E-Vijecnica|

http://www.youtube.com/watch?v=0vLgC4CUekI

 

 Zapisnik

 

 

Sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 4. 12. 2012. godine u vijećnici Grada Slunja.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Davor Požega i konstatirao da istoj prisustvuje 9  od ukupno 13  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju: Milenko Barać, Davor Požega,  Nikola Štefanac, Domagoj Rendulić,   Zdravko Pavlešić, Ivanka Magdić, Janko Jurčević,  Mirko Magdić i Oto Šimeković.

Izostanak su    opravdali:  Jelena Vlašić i Katica Matanić.

Izostanak nije   opravdao  Željko Novaković.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Bogović – gradonačelnik,  Đuro Mihajlović – dogradonačelnik, dr. Vladimir Bakalar – dogradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti,  Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje i Tone Butina – direktor Radio Slunja.  

Zapisničar: Ankica Štefanac.

Predsjednik Vijeća pozvao je gosp. Otu Šimekovića koji se upisao za aktualni sat da postavi pitanja.

Oto Šimeković traži da se pripremi jedna informacija o novoj poslovnoj zoni u Grabarju, o tome dokle se dospjelo, što se  napravilo u organizacijskom, tehničkom, geodetskom, katastarskom, vlasničkom smislu, da se priredi neka karta koja bi  svima bila jasna, odnosno   da se to počne raditi na način kako to gđa. Marija Vukošić radi za  razvojne programe na obrascu JLS gdje bi to bilo prikazano i vidljivo svima, kako bi  svi vijećnici  dobili priliku reći što misle o tome.

Nije bilo više upisanih vijećnika pa predsjednik zaključuje aktualni sat i prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Pročitao je   prijedlog dnevnog reda kakav su vijećnici dobili u materijalima i isti dao na raspravu.

U raspravu se nitko nije uključio pa je  predsjednik  zaključio raspravu i dao dnevni red na usvajanje.

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće za današnju sjednicu jednoglasno  utvrdilo slijedeći 

 

Dnevni red

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća  
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2012. godinu
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2012. godinu
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2012. godini
 5. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Grada Slunja
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
 8. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2012. godinu
 9. Odluka o izmjeni Odluke o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini
 10. Odluka o izmjeni Odluke
 11. Odluka o raspodjeli rezultata
 12. Izvješće o stanju u prostoru Grada Slunja 2012.-2016.
 13. Odluka o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda i prodaji imovine u vlasništvu Grada
 14. Razmatranje ponuda  za otkup zemljišta za proširenje groblja  u Lađevcu
 15. Odluka o imenovanju članova Skupštine KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.
 16. Odluka o izmjeni Odluke o preimenovanju Ogulinske ulice 
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna
 18. Različito

 

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća

 

Zapisnik sa 34. sjednice vijećnicima je dostavljen uz poziv.

Predsjednik Gradskog vijeća ukazao je na tehničku grešku u Zapisniku na zadnjoj stranici gdje je krivo napisano vrijeme završetka sjednice, naime sjednica je završila u 15,10, a ne u 13,10 kako stoji u zapisniku i potom otvorio raspravu.

U raspravu se nitko nije uključio  pa je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 34. sjednice održane dana 6. 11. 2012. godine uz obvezu da se u  Zapisniku ispravi greška. 

  

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2012. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2012. godinu vijećnici su dobili uz poziv.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Ivanka Magdić iznijela je stav Odbora. Odbor se sastao neposredno prije sjednice i razmatrao novi Proračun za 2012. godinu, na isti nema nikakvih novih prijedloga niti primjedbi te predlaže da nakon rasprave donese Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2012. godinu u tekstu  kako je i predložena.

