E-Vijecnica|

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 09. 10. 2013. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 14  od ukupno 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović, Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega, Marina Katić, Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Damir Vuković, Marinko Radočaj, Zoran Ivšić i Mihaela Turkalj.

Izostanak je  opravdao Josip Štefanac.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Željko Rendulić – gradonačelnik,  Josip Gračan – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dragan Pavlešić, v. d. direktora tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti te predstavnik Radio Slunja.  

Zapisničar: Ankica Štefanac.

 

–       AKTUALNI SAT –

Predsjednica  poziva vijećnike koji su se prijavili da postave pitanje.

Ivica Barić sve lijepo  pozdravlja i postavlja 3 pitanja. Prvo  pitanje se odnosi na zimsko čišćenje, zanima ga  što je do sada napravljeno po pitanju priprema za čišćenje snijega jer je jako bitno da se  na vrijeme  ustanovi  sama organizacija zimske službe budući da smo  prošle godine bili svjedoci jedne konfuzne situacije oko čišćenja tog snijega gdje je  dolazilo i do toga da je teška mehanizacija MORH-a morala ići na teren pa je to bila velika medijska pompa, a efekta malo, troškova puno, uništenih cesta natopljenih istim tim snijegom puno. Zamolio je gradonačelnika da kaže  nešto o dosadašnjem održavanju cesta, vidi da se nešto radi po tom pitanju već sada. Slijedeće pitanje se odnosi na poduzetničke zone o kojima se govori  iks godina pa ga zanima  što je po tom pitanju do sada napravljeno, koji je dio zemljišta otkupljen, gdje se nalazi, da li su te zone imalo komunalne opremljene. Treće pitanje se odnosi na mjere štednje koje je  gradonačelnik proveo u organizaciji rada pa ga zanimaju efekti tih istih mjera štednje i da li će se uspjeti iznaći neka slobodna sredstva napokon za investicije u nekakav razvoj u ovom Gradu. .

Gradonačelnik je također pozdravio sve i u odgovoru na prvo pitanje rekao kako smo, poučeni  upravo teškom situacijom prošle godine kada je bilo  neuobičajeno puno snijega, sa  pripremama za slijedeću zimu započeli ljetos,  oni koji prolaze okolo po terenu primijetiti će da smo ove godine u održavanje putova uključili teže strojeve, gredelje koji ravnaju i proširuju ceste, tj. pripremaju ih da bi ralica lakše mogla te ceste očistiti. Do sada je bilo dosta problema jer su putovi u nekom dijelu uži, negdje se nakupilo pijeska pa je bio problem čistiti ralicama, ovime se sada stvaraju preduvjeti da se taj posao može obaviti kvalitetno kada se na njemu bude radilo. Što se tiče same organizacije sastanci su već počeli, mora se vidjeti što mogu raditi Ceste Karlovac s kojima je sklopljen ugovor, pretpostavlja da će njima ostati i dalje ovaj uži dio Slunja, a za ostali dio se mora  vidjeti što mogu poduzetnici pokriti dok bi za nekakve ceste  lokalnog značaja gdje su 1 ili 2 kuće  pokušali to riješiti na način da se  plati gorivo mještanima koji bi to traktorima održavali.  Slijedeće pitanje se odnosilo na poduzetničke zone pa je tu naglasio kako Grad u ovom trenutku nema, odnosno imamo nekoliko predviđenih poduzetničkih zona, ali nemamo zemljišta u vlasništvu Grada, nije se u ranijem razdoblju, zbog njemu nepoznatih razloga, uspjelo  otkupiti zemljište i trenutno da netko od poduzetnika pokaže interes za dolazak, Grad nema što  ponuditi, znači da je u vlasništvu Grada i da je komunalno opremljeno. Stoga su  u rebalansu  određena sredstva namijenjena  za to, nekakva je procjena da bi logički bilo da se otkupi zemljište u zoni male privrede, iza Elektre jer  je najbliže dostupna mogućnost dovođenja komunalne infrastrukture i u tom smislu je već obavljen  prvi razgovor sa vlasnicima dijela tog zemljišta, oni su tražili tjedan dana za razmišljanje, vidjeti će se  slijedeći tjedan kakvog su stava, o nekoj cijeni se  načelno razgovaralo, a ukoliko ne uspije dogovor u tom dijelu  ima još  manjih površina u zoni Taborište. Znači, razgovori se nastavljaju i pokušati će se  bar jedan dio otkupiti, bez obzira što su to  manje površine, to bi ipak  zadovoljilo  trenutne potrebe. U odgovoru na treće pitanje osvrnuo se na sam proračun gdje je istaknuo kako  oni vijećnici koji su duže u Vijeću i  prate stanje mogu  primjeriti da negdje od 2009. imamo znatan pad proračunskih sredstava jer do  2009. godine vrtjeli  smo se oko 20 mil. , nekad više, nekad manje,  ovisno o projektima koji su bili sufinancirani sa državne razine, a danas se vrtimo 15 do 16 mil. što je znatan pad, kapitalna sredstva  sa državne razine teže je očekivati, a zadnje 3 godine u našem gradu nema nekih većih kapitalnih zahvata pa su se stalno pitali  zašto i sada kada  se počeo baviti proračunom postalo mu je jasno zašto, a razlog je što  su ta proračunska sredstva bila za podmirivanje tekućih potreba i moralo se krenuti i naći  prostora da se oslobodi dio tih sredstava za investicije. To je odgovor na pitanje zašto  štednja, znači štedi se  svaka kuna, štedi se na svim područjima i sredstva koja  uspijemo uštedjeti biti će namijenjena odnosno usmjerena u onom dijelu investicija, da li je to samo kupnja zemljišta i opremanje poduzetničkih zona ili je to investicija u vodovodnu mrežu i kanalizaciju gdje imamo isto tako ogromne potrebe, o tim prioritetima će se odlučivati naknadno.

Marinko Radočaj je također sve pozdravio te postavio pitanje održavanja putova odnosno održavanja živica i voćaka koje su uz putove i koje je potrebno ukloniti jer to smeta za prometovanje i zanima što u tom smislu može poduzeti komunalni redar ili gradska uprava da se to održava.  

Gradonačelnik odgovara kako je  održavanje živica oko naših putova  usko vezano uz održavanje putova u zimskim uvjetima jer  tko želi kvalitetno čistiti snijeg na putovima mora moći i proći tim putovima. Također iznosi kako slijedećih dana slijedi jedna obavijest građanima, ići će oglasi po MO i preko Radio Slunja gdje će se  građane upozoriti  na njihovu obavezu održavanja živica oko svojih imanja, a  isto tako i voćaka koje su zasađene blizu pa tako ometaju promet i ukoliko građani ne budu ispunjavali svoje obaveze,  morat će se pribjegavati onim nepopularnim mjerama da će komunalni redar morati obilaziti teren, dati nalog da živice uredi za to  osposobljena poduzeća, a naplata će uslijediti od građana koji nisu izvršili svoje obveze.

Diana Cindrić ima saznanja da je planirano umjetničko odjeljenje pri Osnovnoj školi Slunj pa je zanima u kojoj je to fazi, zna da za to treba  suglasnost osnivača. Smatra da bi to sigurno donijelo korist našoj djeci, a s druge strane financiranje  ne bi bio problem obzirom da plaće snosi nadležno Ministarstvo, a materijalne troškove osnivač.

Gradonačelnik se izjasnio kako u ovom trenutku ne može dati odgovor pa će se  pisani odgovor pripremiti za slijedeću sjednicu.

Ivanka Magdić iznosi kako je unatrag nekoliko tjedana aktualna priča o uštedama, konkretno uštede u Dječjem vrtiću gdje je  došlo do smanjenja broja grupa pa ju zanima da li je povećanje broja djece u grupama sukladno  najnovijim standardima. Budući da je i  sama ravnateljica jedne jave ustanove  zna da se na sve ranije zatečene institucije ne primjenjuju ovi standardi, a sve novoosnovane institucije nakon utvrđivanju novih standarda moraju ih ispunjavati . Nema ništa protiv ušteda  ukoliko su  moguće, ali je zabrinuta  ukoliko se ne vodi računa o poštivanju zakonskih propisa i najnovijih europskih standarda.

