E-Vijecnica|

http://www.youtube.com/watch?v=e0sv7-86ZP4

 

Zapisnik

 

sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 11. 10. 2016. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 11   članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Mario Medved, Milka Filipčić,  Ivan Bogović,   Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega,  Marinko Radočaj, Zoran Ivšić,  Damir Vuković i Josip Štefanac.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Sandra Jerković – stručna suradnica u Odsjeku  za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,  Nikolina Paulić – direktorica KD LIPA d.o.o. Slunj,  Nikola Živčić – ravnatelj Knjižnice i čitaonice Slunj, Mirjana Puškarić – ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj, Alen Holjevac – zapovjednik DVD-a Slunj, Gordana Kovačević – ravnateljica Dječjeg vrtića Slunj, Marija Tufeković, direktorica Centra za gospodarenje otpadom KŽ – Kodos d.o.o. i Tone Butina, direktor Radio Slunja.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

AKTUALNI SAT

Za “aktualni sat” prijavila su se dva vijećnika pa ih je predsjednica pozvala da postave svoja pitanja.

Mario Medved ima pitanje vezano za prošlu sjednicu, odnosno za odluku koju su  donijeli u vezi izmjena  Prostornog plana KŽ,  zanima ga samo ima li kakvih odgovora ili dopisa od strane KŽ vezano za to.

Gradonačelnik odgovara da nema ništa za sada, poslano je onako kako je i dogovoreno.

Josip Štefanac traži informaciju o radovima na zidu u Rastokama i ima nekoliko prijedloga što se tiče pripreme turističke sezone za slijedeću godinu. Predlaže, ili da se sagleda mogućnost, da se nabave klupe za punjenje mobitela,  barem  jedna u parku i  jedna u Rastokama, da se eventualno sagleda mogućnost da li bi se mogla  i info touch ploča postaviti,  ne zna da li u Rastokama ili u gradu i da se obnove stare šternje. Tu je spomenuo kako  imamo vodovod od 1829. godine, da su u užem centru nekada bile 4 šternje  i smatra da bi to bilo dosta atraktivno  za turiste.

Gradonačelnik je najprije oko šternji rekao kako bi, iskreno,  najradije zatvorio šternju na trgu jer je najviše koriste vozači za pranje autobusa. Kaže kako je nezgodno  zatvoriti je  u sezoni, ali najradije bi jer se tu koriste i razni šamponi i kemikalije za pranje i mještani se bune. Druga šternja  funkcionira i  najviše se koristi kada je sajam. Nije za to  da ih se previše postavlja jer to je više problem nego potreba, a da li bi time dobili  neku atrakciju, moguće da bi, ali predlaže da se  to pitanje ostavi za neki idući  razgovor.  Smatra da to nije problem obnoviti, vodom se može do njih doći, ali  trenutno je stanje takvo da nema neke potrebe u gradu za njima.  Što se tiče radova na zidu u Rastokama, rekao je kako će on  biti završen uskoro, sam zid, a dalje će  ići ono što još  treba, nogostup i mostići. Što se tiče kutija za punjenje mobitela slaže  se da se to može postaviti, to nije neka velika investicija, ali se mora vidjeti  gdje to staviti. Dodao je kako je i sada u parku  kutija sa satom, odmah iza cvjećare, može se puniti i koristiti.

Josip Štefanac dodaje kako je  mislio na solarne klupe što ima već niz gradova.

Gradonačelnik odgovara da to onda treba biti projekt koji se mora izraditi.

Josip Štefanac predlaže da se  to možda za iduću godinu sagleda  u sklopu pripreme turističke sezone,  logično je, smatra,  da se u jesen predloži, a da se iduće godine eventualno to i ostvari. Osvrnuo se na odgovor oko šternji gdje je napomenuo kako  danas postoje i elektronski graničnici za potrošnju vode. S obzirom na  razvoj turizma u gradu Slunju misli da bi to bila atrakcija,  taj je naš vodovod, nije siguran,  iz 1829. ili 1809. godine i vjeruje da bi se tako omogućila disperzija turista po  cijelom gradu. Nije na dnevnom redu vido  izvješće Turističke zajednice, vjeruje da će i ono biti pa je mislio  da bi Turistička zajednica mogla biti nositelj takvih projekata, naravno, ako je dobro prihodovala.