Gradonačelnik se nakon toga uključio te iznio kako je iz materijala vidljivo  da se  rebalansom proračuna ide na povećanje,  u obrazloženju je napisano  koja je to  stavka koja je bitno utjecala na povećanje prihoda, dakle vidljivo je da su veći  prihodi od planiranih u stavci poreza na  dobit, a to se događalo pod kraj godine i dobro je da se  dogodilo. Napomenuo je kako je bitno i to gdje su se sredstva raspodijelila, a  najznačajnije stavke na koje su sredstva raspoređena su dokapitalizacija komunalnog poduzeća i novog poduzeća na način osiguravanja sredstava za temeljni kapital i za  opremanje budućeg poduzeća Lipa, zatim su planirana sredstva za otkup zemljišta i dr. Dodao je kako će Grad poslovnu godinu završiti  pozitivno, a sredstva koja eventualno ostanu na računu kao namjenska, prenijeti će se u iduću godinu  i namjenski utrošiti za ono za što su i planirana.  Ono što je najbitnije u ovom trenutku je to, bez obzira na situaciju u  Europi, a tako i u RH, koja nije  bog zna kakva,   da ćemo i u takvoj situaciji realizirati ono što smo planirali, da je sredstava više sigurno bi bilo sve drugačije, ali u ovom trenutku dobro je da pozitivno poslujemo, da ćemo pozitivno završiti godinu i da ćemo završiti najveći dio planiranih projekata  u ovoj godini, zaključuje gradonačelnik.

Otvorena rasprava.

Oto Šimeković je u obrazloženju pročitao da su, da se tako izrazi,  neočekivano ili neplanski porasli prihodi jer  je jedan obveznik podmirio račun za 2011. godinu u iznosu od 1,350.000 kn, pa pita da li se može znati tko je taj, je li to onaj koji je imao velike poslovne uspjehe ovdje, podsjeća da je taj poduzetnik uložio  1 mil. kn, a na taj ulog ostvario 309 mil. ukupnog prihoda, to je jedno čudo.

Gradonačelnik odgovara da mi  nemamo evidenciju o tome jer  porez na dobit se uplaćuje na državni proračun i on se refundira iz državnog proračuna JLS na području posebne državne skrbi.

Marija Vukošić pojašnjava kako je zvala i rečeno joj je da se radi o samo jednom obvezniku, zvala je Poreznu upravu, porez na dobit je izvorno prihod državnog proračuna i mi nemamo evidencije vezano uz porezne obveznike da bi znali koliko je tko dužan, ali obzirom da se radilo o velikom iznosu išla je provjeriti i tad joj je rečeno da je jedan obveznik, ali nije rečeno koji jer to nije u našoj nadležnosti.

Oto Šimeković podsjeća kako se jedanput  to pojavilo u novinama  pa pretpostavlja da se radi o  poduzetniku  koji ovdje fiktivno ima firmu, a u stvari radi na nekom drugom terenu i pita da li je to  taj poduzetnik.

Marija Vukošić ponavlja kako ta evidencija nije  u našoj nadležnost, jer je to izvorno prihod državnog proračuna.

Oto Šimeković kaže  neka bude tako, ali misli da se jako dobro zna tko je ta osoba, ne želi sada  insistirati  na tome mada bi  volio  da on i dalje na ovom terenu radi, da zapošljava ljude ovdje, da ima stvarno pogon ovdje i td. ali mu  nije  prihvatljivo to da on fiktivno ima ovdje prijavljeno firmu, a radi negdje drugdje i ne zapošljava naše radnike.

Marija Vukošić je još dodala, kada je razgovarala o tome,  rečeno joj je da je uplaćen i predujam za 2012. godinu, a firma za koju gosp. Šimeković kaže  više nije ovdje prijavljena, tako da pretpostavlja da to nije ta firma.

Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao Odluku, u prijedlogu kakav su vijećnici dobili uz poziv,  na glasovanje.

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM.

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2012. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2012. godinu vijećnicima je dan u materijalima.

Dodatna obrazloženja nisu davana niti je bilo zainteresiranih vijećnika za raspravu pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku na glasovanje.

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2012. godinu.

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2012. godini

Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2012. godini vijećnici su dobili uz poziv.

U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je ista zatvorena i Odluka je u prezentiranom tekstu dana na glasovanje.

Po završetku glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2012. godini.

 

 1. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini

            na području Grada Slunja

Prijedlog Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Grada Slunja vijećnicima je dan u materijalima.

Na samoj sjednici nisu davana nikakva dodatna pojašnjenja već je predsjednik otvorio raspravu.

Oto Šimeković je uočio da se odustaje  od nekih radova, čišćenja nogostupa i td. pa pita zašto.