Gradonačelnik odgovara kako je o tome već nekoliko puta govorio, činjenice su  da 2 tete  idu na porodiljski  i neće ih biti otprilike 2 godine pa je u tome vidio šansu da  se dio novaca uštedi jer te dvije tete Dječji vrtić odnosno Grad na godišnjoj razini koštaju oko 180.000 kn. Naglasio je kako se ovim uštedama ne zadire u ničija  socijalna prava, nitko ne ostaje  bez posla, to je jednostavno  prilika je da se nešto uštedi, a da nikog previše ne boli. Prije  donošenja jedne takve odluke analizirali su stanje u okruženju i vidjeli  da je  u odnosu na Ozalj, Duga Resu, Ogulin i dr.  broj djece po grupama u Dječjem vrtiću Slunj znatno manji od broja djece u vrtićima u okruženju. Zna da  građani imaju različito mišljenje o ovom pitanju, ali smatra da je  teško moguće da si Grad Slunj u sadašnjoj situaciji može priuštiti standarde  iznad okruženja kada nam je  gospodarstvo na dosta klimavim nogama i kada su nam prihodi iz godine u godinu sve manje i boji se da ćemo teško u bilo kom polju držati neku razinu iznad. Upravo zbog činjenice da  smo bili daleko manji po broju djece po grupama u Vrtiću  odlučio je  da se ne ide na novo zapošljavanje teta u Vrtiću, djeca će se rasporediti po grupama, znači biti će jedna grupa manje, ali će ostale grupe imati 3 do 4 djeteta više. Nije  očekivao da će to povući dosta burne reakcije, ne radi se o nikakvoj izvanrednoj situaciji, a što se tiče samih standarda, Zakon o predškolskom odgoju koji je bio na snazi predviđao je nešto više standarde koji su trebali biti ispoštivani do kraja ove godine, međutim, budući da to vrtići nisu mogli, nisu mogli ni vrtići po velikim gradovima, previsoki su to standardi pa bi se događalo da djeca u vrtiću nemaju gdje sjediti,  jedan Zagreb ako bi poštovao te standarde, ne samo da bi ga to dodatno koštalo nego ne bi imao gdje smjestiti djecu u novim grupama, pa je Zakon  stavljen van snage i rečeno je da će se standardi donijeti naknadno, znači u ovom trenutku nemamo  važećih standarda, očekuju se  u narednom razdoblju pa ako  zakon propiše standarde, naravno da će ih se poštivati, ne samo Grad Slunj već i drugi u okruženju. .

Završetkom „Aktualnog sata“ predsjednica Gradskog vijeća predložila je dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu za 4. sjednicu te o istom otvorila raspravu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je Gradsko vijeće za današnju sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

2. Razmatranje financijskog izviješća tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za razdoblje 01. 01.– 30.06.2013. godine

3. Odluka o prihvaćanju Izvještaja  o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2013. godine

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01.- 30.06. 2013. godine

6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu

7. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu

8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2013. godini

9. Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada u 2013. godini

10. Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Slunja za 2013. godinu

11. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini

12. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu u 2013. godini

13. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. o izmjeni Odluke o osnivanju

14. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine društva Stambeni fond d.o.o. Slunj o izmjeni Izjave o  osnivanju

15. Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju

16. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

17. Informacija  Gradonačelnika o razrješenju i imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Slunj

18. Različito

 

 1.     Zaključak o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća održane dana 26. 07. 2013. godine jednoglasno je usvojen.

 

 1.     Razmatranje financijskog izviješća tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za razdoblje 01. 01.– 30.06.2013. godine

Financijsko izvješće tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj dano je uz poziv pa je na samoj sjednici v direktora Dragan Pavlešić, na poziv predsjednice ukratko  izvijestio Vijeće  sa trenutnom situacijom u tvrtci. Budući da je Gradsko vijeće kontinuirano informirano o  stanju Komunalca na sjednici je napomenuo kako je Nadzorni odbor Društva  prihvatio ovo Izvješće kakvo je Vijeću dostavljeno. Rekao je kako su još uvijek  u financijskim problemima glede rezultata, glede financijske stabilnosti, glede saniranja gubitaka. Što se tiče samog rezultata za 6 mjeseci iskazan je gubitak 99.000 kn, a upitna je još i naplata potraživanja firmi koje su otišle u stečaj, znači situacije gdje je Komunalac izveo priključe i isporučio vodu, ali naplata toga je potpuno neizvjesna. Što se tiče samog financijskog rezultata nastoje stabilizirati poslovanje,  cijena vode je povećana  od početka godine,  cijena odvoza komunalnog otpada povećana je prošle godine u rujnu u prosjeku za 5 kn što je negdje na razini 400.000 kn godišnje za sada i  nakon izvjesnog vremena pokazuje pozitivne efekte. S druge strane poduzeto je niz mjera za uspješniji naplatu, prije dva mjeseca bili su na razini oko 730.000 dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja, a sada su po raznim mjerama koje su ne popularne, ali nužne, smanjili za 200.000 kn sa tendencijom daljnje naplate. Što se tiče gubitaka na mreži nemaju rezultata, situacija je dosta komplicirana i predložit će Skupštini Društva  jedan sveukupni pristup tome problemu. Upoznao je Vijeće da je tvrtka izgubila certifikat za standard ISO 9001. Smatra da je značajno za napomenuti aktivnost koja slijedi i koja je vrlo intenzivne naravi, a radi se o podjeli društva, sada se  definitivno ide sa tom  podjelom izdvajanjem gospodarske cjeline iz Komunalca i prijenosom u osnovanu gradsku firmu Lipa, izvjesno je da će se to do kraja godine  napraviti na način da imaju  pomoć revizora što se tiče vanjskih usluga, a i organizirali su se tako da se pripremi sva dokumentacija na način prema kojem će se provoditi svi formalni uvjeti registracije. Osvrnuo se i na odlagalište Pavlovac, obzirom da je u medijima sada to aktualno i  dosta je složena situacija oko zatvaranja nekih  odlagališta, pa je izvijestio Vijeće kako  nismo ni mi u jako dobroj situaciji, imamo privremeno rješenje za obavljanje djelatnosti do 5. 7. 2015. godine sa zahtjevom za ispunjenje određenih uvjeta i premda  to izgleda dosta dobar rok,  on će jako brzo proći i treba imati na umu da tu imamo jako puno posla da bi zadovoljili  uvjete. U ovom trenutku smatra kako Inspekcije, koje su već dosta puta bile u Pavlovcu, neće naći nove elemente kojim bi ih mogli svrstati u grupu ovih 15 koje će zatvoriti.

Gradonačelnik se kratko osvrnuo na samo Izvješće iz kog se može na prvi pogled, kada se gleda  odnos potraživanja i kratkoročnih obveza, zaključiti kako  situacija i nije toliko kritična, međutim,  na jednoj je sjednici Skupštine tražio da mu se potraživanja dostave po ročnosti pa se iz toga može  vidjeti da  pola mil. kn prelazi 120 dana i smatra da je tu  problem jer je za očekivati da jedan dio tih  potraživanja neće biti naplaćen. Kada se to tako  sagleda onda se vidi da poduzeće nije baš u nekakvoj financijski   bajnoj situaciji i upravo zato je  ovo Izvješće stavljeno danas, tj. prije donošenja rebalansa Proračuna jer se rebalansom planiraju neka sredstva u dijelu kapitalnih pomoći Komunalcu i Lipi da ih se sada startno stavi na zdrave noge jer je, naravno, prioritet stanovništvu osigurati vodu i to se mora napraviti. Što se tiče ostalih izvješća gradskih tvrtki i ustanova ona će biti na dnevnom redu na idućoj sjednici.

U raspravu koju je potom otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je predsjednica zaključila istu i dala Izvješće na usvajanje.

Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo financijsko izvješće tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 1.1. do 30. 06. 2013. godine.

 

 1.     Odluka o prihvaćanju Izvještaja  o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2013. godine

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine vijećnici su dobili uz poziv.

Prije rasprave predsjednica je dala riječ predsjedniku odbora za proračun i financije gosp. Đuri Mihajloviću.

Đuro Mihajlović je izvijestio Vijeće kako je Odbor za proračun i financije održao sjednicu na kojoj je razmatrano ovo Izvješće i kao takvo ga prihvatilo i predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji.

U raspravu koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je rasprava zaključena, a potom je predsjednica dala izvješće na usvajanje.

Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine.

 

 1.     Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava

Vijećnici su dobili sve u materijalima pa je predsjednica otvorila raspravu.

Gradonačelnik je samo istaknuo kako je preraspodjela sredstava izvršena odlukom gradonačelnika od 15. travnja 2013. godine što je bilo u razdoblju kada on nije bio gradonačelnik pa osobno nema potrebe o tome očitovati, ali ne vidi ništa sporno u toj preraspodjeli.