Gradonačelnik dodaje, ako se nešto bude u tom pravcu  radilo, da će TZ biti u to uključena. Vezano  za info table i taj dio, odnosno projekt  će sigurno ići  preko TZ, to neće biti neka velika investicija.

Po završetku “Aktualnog sata” predsjednica je preša na utvrđivanje dnevnog reda te je predložila vijećnicima dnevni red kakav su dobili u pozivu.

Kako nije bilo  prijedloga za dopunama i izmjenama predsjednica je dala dnevno red na usvajanje.

Za predloženi dnevni red glasalo je 11 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće za današnju sjednicu utvrdilo slijedeći

 

Dnevni red

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća
 2. Razmatranje financijskog izviješća Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
 3. Razmatranje financijskog izviješća Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
 4. Razmatranje financijskog izviješća Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
 5. Razmatranje financijskog izviješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
 6. Razmatranje financijskog izviješća KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.  za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
 7. Razmatranje financijskog izviješća Centra za gospodarenje otpadom za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
 8. Razmatranje financijskog izviješća tvrtke Radio Slunj d.o.o.  za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
 9. Zaključak o poništenju i ponavljanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj
 10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 1285 k.o. Cvitović 
 11. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava
 12. Različito

 

 

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 33. sjednice Gradskog vijeća dostavljen je vijećnicima u materijalima.

Primjedbi na zapisnik nije bilo i predsjednica daje Zapisnik na usvajanje.

Glasalo je 11 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća održane dana 20. 09. 2016. godine.

 

 

 1. Razmatranje financijskog izviješća Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednica o istom otvorila raspravu.

Josip Štefanac se osvrnuo na stavku  dodatno ulaganje na građevinskim objektima koja se nije ostvarila pa ga zanima zašto se to nije ostvarilo i da li se moglo što utjecati da se to ostvari. Drugo, kod  programa ranog učenja engleskog jezika  vidio je da su tu  ostvareni nekakvi prihodi što posebno pozdravlja i smatra da je za  svaku pohvalu  te dodaje kako bi bilo dobro da se to proširi na još koji jezik.

Gordana Kovačević  je na prvo pitanje odgovorila kako se tu radi  o povlačenju sredstava iz EU fondova za koje Vrtić ima kompletno spremnu dokumentaciju, ali do sada nije bilo raspisanih natječaja, čeka se natječaj da bi se na njega javili, a konkretno se radi o energetskoj obnovi vrtića, rekonstrukciji, dogradnji i dodatnom opremanju unutarnjeg i vanjskog prostora.

Zoran Ivšić podsjeća kako su na jednom od prošlih proračuna imali amandman 50.000 kn za grijanje za Vrtić pa pita  da li je to u kakvom procesu, da li se oko toga što zbiva.

Gordana Kovačević odgovara kako je to sve  dio energetske obnove Vrtića, ona podrazumijeva kompletno sve, od zamjene ovojnice vrtića, ugradnju solarnih kolektora i drugog načina grijanja.

Kako više nije bilo pitanja predsjednica je zaključila raspravu i dala Izvješće na usvajanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 11 članova nazočnih sjednici te da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.

Predsjednica Vijeća je prije prelaska na slijedeću točku zamolila za malo pažnje te nastavila: “Ovo će biti  iznimka, a ne pravilo, da uvrstimo u raspravu nešto što nije dio točke dnevnog reda. Naime, radi se o jednoj temi koja je aktualna, o upisu djece u Vrtić i pitanju koje je potegnuto na prošloj sjednici, ravnateljica nije bila prisutna da odgovori na to pitanje, nije se zahtijevao nikakav odgovor pismeni, a mislim da je ona najkompetentnija po tom pitanju, pa ako se vijećnici slažu da dade sada odgovor na pitanje.”