Ivanka Šebalj odgovara da se to odnosi na radove koji su trebali biti u proljeće, a u ovom trenutku se to ne može provesti i zato se  mijenja, ne mogu se sada vršiti ti radovi jer su vezani uz čišćenje nakon zime.

Kako se  više nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio raspravu i dao Odluku na glasovanje.

Po završetku glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće  jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Grada Slunja.

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Odluku zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje.

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini.

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu

Tekst odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu vijećnici su dobili u materijalima.

Na samoj sjednici je voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Dragoslava Cindrić, uz suglasnost gradonačelnika, iznijela prijedlog da se u planu raspodjele sredstava, točke 7. i 8. spoje u jednu točku pod nazivom „Očuvanje spomeničke baštine“, a odnosi se na sanaciju Starog grada Slunj i mlinica u Rastokama sa ukupnim iznosom od 535,759,32 kn, a dosadašnja točka 9. postala bi točka 8.

Uz ovu izmjenu predsjednik je dao odluku na raspravu.

Rasprava nije vođena pa je predsjednik istu zaključio i dao na glasovanje Odluku uz izmjenu koja je iznesena na samoj sjednici.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu.

 

 1. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2012. godinu

Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2012. godinu dostavljena je vijećnicima uz poziv za sjednicu zajedno sa pisanim obrazloženje.

Rasprava nije vođena pa je predsjednik odluku dao na glasovanje.

Gradsko vijeće je u 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM  usvojilo Odluku o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2012. godinu.

 

 1. Odluka o izmjeni Odluke o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

Tekst Odluke o izmjeni Odluke o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini vijećnicima je dan u materijalima.

Otvorena  rasprava.

Oto Šimeković kaže kako bi ove odluke  najradije nazvao odluke o spoticajima, a ne o poticajima, međutim, ovdje mu nije jasno  zašto datum 30. 11. U nastavku je pročitao dio obrazloženja i vidi da se mijenja datum na način da  umjesto 25. rujan sada stoji 30. studeni, a danas je  4. 12. pa se ne slaže da se to  retrogradno donosi.

Anđelka Jurašin Vuković pojašnjava da je stvar kod ove izmjene da su u prvoj odluci bili  definirani zakonski rokovi i morali su stajati u našem programu, zakon se sada promijenio i tih zakonskih rokova više nema, što znači da nema niti smisla   ograničavati predaju zahtijeva  do 25. rujna i zato se išlo na izmjenu 30. studeni jer su  nakon 25. 9. stigli  zahtjevi za sufinanciranje. Ne vidi nikakve pravne zapreke da Vijeće donese odluku da se promijeni rok i da se te potpore  isplate do kraja godine.

Zdenka Kovačević  je još pojasnila da se rok  ograničava do 30. 11. iz razloga što bi u suprotnom mogli imati situaciju da se do 31. 12. ne donose rješenja o isplati sredstava jer bi hipotetski  i  31. 12. neko mogao podnijeti zahtjev za isplatu potpore i trebalo bi se čekati  do kraja godine i tek 31. 12. donositi zaključke o isplati potpore i zato je datum 30. 11.Potvrdila je da su poslije  roka od 25. 9.  zaprimljeni  zahtjevi i to za zasijavanje travnjaka što jedino i imamo i zato misli da bi dobro bilo definirati ovaj rok mada je on sada protekao, međutim, kada je odluka stavljena u proceduru za Gradsko vijeće  taj rok još nije istekao.

Nikola Štefanac predlaže amandman da ne bi neki ljudi bili zakinuti i ne bi bilo u redu da se sada donosi odluka po kojoj se rok određuje onaj koji je već prošao i stoga predlaže 10. 12. tako da ima vremena i za provesti svu potrebnu proceduru.

Zdenka Kovačević je još dodala da Grad ta sredstva veže sa Županijom što znači da moramo prikupiti dokumentaciju i dostaviti Županiji da bi oni odobrili svoja sredstva, to je jedan razlog zašto je rok 30. 11. , a i  usijavanje travnjaka je prošlo, onaj tko je mislio ostvariti pravo na potporu  taj je zahtjev već podnio, ali ostavlja Vijeću na  volju koje može prolongirati jer tehnički je moguće do 31. 12. ali da li je provedivo to je drugo pitanje.

