilo upisanih za  „Aktualni  sat“ predsjednica je prešla na utvrđivanje dnevnog reda i u tom smislu  predložila dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu te isti dala na raspravu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama nije bilo pa je predsjednica dala dnevni red na glasanje.

Predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće za 8. sjednicu  jednoglasno  utvrdilo slijedeći 

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

2. Odluka o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu

5. Odluka o ne izradi financijskih izvješća

6. Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

7. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Slunj

8. Suglasnost na Odluku Skupštine Društva Komunalac d.o.o. o izmjeni Izjave o usklađenju Društva

9. Suglasnost na Odluku Skupštine Društva Radio Slunj d.o.o. o izmjeni  Izjave o osnivanju RADIO SLUNJA d.o.o.

10. Različito

 

 

  1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća vijećnicima je dostavljen uz poziv.

Na sjednici nije iznesena niti jedna primjedba na zapisnik pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Zapisnik sa 7. sjednice održane dana 17. 12. 2013. godine usvojen je sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM.

 

2. Odluka o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima

Predsjednica je napomenula kako je u materijalima sve navedeno, a kako potrebe za dodatnim pojašnjenjem nije bilo,  otvorila je  raspravu.

Za raspravu se nitko nije javio pa je  predsjednica istu zaključila te dala  Odluku  na glasanje.

Za Odluku da se   poslovi čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima povjere tvrtci CESTE KARLOVAC d.d. Belajske Poljice glasalo je svih 14 vijećnika pa je predsjednica konstatirala da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima.

 

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama vijećnicima je također dostavljen uz poziv, a predsjednica je, prije otvaranja rasprave, dala riječ gradonačelniku.

Gradonačelnik iznosi kako je  Odluka koja je donesena u zadnjem kvartalu prošle godine izazvala dosta polemika pa i medijskih pa su se odlučili na određeni način olabaviti tu odluku, koja je ograničavala broj pasa i mačaka u stambenim objektima na 2. U međuvremenu  su se  spominjala različita ograničavanja građana, spominjalo se i ustavno prava građanima na držanje životinja  i dr. ali jednako tako smatra da svaki susjed ima pravo na mir,  na neometanje pa i na to, ako se želi baviti nekakvom poduzetničkom aktivnosti, a te mu životinje stvaraju buku i time ga ograničavaju, da se  ima pravo baviti  tom djelatnošću  i stoga je ovakav prijedlog  da se može držati više od jedne životinje u zgradi, odnosno dvije  u stambenim objektima, ali uz suglasnost susjeda s tim da  je u ovom dijelu kod stambenih objekata to u krugu od 70 m od ruba do ruba stambenog objekta. Misli da je to dovoljno liberalizacija jer,  ukoliko stvarno postoji suglasje oko toga da se u nekom dijelu naselja drži više pasa, to se može dogoditi, međutim, ukoliko se susjedi protive jer ih to ometa, oni ne moraju dati svoju suglasnost.

Otvorena rasprava.