Gradonačelnik je podsjetio  da je g. Radočaj pitao u vezi upisa te da je tom prilikom dao i sam dijelom odgovor, ali dodaje kako bi vodilo  da se ipak  čuje iz prve ruke na koji način je upis djece proveden, kako se to provodi i da li je osoba koja je  postavila taj problem bila u pravu ili ne.

Gordana Kovačević je najprije rekla kako  joj ju je gradonačelnik upoznao sa pitanjem   pa je odgovor uobličila u jedan tekst da ne bi nešto izostavila, a potom je pročitala tekst slijedećeg sadržaja: “Dječji vrtić je u redovnom upisu ove godine upisao 12 djece od 28 prijavljenih, među njima je bilo nekoliko prijava s priloženim potvrdama o boravištu cijele obitelji ili jednog od članova obitelji. Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u članku 2. predviđa mogućnost upisa  “djece čiji roditelji nemaju prebivalište na području Grada Slunja za koju roditelji plaćaju punu ekonomsku cijenu ili im troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne samouprave na kojoj imaju prebivalište.”  Kada je završio rok za podnošenje prijava obaviješteni su svi roditelji koji su podnijeli prijave, a imaju boravište na području Grada Slunja da je broj prijavljene djece veći od broja koji se može primiti  i da će se djeca upisivati po sistemu bodovanja i to prema kriterijima iz Pravilnika te da djeca čiji roditelji imaju boravište u Slunju neće ostvariti bodove po osnovi prebivališta. Dio roditelja je promijenio prebivalište i priložio dokumentaciju, a dio nije, naknadu dostavu dokumentacije Vrtić je prihvaćao do dana bodovanja.  Bodovanje se  provelo prema trenutno priloženoj dokumentaciji i kriterijima iz Pravilnika. Nakon utvrđene liste prioriteta za upis svima koji su podnijeli prijavu za upis djeteta dostavljeno je rješenje o upisu s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku po kojoj su roditelji imali rok od 15 dana za prigovor na to rješenje.”  Nadovezala se dalje te rekla kako u ovom trenutku u našem Vrtiću ima 100 upisane djece u 5 odgojnih skupina, u svakoj skupini broj djece odstupa od pedagoškog standarda za 2-3 djeteta. Tijekom rujna i listopada došlo je do ispisa djece i na njihova mjesta su upisana djeca s liste čekanja i uz 12 djece upisano u redovnom roku s liste čekanja je upisano još četvero djece, tako da ih je s te liste obuhvaćeno ukupno 16. Na listi čekanja u ovom trenutku ima 14 djece jer su u međuvremenu dvoje roditelja podnijeli zahtjev za upis, od tog broja troje je djece koja će navršiti godinu dana tek poslije 1.1.2017. godine. Kako bi se zbrinula sva djeca Vrtić je roditeljima ponudio poseban program u trajanju od 4 sata dnevno, ali se za taj program prijavio  premali broj djece da bi se on realizirao. U dogovoru s gradonačelnikom i Upravnim vijećem dogovoreno je da se donese odluka o izdvajanju u zasebnu skupinu djece koja su u poludnevnom programu,  kako to nalaže i pedagoški standard,  te da se na taj način oslobode mjesta za upis nove djece u cjelodnevni program. Upravno vijeće će tu odluku donijeti slijedeći tjedan. “Dakle, upis djece je proveden prema Pravilniku, nije bilo njegovog kršenja i svaki roditelj je imao mogućnost reagirati na vrijeme, oni koji su to učinili uvaženo im je, oni koji nisu, nije, a mi smo bodovanje izvršili prema Pravilniku.  I ovaj zasebni program kojeg bi vrtić ponudio bi sam sebe financirao,  ovisi o roditeljima da li će se svoju djecu u taj program uključiti ili neće, a dali ćemo mi to realizirati, voljela bi da se to učini i da se sva djeca koja su za vrtić i prime” zaključila je ravnateljica dodavši kako se nada da je vijećnik zadovoljan odgovorom, ukoliko nije,  može  dati i dodatna pojašnjenja.

Marinko Radočaj se zahvalio na iscrpnom odgovoru.