Nikola Štefanac odgovara da je  upravo zato predložio 10. 12. jer ima vremena to onda i provesti

Predsjednik Vijeća se isto složio da nije baš logično da se unazad to donosi da ne bi netko pomislio da nekome nešto riktamo.

Zdenka Kovačević dodaje kako zahtjev može biti i negativno riješen, svatko ima pravo podnijeti zahtjev, ali ne znači da će to i dobiti, ali ne smije se  odbiti primiti zahtjev.

Mirko Magdić smatra da je  sreća što  nema imena tih koji su podnijeli zahtjev jer bi moglo ispasti da se nekome pogoduje i slaže se da rok  treba produžiti i obavijestiti sve preko  Radio Slunja i ostalim sredstvima  da  mogu podnositi zahtjeve.

Anđelka Jurašin Vuković je, što se tiče obavijesti, odgovorila da su davno poslane  i oglašavano je kada su poticaji uopće krenuli dodavši kako naši poljoprivrednici uglavnom znaju to  jer  godinama postoji gradski program, postoji županijski program i oni se raspituju tako da se više niti ne očekuju nikakvi zahtjevi  i smatra da bi  bilo šteta ako već imamo sredstva i ako se županija isto na to veže da ljudi to ne dobiju.

Mirko Magdić smatra da njima kao vijećnicima ne bi trebalo predlagati da donose takve odluke  kojima bi u neravnopravan položaj doveli građane.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da je upravo zato ova odluka da se tako što spriječi.

Oto Šimeković kaže kako je ovakva odluka kakva je ovdje predložena za njega neprihvatljiva, ako će se taj rok ispraviti  da to bude 10. ili 15. 12. da bi takva odluka imala smisla, onda bi glasovao za nešto što ima smisla, ovako nema smisla.

Zdenka Kovačević je zatražila da se odredi da li će to biti  10. ili 15.

Predsjednik se složio sa rokom koji je naznačio gosp. Štefanac da se kao rok utvrdi 10. 12. i pitao vijećnike da li imaju kakav drugi prijedlog.

Drugih prijedloga nije bilo pa je predsjednik dao na  glasovanje amandman da se rok „30. studeni 2012.“ zamjeni rokom 10. 12. 2012. godine.

Amandman je jednoglasno usvojen.

Potom predsjednik daje na glasovanje Odluku o izmjeni Odluke o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini.

Odluka je jednoglasno usvojena.

 

 1. Odluka o izmjeni Odluke

Odluka o izmjeni odluke dostavljena je vijećnicima uz poziv.

U raspravu se uključio Mirko Magdić koji je uočio kako se sam naziv odluke u dnevnom redu i odluke koja je u materijalima  ne podudara, ali slaže se da to bude onako kako je u dnevnom redu.

Zdenka Kovačević je pojasnila kako je naziv u dnevnom redu u stvari samo pojašnjenje da se zna  na što se odnosi, međutim, izvorno se  akt zove Odluka.

Drugi se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik zaključio raspravu i potom dao  Odluku na glasovanje.

Odluka je jednoglasno usvojena.

 

 1. Odluka o raspodjeli rezultata

Odluku o raspodjeli rezultata vijećnici su dobili uz poziv.

Otvorena rasprava.

Oto Šimeković kaže kako u stvari ovdje ne zna za što glasuje, ne razumije zašto je to potrebno donositi. Pita otkuda višak poslovanja od 1.860.577,56 kn, on bi trebao biti vidljiv u Izvješću o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu, a prema tom Izvješću višak je bio 799.285,13 kn, raspoloživi višak s kojim se ušlo u  2012. godinu i može poslužiti za pokriće eventualnog manjka u  2012. godini. Pita nije li to možda  kumulativni prikaz neutrošenih namjenskih sredstava i kojih ili je to nešto drugo. Može  razumjeti da je manjak prihoda od nefinancijske imovine 1.060,00 kn, da je manjak prihoda od financijske imovine 900 kn i td. može razumjeti da se ti manjkovi pokrivaju sa nekim viškovima, ali ne zna od kuda 1.860.577,56 kn.