Rasprava nije vođena već je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenoj preraspodjeli sredstava

 

 1.     Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06. 2013. godine

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine vijećnici su također dobili u materijalima, a na sjednici se kratko uključio gradonačelnik naglasivši  kako je  obrazloženje slično kao i kod prethodne točke, naime, došao je pred kraj tog razdoblja pa nema nešto posebno za pojašnjavati. Rekao je kako su se  gradske službe potrudile da dodatno elaboriraju malo taj  financijski tijek, izvore sredstava, način trošenja sredstava što je dobro jer dio novih vijećnika će na taj način  nešto naučiti da bi mogli lakše pratiti buduće sjednice Gradskog vijeća. Ne vidi u Izvješću ništa sporno, bilo je razdoblje izbora i na neki način vidimo sve je bilo  dosta statično što se tiče događanja u gradu pa i nekih projekata.

U raspravu se uključila gđa. Diana Cindrić i ukazala na grešku u Izvješću gdje piše da Srednja škola Slunj ima 298 u prethodnoj školskoj godini jer  točan je podatak da je upisano  347 učenika.

Nitko se više nije javio pa je predsjednica zaključila raspravu te dala Izvješće, uz iznesenu ispravku, na usvajanje.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine.

 

 1.     Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu

Prijedlog izmjena i dopunama Proračuna Grada za 2013. godinu zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednica najprije pozvala predsjednika Odbora za proračun i financije da iznese stav Odbora po pitanju rebalansa Proračuna.

Đuro Mihajlović, predsjednik Odbora za proračun i financije naglasio je  kako je Odbor raspravljao i o predloženim izmjenama i dopunama Proračuna za ovu godinu, konstatirao da su izmjene i dopune  uvjetovane određenim događajima što je  Odbor prihvatio i slaže se s tim pa predlaže Gradskom vijeću da prihvati Odluku.

Gradonačelnik je upoznao Vijeće  o nekim većim stavkama koje su se mijenjale gdje je odmah naglasio kako je dobar dio prelokacije sredstava bio unaprijed zadan, za neke mora reći na žalost jer određeni viškovi sredstava  nastali su upravo iz razloga što neki projekti ne idu. Tako je bila planirana modernizacija Mrežničke ulice i I. i II. poljskog puta, na žalost, Ministarstvo regionalnog razvoja nije uspjelo osigurati sredstva odnosno odustalo je od sufinanciranja modernizacije gradskih ulica i ostao nam je samo naš dio sredstava što je 20% ukupne investicije i tu se dogodio taj višak od 150.000 kn. Drugo,  izostala je sanacija vodovoda u dijelu Dom zdravlja – Fina jer  Hrvatske vode nisu financirale taj projekt, a Grad je planirao 150.000 kn svog učešća pa je i taj dio sredstava ostao slobodan, kao i  50.000 kn što je bilo planirano za neke projekte konkretno Sliv A (gradska kanalizacija ) gdje Hrvatske vode također nisu sufinancirale taj projekt, znači sav taj višak sredstava uvjetovan je  sa viših razina. Što se tiče  otkupa zemljišta za groblje u Nikšiću, to se nije do sada uspjelo  realizirati, a neće se niti do kraja godine pa je tu ostalo 60.000 kn, tu je i ušteda  zbog smanjenja plaća od nekih 170.000 kn i  povećanje sredstava na stavci poreza na dohodak od oko 200.000 kn, a to su  sredstva koja su se našla slobodna. Kuda su ta sredstva usmjerena?: 100.000 kn usmjereno je  za otkup zemljišta za poduzetničke zone, 135.000 kn na vodovodnu mrežu (jedan dio izgradnja mreže odnosno  zatvaranje prstena Lađevac – Popovac, a jedan dio za projektiranje spornog dijela vodovoda Čardak-Glina da bi Glinu pripojili na vodovodnu mrežu jer imaju lokalni vodovod koji ljeta nema vode), 150.000 dodatnih sredstava planira se  za sanaciju doma u Nikšiću koji se prošle godine zbog velikog snijega urušio pa je bilo za odlučiti, ili  pustiti da se uruši do kraja ili  stavi krov i tako ga zaštititi od daljnjeg propadanja, a  o daljnjem rješavanju može se govoriti naknadno, planirano je dodatnih 50.000 kn za dokapitalizaciju tvrtci LIPA  i 100.000 kn  Komunalcu za opremanje odnosno za plaćanje cisterne. Također ima i puno  sitnih izmjena o kojima se može raspravljati. Zamolio je vijećnike, ukoliko imaju prijedloge za izmjenu, ako predlažu povećanje neke stavke da predlože sa koje stavke se sredstva skidaju. Ovo je realnost, kaže gradonačelnik i moli  Vijeće da  podrži ove izmjene i dopune Proračuna.

Otvorena rasprava.

Ivan Bogović je isto tako sve pozdravio, potom, krenuvši od zadnje rečenice gdje je gradonačelnik rekao „ovo je realnost“, rekao kako se ne bi  složio s tim da je to naša realnost jer  se u sve ove projekte od kojih se na ovaj način u proračunu odustalo jer nisu  prošli na višim  razinama,  uložilo jako puno  truda i napora  kod njihovog kandidiranja i smatra da je trebalo nastaviti taj kontinuitet i založiti se da se bar neki od tih projekata provede. Mišljenja je da  upravo iz  razloga što nije bilo dovoljno tog zalaganja, ti projekti nisu provedeni pa smo sada tu gdje jesmo. Smatra da i dalje treba  insistirati da se iznađe načina kod apliciranja tih projekata i da je bitno i lobirati da se projekti realiziraju jer sama kandidatura ne znači da će se nešto i realizirati. Podsjeća kako nije tako davno bilo kada se jako puno govorilo o tim projektima, a to je bilo u  predizborno vrijeme gdje je izgledalo da je to sve skupa dosta lako  i jednostavno rješivo da bi sada došli u situaciju,  kada su projekti već bili kandidirani i kada je za veći dio njih bila izvjesna realizacija, da nisu   realizirani na razini Hrvatskih voda i ministarstava, po njegovom  mišljenju nije bilo  dovoljno angažmana da se ustraje na tome i da se oni provedu. Ovdje u izlaganju gradonačelnika nije spomenut prihvatni centar  od kojeg se također odustaje, smatra da je bitno imati kvalitetnu dokumentaciju da bi se projekti mogli kandidirati,  odustalo se i od izrade projektne dokumentacije iako je  činjenica, a to će se  vidjeti kasnije, da je  model koji se primijenio u Rastokama  polučio određene rezultate. Iako je  započeo krajem 4. mjeseca prihod je bio 60.000 kn i uvjeren je da će do konca godine to biti nekoliko puta veći iznos pa stoga  smatra da je potrebno jedan takav objekt za kvalitetniji i ozbiljniji razvoj turizma tim više ako su  ostavljene  šetnice za koje se planira i dalje raditi projektnu dokumentaciju. Smatra da je  taj prihvatni centar nužan da se taj projekt obilaska Rastoka kvalitetnije realizira. Rekao je kako  može samo  izraziti  žaljenje za ove projekte jer sanacija vodovoda i sanacija ulica su dobili pozitivno mišljenje na razini ocjenjivanja i bilo je nužno dalje lobirati da ti projekti prođu.

Gradonačelnik vjeruje kako svi mi  pratimo medije, vidimo što se događa u državi, vidimo da je to opća besparica, da je  trenutak previše ozbiljan, pa je mišljenja da diskusija bivšeg gradonačelnika gosp. Bogovića nije usklađena sa trenutkom u kojem živimo i to mu više  sliči na nekakvo prozivanje tipa  jedni vijećnici, drugi vijećnici. Podsjeća gosp. Bogovića da nije na vrijeme  kandidirao  projekt vodovoda Dom zdravlja – Fina, odnosno projekt nije dobio  potrebne suglasnosti i nije ušao  u proračun Hrvatskih voda, odnosno  taj vodovod ne ide zato što nismo na vrijeme dostavili projektnu dokumentaciju i ne zna od kuda g. Bogoviću ili  bivšem direktoru Komunalca informacija da će Hrvatske vode u 7. mjesecu imati rebalans, a zna se  da sva državna poduzeća rebalanse donose u 9. mjesecu ili krajem 9. mjeseca,  Hrvatske vode ga nisu donijele niti u 9. mjesecu pa ta sredstva nisu mogla biti osigurana, znači nije čak ni problem nedostatak sredstava već Hrvatske vode nisu donijele rebalans i nisu mogle na vrijeme ta sredstva osigurati. Što se tiče cesta, znači I. i II. poljskog puta, Mrežničke ulice iznosi kako su bila  uvjeravanja sve do početka 9. mjeseca da idu, bile su potvrdne informacije, odjednom ne idu i vjeruje da je to upravo  zbog  besparice koja se dogodila,  pretpostavlja  da je dobar dio tih sredstava iz ministarstava morao biti usmjeren u kotizaciju koju RH mora plaćati kao članica EU. Kada je riječ o EU, vjeruje da ćemo malo  sredstava povući jer nemamo pripremljene projekte. Ponovio je kako se naprosto  više od ovoga što je učinjeno u ovom trenutku  nije moglo, ne zna, možda se kao novi nije  najbolje snašao, ali ističe kako i njega  bole  ceste, posebno ceste, dok mu je za  vodovod Dom zdravlja-Fina jasno  zašto nije išlo.