 

 1. Razmatranje financijskog izviješća Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Izvješće Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine  također je vijećnicima dano uz poziv.

U  raspravi koju je otvorila predsjednica uključio se samo  gosp. Zoran Ivšić i pitao  da li je Dramska skupina BABE ostvarila kakav prihod od  održanih predstava jer to ne vidi u Izvješću.

Ravnatelj g. Nikola Živčić odgovara da su ostvarili prihode, ali to nema veze sa ovim izvješćem.

Kako se nitko drugi nije javio za riječ predsjednica je zaključila raspravu i dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo zaključak o usvajanju financijskog izvješća Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.

 

 1. Razmatranje financijskog izviješća Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj vijećnici su dobili uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala izvješća na usvajanje.

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno  donijelo Zaključak o usvajanju financijskog izvješća i izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.

 

 1. Razmatranje financijskog izviješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Financijsko izvješće dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine članovima Gradskog vijeća dostavljeno je u materijalima.

Josip Štefanac je iz Izvješća uočio kako su planirani prihodi od Vatrogasne zajednice KŽ, ali je ostvareno nula,  kao i  kapitalni prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice pa ne zna da li je to  trebalo biti što popunjeno i što donirano ili nije.

Alen Holjevac odgovara kako će  to  biti u slijedećem polugodištu realizirano jer se sredstva iz Hrvatske vatrogasne zajednice  povlače nakon 9. mjeseca, a od VZ KŽ će doći neki prihodi  za financiranje tečaja iz vatrogastva.

Nakon što je zaključila raspravu predsjednica je dala Izvješće na glasanje.

ZA izvješće je glasalo svih 11 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća DVD-a za razdoblje 01.01. – 30.06. 2016. godine.

 

 1. Razmatranje financijskog izviješća KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.  za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Financijsko izvješće Komunalnog društva LIPA d.o.o. Slunj za razdoblje 01.01.-30.06. 2016. godine kao i izvješće o radu za isto razdoblje vijećnici su dobili u materijalima.

U raspravu koju je otvorila predsjednica uključili su se:

Mario Medved citira zadnju rečenicu u Zaključku: “Nadamo se da ćemo do kraja godine ostvariti bolji poslovni rezultat, ali teško ćemo uspjeti namiriti prihode bez kojih smo ostali zbog oduzimanja dijela održavanja zelenih površina koje su bile utvrđene našim planom, kao i održavanjem prethodnih godina.” Prije dvije sjednice  postavio je pitanje vezano za to i dobio odgovor da to neće utjecati na nikakve prihode i da će se prihodi normalno ostvariti ovu godinu po planu, a sada se vidi da to i nije tako pa traži dodatno objašnjenje.

Nikolina Paulić  je stavila naglasak na riječi “nadamo se …” što je i navedeno u izvješću i vjeruje da to neće utjecati  na  rezultat  jer  rezultat KD LIPE d.o.o. Slunj odnosno iskazan minus nije rezultat zbog neodržavanja zelenih javnih površina nego zbog nefakturiranja  grobne naknade,  grobna naknada nije  fakturirana u privih 6 mjeseci nego  tek sa 9. mjesecom ove godine jer je valuta plaćanja 31.12.2016. godine.  U izvještaju je 200.000 kn i da je to  napravljeno sa  30.06. možda bi taj rezultat bio u plusu za  taj isti iznos koji je sada u minusu. Pojasnila je kako je plan za ovu godinu donesen krajem 2015. godine i tada nisu  imali informaciju da će TZ Grada Slunja preuzeti održavanje zelenih javnih površina pa će se sigurno  po planu i realizaciji vidjeti to odstupanje. Dodala je kako su ove godine ostvarili  dio prihoda od privatnog sektora, nisu  radili samo  za Grad i za TZ.  

Josip Štefanac je uočio kako  KD LIPA ima na 4 stambene zgrade svojstvo prinudnog upravitelja imenovanog od strane Grada Slunja, ali nije vidio  da se nešto trošilo za sanaciju pročelja zgrada pa ga zanima da li je to u planovima, hoće li biti u planovima i što je s tim zgradama koje su još u ratu  oštećene, da li će biti nešto sanirano i kako.