Davor Požega je najprije izrazio žaljenje što gošća na Gradskom vijeću  Paulina Cindrić nema pravo govoriti na Vijeću mada to  u Poslovniku  nigdje ne piše,  žao mu je što ona ne može reći što misli o tome kao izravno zainteresirana strana jer ima 4 psa pa će sam pokušat  sažeti ono što je gđa. Paulina htjela ovdje reći. Prvo, pogriješili su  kada su donijeli Odluku u prošlom sazivu Gradskog vijeća kojom je ograničen broj pasa na 4, a Odluku je donijela  njegova stranka jer su i tada donijeli nešto što nije   usklađeno sa Zakonom o zaštiti životinja, odnosno člankom 58.  Zakona  (NN135/06, 37/13 i 125/13)  koji kaže –  Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisuju predstavnička tijela općina ili gradova u skladu s općim aktima, osim za kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama u skladu s posebnim propisima – odnosno kojim niti  jednom riječju nije propisano  ovlaštenje jedinicama lokalne samouprave da odredi broj životinja u vlasništvu pojedinca. Dakle, ističe,  mi nismo za to ovlašteni i time je Gradsko vijeće direktno prekoračilo ovlasti i povrijedilo odredbe  članka 5. stavka 1. i  2. Ustava koji glasi: – u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnost s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Nadalje, vidljivo je da je to zakonsko ovlaštenje propisano isključivo u cilju zaštite životinja, a ne u cilju oduzimanja i ograničavanja ustavom i zakonom zajamčenih prava i sloboda njihovih vlasnika, nastavlja i dodaje kako je to  potvrđeno i odlukom Upravnog suda gdje se  Visoki upravni sud u Matuljima  pozvao na ovu odredbu iz Zakona o zaštiti životinja,  citira: Visoki upravni sud utvrdio je da je spornom Odlukom trebalo definirati kako s kućnim ljubimcima valja postupati, a ne koliko ih u nekome životnom prostoru smije biti. Nadalje, iznosi kako ima  potpise koje je prikupila gđa. Cindrić i njezini prijatelji,  preko 200 potpisa naših sugrađana, što je stvarno respektabilna brojka. Također je naveo kako se  ovdje  ograničava samo  broj pasa i mačaka, a u Odluci  se govori o načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama, pa pita, znači li to da netko smije držati 100 zmija, guštera, pauka i dr. Što se tiče prijedloga izmjene smatra da  time odgovornost  prebacujemo  na susjeda pa iznosi kako tu odluku možemo isto tako i okrenuti, odnosno zašto ne bi išli na način da se nekome ograniči broj pasa tek kada se susjedi pobune na tog čovjeka jer ovako  ispada ako netko ima 4 psa već se pretpostavlja da će oni remetiti javni red i mir,  neki susjedi nisu u dobrim odnosima, neki ne razgovaraju godinama radi drugih razloga pa bi i ovo bio dodatni razlog za svađu.  Stoga je, ispred kluba HDZ-a predložio  amandman na prijedlog Odluke koji bi glasio: „U stambenim zgradama sa više zasebnih stambenih jedinica, kao i u obiteljskim kućama koje se nalaze na području Grada Slunja, ne ograničava se broj kućnih ljubimaca (znači naglasak je na kuće ljubimce, ne samo pse i mačke) uz uvjet da se isti drže u uvjetima i na način propisan važećim Zakonom o zaštiti životinja.“  Dodaje kako je Zakon o zaštiti životinja  točno odredio što čovjek smije, a što ne smije s životinjom, ne smije je npr. ubiti,  dresirati da bude agresivna i dr. Također predlaže da se doda i stavak 2. koji bi glasio: „Iznimno od stavka 1. ovog članka broj kućnih ljubimaca se može ograničiti pa i zabraniti držanje istih osobi za koju se utvrdi da učestalo ometaju sve susjede i druge stanare kao i osobi za koju se utvrdi da se prema ljubimcima ophodi na nehumani način.“ Smatra da bi ovime sve zadovoljili jer to znači,  tek kada bi se ljudi pobunili,  onda  bi se moglo intervenirati preko komunalnog redara ili veterinarske inspekcije na način da se ograniči  broj ili potpuno zabrani držanje kućnih ljubimaca ako ih se ne drži na način propisan Zakonom, ali ako se nitko ne buni na čovjeka koji ima 5 ili 6 pasa i drži ih u redu, ne vidi zašto ih ne bi mogao držati.

Damir Vuković iznosi kako mu je  žao  što je uopće došao prijedlog da se Odluka mijena na  Vijeće, to je  potpuno  nepotrebno jer  ima puno drugih problema koje treba rješavati. On je za to da ostane po starom, a ako ima  nekih slučajeva koji su kritični, neka komunalni redar odradi svoj posao da sve bude čisto.