Ivica Barić je komentirao samo u kontekstu ovog angažmana,  lobiranja kod nadležnih institucija u vezi ovih projekata što je gosp. Bogović rekao, to mu je malo smiješno  i smatra, u kontekstu tog lobiranja, da se moglo puno više napraviti kada su u pitanju poduzetničke zone da dobijemo te zone pa danas ne bi  morali raspoređivati sredstva za otkup zemljišta nego bi ta pitanja imali riješena.

Ivan Bogović je odgovorio najprije na pitanje gradonačelnika otkud saznanja da će projekti proći,  saznanja su iz sastanaka i kontakata koje su  imali s predstavnicima Hrvatskih voda i njihovih  uvjeravanja da će se projekt uvrstiti. Što se tiče lobiranja  o čemu je govorio g. Barić odgovorio je da ministarstva ne daju sredstva za otkup zemljišta i iz toga razloga veće površine zemljišta nisu otkupljene. Podsjetio je na činjenicu da u  poduzetničkim zonama imamo otkupljenog cca  60.000 kvadrata zemljišta.

Ivica Barić odgovara da se ne radi  samo o otkupu zemljišta već se radi i o izgradnji prilaznih cesta i komunalne opremljenosti i u kontekstu toga smatra da je trebalo povući neka sredstva iz ministarstava jer ne vjeruje da je Slunj baš toliko sposoban iz svoje imovine to osigurati pa smatra da je tu trebalo biti puno više obijanja vrata.

Ivan Bogović  dodaje kako postoji redoslijed radnji na koji način se neki projekt ili investicija realizira, pa tako će i ovo i Vijeće za trajanja svog mandata biti u prilici odlučivati o nekim prioritetima, Podsjetio je kako je na zadnjoj sjednici već rečeno  da je drugačije kada se sjedi s druge strane stola, a drugačije kada se sjedi na čelu stola.

Damir Vuković je mišljenja da ne bi trebalo previše raspravljali retroaktivno. Ukazao je na neke stvari koje su danas tu, konkretno  dom u Nikšiću za što se zna da su i  prije bila osigurana sredstva za popravak i sanaciju krovišta i smatra da je to  tada napravljeno kako treba i da je iskorišteno ono što je već bilo predviđeno za to, ne bi došlo do ovog sada. Što se tiče projekata koji sada nisu prošli smatra da  nisu otpisani, oni će ići u slijedeći proračun, a  kada gleda te sve projekte vidi da je tu sve vezano uz sredstva ministarstava ili županije, država, da je najmanje tu Grad Slunj jer nema svojih sredstava i to  je žalosno, ali pokušava se  raditi i pokušava se dogovarati da  i Grad Slunj i sam počne  nešto ulagati, u neki turizam i stoga  misli da smo sada na pravom putu.

Gradonačelnik se još uključio te rekao kako  misli da je gosp. Bogović, po njegovim istupima i u kampanji i u medijima, mogao primijetiti da nastoji koliko god je to moguće izbjeći konfrontacije na relaciji bivši i sadašnji gradonačelnik. Zna  da prilike nisu bile bajne kada je gosp. Bogović bio gradonačelnik, sada su još manje bajne, ali je podsjetio bivšeg gradonačelnika  da Grad Slunj u zadnje 3 godine njegovog mandata  nije realizirao niti jedan veći projekt, a  razlog je bio upravo taj  o kojem govori i smatra da  nije možda sada  skroz na mjestu da ga se  proziva čim je  došao, a došao je i  naslijedio financijsku situaciju takvu kakva je. Stoga kaže kako bi volio  da se svi skupa na neki  način posvetimo  kreiranju budućnosti, predlaganju, a ne konfrontiranju,  misli da je to bespotrebno i u ovom dijelu primjedbe nisu bile na mjestu. Što se tiče prihvatnog centra ili turističko informacijskog centra na ulazu u Rastoke rekao je kako je to  nešto što bi nas koštalo milijune,  ne zna od kuda bi mogli tu investiciju pokriti pogotovo u sadašnjem trenutku, stoga ju je  prekinuo, ali prekinuo ju je i iz razloga što je taj prihvatni centar s jedne strane  Grada, a ostaje  pitanje što je s turistima koji  dolaze iz drugog pravca. Upoznao je Vijeće da je po Detaljnom planu „Rastoke“ planiran  informacijski centar u središtu Rastoka, na lokaciji gdje su  sada 3 drvena kioska i ako bude mogućnosti,  misli da je to bolje rješenje, manji objekt, jednostavnije za izvedbu jer nema obale, dok se za izgradnju centra  kod „Lipe“  mora  ići u pola strane, to je strašno skup projekt i skupa izvedba i misli da ovaj Grad dugo neće imati sredstva da tako nešto isfinancira.

Ivanka Magdić, vezano uz ovaj rebalans, kaže kako osobno ne može reći da je sretna. Zašto? Sadašnji gradonačelnik govori o smanjenju prihoda, nema novaca, a iz Izvješća o izvršenju Proračuna je razvidno da nam vlastiti prihodi rastu, dakle nisu u smanjenju, komunalna naknada ne dolazi u pitanje, niti što se tiče građana, niti što se tiče Vojnog poligona pa se ovakav rebalans predlaže  isključivo zbog izostanka planiranog sufinanciranja projekata od strane drugih državnih institucija, Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Kada se usvajao proračun   za ovu godinu, nema veze ovaj mandat ili onaj mandat, gradio se  na osnovu nekoliko projekata, a to je bio vodovod Fina – Dom zdravlja, projekta dokumentacija za nastavak kanalizacije, projektna dokumentacija za šetnicu i to je bila okosnica plana za ovu godinu,  u to su se uložili od strane gradske uprave na čelu sa bivšim gradonačelnikom veliki napori i stoga su  sada neugodno iznenađeni, prije svega načinom na koji se stvari prezentiraju jer  nije ništa teža situacija sada nego prošle godine, ne vidi nikakve probleme.  Smatra da je problem u tome što bez ozbiljnog obijanja pragova i Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Fonda za regionalni razvoj, Fonda za energetsku učinkovitost , odnosno tzv. lobiranja  neće proći niti jedan projekt. Ovo govori  kao ravnatelj ustanove koja također na taj način zatvara određene projekte. Grad Slunj je područje posebne  državne skrbi  pa kao takav još uvijek može povući najviše sredstava jer  projekti se sufinanciraju do 80%.. Može razumjeti da nisu  osigurana sredstva za vodovod i ceste, ali pita  zašto u ovom proračunu nisu osigurana sredstva barem za projektnu dokumentaciju,  šetnice,  nastavka gradnje kanalizacije, kako bi onda te projekte mogli slijedeće godine  kandidirati. Smatra da ne možemo očekivati da ćemo i iduće godine bilo što od ovoga zatvoriti ako ne budemo imali projekata. Ovo govori u  najboljoj namjeri, ne vidi tolikog razloga za pesimizam, ali zbog projekata koji su bili okosnica  2013. godine, neće moći biti za ovakav rebalans.