Nikolina Paulić odgovara kako je KD LIPA  u 3. mjesecu postala privremeni upravitelj  4 stambene zgrade u kojim nema većinskog vlasnika privatnih vlasnika, većina tih stanova je u vlasništvu države i u tim stanovima su korisnici kojima su dodijeljeni ugovori o korištenju od strane države. Tražili su od Grada da ih se  postavi kao prinudnog upravitelja jer zgrade ne mogu biti bez da netko s njima ne upravlja. Što se tiče uređenja vanjske ovojnice zgrada ili unutarnjih navodi kako imaju  projekt za jednu zgradu, odnosno za energetsku obnovu jedne zgrade putem Fonda za zaštitu okoliša, ali pošto ove godine Fond nije raspisao niti jedan natječaj, projekt se nije mogao prijaviti, ali se nadaju da će do kraja godine  možda biti objavljen i tada će se svakako javiti. Što se tiče drugih stambenih zgrada kaže kako su stanari suvlasnici u zgradi i odluke o tome što će se raditi na zgradi donose se  većinom stanara,  svaka zgrada ima svoj poseban račun i svaka zgrada troši svoje novce iz pričuve na onaj način kako se dogovori većina stanara i oni na to ne mogu utjecati.  Što se tiče stambenih zgrada koje su oštećene u radu, oni zajedno sa  Gradom i Ministarstvom traže  obnovu ratom oštećenih zgrada, na tome se i dalje insistira, imali su razgovore sa Ministarstvom i sa Državnim uredom za obnovu, ali do sada nema odgovora u smislu da će se osigurati novci za ratom oštećene zgrade, sve uglavnom prebacuju  da se same zgrade kandidiraju putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Gradonačelnik je dopunio kako je prije 3 tjedna ovdje je bio g. Nikola Mažar koji je sada predstojnik Ureda vezano za to, on je najodgovornija osoba i obećao je da će u proračun za slijedeću godinu uvrstiti, ako ne sve 3, onda  barem jednu ili dvije zgrade koje su oštećene, najvjerojatnije će biti zgrada br. 5 u Ulici 14. DP prva na redu jer je krovište pogođeno. “Obećanje je dano, da li će biti što od toga, nadamo se, čuo sam se s njim prije desetak dana, bio je u Cetingradu i našli smo se poslije toga i rekao je da svakako nastoji da to uđe u proračun za slijedeću godinu” istaknuo je gradonačelnik i nastavio “gospodin Mrkonjić je bio ovdje i obilazio to 2,3 puta, on  je operativac i operativno radi na tome i  sada smo u najužem planu. Zašto se to nije dogodilo odmah kada je obnova trajala, to je sada pitanje za druge, ali sada je jako teško doći do toga da se obnova vrši, ali g. Mažar je bio tu na intervenciju g. Tome Medveda, g. Boban i Mažar su nam obećali neke stvari, uzeli su od nas podatke, g. Boban vezano za neke nekretnine, a Mažar upravo oko tih zgrada tako da se nadamo za slijedeću godinu da bi možda barem jedna mogla biti obnovljena.”

Zoran Ivšić pita  direktoricu vezano uz naknadu za prijevoz s posla i na posao 110.000 kn, što je smatra,   onako, dobra brojka.

Nikolina Paulić odgovara kako  radnici imaju prema Pravilniku o radu pravo na naknadu za prijevoz na posao sukladno cijeni vozne  karta lokalnog prijevoznika, naknada se plaća  po broju  radnih dana kada su na poslu, kada su na godišnjem i na bolovanju nemaju pravo na prijevoz, a tu je uključeno 24 radnika.

Josip Štefanac je postavio  pitanje vezano za parkiranje, plan je bio za pola godine 150.000 kn a uprihodovano je 100.000 kn što misli da je dobro, ali pita zbog čega nisu  ostvarili toliko koliko su planirali, odnosno pita jesu li dobro  planirali.

