E-Vijecnica|

25. 11. 2015. održana 26. sjednica gradskog vijeća Grada Slunja

 ZAPISNIK

sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 25. 11. 2015. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne i konstatirala da istoj prisustvuje 14   članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju: Marina Mrkonja, Katarina Rendulić, Mario Medved, Ivica Barić, Ivan Bogović, Davor Požega, Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega, Marinko Radočaj,   Damir Vuković, Zoran Ivšić, Mihaela Turkalj i Josip Štefanac.

Izostanak nije opravdao Đuro Mihajlović.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Irena Mateša – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Sandra Jerković – samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove, Nikola Živčić – ravnatelj Knjižnice i čitaonice Slunj, Tone Butina – direktor Radio Slunja.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

Rad sjednice došle su pratiti četiri građanke pa je predsjednica Gradskog vijeća pročitala članak 83. Poslovnika te ih potom zamolila da napuste vijećnicu iz razloga što nisu najavile svoju namjeru da prisustvuju sjednici, odnosno nisu ispunile uvjete iz rečenog članka.

Potom predsjednica poziva vijećnike upisane za „Aktualni sat“ da postave svoja pitanja.

Josip Štefanac iznosi kako je rasvjeta kod pješačkog prijelaza kod BUK-a nedostatna, građani kažu da se taj prijelaz nalazi u mraku, po noći se slabije vidi pa pita ako se može što uraditi po tom pitanju u smislu da se tamo stavi možda još jedno rasvjetno tijelo.

Gradonačelnik smatra da tu ne bi trebalo biti problema, razgovarat će se sa gospodinom koji radi na održavanju javne rasvjete i vidjeti da li ima mogućnosti da se to pojača, ako bude moguće, to neće biti problem.

Kako se nitko drugi nije upisao za „Aktualni sat“ predsjednica Vijeća je prešla na utvrđivanje dnevnog reda.

Za današnju sjednicu predlaže dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu s tim da je naglasila kako su za točku 6. danas dostavljeni materijali iz razloga što je tek u ponedjeljak završen natječaj.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je predsjednica dala dnevni red na glasanje.

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 14 vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo slijedeći

 

 

Dnevni red

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća
 2. Razmatranje Izviješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 01.01.- 30.06. 2015.
 3. Razmatranje Financijskog izviješće tvrtke Radio Slunj d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine
 4. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 5. Odluka o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja
 6. Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji stana u vlasništvu Grada Slunja
 7. Proračun Grada Slunja za 2016. godinu
 8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja
 10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini
 1. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slunja
 2.       b) Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu

     12.Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNLANOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

 1. Različito

 

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća

Primjedbi na zapisnik sa 25. Sjednice Gradskog vijeća održane dana 27. 10. 2015. godine nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik sa prošle sjednice.

 

 1. Razmatranje Izviješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 01.01.- 30.06. 2015.

Izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine vijećnici su dobili u materijalima.

U raspravu koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je predsjednica Vijeća zaključila raspravu i dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine.

 

 1. Razmatranje Financijskog izviješće tvrtke Radio Slunj d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Financijsko izvješće tvrtke Radio Slunj d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine također su vijećnici dobili uz poziv pa je predsjednica odmah otvorila raspravu.

Nitko se nije javio za raspravu pa je ista zaključena, a potom je predsjednica dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće tvrtke Radio Slunj d.o.o. za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine.

 

 1. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Tekst Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.

Predsjednica je otvorila raspravu o Odluci.

Damira Vukovića zanima kakvo je prije bilo radno vrijeme, jer se to ovdje ne vidi, pita koje su to promjene.

Irena Mateša je pojasnila kako smo Odluku dužni donijeti jer je donesen novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti pa je potrebno uskladiti rad naših ugostiteljskih objekata sa novim zakonom. Do sada je bilo određeno da ugostiteljski objekti mogu raditi do 2 sata, a po novom Zakonu do 24 sata, znači svi restorani i barovi rade do 24 sata uz mogućnost da se to radno vrijeme eventualno u ljetnom periodu ili ako se ukaže potreba u budućnosti, može produžiti, odnosno Gradsko vijeće će imati mogućnost produžiti to radno vrijeme za vrste ugostiteljskih objekata restorani i barovi. Isto tako svi restorani, barovi imaju mogućnost zatražiti produžetak radnog vremena za određene događaje, svadbe, partije, nešto izvanredno, gradonačelnik tada svojim rješenjem daje mogućnost produženja radnog vremena do ujutro. Znači, u ovoj Odluci postoje odredbe koje je Zakon dao u nadležnost Gradskom vijeću, u obrazloženju je napisano koje su to ostale odredbe koje su sadržane u Odluci, a odnose se na zakonske odredbe i one moraju biti, istaknula je gđa Mateša.