Diana Cindrić je najprije pročitala naslov Odluke koji glasi: „Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama“ te konstatirala kako se niti u naslovu  ne govori o broju,  što je i gosp. Požega  u svom  izlaganju rekao  da nitko ne može propisati broj ljubimaca koje će pojedina osoba imati. Drugo o čemu razmišlja je suglasnost, što  znači ta suglasnost, da li to znači da čovjek koji traži suglasnost treba onda tu suglasnost ovjeravati kod javnog bilježnika sa svim susjedima, što donosi probleme ako čovjek živi npr. u privatnoj kući koja je okružena sa 3 zgrade koje su udaljenje manje od 70 m od kuće, što to znači konkretno, npr. da ima 100 stanara u jednoj zgradi,  što bi bila pravovaljana suglasnost. Po njenom mišljenju  ovakva Odluka je diskriminirajuća i trebalo bi donijeti odluku  na način upravo kako ona govori, to jest o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, a ne o broju.

Josip Štefanac kaže kako  osjeća neke tenzije u smislu netko je u pravu, netko nije u pravu, a sama Odluka kakva je donesena pred 2 mjeseca još nije niti zaživjela već je doživjela halabuku i galamu. Naravno da neke stvari stoje u Zakonu, međutim,  svaki taj zakon ima i neki svoj pravilnik i podzakonske akte pa tako smatra, ako bi se išlo u krajnost, kada se  govori o kućnim ljubimcima, može se postaviti i pitanje da li je i pit bull  terijer  kućni ljubimac. Također mora spomenuti da svatko od nas ima svoja prava i obveze,  imamo pravo držati psa, ali  imamo i obveze, a   upravo  u cilju razvoja turizma išlo se na ograničavanje da psi ne bi stvarali buku odnosno da se na neki način zajamči mir građanima i gostima. Osvrnuo se i na konstataciju da je Odluka  diskriminirajuća, što je po njegovom mišljenju malo pretenciozno i dodao kako se svaka odluka  može mijenjati i dopunjavati, međutim,  ova odluka kako je donesena nije imala ni vremena da se  u praksi pokaže i da se vidi što je u konačnici, nije dala nikakav rezultat, bilo pozitivan, bilo negativan pa mu je stav da se to apriori mijenja,  neprihvatljiv.

Davor Požega je  odgovorio,  što se tiče pit bulla i njegovih križanaca, kako postoji  Pravilnik o opasnim psima, oni spadaju pod opasne pse i svi drugi psi koji nekoga ugrizu, za koje se utvrdi da su ugrizli spadaju pod opasne pse i za njih je ograničenje  da osoba koja je vlasnik takve životinje mora imati minimalno 21 godinu i potvrdu o nekažnjavanju i tek tada se tu životinju može cijepiti i upisati i to je riješeno Pravilnikom, a sve ostale rješava Zakon o zaštiti životinja. Ne želi se  sada toliko niti uhvatiti ove Odluke ili neke bivše odluke jer se radi jednostavno o nezakonitosti pa je dodao kako je gđa. Cindrić  rekla da  namjerava, ako ova Odluka ovako prođe kako je sada navedeno, tražiti ocjenu zakonitosti. Kako je već napomenuo da je  jedna takva presuda već donesena, a  da se to ne bi ponovilo, da ne bi ponovo dolazilo na Vijeće i da ne bi imali više problema s tim, jer vjeruje da netko da našu odluku na upravni sud, da bi ona pala pa je samo ponovio kako su i tada pogriješili kada su donijeli Odluku pa je ovo prilika da tu pogrešku isprave. Dodaje kako  svatko griješi, može pogriješiti i bivše Vijeće i sadašnje, ne treba tu raditi drame, jednom smo mi pogriješili pa zašto bi sada ponovo pogriješili, znači radi se samo o tome da ta odluka nije zakonita i ona  ne bi prošla kada bi išla na ocjenu zakonitosti. Podsjetio je kako je Gradonačelnik  dao primjere nekih drugih mjesta, ali  te odluke nitko nije dao na ocjene zakonitosti, a da je, vjeruje da bi i one bile poništene pa možda bi našim primjerom onda krenule i te druge općine. Ne može reći kako će sud reagirati  jer vidjeli smo da može i sud dvije različite odluke za istu stvar donijeti u RH, ali vjeruje da bi donošenjem drugačije odluke tu stvar riješili.