Nikolina Paulić odgovara kako je  plan  donesen na 300.000 kn za cijelu godinu,  ovdje je izvršenje sa 30.06., a sezona počinje ovisno o tome  kada pada Uskrs. Istaknula je kako je  najvažnije  da su sa 31. 8. ostvarili prihod od parkiranja u iznosu od 320.761. kunu,  odnosno premašili su plan za cijelu godinu.  Tu je još napomenula kako je najveći prihod od parkiranja upravo u 6,7,8 mjesecu, a ove godine su sa 31. kolovozom prihodovali  28.000 kn  više nego sa 31. 8. 2015. godine.

Josip Štefanac je još pitao da li imaju  problema s naplatom parkiranja  autobusima.

Nikolina Paulić odgovara kako se naplata autobusima ove godine, u odnosu na godinu kada se s tim krenulo, smanjila, većina autobusa odlazi na lokacije restorana ili kafića gdje se mogu parkirati, vrlo mali broj autobusa ide na  parkiralište za autobuse jer sat parkiranja za autobus je 25 kuna i svima je računica da oni za tih 25 kuna mogu negdje popiti kavu i parkirati svoj autobus, a  da ne moraju platiti.

Diana Cindrić konstatira kako  ovom financijskom izvješću prethodi vrlo jasno i pregledno izvješće o radu za prvih 6 mjeseci pa je postavila pitanje vezano uz  točku 5. gdje piše da je  postavljeno 10 zelenih otoka za odvojeno skupljanje otpada i gdje se navode  problemi. Naime,  cilj je bio da se taj otpad reciklira, međutim, navodi se kako se to ne može jer  mještani sav otpad bacaju u te kontejnere. Zanima je da li se može kako utjecati da se to promijeni i da li imaju neke ideje kako to riješiti, da li se može oglašavanjem preko Radio Slunja  uputiti sve građane  da ipak paze i taj otpad odvajaju.  

Nikolina Paulić odgovara kako su zajedno sa Gradom nastojali tim zelenim otocima   postići  da se barem onaj korisni otpad koji se može odvojiti i odvoji,  međutim,  pokazalo kako se u tim zelenim otocima odlaže i miješani otpad. Naglasila je kako   upravo na tri zelena otoka u samom Slunju najviše nalaze  tog miješanog komunalnog otpada dok na ostalih 7 zelenih otoka koji su  izvan grada nalaze ono što i piše.  Kontaktirali su sa komunalnim  redarom, svi građani su na kuće adrese  dobili  letak o razdvajanju, imaju suradnju sa Radio Slunjem gdje se konstantno priča i o otpadu i o drugim stvarima i nije im jednostavno jasno   zašto se baca miješani komunalni otpad  u kante za odvojeni otpad, tim više što se upravo u gradu naviše odvozi otpad, npr. za stambene zgrade  2 puta tjedno. Njima ne bi bio ni problem da se taj otpad baci u vrećicama, tada se vrećica jednostavno izvadi i premjesti, ali ljudi bacaju tu većinom rasuti otpad,  kante od ulja, od motornih ulja i dr. Ako takav otpad završi u kontejneru za papir nastaje problem jer  ako je mokar,  ne mogu ga predati otkupljivaču, otkupljivač mjeri njegovu vlažnost. Kaže kako sada oni sav papir baliraju i otkupljivač neće otkupiti papir ukoliko je vlažan jer  vlaga stvara težinu koja nije realna. Što se tiče plastike kaže kako to nije  toliki problem kao sa papirom koji mora biti suh i mora biti uredan i čist da bi ga otkupljivač uzeo i njima  platio cijenu koju imaju  ugovorenu.

Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednica je raspravu zaključila i potom dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 11 članova Gradskog vijeća i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo zaključak o usvajanju financijskog izvješća i izvješća o radu Komunalnog društva LIPA d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.

 

 1. Razmatranje financijskog izviješća Centra za gospodarenje otpadom za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Financijsko izvješće Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije – KODOS d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednica o istom otvorila raspravu.