Damir Vuković smatra kako je bitno da se to radno vrijeme može produžiti zbog turizma i mogućnosti bolje zarade.

Irena Mateša odgovara kako je upravo novi Zakon dao tu mogućnost da Gradsko vijeće može, ako se ukaže potreba, u cilju poslovanja u ljetnom periodu, produžiti radno vrijeme, uz mišljenje Turističkog vijeća. Ako naši ugostitelji budu zatražili da se to radno vrijeme produži, to će se moći urediti.

Davor Požega pita da li možemo odmah sada to vrijeme produžiti. Smatra kako nema smisla da već za mjesec ili dva mijenjamo odluku već da odmah ostavimo mogućnost da radno vrijeme bude do 2 sata kao i do sada, a ugostitelji neka sebi riktaju da li će zatvoriti u 11, 12 ili 2 sata.

Irena Mateša odgovara kako se to ne može danas staviti jer moramo dobiti mišljenje Turističkog vijeća TZ koje će reći da ta potreba postoji na našem području.

Davor Požega predlaže, ako se može, da se odmah zatraži to mišljenje, tako da budemo spremni. Možda sada u zimsko doba to i nije potrebno, ali proljeće i ljeto će brzo i nema smisla da ljude ograničavamo, kaže g. Požega.

Ivica Barić kaže kako je namjera g. Požege tehnički u redu, ali misli da je stvar u tome da je svaki objekt specifičan i za sebe, a problem je i okolina u kojem se taj objekt nalazi, tako da smatra kako neko generaliziranje je praktično, ali bi možda bilo problematično u dijelu specifičnosti tog objekta. Stoga je mišljenja da svaki objekt treba razmatrati odvojeno jer nema tu puno objekata.

Davor Požega smatra da to neće promijeniti ništa, da moramo imati već odluku unaprijed pripremljenu jer ako je netko specifičan i ima zahtjev da radi duže, neće mu se moći odobriti jer nema odluke, tako da je njegovo mišljenje da je bolje da imamo takvu odluku i budemo spremni.

Zdenka Kovačević pita g. Požegu što onda misli sa Odlukom koja je sada predložena Gradskom vijeću, da li predlaže da se odgodi usvajanje ove Odluke.

Davor Požega odgovara da može i to, ako to ništa ne mijenja, jer bi sada s ovom odlukom samo nekoga ograničili, ako je odgodimo nismo ništa napravili loše.

Irena Mateša je samo dodala kako smo dužni po Zakonu uskladiti radno vrijeme, a rok za to je već prošao.

Davor Požega se slaže da donese ova Odluka, ali da se odmah krene dalje s procedurom.

Gradonačelnik se isto uključio te rekao: „Ako tko bude tražio mi ćemo to prihvatiti naknadno, za sada nema potrebe, zadovoljavamo zakonske obveze i nije nitko došao i to tražio, do sada nije bilo problema sa niti jednim ugostiteljem, kada god imaju događanja, bilo Feniks ili Pino, podnesu zahtjev, to se odobri i nema nikakvih problema.“

Davor Požega smatra da je njima možda ipak problem svaki vikend ići to tražiti.

Gradonačelnik odgovara da oni moraju tražiti odobrenje  jer im nije dovoljno produžiti radno vrijeme samo za 2 sata

Mario Medved iznosi kako je, koliko je shvatio iz ovog prijedloga odluke, većina toga definirana zakonom, Vijeće može za same neke objekte definirati, odnosno najmanji dio i pita za koliko uopće objekata mogu to definirati, da li ima kakav omjer ili postotak.