Zdenka Kovačević pojašnjava kako svaki proračun mora biti izbalansiran što znači da prihodna i rashodna strana moraju biti u balansu, višak prihoda u poslovanju od 1.860.000 kn sadržava sve prihode koje je grad ostvario u tekućoj godini a nisu utrošeni, s tim da Grad  ima određenih prihoda koji mogu biti isključivo namjenski i ti prihodi ako nisu utrošeni za namjene za koje su definirani zakonskim propisima, moraju biti preneseni u narednu godinu i oni predstavljaju višak i zato su tako prikazani kao višak, znači namjenska su sredstva komunalne naknade i ako u tekućoj godini  nisu utrošena za namjene za koje komunalna naknada može biti utrošena, oni moraju biti prenijeti u narednu godinu.

Oto Šimeković kaže kako se ne slaže s tim obrazloženjem, ako nisu namjenski utrošena sredstva, onda je učinjen najblaže rečeno neki prekršaj,  zbog nenamjenskog trošenja sredstava netko ide i u zatvor, ne želi da se to ovdje desi., može se  govoriti o nenamjenski utrošenim sredstvima i obvezi da se ta sredstva vrate za tu namjenu, ali ne može se  govoriti da je to višak s kojim će se  pokrivati manjak.

Zdenka Kovačević odgovara da to  je upravo višak, nisu utrošena za namjene koje su po zakonu definirane i oni se moraju prenijeti u narednu godinu, baš se takva sredstva po zakonu ne mogu trošiti nenamjenski, moraju biti prenesena u narednu godinu.

Oto Šimeković smatra da  ostaje obveza da se sredstva za određenu  namjenu vrate i da se time nitko ne oslobađa obveze da ne odgovara zato što je tako napravljeno,  ne može biti višak nenamjenski utrošena sredstva, višak može biti samo po završnom računu što je ostalo i to je  799.000 kn i ništa drugo, ničim drugim se  ne može pokrivati gubitak, samo time.

Marija Vukošić  pojašnjava kako je Odluka o raspodjeli rezultata više jedan dokument koji služni njima u računovodstvu za provedbu nekih knjiženja jer  u glavnoj knjizi viškove i manjkove utvrđuju po kategoriji prihoda, tako imamo viškove odnosno manjkove prihoda poslovanja, viškove odnosno manjkove prihoda od nefinancijske imovine, i od financijske imovine, znači taj rezultat se utvrđuje kroz tri računa i zato je došlo do ovih iznosa 1.860.000 višak prihoda poslovanja, manjak prihoda od nefinancijske imovine od 1.060.000 kn i manjak prihoda od financijske imovine 900 kn i kada se sve to uzme skupa, a tako se to gleda kod proračuna sveukupno, dođe se  do iznosa od 799.285,13 kn što je bio rezultat poslovanja 2011. godine. To je bila razlika između ukupno ostvarenih prihoda 2011. godine i ukupno izvršenih rashoda 2011. godine s tim da u glavnoj knjizi imamo nešto drugačije vođenje, sučeljavaju se  prihodi i rashodi poslovanja, peticu  u proračunu, prihod   i trojku rashod i to je 1.860.577,56 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine sučeljavaju se prihodi od prodaje dugotrajne imovine i rashodi za nabavku dugotrajne imovine i 2011. godine,  prihodi od prodaje dugotrajne imovine su bili manji za  1.060.392,43 kn u odnosu na izvršene rashode i isti tako slučaj je i kod financijske imovine, međutim, kada se sve to zbroji dođe se do stvarnog rezultata 2011. godine što je  usvojeno  Izvješćem o izvršenju Proračuna za 2011. godinu kojim je utvrđen višak poslovanja od  799.285,13. Još je jednom ponovila kako je ova Odluka  više tehnička pomoć da se  provedu knjiženja i da se to sve svede na jedan račun,  da se ne vuče iz godine u godinu i da se ne stvaraju viškovi poslovanja, ovo je odluka da se to preklopi i da se dođe do  rezultata koji je bio u proračunu.

Oto Šimeković pita može li on sebi to ovako protumačiti, da to treba za internu upotrebu, da se to nekako podbilančno  riješi i sredi, 799.000 kn je ostatak, na osnovu konsolidirane bilance i to je zakonski iznos s kojim se raspolaže i smatra da  se to moglo  napraviti da  se i ne traži od Vijeća da donosi ovakvu odluku.