Mario Medved iznosi kako se na Gradskom vijeću već dovoljno pričalo o ovom Centru, ali smatra kako nije na odmet da se ponove neke stvari. Iz materijala mogu vidjeti koliko gradova i općina sufinancira rad Centra, pa je  još jednom naglasio da je osobno protiv tog sufinanciranja. Vidi da je ugovoreno financiranje od strane Grada u iznosu od 40.500 kuna, do sada nije ništa uplaćeno, ali vjeruje da hoće, ako je tako ugovoreno, a ne može mu pobjeći podatak iz Izvješća da je bruto ugovor o djelu za Nadzorni odbor skoro 27.000 kn, a mi ih sufinanciramo sa 40.000 kn. “Znači”, nastavlja g. Medved “definitivno ako razmišljamo u interesu Grada Slunja, u interesu građana, u interesu našeg proračuna i  novaca s kojima mi raspolažemo, koje dajemo ostalim institucijama koje  sufinanciramo i firmama, ja mislim da ovo kolege vijećnici ne bi trebali prihvatiti. To je jedini način kako mi možemo uvjetovati direktoricu i Nadzorni odbor da si oni ne isplaćuju ovakve dnevnice koje plaćamo”. Nada se da se kolege s njim slažu, jasno mu je da tu politika igra ulogu i da su tu svi ljudi iz politike, iz stranke koja je na vlasti i koja je osnivač. Vjeruje da se HDZ neće složiti s ovim što je rekao, ali se nada da će kolege vijećnici koji nisu iz HDZ-a to prihvatiti, odnosno da logika tu treba prevladati.

Zoran Ivšić  se potpuno slaže sa kolegom Medvedom i smatra da se Izvješće, što se njih tiče,  može dati na glasanje.

Gradonačelnik Jure Katić se uključio i pita što je vijećnik mislio s time da neće prihvatiti ovo izvješće.

Josip Štefanac smatra da bi direktorica mogla pojasniti.

Mario Medved dodaje kako je ovo njegov komentar, pitanja nema i sve mu je jasno.

Marija Tufeković, direktorica Centra za gospodarenje otpadom odgovorila je kako je sve određeno Društvenim ugovorom pa tako i naknada za članove nadzornog odbora, te da su sve te stvari trenutno pod revizijom.

Gradonačelnik je dodao kako su ovdje ugovori između gradova, ostali su samo gradovi koji sufinanciraju KODOS, dok su općine oslobođene sufinanciranja. Kaže kako ne znamo  što će se događati u narednih nekoliko godina, ali zna da ćemo imati velikih problema. Grad je uključen u to jer  treba mjesto gdje će se odlagati otpad, a jedina opcija za sada je Babina gora i KODOS radi na tome da se to odlagalište na Babinog gori i izgradi. Ukoliko se i ne prihvati izvješće smatra da se ništa promijeniti neće, Grad je tako-tako ugovorom obvezan to sufinancirati, ugovori su ranije potpisani.  Grad Slunj  nema tako velik iznos kao neki drugi gradovi,  najmanji je  sa učešćem i sa dionicama, svi drugi su jači i veći, a najveći je Karlovac koji to pokriva sa oko 50%.

Marija Tufeković, direktorica KODOS-a ispravila je gradonačelnika te iznijela da najviše financira Karlovačka županija sa 46%, a Grad Karlovac je negdje oko 30%.