Irena Mateša odgovara da je u članku 2. propisano radno vrijeme za sve objekte, radno vrijeme se može produžiti samo za objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1, a u te skupine spadaju gotovo svi naši objekti osim „Mirjane“ koja spada u kategoriju hoteli koji obavezno moraju raditi   od 0-24 sata. Dodala je kako Gradsko vijeće utvrđuje također i radno vrijeme objekata jednostavnih usluga, takav je na našem području jedan objekt i može raditi do ponoći ili eventualno može zatražiti produžetak radnog vremena u nekim posebnim prigodama i to svojom odlukom određuje gradonačelnik. Moguće je da se ta Odluka danas usvoji ovako kakva je, ističe gđa Mateša dodavši kako bi se onda za slijedeću sjednicu, ako eventualno bude zahtjeva od ugostitelja, pripremila dopuna Odluke, uz prethodno pribavljeno mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Slunja.

Davor Požega pita da li disko klubovi spadaju u skupinu sa radnim vremenom od 21 do 6 sati.

Irena Mateša je potvrdila da je to tako i to je po zakonu tako određeno.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica je zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće, sa 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

 1. Odluka o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja

Prijedlog odluke o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici Grada Slunja vijećnicima je također dostavljen uz poziv.

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac je najprije komentirao kako ne smiju zanemariti prisustvovanje 4 gospođe iz Rastoka koje su ovdje bile, a potom pitao da li je bila omogućena javna rasprava, da li je javnost izvještena o tome ili nije i kojim putem, koliko se javilo i kakvi su tu bili komentari na odluku. Kako je ove 2015. godine to dano na korištenje TZ, zanima ga da li ima nekakva anketa, da li je to utemeljeno. Kaže kako TZ traži to na korištenje, a dade jednu primjedbu da će biti izvješće o financijskom poslovanju na kraju ove financijske godine. Misli da je to malo nedostatno, trebalo je dati izvješće glede upravljanja i za prvih 9, 10 mjeseci.

Gradonačelnik pojašnjava kako se ovo što je dano ove godine TZ na upravljanje planira dati i slijedeće 2 godine i stoga ne vidi razloga da se ponovo to stavlja na stranice jer je prilikom donošenja prve odluke bilo na raspravi. Smatra da treba to dalje tako biti jer ukoliko se to neda Turističkoj zajednici onda Grad mora o tome voditi računa. Vjeruje da su gospođe koje su bile na sjednici, bile upravo zbog toga, da slušaju o čemu se radi, a dodao je kako je danas stigao od g. Holjevac e-mail u kojem kaže da to ne možemo dati na upravljanje iz razloga što jedna čestica nije gradska. Misli da to nema veze, ako g. Holjevac dokaže da je njegova čestica, to se neće osporavati, znači Grad ne dira ničiju imovinu već daje TZ na raspolaganje infrastrukturu koja je gradska. Ponovio je, ako g. Holjevac koji je navodno pokrenuo postupak, dobije rješenje u svoju korist, to će njemu biti vraćeno i ta čestica neće biti na raspolaganju TZ.

Josip Štefanac je još rekao kako podržava apsolutno što je predsjednica rekla, a to je da se na Gradskom vijeću radi po poslovniku i da se moraju javiti građani ukoliko žele prisustvovati sjednici. Također podržava što se to dalo Turističkoj zajednici i tako omogućilo da se zaposli nekoliko mladih ljudi, međutim, smatra da bi bilo dobro, zbog specifičnosti tog područja, da stanovništvo Rastoka bude simbioza tog turizma, da oni budu jedan katalizator razvoja. Čini mu ipak da je to nekako sve malo umotano pa bi htio da to bude možda malo transparentnije.

Gradonačelnik odgovara: „Znajući njih, nema transparentnosti, nema dogovora, nego samo kako bi oni htjeli, mi nismo oni, nego Grad i ja na takav način nastupam, ovo nije moj interes, ovo nije meni, nego nama i to je u interesu Grada. Ne možemo mi sada svakom pustiti, hajdemo pojedinačno razgovarati sa njih četvero, ne samo s njima već i s drugim stanovnicima Rastoka, nitko nije za to, a svi bi htjeli da imaju neke prihode od svega toga. Nitko od njih dolje nije zakinut, to što je gužva u Rastokama, ona će biti svejedno kontrolirali mi to ili ne. Ovo što smo uveli malo neke kontrole u to sve, odgovorno tvrdim da se donekle uveo red dolje i zato smatram da je to u redu, oni nisu svjesni toga.“ Nastavio je kako za njih dolje možda i nema takvog nereda, ali bilo je problema na ulazu 1. 2 i 3 svaki puta kada su došla 3 ili 4 autobusa i nitko se nikome nije želio maknuti, a sada toga više nema, sve je donekle dotjerano u red, a vjeruje da će biti i više reda jer se i dalje nastavlja u pravcu uređenja svega toga. Može ih shvatiti, kaže, ali ne zna što oni hoće, razgovarali su i može se ponovo razgovarati, ali sve se svede na to da budu samo oni tu. Još je jednom naglasio kako se ne dira njihova privatna imovina.