Gradonačelnik odgovara kako je nama  proračun realno  manji za  1.387.000 kn jer su nam izostala sredstva sa viših razina i to je taj dio. U vezi lobiranja je podsjetio kako smo imali ministra gospodarstva gosp. Vukelića, Ministarstvo gospodarstva je sufinanciralo izgradnju poduzetničkih zona masnim sredstvima i svi su ih napravili, samo Slunj nije, pa  toliko o tome tko je koliko lobirao. G. Bogović je rekao da  imamo kupljeno zemljište, slaže se da  imamo, samo smo ga kupovali obrnuto pa ga imamo na brdu, a nemamo ga uz cestu, a zona je planirana od ceste prema brdu, kupili smo zemljište na brdu u Zečev Varošu udaljeno od komunalne infrastrukture i stvarno ne zna kome smo to zemljište tamo kupili. Što se tiče projekta šetnice odgovara da se nije  odustalo, u jednom dijelu to ministarstvo nije pratilo sredstvima bar za ovu godinu, a  projektant u jednom dijelu nije izradio dio projektne dokumentacije, znači taj projekt ide dalje, nije se od njega  odustalo,  ali do kraja godine neće trebati sredstva pa je zato to smanjeno. Što se tiče projekata kanalizacijske mreže kandidirani  su, ali Hrvatske vode ne sufinanciraju te projekte kako je to bilo planirano, ali bi o tome mogao više reći bivši direktor Komunalca što se to dogodilo jer Komunalac je kandidirao te projekte prema Hrvatskim vodama. Što se tiče lobiranja, kaže da nije stvar u tome da se ne lobira i nije da se neće lobirati, međutim, to je naša realnost,  protekle 3 godine nismo isto tako isfinancirali niti jedan ozbiljan projekt. Upravo iz tog razloga je štednja da bismo si  otvorili prostor da možemo disati, da se i sada bilo malo šire ruke i  da nije bilo ušteda i na plaćama 170.000 kn i ovo što se dogodilo u Vrtiću i na nekim drugim područjima,  poravnali bi  i potrošili bi jednostavno taj novac za jednostavnu reprodukciju i zato štednja da si možemo  oslobodi neka sredstava da možemo investirati, da možemo ulagati u budućnost.

Ivica Barić je prokomentirao što je gđa. Magdić govorila o  obijanja pragova, gdje je i sam rekao kako bi volio da je  da je bilo više obijanja pragova za kandidiranje projekata, ali  za EU fondove. Smatra da mi  kaskamo za okruženjem, da na tom području nismo napravili  ama baš ništa, a postoje savjetovanja, postoje radionice, silni su tu projekti, ali ipak nema niti jednog projekta koji bi se ticao bilo kakvog povlačenja sredstava iz EU,  oslanjamo se isključivo na sredstva naših ministarstava, a gledajući u   kakvom je stanju država, teško je očekivati da će nas oni obasipati financijskim sredstvima. Stoga je još jednom ponovio kako bi volio da se  malo više  obijanja pragova događa na tim vratima europskih fondova.

Đuro Mihajlović, potaknut diskusijom gosp. Bogovića i gđe. Magdić, javio se za riječ jer je u 4 godine koliko je bio ovdje i  koliko je uspio  vidjeti što se događa i mada nije bio puno upoznat s tim, ipak je nešto mogao  zaključiti pa mu tako  i ove njihove  primjedbe zgledaju smiješne, biti 3 mjeseca na vlasti, a odgovarati za određene projekte koji su već trebali biti izlobirani, dogovoreni. Pita tko je  odškrinuo vrata za  projekte nerazvrstanih cesta, pita gosp. Bogovića je li mu  došao papir na stol, tražilo se da se pošalju određeni projekti, ali nitko nije poslije otvorio vrata ili napravio bilo što, zna samo da je  došla ponuda na 1 mil. kn za te ceste da se pošalju  projekti. Smatra da  apsolutno ne stoji da  je netko tko je došao na vlast u 6. mjesecu da bude odgovoran da to bude realizirano. Drugo, vodovod Fina – Dom zdravlja  je aktualan  već 12 godina, a uvijek je priča biti će ove godine, pa nikada. Cjevovod Slunj – Veljun stoji kod Žgele 2 godine, nitko ne zna gdje se nalazi, čeka se potpis, pa se pita  kakav je to potpis koji se čeka godinama. Kaže kako je sada konačno potpisan pa će se moći  negdje kandidirati. Po njegovom mišljenju od svih tih projekata  po nekakvom postupku kako bi  trebalo realizirati  te projekte je izgradnja ovog semafora, to je išlo veoma brzo, svega tri mjeseca, a tako bi trebali ići svi projekti, pa smatra da treba od njih tražiti mišljenje za ostale projekte da se tako naprave.

Ivan Bogović se javio te iznio kako je g. Mihajlović  bio djelatnik gradske uprave i dobrim dijelom  zna koliko se radilo, kandidirali su se projekti, javljalo se na natječaje, na javne pozive, kandidirali su se gotovi projekti i bez natječaja i tako su se  određena sredstva i prihodovala i u konačnici se neki projekti realizirali na području Grada. Za ove projekte koje je prije  nabrojio rekao je da su oni bili i kandidirani i da su bili na jednoj razini gotovo  pred realizacijom i zato je  pitao zašto se nije uspjelo, što se dogodilo da nisu prošli. Kroz raspravu je dosta toga rečeno pa smatra da će se svi zajedno  morati angažirati  da  se projekti realiziraju i osobno se ne  želi konfrontirati na bilo koji način već želi,  ako se to bude od njega  i tražilo,  pomoći u pojedinim situacijama, kod pojedinih projekata, a ukoliko se ne bude tražilo, osjećati će se na neki način miran i smatrat će da u tom slučaju nema niti  legitimitet da se kod nekoga javlja po pojedinim projektima i to je bio smisao njegove rasprave.  Vjeruje da će svi zajedno  biti u poziciji donositi odluke koje će možda u tom trenutku biti najispravnije, a pokazat će se za godinu ili dvije jesu li bile ili ne i siguran je što nas više bude pozitivno razmišljalo, a to bi im trebala biti i obveza, da će onda moći  za ovaj grad učiniti puno više.

Nitko se više nije javio za riječ pa je predsjednica zaključila  raspravi i dala Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu.

 

 1.     Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu

Predsjednica konstatira da je Odluka sa pisanim obrazloženjem u materijalima pa poziva predsjednika Odbora za proračun i financije da iznese stav Odbora.

Đuro Mihajlović je ispred Odbora predložio Gradskom vijeću da usvoji Odluku.

Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica dala Odluku na usvajanje.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2013. godinu.

 

 1.     Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2013. godini

Na poziv predsjednice Ivanka Šebalj, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje nije posebno obrazlagala stavke jer je pojašnjenje napisano uz Odluku, već je naglasila kako se ovdje  uglavnom radi  o sredstvima koja su bila i do sada predviđena Programom za pojedine aktivnosti samo su sada malo drugačije raspodijeljena.

Otvorena rasprava.

Đuro Mihajlović  pita za zimsku službu koja stavka iznosi  700.000 kn.

Ivanka Šebalj odgovara da je toliko bilo planirano u Programu i ta je stavka tako i ostala,  a povećano je jedino gorivo za zimsku službu sa 10.000 kn na 20.000 kn.

Đuro Mihajlović pita od koga bi se mogle dobiti informacije koliko je utrošeno za gorivo kada je bilo čišćenje snijega koje je plaćeno vojsci i koliki su troškovi toga.

Ivanka Šebalj je odgovorila da je  gorivo koštalo  6.196,09 kn.

Đuro  Mihajlović je dalje pitao  koji su bili još izvođači uz Komunalac i Ceste i po kojim dionicama su čistili snijeg. Ovo pita iz razloga što je to bilo katastrofa što se prošle zime događalo, pojedine kuće su bile mjesec, dva odsječene, nije se moglo prići kućama, sve je toliko  bilo neorganizirano, putovi su  uski i  nije se moglo proći njima. Teško mu je o tome i pričati jer ljudi su bili zameteni i odsječeni mjesec, dva,  a tamo gdje je išao Crveni križ i HGSS, to su bili pojedinačni slučajevi, možda desetak, a 50-70 kuća je bilo gdje se nije moglo prići nekoliko mjeseci i  nikoga za to nije bilo briga, a to su nerazvrstane ceste i trebalo ih je čistiti. Kada se počelo čistiti, čistilo se neadekvatnim strojevima, npr. kombinirka dođe i napravi više štete nego koristi, a pojede samo novac pa se  nada da se to više neće događati. Njegovo je mišljenje da se to događalo upravo zbog ne pripremljenosti,  imao je osjećaj da nikoga nije bilo briga što je netko zameten mjesec, dva dana odnosno da niti od službi niti od politike nije bila adekvatna reakcija i nada se da se to više ne bi smjelo događati jer to  apsolutno nije u redu. Zna koliko je područje  teško,  zna za sve probleme, ali opet smatra da se može napraviti daleko više za isto toliko novca. Na Veljunu je bio  Stipetić sa kombinirkom i to im je bila  zadnja nada da će nešto napraviti, ali nije napravio ništa,  dolazio je, radio je, ali efekt je bio nikakav, oštetio je put i uništio pijesak koji je plaćen da se stavi na put, a ako nije išao do kraja opet je ostalo snijega 30-40 cm i opet nitko nije mogao tuda proći, ne zna koliko je njemu plaćeno,  radio je, ali bez ikakvog  efekta i  to je bio bačen novac. Ovo govori samo stoga da se ne bi dogodilo opet isto,  ponovo nas može zadesiti snijeg, a apsolutno nismo pripremljeni. Zna da prioriteti ima cesta D1, županijske ceste koje se isto strašno loše čiste, samo prođu ralicom u jednom pravcu, a trebale bi se vratiti natrag i proširiti cestu, tako da za njima ostaju samo  bunkeri, bob staza je šira, nigdje ne naprave proširenje da se 2 auta mogu razmijeniti i dr. Stoga da  jednostavno zanima kuda je taj novac otišao, jer rezultati su bili jako loši i  uz sva uvažavanja da je zima bila ekstremno teška,  smatra da se uz određene pripreme moglo napraviti daleko više. Dodao je kako to nije  bila samo ta godina već su i  prethodnih godina ti putovi  jako malo čišćeni.