Gradonačelnik se nadovezao i rekao  kako stvarno ne može ulaziti u pravne polemike jer nije pravnik, ali ono što je bilo uporište predlagatelja, gradskih službi i njega su  ista ili gotovo ista  rješenja u većini JLS, naravno da se to malo pogledalo kako su  drugi riješili, kako su se drugi odnosili prema ovoj problematici. Napomeno je još  jednom da smo mi mjesto koje pretendira da svoj razvoj bazira na razvoju turizma i  naprosto moramo  u mnogim područjima uvoditi reda, a vjerovao je da je i ovo područje u kojem treba uvesti reda jer su bile učestale pritužbe nekih ljudi koji su primali goste, a u susjedstvu su imali lavež. Dozvoljava da se možda u tom dijelu pogriješilo, ali isto tako smatra da se  išlo rješavati  na način kako se sada predlaže da se reagira tek ukoliko  psi ugrožavaju nekog susjeda, može se desiti da godinama taj čovjek ne može dokazati da je ugrožen jer je pitanje onda jasnog uporišta, a ovdje je to  broj i to je jasno i mjerljivo. Naime, boji se  da bi to bilo jako teško dokazati, pitanje kako to i čime  dokazati i  čovjek može  godinama trpjeti nešto da dokaže da je ugrožen većim brojem pasa njegovog susjeda koje on  ne drži u redu . Dodaje na kraju kako je  osobno otvoren da se  razgovara o toj temi.

Davor Požega smatra da ograničavanjem broja pasa  čovjeka koji ima npr. 4 psa već unaprijed osuđujemo, tu nema presumcije nevinosti jer po tome  svatko tko ima 4 psa je u prekršaju, ali  kada bi taj broj bio olabavljen, kada ne bi to bilo ograničeno brojem tada  bi dali mogućnosti,  tek  kada  psi  ugrožavaju nečiju slobodu, remete javni red i mir, da  se  postupa  na način da se pošalje komunalnog redara da utvrdi stanje i pozove veterinarsku inspekciju i u tom slučaju  je to kršenje Zakona o zaštiti životinja i kršenje javnog reda i mira.

Gradonačelnik je potom rekao kako povlači  prijedlog ove odluke te da će se pokušat   do slijedeće sjednice usuglasiti prijedlog pa je u tom smislu  zamolio  sve vijećnike da se aktivno uključe u rješavanje ove problematike imajući u vidu  da u svakom slučaju moramo zaštiti i pravo ljudi na mir.

Predsjednica Vijeća konstatirala je da je gradonačelnik, kao ovlašteni predlagatelj, povukao prijedlog ove Odluke s dnevnog reda pa je predložila da se nastavi sa slijedećom točkom.

 

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu

Tekst Odluke vijećnicima je dan u materijalima, a na  samoj sjednici kratko dodatno pojašnjenje dala je pročelnica Zdenka Kovačević i  naglasila da  se bitno mijenja  to što se   briše riječ „kapitalni projekti“. Zašto? Zato što Zakon o proračunu, a i državni proračun omogućuje da se sredstva koja su planirana i za tekuće projekte, a nisu  realizirana u prethodnoj godini mogu prenijeti u narednu godinu za potrebe dovršetka tog projekta.

Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica istu zaključila i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika ZA pa je predsjednica konstatirala da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu.

 

5. Odluka o ne izradi financijskih izvješća

Odluka o ne izradi financijskih izvješća također je vijećnicima dana u materijalima, a dodatno ju je na samoj sjednici pojasnila pročelnica Zdenka Kovačević koja je naglasila kako je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu rekao  da oni koji nemaju godišnje prihode veće od 100.000 kn ne moraju  izrađivati financijsko izvješće, međutim, o tome mora donijeti odluku predstavničko tijelo i stoga se predlaže da se ova odluka donese za sva vijeća mjesnih odbora i za Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Slunja.

Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Za Odluku o ne izradi financijskih izvješća glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o ne izradi financijskih izvješća,

 

6. Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

Prijedlog ove Odluke vijećnicima je dan u materijalima, a kratko obrazloženje na sjednici je dao gradonačelnik podsjetivši vijećnike da su jednoglasno prihvatili proračun u kojem je planiran novac da bi LIPA mogla startati  i misli da je odluka jasna svima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA  d.o.o..