Zoran Ivšić kaže da mu nekako nije u redu glasati za odluku za koju nije elaborirano kakvo je to poslovanje bilo, nema nikakvih podataka da bi čovjek mogao rasuditi. Načelno je za to da se dade infrastruktura na upravljanje TZ, ali smatra da su mogli priložiti konkretne podatke pored onog što su napisali da je bilo zaposleno 13 djelatnika. Nekako mu se sve to čini nedorečeno pa je predložio da se odgodi glasanje o ovoj Odluci za drugu sjednicu, a da se u međuvremenu zatraže podaci od TZ o ostvarenim prihodima, zaposlenosti i dr. kako bi se vidjelo koliko sve to skupa ima smisla.

Gradonačelnik se ne slaže da se odgodi jer Turističkoj zajednici treba ova Odluka da bi mogla dalje raditi svoje planove za slijedeću godinu, a što se tiče financijskog izvješća kaže da će ono doći na red redovno po završetku godine.

Zoran Ivšić dodaje kako upravo zato i predlaže da se odgodi dok se ne pripremi izvješće.

Gradonačelnik odgovara da u tom slučaju oni ne mogu funkcionirati na što je g. Ivšić komentirao kako se za toliko neće dogoditi ništa strašno, jer nije sezona, jednostavno mu je teško napamet donositi odluke i dizati ruke.

Predsjednica konstatira da se Odluka ne može sada odgoditi jer predlagatelj ne daje pravo na to.

Ivanka Magdić iznosi kako g. Ivšić kaže da njemu nije jasno koja se infrastruktura daje na upravljanje u Rastokama, a priložena je karta na kojoj je označena ta turistička infrastruktura kojom raspolaže Grad..

Zoran Ivšić demantira gđu. Magdić, nije to rekao upravo zato jer su dobili kartu.

Ivanka Magdić je nastavila te rekla kako TZ preko zime mora napraviti neke pripreme za turističku sezonu, a bez odluke kojom se daju ovlasti ne može te pripreme napraviti, dakle, jasno je vidljivo o kojim površinama i infrastrukturi se ovdje radi, pa ne vidi kakve veze imaju izvješća o radu TZ sa ovom Odlukom jer se radi isključivo o infrastrukturi kojom raspolaže Grad Slunj.

Zoran Ivšić kaže kako je sve to u redu, ali pita s čime će oni uređivati šetnicu i dr. ako se ne zna s kojim novcima. Dao je svoj prijedlog, pa ne želi dužiti, ako se prihvaća u redu, ako ne, ne.

Katarina Rendulić je, u ime kluba vijećnika grupe građana, zatražila stanku od 5 minuta.

Predsjednica je odobrila stanku.

Nakon povratka vijećnika predsjednica je nastavila sa sjednicom.

Ivica Barić se nadovezao na g. Štefanca, podržava njegov komentar s početka, prije svega apsolutno podržava odluku predsjednice Vijeća u vezi poštivanja poslovnika i o redu u ovoj gradskoj vijećnici jer izgledno je da su četiri gospođe koje su tu bile, došle u vezi ove točke. Znači, red se mora znati, pravila su jasna i to podržava. S druge strane, nakon izlaganja gradonačelnika i njegovog gledišta situacije, načelno se slaže i kaže kako ima osjećaj da se, što se Rastoka tiče, „gazi po jajima“ i misli da se takvim gaženjem ne može stići nigdje i da se jednostavno mora negdje odrezati i negdje reći tako i tako i gotovo. Možda za nekakvu kompenzaciju ovog cijelog događaja odnosno zainteresiranih građana za ovu temu koji nisu poštivali neka pravila prijave za prisustvovanje na Gradskom vijeću načelno je za odgodu. Pošto se odgoda ne može provesti jer je to trebalo prilikom utvrđivanja dnevnog reda donijeti, a pretpostavlja da će biti još jedna sjednica Vijeća, ovom prilikom će biti protiv. Smatra da bi to bila nekakva kompenzacija zainteresiranim građanima i poziva ih, ukoliko se danas ne donese odluka i ukoliko bude opet na idućem Vijeću, da poštuju proceduru, da se prijave ili da sudjeluju u javnoj raspravi. Podržava gradonačelnika u dijelu da se definitivno to dade na upravljanje TZ, možda i na duži period, apsolutno je za to da to bude duži period, da bude jedna transparentna odluka da se vidi što je kako i zašto, ali ponavlja kako će ovom prilikom biti protiv, to je njegova kompenzacija ovom događaju, nije protiv odluke, za odgodu donošenja je pa predlaže da „još malo gazimo po jajima“, bar do iduće sjednice Vijeća.  