Ivica Barić se osvrnuo na javnu rasvjetu gdje je  planirano za električnu energiju za javnu rasvjetu 1.100.000 kn pa  smatra da se u tom pogledu nešto mora napraviti u proračunu za 2014. godinu, to je jedna stavka koja iskače odavde, a objašnjenje je da u toj nekoj komunalnoj naknadi ima novaca, misli da  dugoročno neće moći ići i da će  u puno mjesta i gradova u okruženju morati doći do  nekakve uštede u vidu redukcija u određenim periodima noći.

Damir Vuković pita što se podrazumijeva pod tekućim održavanjem javne rasvjete koja stavka iznosi  300.000 kn.

Ivanka Šebalj odgovara da se sa te stavke osiguravaju sredstva za sve popravke koje je potrebno napraviti, zamjene lampi i sl.

Damir Vuković  zna da su neki po MO tražili i čekali i po godinu dana da se sijalica zamjeni, ali se nisu  zamijenile ni do sada, a stavka je ovolika.

Ivanka Šebalj odgovara da se ne ide pojedinačno već svi trebaju u Uredu prijaviti potrebu za zamjenu, a ako je kod njih prijavljeno, a nije izvršena zamjena onda je  neki drugi tehnički problem u pitanju kojeg onda treba najprije otkloniti, a to rješava komunalni redar zajedno sa izvoditeljem na terenu.

Damir Vuković smatra da to  treba  malo  prorešetati i misli da bi se tu našle velike uštede.

Gradonačelnik potvrđuje da se iz ovih  300.000 kn osigurava  zamjena lampi i otklanjaju kvarovi koji su se mogli dogoditi, a što se tiče skupoće u potpunosti se slaže i morat će se ovdje napraviti  dvije stvari, jedna je redukcija broja rasvjetnih mjesta, misli da smo svi svjesni da bi na nekim mjestima mogli smanjiti broj rasvjetnih tijela,  ići  na skraćivanje znači da se u određenim dijelovima noći rasvjeta gasi i ono što je naša obveza je da idemo na uvođenje štedljivijih rasvjetnih tijela, da li na led rasvjetu ili nešto drugo, vidjet će se. Naglasio je kako se na tome  radi, ali nije siguran da ćemo to uspjeti u 2014. godini provesti, ovaj dio  redukcije broja rasvjetnih tijela bi se i moglo napraviti, ali sama rasvjeta ili neki drugi oblici štedljive rasvjete najprije traže određene predradnje pa je vjerojatnije da će se to moći napraviti tek u 2015. godini.

Marinko Radočaj pita na što se odnosi  stavka ostali nespomenuti rashodi 150.000 kn

Ivanka Šebalj odgovara da se planiraju kupiti autobusne nadstrešnice uz D1 i izraditi oglasne ploče za mjesne odbore.

Gradonačelnik pojašnjava da se ovdje  radi o zahtjevima MO u dijelu od Slunja prema Karlovcu pa je odlučeno da se obnove autobusne nadstrešnice u Taborištu, Nikšiću, Pavlovcu,  Blagaju i Veljun i u toj stavci su sadržane i oglasne ploče po svim MO jer gotovo svi MO  su tražili dodatne oglasne ploče procjenjujući da je postojeći broj nedostatan pa građani ne mogu na vrijeme saznati sve obavijesti. 

Đuro Mihajlović iznosi kako nije nigdje naišao na sredstva za  označavanje naselja na nerazvrstanim cestama, u MO Primišlje i Veljun nema niti jedne oznake na nerazvrstanim cestama, ima nešto što su ljudi sami postavili. Smatra da ne treba neke posebne table raditi već jednostavno napisati npr. Veljun, Veljunska glina i dr. Ovo ne treba domaćim ljudima jer oni znaju, već možda turistima, budući da nije asfaltirano možda će ti putovi biti nekom interesantni kao biciklistička tura i sl. Smatra da nikad nije bilo volje da se to napravi, nikad nije bilo u planu, a to nisu veliki novci i treba to napraviti jer i ovo je isto područje Grada Slunja.

Gradonačelnik odgovara da je ova  primjedba je na mjestu i slaže se da se to mora za iduću godinu planirati, nije to  samo Veljun,  sva naša naselja nisu dobro označena i moramo se početi s time baviti. Ono što ga još više muči je to što  u ovom dijelu nekakvih turističkih sadržaja nismo označeni i u tom dijelu u Proračunu za iduću godinu moramo dio ovih ušteđenih sredstava usmjeriti na projektiranje, označavanje i kartiranje turističkih sadržaja.

Anđelka Jurašin Vuković iznosi kako se i prije o tome razmišljalo,  ali je problem  što kod nas ima jako puno nerazvrstanih cesta, putova, veliko je područje, imamo 67 naselja, pa puno odvojaka i jednostavno se treba vidjeti što je prioritet i što treba označiti. S druge strane naglasila je kako ne možemo baš ceste označavati bilo kakvim znakom, znaju se standardi kakvi znakovi trebaju biti i ako se stavlja mora se po tim standardima postavljati, a  to treba vidjeti i sa Županijskim cestama za ceste koje su u njihovoj nadležnosti da kod njih agitiramo da oni postave znakove na cestama kojima oni upravljaju. Što se tiče biciklističkih staza odgovorila je kako one  imaju jedan drugi način označavanja i trasiranja odnosno to su ipak  različite stvari.

Ivica Barić smatra da tabla dobrodošlice treba biti postavljena i u Primišlju kod tržićkog mosta, nije siguran da je tabla tamo postavljena.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da su table postavljene samo uz D1.

Ivica Barić pita  da li je nekakav propis

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da nije nikakav propis,  ali najviše turista dolazi preko D1

Ivica Barić se slaže da možda najveći dio dolazi preko D1, ali da jako puno gostiju dolazi i iz tog pravca.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da to nije problem postaviti i dodaje kako sada  imamo i tim koji će malo pogledati širu sliku svega, ako se  smatra da bi još negdje trebalo postaviti table dobrodošlice to sigurno neće biti problem.

Mario Medved dodaje kako ga  stvarno  boli to što je ove godine doživio da ga je pet, šest turista pitalo gdje su Rastoke jer table za Rastoke su praktički na samom ulazu.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da je signalizacija za Rastoke smeđa, to je turistička signalizacija.

Predsjednica Vijeća se također složila da je dosta  nezgodno  kada se ide iz pravca mora skrenuti u Rastoke, nije to jasno označeno, koči se tamo i svašta se događa, a potom je zaključila raspravu jer se nitko više nije javio za riječ.

Nakon toga dala je  Odluku na glasovanje.

Nakon glasovanja predsjednica konstatira da se jedan vijećnik udaljio sa sjednice  te da je  svih 13 vijećnika glasovalo za Odluku, odnosno da je Odluka jednoglasno usvojena.

 

Gradskom vijeću ponovo je nazočno 14 vijećnika.