 

7. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Slunj

U materijalima uz poziv za sjednicu dano je i pojašnjenje vezano uz imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Slunj kao i prijedlog Rješenja da se za ravnateljicu imenuje dosadašnja ravnateljica Gordana Kovačević.

Gradonačelnik se kratko uključio te upoznao Vijeće da je  raspisan  natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Slunj na koji se javila jedino  dosadašnja ravnateljica gđa. Gordana Kovačević i pretpostavlja da će Vijeće  potvrditi njeno imenovanje za  slijedeći četverogodišnji mandat.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica ovakav prijedlog dala na glasanje.

Svih 14 vijećnika glasao je ZA pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Rješenje o imenovanju Gordane Kovačević za ravnateljicu Dječjeg vrtića Slunj.

 

8. Suglasnost na Odluku Skupštine Društva Komunalac d.o.o. o izmjeni Izjave o usklađenju Društva

Članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima Odluku  Skupštine Društva Komunalac d.o.o. o izmjeni Izjave o usklađenju Društva u kojoj se mijenja sam naziv Društva na način da se  isto zove „KOMUNALAC, društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju“.

Gradonačelnik je pojasnio da je to  bila sugestija Trgovačkog suda,  nakon razdvajanja kada se htjelo  upisati Komunalac, sugerirali su  da se sam naziv poduzeća malo preciznije definira obzirom da se Komunalac sada bavi isključivo vodoopskrbom i odvodnjom i oni su tražili da se u nazivu tvrtke Komunalac doda i „društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju i to je jedina izmjena u Izjavi pa predlaže vijećnicima da to prihvate.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala ovu točku na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o suglasnosti s Odlukom Skupštine Društva Komunalac d.o.o. Slunj o izmjeni Izjave o usklađenju društva.

 

9. Suglasnost na Odluku Skupštine Društva Radio Slunj d.o.o. o izmjeni  Izjave o osnivanju RADIO SLUNJA d.o.o.

U vezi ove točke za koju je materijal također dostavljen uz poziv dodatno pojašnjenje na samoj sjednici dao je gradonačelnik koji je u obrazloženje rekao da se i ovdje radi gotovo o istoj stvari. Naime, kada se u Trgovačkom sudu htjelo prijaviti novi sastav Nadzornog odbora ocijenili  su  da nam postojeća Izjava o osnivanju nije usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima i stoga je rađena izmjena Izjave da bi se to uskladilo. Mijenja se to da jednog člana Nadzornog biraju zaposlenici što do sada nije bilo navedeno, zatim da Nadzorni odbor bira predsjednika Nadzornog  odbora, a do sada je bilo definirano da to radi Skupština, isto tako da Skupština imenuje direktora, a do sada je bilo da ga imenuje Nadzorni odbor i to su uglavnom  izmjene pa je predložio  da Gradsko vijeće donese Odluku da je suglasno s navedenim izmjenama Odluke Skupštine Društva Radio Slunj d.o.o. o izmjeni Izjave o osnivanju Radio Slunja d.o.o..

Otvorena rasprava.

Ivanka Magdić se osvrnula na  Odluku Skupštine koja je u privitku gdje smatra da je netko očito nenamjernom pogreškom napisao da direktora Društva imenuje, temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, Član Društva, a Član Društva se spominje i  u članku 5. Ne zna tko je tvorac  ove Odluke koju potpisuje gradonačelnik, ali misli da umjesto Člana Društva treba stajati Skupština Društva.

Zdenka Kovačević  pojašnjava kako Gradsko vijeće ima samo izmjenu Izjave o osnivanju, nema cjelokupni tekst Izjave u osnivanju jer da to imaju  vidjeli da  postoje određeni članci koji definiraju tko je član Društva,  pa se kaže da je Grad Slunj jedini član Društva, Grad je znači jedini vlasnik i osnivač pa onda i jedini član Društva. Prema tome član Društva je Grad Slunj pa napominje kako dalje onda u tekstu stoji da  Člana Društva predstavlja Skupština koju čini Gradonačelnik, i iz tih odredbi je jasno onda tko je Član društva i koje su mu  ovlasti, a kako su vijećnici dobili samo Izmjenu Izjave jer  Skupština donosi Odluku o izmjeni, a nemaju  cjelovitu Izjavu, onda neke stvari ostanu  nejasne.