Davor Požega je iznio jedan tehnički detalj, a to je da se u slučaju da točka ne prođe, ta ista točka može se ponovo staviti na Gradsko vijeće tek za 3 mjeseca.

Zdenka Kovačević potvrđuje da je g. Požega u pravu, ali dodaje da postoji i druga solucija, odnosno mogućnost, a to je da predlagatelj može povući prijedlog.

Gradonačelnik se potom izjasnio kako povlači prijedlog ove Odluke i zatražiti će od TZ da dostavi financijsko izvješće tako da će vijećnici biti potpuno informirani o svemu. Dodao je kako na sjednicu Vijeća zainteresirani građani mogu doći, ali nije za to da se uključe u raspravu, jer boji se da bi sjednica mogla trajati tko zna do kada.

Predsjednica ne vidi potrebu za opravdavanjem zbog jednog čina jer sve se radi sukladno poslovniku i smatra da tko god bio, iz bilo kog područja grada Slunja, svi su isti i nema potrebe da to netko subjektivno doživljava, treba se samo sat vremena ranije javiti upravo da se izbjegnu takve situacije. Nastavila je kako ona kao predsjednica ne može točno znati zašto je netko došao na sjednicu GV, sjednica je javna, prenosi se putem medija, i nije joj bitno ukoliko netko sa strane sluša, ali naglašava, nekakav red postojati mora pa je još jednom pozvala sve da mogu doći jer dobro je da se ljudi interesiraju, da žele znati, ali da sve mora biti sukladno pravilima i poslovniku.

Zoran Ivšić se zahvalio gradonačelniku što je povukao ovaj prijedlog, što ih je razumio kao što i oni njega razumiju kada kaže da zastupa interese Grada, razumiju i da je teško s ljudima, milijun ljudi, milijun prohtjeva. Nisu protiv toga da Grad ima TZ, na kraju krajeva bili su i jedni od inicijatora toga, ali žele samo da se malo potkrijepi ova odluka sa nekim konkretnim podacima.

Mario Medved predlaže gradonačelniku, ako bude potrebe, da pozove članove GV da poslušaju građane koji imaju nešto reći po ovoj temi, možda na nekom sastanku prije slijedeće sjednice, ako bude potrebno.

Gradonačelnik odgovara, ako bude potrebno, nema problema.

Ivica Barić pozdravlja, kako kaže, ovo solomunsko rješenje gradonačelnika, malo je to nezgodno, ali smatra da je dobro odlučio. U svakom slučaju podržava gradonačelnika i u cijeloj ovoj priči oko TZ, misli da se radi dosta dobar posao.

Predsjednica je potom konstatirala da je Gradonačelnik kao predlagatelj povukao prijedlog Odluke te nastavila sa slijedećom točkom dnevnog reda.

 

 1. Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji stana u vlasništvu Grada Slunja

Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji stana u vlasništvu Grada Slunja vijećnici su dobili na stolu.

Predsjednica Vijeća pozvala je Sandru Jerković da pojasni Odluku obzirom da su vijećnici istu dobili neposredno pred sjednicu.

Sandra Jerković pojašnjava kako je materijal naknadno dan samo iz razloga što je natječaj završen u ponedjeljak i tada je otvorena jedina pristigla ponuda, tako da se nije moglo prije pripremiti odluku, niti izvješće. Dodala je kako je ovo samo nastavak na Odluku Gradskog vijeća od 27. 10. 2015. godine.