 

 1.     Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada u 2013. godini

Anđelka Jurašin Vuković je u kratkom uvodu naglasila kako je u pojašnjenju sve navedeno, čak je stavljeno i ono što se ovom Odlukom ne mijenja da bi novi vijećnici imali bolju sliku o tome što sve Program sadržava, koji su to projekti, a ujedno je upoznala Vijeće kako je  Gradsko vijeće ranije  na sjednicama imalo i Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, voda, odvodnja i pročišćavanje, ali u srpnju je stupio na snagu Zakon o vodama koji kaže da to Gradsko vijeće više ne donosi već isporučitelji vodnih usluga, u ovom slučaju naš Komunalac, tako da se svi projekti koji se tiču vodoopskrbe i odvodnje nalaze  u proračunu i u obrazloženju Proračuna piše koja  sredstva se planiraju i  za koju namjenu.

U raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Odluku na usvajanje.

Završetkom glasovanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH usvojilo Odluku o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini.

 

 1.   Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Slunja za 2013. godinu

Na poziv predsjednice Vijeća Dragoslava Cindrić, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti,  istaknula je da su izmjene socijalnog programa za ovu godine izvršene na način kako je to rebalansom proračuna i predviđeno, na nekim stavkama je smanjenje, a nekima povećanje dok sami oblici socijalne pomoći nisu mijenjani. Tako je napomenula kako je potpora za novorođenče povećana iz razloga jer ima veći broj zahtjeva, istina nema toliko veći broj djece, nego je to  bilo 4. 5. ili 6. dijete pa su do sada planirana sredstva već potrošena. Smanjenje  je kod plaćanja troškova ljetovanja djece jer je to izvršeno i plaćeno prema izvršenju, povećanje za naknadu pogrebnih troškova iz prevencije, ako se ukaže potreba za tim i u jednom dijelu se smanjuje djelatnost Crvenog križa na stavci „Dnevni boravak“ i „Pomoć u kući“ iz razloga što su smanjene i potpore iz državnog proračuna u tom programu, ali se morala povećati naša potpora tom programu jer je planirana bila za pola godine budući da su  bila predviđanja da će se Zakon o socijalnoj skrbi mijenjati i to baš u ovom dijelu, ali to se još nije dogodilo pa se moraju osigurati dodatna sredstva za taj Program. Kod smanjenja pomoći za ogrjev ta sredstva  prebacuje Županije za korisnike pomoći za uzdržavanje koji su evidentirani u Centru za socijalnu skrb, temeljem tih rješenja isplaćuje se novčane pomoći za ogrjev i to je bilo 90.250, bila su  planirali nešto veća sredstva, a ova stavka je prema izvršenju.

Marina Mrkonja je, vezano za učenike Osnovne škole Slunj koji žive na području Općine Cetingrad, pitala na koji način bi se moglo Općinu „pritisnuti“ s obzirom da to nije veliki broj učenika koji su u tom socijalnom statusu da to pokrije, odnosno kako bi se  moglo  izići u susret tim učenicima.

Dragoslava Cindrić odgovara kako je već bilo tih upita  jer ima određeni broj djece koja sa područja  Cetingrada putuju u Slunj, obraćali su  se Općini Cetingrad da to uvrste u svoj Socijalni program, odnosno da dijelom sufinanciraju barem tu prehranu u školi, međutim, to je druga JLS i Grad Slunj  na to ne može utjecati, a naš Socijalni program je teritorijalno vezan za područje Grada Slunja.

Marina Mrkonja ovo pita  zato što u pravilu djeca mogu ići u bilo koju školu

Dragoslava Cindrić iznosi primjer  djece iz Točka  koja putuju u Krnjak u školu, škole su u vlasništvu županije znači nisu u  ingerenciji Grada pa im se čak ne plate niti putni troškovi  jer su oni po pripadnosti morali ići u školu Slunj i tada bi ostvarili sva ta druga prava.

Marinko Radočaj pita  za  prijevoz učenika Srednje škole,  konkretno za Cvitović gdje ima 5 ili 6 učenika prijavljenih i prijevoznik ih iz škole vozi do Taborišta i nastavlja prema Cetingradu, ne  vozi ih u Cvitoviću pa roditelje zanima da li se sa prijevoznikom što u tom smislu može riješiti.

Dragoslava Cindrić odgovara kako je to već bilo postavljeno na Vijeću i ne zna da li  će se ove godine promijeniti eventualno kilometraža, Ministarstvo  prihvaća prijevoz učenika iznad 5 km, a po prijavama koje roditelj ispunjavali ispada da je  manja kilometraža.

Marinko Radočaj dalje pita od kuda se to mjeri, da li od Srednje škole do mjesta stanovanja ili do odredišta neke autobusne stanice u mjestu, ako je tako, volio bi da mu  netko kaže gdje je definirana autobusna stanica u Cvitoviću i da li  uopće postoji. Također je rekao kako je udaljenost od Srednje škole do njegove kuće 6,1 km, a ima djece iz Marindolskog brda gdje je ta udaljenost i veća.

Dragoslava Cindrić odgovara da prijevoznik ima ta odredišta i da se može to od njih tražiti.

Diana Cindrić pojašnjava,  ako ima više od 6 km onda je to greška jer se računa prijevoz od škole do mjesta prebivališta, a Cvitović cijeli po tom planu spada ispod 5 km, ali će još provjeriti konkretno prema popisu učenika.

Nitko se više nije javio za riječ pa je predsjednica Vijeća zaključila  raspravu i dala Odluku na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Socijalnog programa Grada Slunja za 2013. godinu.

 

 

 1.   Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini

Dragoslava Cindrić je kratko obrazložila na što se odnose izmjene u ovom Programu. Znači smanjuju se  ukupni iznosi za Knjižnicu i čitaonicu za 15.000 kn, a smanjenje se odnosi na smanjenje naknade za plaće, prijevoz, kod Pučkog otvorenog učilišta najveće smanjenje je na stavci dodatna ulaganja na zgradi, odnosno projekt ugradnje kotlovnice na pelete koji se ove godine neće realizirati, kod Programa „Dani Grada Slunja“ umanjuje se ukupna stavka za 9.500 prema stvarnom izvršenju, ukida se stavka od 27.300 za opremanje i rad Limene glazbe jer se u ovoj godini ne planira nastavak rada Limenog puhačkog orkestra Slunj, povećava se potpora KUD-u Korana za 1.000 kn i tu je pozvala sve vijećnike da u petak – 11. 10. u 18 sati  prisustvuju svečanosti obilježavanja 20. godina ponovnog osnutka KUD-a kada će biti i promocija dokumentarnog filma „Kao nekad“ .

U raspravu koju je potom otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je rasprava zaključena, a potom je Gradsko vijeće  jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu.

 

 1.   Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu u 2013. godini

Prijedlog Odluke zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.

Kratko pojašnjenje na samoj sjednici dala je  također gđa. Cindrić pobrojivši na kojim stavkama je došlo do izmjene i zašto. Tako je navela  da se povećava za 740 kn stavka za pehare jer je to već izvršeno,  ukidaju se potpore od 400,00 kn za Stolnotenisku i isto toliko  za Dizački klub jer ti klubovi ne djeluju, a za taj iznos se povećava potpora  Nogometnom klubu, povećava se potpora Rastočkim mlinarima za 2.000 kn  za njihov redovan rad jer oni su vrlo  angažirani i prilikom manifestacije „Dana Grada“ i uređenja obala i korita rijeka,  povećanje je na stavci Europskog kupa u raftingu sa prethodno planiranih 5.000 kn 30.000, Grad je  taj projekt  kandidirao  prema Ministarstvu turizma u 2. mjesecu i   ljetos su sredstva  odobrena u iznosu od 30.000 kn, 15.000 već je pravdano i sredstva su dobivena, a  očekuje se i preostalih 15.000 kn.

U raspravu se nitko nije uključio pa je ista zaključena, a potom je Gradsko vijeće, na prijedlog predsjednice, Odluku o izmjeni Programa jednoglasno usvojilo.

 

 1.   Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. o izmjeni Odluke o osnivanju

Materijal za ovu točku vijećnicima je dan uz poziv, a na samoj sjednici kratko pojašnjenje dao je gradonačelnik.  Naglasio je  kako se i ovdje, kao ranije kod Komunalca, mijenjaju organi Komunalnog društva LIPA i Stambenog fonda. Razlog zašto to nije  napravljeno  do sada je taj što nije  znao kako je to uređeno, uobičajena praksa je da trgovačko društvo ima nadzorni odbor koji kontrolira prije svega financijsko poslovanje i time na neki način njemu kao skupštini pomaže i daje određenu sigurnost kada dobiva materijale da su oni prošli određenu analizu,   a kod  Stambenog fonda,  osim ovog usklađivanja  potrebno je promijeniti i terminologiju jer  u aktu se spominje  Poglavarstvo.