Marija Vukošić odgovara da je Zakonom o proračunu to definirano.

Oto Šimeković  još dodaje da je ovo što je govorila gđa. Vukošić interna stvar i o tome odluku ne treba donositi Gradsko vijeće, ali 799.000 kn nije interna stvar,  o tome treba donositi odluku Vijeće, a ne o tome kako ćete unutar bilance uravnotežiti obveze koje imate u vezi namjenskih sredstava.

Marija Vukošić je ponovila kako  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu traži da to donese predstavničko tijelo.

Oto Šimeković kaže kako je  pokušao kod kuće u ovoj bilanci naći ova sredstva u iznosu od 1.860.000 kn

Marija Vukošić odgovara da to nije mogao naći, to je u glavnoj knjizi i financijskim izvješćima koji idu za državu.

Oto Šimeković je na kraju još komentirao da je  imao  jedan kratki pregled iz kojeg bi se vidjelo porijeklo ovih 1.860.000 kn bio bi zadovoljan, a ovako  donosi odluku o nečemu što ne može sam sebi objasniti.

Drugi se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik zaključio raspravu i potom dao  Odluku na glasovanje.

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata.

 

 1. Izvješće o stanju u prostoru Grada Slunja 2012.-2016.

Izvješće o stanju u prostoru dano je vijećnicima uz poziv.

Otvorena rasprava.

Predsjednik Vijeća je iznio svoje osobno mišljenje, naime žao mu je što popis stanovništva nije još služben i misli da su ovi podaci zastarjeli, ali se evo i takav donosi.

Nikola Štefanac misli da će se novi podaci kada stignu lako  unijeti i neki planovi i programi će se temeljem toga morati izmijeniti, ali bez obzira što su stari podaci, ovaj dokument svakako ima svoju vrijednost, ima sve sadržaje koje treba imati i dosta je dobro napravljen, a realizacija je sasvim nešto drugo.

Zdravko Pavlešić se slaže  sa Izvješćem, ali  ima jedan komentar koji bi vjerojatno danas sutra dobro došao Gradu Slunju s obzirom da je ovo dokument koji je podloga za puno tih dokumenata, a radi se o  str. 130 područje za potrebe obrane, gdje misli da bi taj dio trebalo puno više obraditi  jer mi smo stvarno jedinstven grad u Hrvatskoj  sa toliko velikom površinom koje zauzima vojska pa bi kao Grad trebali  puno više to kapitalizirati. Smatra stoga da bi jedna detaljnija obrada  bila podloga za to da jednog se dana možda (govori  u kontekstu ovoga da će vjerojatno biti ukinuta komunalna naknada i tko zna kakav će biti prihod sa poligona biti ko se bude određivao porez, da li će ga  država plaćati na te objekte ili će oni   biti vojna tajna i neće se znati  njihova vrijednost i td.)  puno više to može kapitalizirati. jer poligon zauzima jako veliku površinu koju Grad ne može  koristiti  za svoje potrebe i ne može prikupljati prihode. S obzirom da je ovo dokument  koji je podloga za puno drugih dokumenata bilo bi dobro kada se drugi puta bude radilo ovo izvješće da se to detaljnije napiše. Dodao je kako  ima neka saznanja da je sa tog područja  iseljeno 600 obitelji  što znači da bi  tih 600 obitelji plaćalo porez, a to bi bili veliki prihodi i  ovo što sada dobivamo kao komunalnu naknadu  je stvarno minimalno, grad Slunj bi trebao  puno više kapitalizirati čak i 5 puta više nego sada, u  EU gradovi koji su u blizini velikih poligona veliku rentu dobivaju na račun toga.   

Oto Šimeković  potpuno podržava g. Pavlešića, ali misli da je to sada stvar našeg rukovodstva i njihovog djelovanja u narednom periodu da oni realiziraju ovakve  zahtjeve u očekivanju Grada Slunja i misli da će se to naći u  planu grada. Što se samog materijala tiče rekao je da su imali  jako malo vremena da ga kvalitetno prouče pa mu  nije jasno kakvu odluku danas donosi Vijeće u vezi ovog opsežnog materijala jer nema prijedlog odluke, da li ovo Vijeće Izvješće samo  prima na znanje ili donosi neku odluku. Dodao je i to kako samo Izvješće  obiluje podacima koji su sada  sređeni na jednom mjestu tako da se svakodnevno može koristiti ako ih nešto interesira, a  da li su oni zastarjeli ili nisu to je druga stvar, ali su kao podaci svakako  vrlo korisni.