Ivanka Magdić  predlaže da se to izmjeni,  bez obzira na ovo što je rečeno jer kada netko to  bude čitao i naročito kada se bude objavljivalo, neće biti  jasno.  

Zdenka Kovačević pojašnjava kako se sada radi intervencija u Izjavu o osnivanju, a Izjava o osnivanju malo govori o članu Društva u člancima koji se ne mijenjaju, a malo govori o Skupštini.

Gradonačelnik predlaže da se ovo prihvati zato što bi u Trgovačkom sudu već reagirali da to nije u skladu sa zakonom i ne bi htjeli upisati to. Slaže se da bi to bilo terminološki  prihvatljivije i jasnije, ali obzirom da se u samoj Izjavi  uglavnom koristi taj naziv „član“ predlaže da se to tako prihvati.

Nakon što je zaključila raspravu predsjednica je dala Odluka na glasanje.

Predsjednica konstatira da je svih 14 vijećnika glasalo ZA te da je Gradsko vijeće  jednoglasno donijelo Odluku o suglasnost s izmjenama Odluke Skupštine Društva Radio Slunj d.o.o. o izmjeni Izjave o osnivanju Radio Slunja d.o.o..

 

10. Različito

Ivanka Magdić traži pojašnjenje jer je zaključila da sadašnja vlast na čelu s gradonačelnikom razmišlja o ukidanju Stambenog fonda, odnosno njegovom pripajanju u komunalno društvo LIPA d.o.o. radi racionalizacije, odnosno pita radi racionalizacije čega, jer Fondu je osnivač Grad Slunj,  Fond posluje pozitivno, nije na gradskom proračunu,  ne proizvodi gubitke, da li se  njegovim ukidanjem  pomaže novom Društvu da se u njega podvede Fond pa da onda svi skupa, ako to krene nizbrdo, budu u gubitku. Nije joj to jasno pa postavlja pitanje u najboljoj namjeri.

Gradonačelnik potvrđujeda Fond posluje pozitivno i odgovara da se tu planira racionalizacija plaće direktora, a možda i u dijelu administrativnog osoblja.

Ivanka Magdić je još naglasila kako Fond upravlja stambenim jedinicama i poslovnim prostorima i ne može iz pričuve koju građani plaćaju za održavanje zgrada financirati svoje plaće, to je jako mali postotak koji to regulira, pa opet ne vidi što racionaliziramo. Ovo govori preventivno, dobronamjerno jer radi se o poduzeću koje posluje pozitivno, koje radi na najbolji mogući način što se može zaključiti iz financijskih izvješća pa predlaže da se debelo  razmisli o mogućim posljedicama ukidanja tog Fonda ili spajanja s društvom koje će se baviti ostalim komunalnim djelatnostima odnosno koje ima jako  širok spektar djelatnosti s kojima se može baviti.

Gradonačelnik dodaje kako je ogovarajući na aktualnom satu na pitanje vijećnika rekao kako se o  tome razmišlja i da će  se o tome još konzultirati i dogovarati. Odgovara vijećnici Magdić kako ni ona ne može  negirati da će time biti određenih racionalizacija jer  konkretno U Fondu imamo  direktora i jednu zaposlenu djelatnicu, znači jedan na jedan, a osobno misli da taj posao može raditi jedan referent koji može sjediti u komunalnom poduzeću i  to je racionalizacija,  to je njegovo mišljenje, ali zaključuje kako će se o tome svakako još razgovarati.

 

 

S ovom točkom iscrpljen je dnevni red pa je predsjednica zaključila rad sjednice u 13, 50.

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                      Marina Mrkonja, vr.

 

 

 

Close Search Window