Kako je gradonačelnik dao objedinjeno obrazloženje za 13. i 14. točku predsjednica Vijeća je pojasnila vijećnicima da se sada raspravlja po 13. točci dnevnog reda.

U raspravu se nitko nije uključio pa je predsjednica Vijeća istu zaključila i dala Odluku na usvajanje.

Gradsko vijeće jednoglasno je  usvojilo Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. o izmjeni Izjave o osnivanju.

 

 1.   Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine društva Stambeni fond d.o.o. Slunj o izmjeni Izjave o  osnivanju

Predsjednica Vijeća konstatira da je obrazloženje za ovu točku gradonačelnik već dao pa je otvorila raspravu.

Damir Vuković smatra, pošto Stambeni fond ima samo 2 zaposlenih,  da nema potrebe da Nadzorni odbor ima 5 članova, već su  dovoljna  3 člana koliko je bilo i prije.

Gradonačelnik pojašnjava kako postoje zakonske odredbe u kojima stoji da čak i u takvim slučajevima kada je 1 zaposlen, ostaje 2 vanjska  člana pa je njegova procjena bila da je nekako logično da jedan bude predstavnik radnika što mora biti, a ova četvorica da budu predstavnici osnivača, ali ukoliko ovo Vijeće smatra da je to bitna stvar i da to treba mijenjati, to se može promijeniti pa stoga pita da li je to samo pitanje ili je to prijedlog.

Damir Vuković odgovara da je ovo  prijedlog jer se nadzorni odbor plaća i time bi se smanjili ti troškovi.

Zdenka Kovačević pojašnjava  kako  neke naše tvrtke nemaju naknade, neke imaju,  Stambeni fond ima naknadu, ali je  ona minimalna.

Gradonačelnik smatra da svaki čovjek za svoj angažman mora imati neku naknadu s tim da te naknade  moraju biti na razini. Može se o tome Gradsko vijeće  izvijestiti jer sada se ne zna točno kolike su te naknade, a njegova je želja da se one poravnaju na način da budu  jednake u svim našim trgovačkim društvima i  ustanovama.

Damir Vuković iznosi, a to je bilo u Izvješću Stambenog fonda da je ta naknada iznosila oko  20.000 kn za nadzorni odbor i misli da je to prevelika cifra.

Ivan Bogović prihvaća što je  gradonačelnik  rekao da će se ti podaci  pripremiti pa će se na sjednici kada ta  točka bude na razmatranju vidjeti  što je bilo do sada i donijeti novi prijedlog.

Predsjednica Vijeća pita gosp. Vukovića da li ostaje   pri prijedlogu da se smanji broj članova Nadzornog odbora Stambenog fonda.

Damir Vuković odgovara da je on  samo dao prijedlog, ako je nevažno, ne treba glasovati.

Zdenka Kovačević je pojasnila kako Izjavu o osnivanju bilo koje tvrtke,  odluku o izmjeni donosi njena skupština, a  Gradsko vijeće može zatražiti od skupštine da u tom dijelu izmjeni svoju odluku, ali ne može ju direktno mijenjati pa bi u ovom slučaju  to  bio zaključak Gradskog vijeća.

Damir Vuković se izjasnio da može biti 5,  ako su svi za to da bude 5 članova.

Više se nitko nije javio  pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Odluku na usvajanje. Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo  Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine društva Stambeni fond d.o.o. Slunj o izmjeni Izjave o osnivanju.

 

 1.   Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju

Kratko pojašnjenje u vezi ove točke dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Anđelka Jurašin Vuković  u kom je istaknula da je Vijeće  jedno savjetodavno tijelo koje se po potrebi sastaje i razmatra o nekim aktivnostima i stanju na terenu na području Grada Slunja te daje neke svoje prijedloge, sugestije kako unaprijediti kvalitetu življenja ili spriječiti kriminalitet. Vijeće broji  15 članova i dalje ostaju svi predstavnici službi i tijela koji su i do sada bili i tu se ništa ne mijenja, mijenja se samo u dijelu gdje je izabran novi gradonačelnik, novi načelnik Policijske postaje i direktor komunalnog poduzeća nakon razdvajanja firme, a do tada će član biti   direktor Komunalca.

Nitko se nije javio za raspravu pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Odluka jednoglasno usvojena (vijećnica Ivanka Magdić u trenutku glasanja nije bila u vijećnici).

 

 

 1.   Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu vijećnicima je dana u materijalima.

Na samoj sjednici gradonačelnik je podsjetio kako je Gradsko vijeće  na 2. sjednici donijelo izmjenu Odluke kada je bio i jedan prijedlog za izmjene od gosp. Bogovića koji je tada dobio podršku vijećnika, a kasnije se ustanovilo da je u biti on kao takav ne provediv iz razloga koji je napisan u  očitovanje koje je  dobio od Odsjeka koji tekst je u nastavku pročitao.  Znači, u tom dijelu jednostavno je nemoguće utvrditi kada je tko svoju kuću obnavljao, ne zna se da li je bila oštećena, ne zna se koliko je ulagano tako da je  naprosto nemoguće utvrditi točnost navoda kada se netko pojavi u Odsjeku. Druga  stvar zašto se stavlja van snage taj članak je to što je  komunalni doprinos toliko smanjen da ne vidi više razloga da netko bude oslobođen,  to su sada stvarno minimalna sredstva. Treće,  po važećoj Odluci ispalo bi da su svi oslobođeni osim onih koji kuće grade vlastitim sredstvima i misli da je ona u ovakvom obliku  bila i nepravedna i zato prijedlog da se izmijeni kako je to predloženo.

Predsjednica otvara raspravu.

Ivanka Magdić kaže da joj nije jasno što se briše, a što se tiče ove konstatacije da je Odluka neprovediva,  ne može se složiti jer je trebalo onda donijeti jedan akt kojim se točno definira način provedbe, način provedbe nije bio sadržaj odluke, to je  niži akt. Za primjer navodi da bi oslobođenje bilo za onoliko kvadrata za koliko je dobiveno pravo na materijal, a ne za proširenje za 150 kvadrata i smatra da se sve to dade lijepo napraviti i misli da baš stavljanjem van snage ovog članka dovodimo građane u neravnopravan položaj jer su neki ostvarili pravo na obnovu i imaju legalne kuće, a oni koji su dobili materijal, a dobili su  da bi se ispravila nepravda u obnovi, sada moraju platiti pa makar i simboličan komunalni doprinos.

Gradonačelnik dodaje kako je bilo raznih slučajeva i situacija, teško je sve to utvrditi. Ponovio je kako smatra da je  ova odluka  bila nepravedne jer po toj odluci su  svi  bili oslobođeni osim onih koji sami grade, podignu kredit i idu u gradnju kuće vlastitim sredstvima, a svi ostali su već ostvarili različite olakšice pa im onda i  mi  još olakšavamo.  Što se tiče kuća koje su bile u obnovi  na njih se ne odnosi niti Zakon o legalizaciji i njih se ne dodiruje tom odlukom.

Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu i dala  Odluku na glasovanje. Ujedno je konstatirala da je sjednici nazočno 13 vijećnika jer je Marina Katić opravdala raniji odlazak sa sjednice.

Nakon što je Gradsko vijeće glasovalo predsjednica konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu usvojena sa 9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM.

 

 1.   Informacija  Gradonačelnika o razrješenju i imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Slunj

Informaciju su vijećnici dobili u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.

Gradonačelnik  je kratko prokomentirao,  obzirom su preuzeli vođenje grada pa time i odgovornost, donose se  nekakve teške odluke što je ovih dana to posebno došlo do izražaja pa smatra da imaju  pravo dio članova izmijeniti, imenovati mlađe koji će onda dobiti priliku učiti, a  što se tiče starih članova,  razgovarao je  i neće biti povrijeđeni ovom odlukom jer su već angažirani u niz drugih sličnih tijela.

Davor Požega  nema ništa osobno protiv osoba koje su imenovane, ali je  osobno malo razočaran jer je u ovom Vijeću 5 opcija, pa smatra da je  možda  trebalo ponuditi mjesto još nekome, ne mora to biti on, ali možda netko tko ima djecu. Ne osporava pravo gradonačelniku da  može donijeti odluku koju želi, ali samo radi neke demokracije, smatra da bi  možda  bilo zanimljivije da je netko iz SDP-a ili HSS-a.

Gradonačelnik je odgovorio da će biti i drugi jer  imamo još upravnih vijeća i nadzornih odbora.

 

Sjednica je završena u  15 sati.

 

 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                                            Marina Mrkonja, vr.

 

 

 

Close Search Window