Anđelka Jurašin Vuković iznosi kako na početku Izvješća  piše da Gradsko vijeće donosi Izvješće,  predstavničko tijelo ga razmatra i donosi četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru.

Oto Šimeković primjećuje da ga mi ne donosimo, mi ga moramo platiti.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da ga Gradsko vijeće donosi, netko to Izvješće mora platiti, a netko prikuplja podatke.

Drug9 se nitko više nije javio za raspravu pa je predsjednik istu zaključio i dao  Izvješće na usvajanje.

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o stanju u prostoru Grada Slunja 2012. – 2016.

 

 1. Odluka o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda i prodaji imovine u vlasništvu Grada

Izvješće o provedenom javnom natječaju za prodaju imovine i prijedlog odluke o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda i prodaji imovine u vlasništvu Grada vijećnicima su dani u materijalima.

Na samoj sjednici nije bilo rasprave već je Gradsko vijeće uz 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM  donijelo Odluku o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda i prodaji imovine u vlasništvu Grada.

 1. Razmatranje ponuda  za otkup zemljišta za proširenje groblja  u Lađevcu

Gradsko vijeće dobilo je  radni materijal vezano uz utvrđivanje otkupne cijene zemljišta za potrebe proširenja groblja u Lađevcu.

Otvorena rasprava.

Nikola Štefanac je predložio da se pregovara o otkupnoj cijeni i da se zemljište otkupi jer se  o tome već dugo priča i  stanje je po tom pitanju na groblju Lađevac  jako kritično. Boji se ako se sada to ne riješi da  će slijedeći saziv Vijeća to morati jako brzo rješavati, a onda se boji da će to Grad puno više koštati nego bi sada koštalo. Kako nema u materijalima konkretnog prijedloga smatra da bi petnaestak kuna po kvadratu billo u redu.

Gradonačelnik je isto tako naglasio kako ovo već dugo traje, prva  ponuda je bila desetak eura što je  bilo jako puno za Grad pa je  Grad naručio ovlaštenog vještaka da se napravi procjena vrijednosti zemljišta što je i  napravljeno i ona je  9,38 kn po kvadratu. Tu procjenu su dobili vlasnici zemljišta, nakon toga je bilo jedno vrijeme promišljanja s njihove strane i ovaj prijedlog od 20 kn je posljedica razgovora koji su nakon toga  slijedili s tim da  se iz razgovora nakon toga spominjala cijena od 15, 16 kn i to je nekakva cijena koja je u ovom trenutku najniža koja se mogla postići kroz te razgovore. Sigurno je da se intervenirati na tom groblju mora, groblje se proširiti mora kako bi se stvorili preduvjeti za daljnja ukapanja, zaključio je gradonačelnik.

Mirko Magdić  pita da li su mještani zadovoljni što se tiče samog prijedloga za proširenje groblja jer, ako grad planira proširenje bez suglasnosti ljudi iz mjesta, to ne bi bilo dobro, trebaju mještani biti zadovoljni s onim što se predviđa.

Gradonačelnik odgovara da su mještani upoznati s time, ovdje se radi o najpovoljnijoj konfiguraciji terena, od groblja desno je prestrmo, teren je nepristupačan i stoga su se zajedno odlučili upravo za ove čestice koje su predviđene. Upoznati su sa time predstavnici MO Furjana i Lađevca.

Predsjednik kaže kako bi Gradsko vijeće trebalo utvrditi neku cijenu koja će biti prijedlog za danje pregovaranje.

Zdenka Kovačević također smatra da bi bilo najispravnije da Gradsko vijeće ima cijenu koju je spremno platiti, na gradonačelniku je da kaže što očekuje od Vijeća jer u suprotnom  pregovori mogu trajati unedogled.