U raspravu koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je ista zatvorena, a potom je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Odluka jednoglasno usvojena.

 1. Proračun Grada Slunja za 2016. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu zajedno sa pisanim opširnim obrazloženjem vijećnici su dobili uz poziv.

Predsjednica je na sjednici najprije dala riječ predsjednici Odbora za proračun i financije.

Ivanka Magdić predsjednica Odbora izvijestila je Vijeće da je neposredno pred ovu sjednicu održana sjednica Odbora za proračun i financije uz nazočnost stručnih službi grada gdje su članovi Odbora mogli dobiti odgovore na pitanja i dobili su ih. Iznosi kako Odbor, većinom glasova, odnosno s 2 glasa ZA i 1 glasom PROTIV predlaže Gradskom vijeću da u cijelosti prihvati Proračun kakav je predložen.

Otvorena rasprava.

Mario Medved je ukazao na tehničku grešku, u posebnom dijelu proračuna stoji ostvarenje 2013. plan 2014. i dalje, a trebalo bi stajati kao i u općem dijelu ostvarenje 2014., plan 2015. i td. Žao mu je što ne vidi neke značajnije uštede, vide se neke manje promjene, prebacivanje sa stavke na stavku, kozmetičke promjene nekakve. Podržava puno projekata, dosta je napuhan proračun, opravdano kao i za ovu godinu jer se projekti moraju uvrstiti u proračun. Osvrnuo se na neke uštede i tu izdvojio stavku javne rasvjete gdje je dobar pokazatelj, na stavci javne rasvjete je predviđeno oko 700.000 kn za slijedeću godinu, a prije gašenja rasvjete ti troškovi su bili značajno veći, oko 1,1 mil. kn. To su bile, smatra, relativno male odluke koje su dosta pokazale, malo se zamjerilo građanstvu, ali misli da to nije strašno kada se vide takve brojke. Stoga bi takve odluke i dalje podržavao i volio bi ih vidjeti u proračunu.

Josip Štefanac je podsjetio kako je kolega i za proračun 2015. godine nešto predlagao oko javne rasvjete pa apsolutno podržava da se ove 2016. godine proračunom predviđaju sredstva jer bi se tu trebao uštedjeti neki novac. Drugo, veseli ga što je predviđen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda što je nužno da bi zaokružili svoju turističku cjelinu i šetnicu kroz Rastoke, tako da taj dio apsolutno podržava, ali pita koji je rok za realizaciju toga.

Gradonačelnik odgovara kako se rok ne zna, nada se tijekom iduće godine. Osobno je kontaktirao i danas određene ekipe, bio je u Zagrebu i načelno dogovorio ova 4 projekta, njihovo financiranje i za njih su predviđena u proračunu sredstva. Ta 4 projekta su: I. i II. poljski put kanalizacija, 14. domobranska pukovnija i Mrežnička, kanalizacija i spoj od Ladihovićeve do crpne stanice Cvitović. Za te projekte natječaj bi išao već ovaj mjesec jer se vidjelo koliko traje javna nabava, ne ide baš onako kako se planira. Što se tiče pročistača vjeruje da će se on dogovarati idući tjedan. Tu je naglasio kako nemamo dovoljno sredstava za pročistač, ali će se nastojati dogovoriti mogućnost financiranja u 2 godine. „Bilo bi dobro da pokrijemo sve u idućoj godini, ali za sada nemamo dovoljno predviđeno, niti možemo proračunom planirati više. Nadam se, ako prođe javna nabava i ishođenje drugih dokumenata, jer kod pročistača nismo dobili građevinsku dozvolu, građevinsku dozvolu traži onaj tko dobije posao, to je drugačije nego javna nabava gdje onaj tko dobije posao ima već građevinsku dozvolu. Danas je trebala biti gotova lokacijska dozvola, ali nešto je još naknadno zatražio g. Žgela od Hrvatskih cesta i to je već u procesu i ide se prema tome da dobijemo još taj jedan dokument, možda već sutra ili prekosutra će biti i idući tjedan bi trebali imati lokacijsku“ naglasio je gradonačelnik te zaključio kako se nada da će se iduće godine oko toga događati nešto, ako ne završiti, onda svakako početi.