Gradonačelnik je nastavio te rekao kako  moramo misliti o tome gdje ćemo odlagati naš otpad,  Zakon je takav i on je svoje rekao. Koliko mu je poznato Babina gora se neće ukinuti, ona će ostati, možda ne u onakvom obliku kako je predlagano ranije, ali će uglavnom ostati i vjeruje da će to u budućnosti biti naše  odlagalište. Podsjeća kako sa  1.1. 2018.  moramo  naše odlagalište zatvoriti, sanirati, pa ostaje pitanje kuda nakon toga sa otpadom. Vjeruje da će se za početak otpad odvoziti u Karlovac, ali ne vjeruje da će i Karlovac   moći primati toliko dugo otpad iz svih gradova,  tako da smatra kako mi nemamo neke perspektive ili nekih drugih mogućnosti osim Babine gore. Poznato mu je da su i dosadašnji direktor Marčetić, a sadašnja direktorica  često u Fondu  i dogovaraju se  načini kako ići dalje jer je taj projekt bio od bitne važnosti za cijelu RH. Naglasio je kako je sada sve to ipak malo zaustavljeno,  ne u smislu da se neće graditi, nego u smislu da se izmjeni način funkcioniranja tog odlagališta. Ponavlja kako nemamo izbora previše već ostaje da se prati  što će se događati, a siguran je da neće biti  odobreno daljnje odlaganje otpada u Pavlovcu. “Da li će nam odobriti da otvorimo još kasetu za odlaganje do otvaranje Babine gore, ne znam, očekuju se neki novi prijedlozi za to odlaganje otpada, ali bojim se da ćemo imati problema, a KODOS je tu, funkcionira već neko vrijeme, sufinancirati ga moramo jer smo tako ugovorom vezani sa jednim malim postotkom i za sada ide tako” zaključio je gradonačelnik.

Mario Medved smatra,  ako je odluka Grada da se to sufinancira, u redu, neka se sufinancira, ali on je  jedan od  članova predstavničkog tijela građana i kao takav ne želi podržati odluku da se novac građana troši na ovakav način.

Gradonačelnik odgovara g. Medvedu da je malo kasno za to jer dizao je ruku da će to ići, nije financiranje išlo bez  Gradskog vijeća, odluka je donesena ranije. Misli da to ovog puta slabo vrijedi,  za slijedeću godinu će vjerojatno biti razgovarano ponovo o izdvajanju za KODOS pa se tada može razgovarati o tome,  mada ne zna ni tada što napraviti jer smo vezani ugovorom pa se tako neke stvari ne mogu izbjeći. Složio se da vijećnik može i ima pravo glasati i za i protiv.  

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica je zaključila raspravu i dale financijsko izvješće Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na usvajanje.

Glasalo je svih 11 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednica konstatira da je ZA Financijsko izvješće Centra za gospodarenje otpadom za razdoblje 01.01.-30.06.2016. glasalo 5 vijećnika dok je 6 vijećnika glasao PROTIV pa  konstatira da Gradsko vijeće Izvješće  nije prihvatilo.

 

 1. Razmatranje financijskog izviješća tvrtke Radio Slunj d.o.o.  za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Financijsko izvješće tvrtke Radio Slunj d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06. 2016. godine vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala izvješće na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 11 članova i da je Gradsko vijeće sa 10 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo financijsko izvješće tvrtke Radio Slunj d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.

 

 1. Zaključak o poništenju i ponavljanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj

Prijedlog zaključka o poništenju i ponavljanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj sa pisanim obrazloženjem dan je vijećnicima u materijalima.

Rasprava o istom nije vođena već je predsjednica dala Zaključak na glasanje.

Glasalo je svij 11 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Zaključak o poništenju i ponavljanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Slunj.

 

 1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 1285 k.o. Cvitović 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra zajedno sa pisanim pojašnjenjem i ortofoto prikazom vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena niti je bilo pitanja pa je predsjednica dala Odluka na glasanje.

Glasalo je svih 11 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 1285 k.o. Cvitović.

 

 1. Odluka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava

Vijećnici su u materijalima dobili Izvješće Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava kao i prijedlog odluke o usvajanju izvješća.

Pitanja s tim u vezi nije bilo pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasovanja predsjednica konstatira da je glasala svih 11 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava.

 

 1. Različito

Josip Štefanac pita gradonačelnika kako idu pripreme za obilježavanje dana progonstva 16. 11.

Gradonačelnik odgovara kako će svi na vrijeme biti obaviješteni, već sutra imaju jedan dogovor i na vrijeme će biti  objavljen program.

Diana Cindrić je dodala kako prijedlog postoji i trebaju se samo svi oko toga usuglasiti.

 

Završetkom točke “Različito” predsjednica Vijeća zaključila je rad sjednice u 18,50 sati.

 

 

IZVOD SASTAVILA                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                                                                                                Marina Mrkonja, vr.

                                              

 

Close Search Window