Nikola Štefanac kaže kako Vijeće  donosi odluku da se ide u otkup, a sam prijedlog cijene može se još jednom na Vijeću raspraviti ili samo potvrditi ako se cijena usuglasi.

Oto Šimeković pita koliko bi trebalo novaca za to.

Predsjednik odgovara kako ima nešto više od 8 tisuća kvadrata pa bi po cijeni od 15 kn bilo oko 121.000 kn

Zdenka Kovačević dopunjuje da se računa na iznos od  120.000 do 150.000 kn.

Predsjednik predlaže da se vlasnicima ponudi  15 kn  po metru kvadratnom.

Nikola Štefanac predlaže da to bude 16 kn, vjeruje da će lakše pristati. Smatra da se  treba  postaviti u situaciju tih ljudi, to je njihova djedovina, a  žao mu je za Slunj što su ljudi dobili malo za svoje parcele.

Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik predložio da se vlasnicima zemljišta ponudi cijena od 16 kn po metru kvadratnom.

Takav prijedlog predsjednik je dao na glasovanje.

Gradsko vijeće jednoglasno se suglasilo  sa prijedlogom da se vlasnicima zemljišta  ponudi otkupna cijena od 16 kn/m2.

 

 1. Odluka o imenovanju članova Skupštine KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

Za ovu točku vijećnici nisu dobili materijal već je gradonačelnik, na poziv predsjednika Vijeća, iznio prijedlog da se u Skupštinu Komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj imenuju: Ivan Bogović, Davor Požega, Franjo Belković i Nikola Tomašević, a 5. član će se izabrati iz redova zaposlenika.

Gradsko vijeće nije imalo dodatnih prijedloga pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Odluku na usvajanje.

Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva LIPA d.o.o. jednoglasno je usvojena.

 

 1. Odluka o izmjeni Odluke o preimenovanju Ogulinske ulice 

Gradsko vijeće dobilo je prijedlog Odluke o preimenovanju Ogulinske ulice sa pisanim pojašnjenjem.

Zdenka Kovačević se kratko uključila te upoznala Vijeće kako je  gđa. Matanić  upozorila na pravopisnu grešku kod naziva ulice u smislu da se kod Ulice 14. domobranske pukovnije  riječ „domobranske“ treba pisati malim slovom pa je u tom smislu predložila da se Odluka o preimenovanju Ogulinske ulice mijenja na slijedeći način: „Ovom Odlukom mijenja se Odluka o preimenovanju Ogulinske ulice „GKŽ 8/96. na način da se naziv ulice mijenja  iz 14. Domobranske pukovnije  u 14. domobranku pukovniju u cijelom tekstu Odluke.“

Predsjednik je otvorio raspravu

Nikola Štefanac kaže kako nije stručnjak, ali se sjeća da je bila velika rasprava kada se osnivala pukovnija, prof. Ladišić je upravo insistirao da bude domobranska velikim slovom, vjeruje da negdje o tome postoji pisani trag., ne insistira na tome jer nije stručnjak, samo je htio ukazati da se o tome raspravljalo.

Zdenka Kovačević je dodala kako se hrvatski pravopis stalno mijenja,  ali po pravopisu bi trebalo biti malo slovo.

Ivanka Magdić iznosi kako se uvijek pisalo velikim slovom, to nije redoslijed nečega već ime naše postrojbe. Ne zna što se htjelo s time da se briše i Slunj jer ulica je 14. Domobranske pukovnije Slunj, iako je kasnije zaživjelo bez Slunja.  

Gradonačelnik je pojasnio kako su ljudi dobivali osobne iskaznice na kojima je naziv ulice bez Slunja. Njegov je prijedlog da to ostane kako je u prvom prijedlogu dano, tj. da se briše „Slunj“ i da se riječ „domobranske“ piše velikim slovom.

Predsjednik se također s tim složio i dao na glasovanje prijedlog Odluke kakav su vijećnici dobili u materijalima.

Završetkom rasprave predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o preimenovanju Ogulinske ulice.

 

 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna

Izvješće o korištenju tekuće rezerve dano je u materijalima.

Rasprava nije vođena.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna.

 

 

 

Sjednica je završena u 14,15 sati.

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, v.r.                                                                        Davor Požega, v.r.

 

Close Search Window