Damir Vuković je zadovoljan što se tiče proračuna i projekata, proračun je napuhan, ali zna se zbog čega. Nisu, kaže, zadovoljni sa rashodima u gradu, nisu zadovoljni sa rashodima za materijal i energiju i takve neke stvari gdje bi se moglo proći sa manje sredstava koja bi se onda mogla upotrijebiti za druge stvari. Pohvalio je gradonačelnika što se tiče projekata, kaže kako su i prije slušali da se rade projekti i projekti, ali oni nisu vidjeli svijetlo dana, međutim, sada se vidi da se radi. Iako nema komunalne naknade od poligona, što je oko 4 mil. kn manje, znači da se ipak može, samo treba više angažmana i truda, smatra g. Vuković.

Zoran Ivšić također je mišljenja da su se mogle puno veće uštede napraviti što se tiče naše lokalne samouprave, planovi i projekti gradonačelnika uvijek su imali njihovo razumijevanje i podršku, ali za neke stvari nemaju baš razumijevanja i ne mogu ga niti imati. Smatra da bi trebalo imati na umu što se na globalnom planu u državi događa, da se gleda na reforme, uštede, a to se ovdje niti u jednom našem proračunu nije pokušalo na niti jedan način realizirati.

Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednica je istu zaključila te dala Proračun na glasanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je ZA proračun glasalo 7 vijećnika, PROTIV su glasala 3 vijećnika dok su 4 vijećnika bila SUZDRŽANA, odnosno da Proračun nije usvojen.

Nakon završetka ove točke gradonačelnik je zatražio riječ i nakon što mu je predsjednica dala riječ rekao kako mu nije jasno što traže, govori se o uštedama, a ne kaže se kave uštede, na čemu uštede. Što se tiče plaća, svi gradovi i općine oko nas su jače s plaćama i ne zna na čemu se može uštedjeti. „Ne prihvaćate proračun, a ne kažete što bi konkretno htjeli, niste mi jasni“ kaže gradonačelnik i dodaje „Trebate doći i konkretno reći što vas muči, s čime ste nezadovoljni, mogli ste doći do mene da razgovaramo,“ Smatra kako ne možemo uštedjeti, nemamo novaca niti za ove projekte koji se planiraju, a kamoli za uštede negdje drugdje, sva su sredstva već kanalizirana tako da jako malo imamo mogućnosti za raspodjelu tih sredstava. Na kraju je istaknuo kako će ovaj proračun još jednom doći pred vijećnike pa će se vidjeti što i kako dalje.

 

 1. – 11.

Budući da Proračun Grada Slunja za 2016. godinu nije usvojen točke od 8. – 11. Skinute se s dnevnog reda jer su iste usklađene sa prijedlogom Proračuna.

 

12.Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNLANOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

Tekst Odluke o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. vijećnicima je dan u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

 

 1. Različito

Gradonačelnik je pozvao vijećnike da se uključe i daju svoje prijedloge glede Starog grada odnosno u koju funkciju taj Sari grad staviti, koja bi bila njegova namjena, da li turistička, ugostiteljska. Dodao je kako će se mišljenje tražiti i od stručnih ljudi, ali bi želio čuti i mišljenje građana koji bi trebao biti naš krajnji cilj.

Josip Štefanac je rekao kako će se uključiti i kao vijećnik i kao građanin, smatra da bi bilo dobro njegovati srednjovjekovnu tradiciju i kulturu koja se održavala, od viteških turnira kako je to danas popularno u Zagorju, do sajmova, koncerata, da se to prikazuje u tim vremenima, da se vratimo u povijest. S druge strane smatra da bi bilo dobro da se traži ili ponudi suradnja EU odnosno zemljama Austrije i Mađarske, bivše Austrougarske, jer smo bili na granici, da probamo s njima naći neki interes da se taj Stari grad dovrši, a uz njega onda i  francuski magazin, da se s njima proba suradnja ostvariti i da se ta neka srednjovjekovna tradicija ovdje njeguje.

Davor Požega smatra da se točka 11. mogla odraditi pa pita da li smo to previdjeli.

Zdenka Kovačević odgovara da nismo jer je to isto vezano uz Proračun, a Anđelka Jurašin Vuković dopunila kako Plan ima financijski dio.

 

Sjednica je završena u 18,50 sati.

 

IZVOD SASTAVILA                                                                            PREDSJEDNICA

                                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, vr.                                                                              Marina Mrkonja, vr.

                                                                      

 

 

Close Search Window